Raport.

HORTICO SA (10/2017) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. (dalej: "Spółka) informuje, że 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 rok, w której postanawia, że kwota 822.016,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy) brutto na jedną akcję.
Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 12 lipca 2017 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 28 lipca 2017 roku.
Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 743 090.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hortico SA
ISIN:PLHRTIC00014
NIP:8942944952
EKD: 01.61 działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną
Adres: ul. Giełdowa 12H 52-437 Wrocław
Telefon:+48 71 3340350
www:www.hortico.pl
Komentarze o spółce HORTICO
2020-05-29 02-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649