Raport.

LETUS CAPITAL SA (13/2017) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Letus Capital S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku Emitent otrzymał na podstawie art. 400 § 1 KSH od Akcjonariusza Generator OZE S.A., posiadającego 30,877% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądany przez Akcjonariusza porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (proponowany dzień prawa poboru 25 września 2017 roku).
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść uchwał stanowi załącznik.

Zarząd Emitent podejmie niezbędne działania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią żądania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Letus Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia … roku
  w sprawie:
  wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. dzi ałając na zasadzie
  art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………

  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Letus Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia … ro ku
  w sprawie:
  przyjęcia porządku obrad

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w
  następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jeg o zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
  obniżenia wartości nominalnej wszys tkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem
  kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z
  prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta)
  w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o
  wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz
  akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich
  dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym
  Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (proponowany dzień prawa poboru
  25 września 2017 roku).
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Letus Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia … roku
  w sprawie:
  odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji
  Skrutacyjnej.
  2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia.

  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Letus Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia … roku
  w sprawie:
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej
  wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze
  emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych
  akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmi any Statutu
  Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do
  akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect
  prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich
  dematerializacj i i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym
  Depozytem Papierów Wartościowych S.A.


  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie
  („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s. h., art. 431 § 1, §
  2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h.
  oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

  § 1
  1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.511.300 ,00 zł ( milion pi ęćset
  jedenaście tysięcy trzysta złotych 0/00 ), tj. z kwoty 1.778.000,00 zł ( milion
  siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00 ) do kwoty 266.700,00 zł
  (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych ).
  2. Obniżenie kapitału zakładowego następ uje przez zmniejszenie wartości
  nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł ( jeden złoty ) do 0, 15 zł ( piętnaście
  groszy).
  3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:
  1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na
  kapitał rezerwowy, k tóry zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat
  ubiegłych oraz
  2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która
  umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z
  wyceną rynkową akcji Spółki.
  4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani
  wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

  § 2
  Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia
  kapitału zakładowego w wysokości 1.511.300 ,00 zł ( milion pięćs et jedenaście tysięcy
  trzysta złotych 0/00 ) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być
  wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

  § 3
  1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładow ego, dokonanym na podstawie
  § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się ka pitał zakładowy Spółki w trybie art.
  431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę
  nie niższą, niż 1.511.300 ,10 zł ( milion pięćset jedenaście tysięcy trzysta złotych
  10 /00 ) i nie wyższą, niż 9.867.900 zł ( dziewięć milionów osie mset sześćdziesiąt
  siedem tysięcy dziewięćset ), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na
  podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 266.700,00 zł ( dwieście sześćdziesiąt sześć


  tysięcy siedemset złotych ) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,10 zł ( milion
  siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 10/00 ) i nie wyższej, niż
  10.137.600,00 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset
  złotych).
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1,
  dokonuje się poprzez emi sję nie mniej, niż 10.075.334 (dziesięć milionów
  siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery ) i nie więcej, niż 65.786.000
  (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na
  okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0 ,15 zł (dwadzieścia groszy) każda.
  3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0, 15 zł ( piętnaście groszy).
  4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki
  przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
  201 7 roku.
  5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą
  związane żadne przywileje ani ograniczenia.
  6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
  7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższ enia
  kapitału zakładowego.
  8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej
  zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez
  zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
  9. Dzień prawa pobor u ustala się na 25 września 2017 roku.
  10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru,
  akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo
  poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na
  tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w
  dół do najbliższej liczby całkowitej.
  11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do
  podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym
  Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub
  umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii C1, jednostkowych
  praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów
  Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
  12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw
  poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego
  Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez G iełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki
  do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

  § 4
  1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego
  podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 Oraz § 7 pkt 2 Statutu Spółki, który
  otrzymuje następujące brzmienie:
  㤠7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie niższej, niż 1.778.000,10 zł ( milion
  siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 10/00 ) i nie więcej , niż
  10.137.600,00 zł (dzies ięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset
  złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.853.334 (jedenaście milionów osiemset
  pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) i nie więcej niż 67.564.000
  (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sz eśćdziesiąt cztery tysiące) akcji na
  okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł ( piętnaście groszy ) każda, w tym:
  a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,
  b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.


  c) nie mniej, niż 10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy
  trzysta trzydzieści cztery ) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć
  milionów siedemset osiemdziesiąt sześć ) akcji na okaziciela serii C1.
  2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy ).”


  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek
  handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia
  jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i
  podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada
  Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu
  jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt . 1 lit.
  c tak, aby t ekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną
  wysokość kapitału zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie
  oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.

  § 5
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki
  do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych
  z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji
  serii C1, w tym w szczególności do określenia terminów otwar cia i zamknięcia
  subskrypcji.

  § 6
  Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału
  zakładowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i
  ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostani e co najmniej
  10.075.334 (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery )
  akcji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Letus Capital SA
ISIN:PLGDVIS00018
NIP:634-013-51-27
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Kościuszki 30/6 40-048 Katowice
Telefon:+48 32 2518010
www:www.letuscapitalsa.com
Komentarze o spółce LETUS CAPITAL
2019-05-24 03-05-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649