Raport.

HETAN TECHNOLOGIES SA (16/2017) Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd Hetan Technologies S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport kwartalny
  Hetan Technologies S.A.
  za II kwartał 2017 roku
  okres od 01.04.2017 do 30.06.2017
  Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku
  1


  SPIS TREŚCI
  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA
  4. KWARTALE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  4 .1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu kwartalnego skróconego
  sprawozdania finansowego, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
  rachunkowości
  5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
  5.1. Charakterystyka dokonań i niepowodzeń emitenta wraz z opisem czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
  finansowe w omawianym okresie
  5.2. Stanowisko zarządu emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych
  prognoz wyników finansowych
  5.3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o
  których emitent informował w dokumencie informacyjnym
  5.4. Informacje na temat aktywności emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,
  w tym inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie
  5.5. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  5.6. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w
  przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową
  5.7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji
  5.8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty
  5.9. Oświadczenie zarządu
  2


  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  Podstawowe dane Hetan Technologies S.A.
  Firma
  Hetan Technologies S.A.
  Siedziba
  Ul. Marszałkowska 58 00-545 Warszawa
  Telefon
  +48 22 390 58 85
  Fax
  +48 22 390 58 81
  Adres poczty elektronicznej
  [email protected]
  Adres strony internetowej
  www.hetan.pl
  Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS
  0000526241
  NIP
  8971768676
  REGON
  021416023
  Profil prowadzonej działalności Hetan Technologies S.A. wymaga uzyskania zaświadczenia
  o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego przez Prezesa Urzędu
  Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16
  lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Numer Spółki
  w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych to 9 467.
  Czas trwania Spółki, zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Spółki, jest nieoznaczony.
  Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z § 6 Statutu
  Emitenta, wynosi 2.631.814,70 zł i dzieli się na 263.181.470 akcji zwykłych na okaziciela o
  wartości nominalnej 0,01 zł każda.
  Władze Spółki składają się z organów zarządzających i nadzorczych. Organem zarządzającym
  jest Zarząd. Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza.
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą:
  Obecnie :
   Prezes Zarządu – Mateusz Kierzkowski

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dawi Flak
   Sekretarz Rady Nadzorczej – Filip Hałużyński
   Członek Rady Nadzorczej – Klaudiusz Puchała
   Członek Rady Nadzorczej – Damian Wieczorek
  3


  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w polskich złotych)
  podsumowujące sytuację finansową Hetan Technologies S.A. w II kwartale 2017 roku wraz z
  danymi porównywalnymi za II kwartał 2016 roku.
  Wybrane pozycje bilansu Hetan Technologies S.A.
  Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Hetan Technologies S.A.
  4


  Wybrane pozycje przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A.
  3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA
  Wybrane wskaźniki finansowe Hetan Technologies S.A.
  Wybrane wskaźniki finansowe
  2Q 2017 2Q 2016
  Wskaźnik rentowności operacyjnej 0 125,58%
  Wskaźnik rentowności EBITDA 0 125,58%
  Wskaźnik rentowności netto 0 124,35%
  Wskaźnik rentowności kapitału własnego
  (ROE) -3,87% 1,71%
  Wskaźnik rentowności majątku (ROA) -2,52% 1,51%
  Wskaźnik ogólnej płynności 85,46% 29,58%
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 34,89% 11,46%
  Objaśnienia
  Wskaźnik rentowności operacyjnej
  Formuła: wynik na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży
  Opis: określa, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 złoty przychodów firmy
  Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  5


  Wskaźnik rentowności EBITDA
  Formuła: (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży
  Opis: mierzy efektywność konwersji przychodów na zysk z działalności ciągłej przed odsetkami od
  zaciągniętych kredytów, podatkami, deprecjacją i amortyzacją oraz przed pozycjami wyjątkowymi
  Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  Wskaźnik rentowności netto
  Formuła: wynik netto / przychody ze sprzedaży
  Opis: informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto
  Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
  Formuła: wynik netto / kapitał własny, gdzie: kapitał własny = aktywa ogółem – zobowiązania (krótko
  i długoterminowe)
  Opis: określa stopę zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów własnych
  Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  Wskaźnik rentowności majątku (ROA)
  Formuła: wynik netto / aktywa ogółem
  Opis: informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych
  przez nią zysków, czy innymi słowy ile zysku netto przynosi każda złotówka zaangażowana w
  finansowanie majątku
  Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  Wskaźnik ogólnej płynności
  Formuła: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
  Opis: informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu
  o wszystkie aktywa obrotowe
  Komentarz: Zwiększenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia
  Formuła: zobowiązania ogółem / aktywa razem
  Opis: mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług
  Komentarz: Zmniejszenie wskaźnika – zjawisko korzystne.
  6


