Raport.

JR HOLDING SA (21/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 22/06/2017 dokonało zmiany w § 5 ust. 9 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust 9 Statutu Spółki:
„9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
1)Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2017 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 2 900 000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), stanowiącą nie więcej niż 3/4 kapitału zakładowego z daty podjęcia uchwały (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2)W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3)W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4)W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5)Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”
Uchwalone brzmienie § 5 ust. 9 Statutu:
„9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
określonych poniżej:
1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 2. 900. 000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela,
zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki
pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-25 00-02-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649