Raport.

IMPERA CAPITAL SA (17/2017) Ogólne zasady i warunki nabywania akcji własnych Impera Capital S.A.

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2017 r. działając na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362§ 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki przyjął poniższe zasady i warunki nabywania akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych.
1.Zarząd Spółki ustala, że w ramach udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia dokona nabycia do 1.880.000 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów (dalej Akcje Własne).
2.Nabycie Akcji Własnych w ramach programu skupu winno nastąpić przed upływem 5 lat od daty podjęcia Uchwały ZWZ czyli przed 12 czerwca 2022 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w częściach (w transzach) w terminach określonych przez Zarząd Spółki w odrębnych uchwałach.
3.Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) zaś maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję Własną wynosić będzie 2,5 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
4.Łączna cena Akcji Własnych powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku, tj. kwoty 2.961.000 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
5.Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich (i) na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach programu skupu akcji własnych, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub (ii) poza rynkiem regulowanym; lub (iii) w drodze oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, skup Akcji Własnych w takim przypadku będzie dokonywany w ramach upoważnienia, w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
6.Zarząd w ramach decyzji o każdej kolejnej transzy nabywania Akcji Własnych określi tryb nabycia Akcji Własnych w ramach danej transzy, cenę nabycia Akcji Własnych oraz maksymalną liczbę nabywanych w ramach danej transzy Akcji Własnych.
7. W przypadku nabywania Akcji Własnych na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w Uchwale ZWZ i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/;
8.W przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji Własnych skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.
9.Nabycie Akcje Własnych będzie następowało w celu umorzenia Akcji Własnych a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego lub dalszej odsprzedaży, przy czym Zarząd będzie określał w drodze odrębnej uchwały przeznaczenie poszczególnych Akcji Własnych nabytych przez Spółkę.
10.Zarząd, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili:
a)zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem 5 lat od daty 12 czerwca 2017 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie wedle własnego uznania,
b)zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
c)odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały.
Podstawa prawna: Art.17 ust.1. MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-09-17 17-09-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649