  4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Kwartalny bilans Hetan Technologies S.A.
  7stan na dzień stan na dzień
  30-06-2017 30-06-2016
  A. Aktywa trwałe
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rz ecz owe aktywa trwałe 0,00
  1. Środki trwałe 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00
  b) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
  c) c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
  d) d) środki transportu 0,00 0,00
  e) e) inne środki trwałe 0,00 0,00
  2. Środki trwałe w budowie 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III. Należ ności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  i - udziały i akcje 0,00 0,00
  ii - inne papiery wartościowe
  iii - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  iv - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) 0,00 0,00
  AKTYWA (PLN)
  1 526 000,00 7 111 103,88
  91 103,88
  a) grunty własne (w tym prawo wieczytego użytkowania
  gruntów)
  91 103,88
  Od pozostałych jednostkek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  1 526 000,00 7 020 000,00
  1 526 000,00 7 020 000,00
  1 526 000,00 7 020 000,00
  1 526 000,00 7 020 000,00
  w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale


  8i - udziały i akcje 0,00 0,00
  ii - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  iii - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  iv - inne długoterminowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  i - udziały i akcje 0,00 0,00
  ii - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  iii - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  iv - inne długoterminowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe roz licz enia międz yokresowe 0,00 0,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe
  I. Zapasy 0,00 0,00
  1. Materiały 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00
  5. Zalicz ki na poc zet dos taw 0,00 0,00
  II. Nale żności krótkote rminowe
  1. Należ noś ci od jednos tek powiązanych 0,00
  a) z tytułu dos taw i us ług o okres ie s płaty: 0,00
  i - do 12 m ies ięc y 0,00
  ii - powyż ej 12 m ies ięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. 0,00 0,00
  a) z tytułu dos taw i us ług o okres ie s płaty: 0,00 0,00
  i - do 12 m ies ięc y 0,00 0,00
  ii - powyż ej 12 m ies ięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Należ noś ci od poz ostałych jednos tek
  a) z tytułu dos taw i us ług o okres ie s płaty:
  i - do 12 m ies ięc y
  ii - powyż ej 12 m ies ięcy 0,00 0,00
  b)
  c) inne
  d) dochodzone na drodz e s ądowej 0,00 0,00
  602 082,85 239 640,83
  17 192,61 235 747,52
  115 139,66
  115 139,66
  115 139,66
  Należ noś ci od poz ostałych jednos tek, w któryc h jednostka pos iada
  z aangażowanie w kapitale
  17 192,61 120 607,86
  7 342,01 34 485,80
  7 342,01 34 485,80
  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec z eń s połecznych i
  z drowotnych oraz innych ś wiadczeń 5 677,72 57 414,29
  4 172,88 28 707,77


  9III. Inwe stycje krótkote rminowe 956,37
  1. Krótkoterm inowe aktywa finansowe 956,37
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  i - udz iały i akcje 0,00 0,00
  ii - inne papiery wartoś ciowe 0,00 0,00
  iii - udz ielone pożyc zki 0,00 0,00
  iv - inne krótkoterm inowe aktywa finans owe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00
  i - udz iały lub akcje 0,00 0,00
  ii - inne papiery wartoś ciowe 0,00 0,00
  iii - udz ielone pożyc zki 0,00
  iv - inne krótkoterm inowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) ś rodki pienięż ne i inne aktywa finans owe 956,37
  i - środki pienięż ne w kas ie i na rachunkach 956,37
  ii - inne ś rodki pienięż ne 0,00 0,00
  iii - inne ś rodki pienięż ne 0,00 0,00
  2. Inne inwestycje krótkoterm inowe 0,00 0,00
  IV. Krótkote rminowe rozlicze nia mię dzyokre sowe
  C. Nale ż ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje ) własne 0,00 0,00
  SUMA AKTYWÓW
  541 686,51
  541 686,51
  206 058,95
  206 058,95
  335 627,56
  335 627,56
  43 203,73 2 936,94
  2 128 082,85 7 350 744,71
  stan na dzień stan na dzień
  30-06-2017 30-06-2016
  A. Kapitał (fundusz ) własny
  I. Kapitał (fundusz ) podstawowy
  II. Kapitał (fundusz ) z apasowy, w tym:
  0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz ) z aktualiz acji wyceny, w tym: 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Poz ostałe kapitały (fundusz e) rez erwowe, w tym:
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  VI. Zysk (strata) netto
  VII. 0,00 0,00
  B. Zobowiąz ania i rez erwy na z obowiąz ania
  PASYWA (PLN)
  1 385 552,96 6 508 645,83
  2 631 814,70 2 613 064,70
  1 015 786,06 1 015 786,06
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
  wartością nominalną udziałów (akcji)
  7 000 000,00
  123 384,72 142 134,72
  -2 298 409,80 -4 474 279,16
  -87 022,72 211 939,51
  Odpisy z z ysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna)
  742 529,89 842 098,88


