Raport.

LUG SA (20/2017) Raport miesięczny LUG S.A. za lipiec 2017 roku

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje raport miesięczny za lipiec 2017 roku.
Podstawa prawna:
ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport miesięczny LUG S.A.
  za lipiec 201 7 roku


  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie
  emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych
  emitenta

  Wynik Grup y Kapitałowej LUG S.A. powrócił pod wpływ pozytywnego trendu dodatniej dynamiki przychodów ze
  sprzedaży. W lipcu 2017 roku całkowita dynamika p rzychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom dwucyfrow y,
  poprawiając przychod y odnotowane w analogicznym okresie 2016 roku . Satysfakcja ze zrealizowanego wyniku
  jest tym większa, że przychody ze sprzedaży generowane były w trudnym, wakacyjnym miesiącu roku. Na
  dynamikę całkowitych przychodów ze sprzedaży złożyły się solidna dwucyf rowa dynamik a przychodów
  realizowanych na rynkach zagranicznych, co wskazuje na kontynuację dynamiki zarysowanej w całym I półroczu
  2017 roku i potwierdza przyjęty przez Zarząd Spółki kierunek strategiczny w postaci osadzenia punktu ciężkości
  rozwoju firmy na rynkach eksportowych. Przychody ze sprzedaży generowane na rynku krajowym okazały się
  minimalnie niższe niż przed rokiem, jednakże wartość tej dynamiki wyrażona jest w wartościach dziesiętnych
  procenta i nie budzi niepokoju.

  Kluczowe tendencje w otocz eniu makroekonomicznym Emitenta:

  • Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 52,3 pkt w lipcu
  br. z 53,1 pkt zanotowanych przed miesiącem (wobec konsensusu na poziomie 53, 3 pkt.) Wzrost wielkości
  produkcji w polskim s ektorze przemysłowym był najwolniejszy od dziewięciu miesięcy. Głównym
  powodem pogorszenia wyników w sektorze było osłabienie wzrostu liczby nowych zamówień oraz
  najwolniejszy od dziewięciu miesięcy wzrost wielkości produkcji. Dobre wieści przyszły z rynków
  zagranicznych oraz z rynku pracy. W lipcu liczba zleceń płynących z zagranicy zwiększyła się, co oznaczało,
  że popyt płynący z rynków zagranicznych był silniejszy od tego na rynku krajowym, a liczba zamówień
  eksportowych znacznie zwiększyła się. Rów nież tempo tworzenia nowych miejsc pracy nieco
  przyspieszyło.

  • Na koniec lipca 201 7 roku kurs EUR/PLN osiągnął poziom 4,2545 . Niniejszy p oziom kursu miał neutralny
  wpływ na wyniki Emitenta ze względu na w zajemną kompensatę przychodów i kosztów w walucie.

  Zarząd Emitenta systematycznie monitoruje otoczenie, w tym sytuację w branży budowlanej i jej pokrewnych,
  a także stale kontroluje ryzyka związane z działalnością firmy w celu ograniczenia ich niepożądanego wpływu na
  organizację.

  Dane w zakresie dynamiki przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz struktury geograficznej
  przychodów w ujęciu narastającym za II kwartał i za całe I półrocze 201 7 roku Emitent publikuje w dniu
  9 sierpnia 2017 roku.
  2. Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem

  a) W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty bieżące EBI:

  • 14.07.201 7 – RB 17/201 7 Temat: Raport miesięczny LUG S.A. za czerwiec 2017 roku ;

  b) W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie opublikował raport ów okresow ych

  c) W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie opublikował żadnych raport ów bieżąc ych ESPI


  3. Informacje na temat realizacji celów emisji
  W raportowanym okresie Emitent nie podejmował działań służących realizacji celów emisyjnych. Ostatnia
  emisja akcji LUG S.A. miała miejsce w 2010 roku, a cele emisyjne zostały zrealizowane.

  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce sierpniu i wrześniu 201 7 roku,
  które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

  • 09 .08.2017 r. – Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2017 roku
  • do 14. 09.201 7 r. - Rapo rt miesięczny LUG S.A. za sierpień 201 7 roku  Zielona Góra, 09 .08.201 7 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2019-03-24 04-03-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649