  10I. Rez erwy na z obowiąz ania
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  i - długoterminowa 0,00 0,00
  ii - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy
  i - długoterminowe 0,00 0,00
  ii - krótkoterminowe
  II. Zobowiąz ania długoterminowe 0,00 0,00
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e) inne 0,00 0,00
  III. Zobowiąz ania krótkoterminowe
  1. Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00
  i - do 12 miesięcy 0,00
  ii - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00
  2. 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  i - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  ii - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  i - do 12 miesięcy
  ii - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g)
  h) z tytułu wynagrodzeń
  i) inne 0,00
  3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV. Roz licz enia międz yokresowe 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  i - długoterminowe 0,00 0,00
  ii - krótkoterminowe 0,00 0,00
  SUMA PASYWÓW
  38 045,00 32 000,00
  38 045,00 32 000,00
  38 045,00 32 000,00
  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  704 484,89 810 098,88
  340 383,43
  19 531,17
  19 531,17
  320 852,26
  Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  704 484,89 469 715,45
  280 944,10 50 171,40
  358 559,53 370 372,45
  358 559,53 370 372,45
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych tytułów publicznoprawnych 19 223,95 19 482,55
  29 689,05 29 689,05
  16 068,26
  2 128 082,85 7 350 744,71


  Kwartalny rachunek zysk ów i strat Hetan Technologies S.A.
  11dane kwartalne dane kwartalne
  Ra chunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  A. 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0,00 0,00
  II. 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności opera cyjnej
  I. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zużycie materiałów i energii 0,00 82,39 0,00 0,00
  III. Usługi obce
  IV. Podatki i opłaty, w tym:
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00 0,00
  - emerytalne 0,00 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
  D. Pozostałe przychody ope racyjne 0,66 0,00
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,66 0,00
  E. Pozostałe koszty operacyjne 0,25 0,00
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,25 0,00
  F.
  G. Przychody finansowe
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 57,31 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe
  I. Odsetki, w tym: 208,59 130,10 194,75
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00
  I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)
  J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)
  01-01-2017
  30-06-2017
  01-01-2016
  30-06-2016
  01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  Przychody netto ze sprze daży i zrównane z nimi, w tym: 156 292,04 89 553,97
  146 692,04 89 553,97
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
  9 600,00
  88 872,57 422 349,81 53 539,02 117 192,79
  63 414,38 289 195,75 39 348,33 69 862,16
  10 968,19 11 456,38 6 945,69 5 519,19
  14 490,00 75 926,19 7 245,00 18 181,82
  13 853,24 3 458,82
  31 835,86 20 170,80
  -88 872,57 -266 057,77 -53 539,02 -27 638,82
  413 337,69 153 402,58
  360 956,95 360 956,23
  52 380,23 -207 554,37
  13 299,67 13 298,61
  13 299,67 13 298,61
  ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -88 872,16 133 980,25 -53 539,02 112 465,15
  17 469,58 91 721,37 6 000,00 12 639,18
  11 469,58
  10 708,77
  6 000,00 91 664,06 6 000,00
  12 639,18
  15 620,14 13 762,11 6 130,10 13 748,27
  9 620,14
  5 370,02
  6 000,00 6 000,00
  6 000,00 6 000,00
  13 553,52 13 553,52
  -87 022,72 211 939,51 -53 669,12 111 356,06
  Pozostałe obowią zkowe zmniejszenia zysku (zwiększe nia stra ty)
  -87 022,72 211 939,51 -53 669,12 111 356,06


  Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych Hetan Technologies S.A.
  12dane kwartalne dane kwartalne
  Okres Okres Okres Okres
  PLN PLN PLN PLN
  Prz epływy środków pie nię żnych z działalności ope racyjne j
  I.Zysk (strata) netto
  II. Korekty razem :
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,36 130,10 0,31
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + /-II)
  Prz epływy środków pie nię żnych z działalności inwe stycyjnej 0,00 0,00
  I. W pływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II.W ydatki 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, m . in.: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finans owych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterm inowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00
  01-01-201730-06-2017 01-01-201630-06-2016 01-04-201730-06-2017 01-04-201630-06-2016
  -87 022,72 211 939,51 -53 669,12 111 356,06
  -55 726,05 -423 162,87 -28 504,59 -268 990,73
      1. Am ortyzacja
      2. Zys ki (straty) z tytułu różnic kursowych
      3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 250,12
      4. Zys k (strata) z działalności inwes tycyjnej
      5. Zm iana stanu rezerw -14 800,00 -14 800,00
      6. Zm iana stanu zapasów
      7. Zm iana stanu należności -9 849,59 886 875,76 356 009,33 -148 442,78
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poż yczek i kredytów -46 638,44 -1 293 736,71 -381 005,88 -85 130,84
  -3 488,14 -1 502,28 -3 638,14 -20 617,42
      10. Inne korekty
  -142 748,77 -211 223,36 -82 173,71 -157 634,67
      1. Zbycie wartości niem aterialnych i prawnych oraz rz czowych aktywów trwałych
      2. Zbycie inwestyc ji w nieruchomości oraz wartośc i niematerialne i prawne
      3. Z aktywów finansowych, w tym .:
          a) w jednostkach powiązanych
          b) w pozos tałych jednos tkac h
               - zbycie aktywów finansowych
               - dywidendy i udziały w zyskach
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
               - odsetki
               - inne wpływy z aktywów finansowych
      4. Inne wpływy inwestyc yjne
  -3 042 838,71 -1 838,71
  1. Nabycie wartości niem aterialnych i prawnych oraz rzecz owych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  -3 042 838,71 -1 838,71
  -3 042 838,71 -1 838,71
  -3 042 838,71 -1 838,71


  13C.Przepływy środków pie nięż nych z dz iałalności finansowe j
  I. W pływy
  0,00 0,00
  2. Kredyty i poż yczki 0,00
  3. Emis ja dłużnych papierów wartośc iowyc h 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00
  II. W ydatki -0,36 -130,10 -0,31
  1. Nabycie udz iałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i poż ycz ek 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. W ykup dłużnych papierów wartośc iowyc h 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innyc h z obowiązań finans owych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatnoś ci zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  8. Odsetki -0,36 -130,10 -0,31
  9. Inne wydatki finans owe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finans owej (I-II)
  D.Przepływy pienięż ne ne tto razem (A.III + /-B.III + /-C.III)
  E.Bilansowa zmiana stanu środków pie nięż nych, w tym.:
  101,15 101,15 0,00 -37,14
  F.Środki pie niężne na początek okre su
  G.Środki pie niężne na konie c okre su (F + /-D), w tym.: 956,37 956,37
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 523 926,16 161 113,90 389 473,20 152 012,50
  1. W pływy netto z wydania udz iałów (emisji akcji) i innyc h ins trumentów kapitałowyc h oraz dopłat do kapitału 1 986 117,39 389 473,20
  12 100,00 161 113,90 152 012,50
  1 525 708,77
  -4 250,12
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału z ys ku
  -4 250,12
  3 519 676,04 161 113,54 389 343,10 152 012,19
  334 088,56 -50 109,82 305 330,68 -5 622,48
  334 088,56 -50 109,82 305 330,68 -5 622,48
       - zm iana stanu ś rodków pienięż nych z tytułu róż nic kurs owych
  1 539,00 51 066,19 30 296,88 6 578,85
  335 627,56 335 627,56
       - o ograniczonej możliwośc i dysponowania


  Kwartalne zestawienie zmian w kapitale własnym Hetan Technologies S.A.
  14Zestawienie z mian w kapitale (fundusz u) własnym
  PLN PLN
  I. Kapitał (fundusz ) własny na pocz ątek okresu (BO)
  - korekty błędów 0,00 0,00
  I.a.
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wniesienia udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
  - ustanowienie nowych udziałów (emisji nowych akcji) 0,00 0,00
  - zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał podstawowy i zapasowy 0,00 0,00
  - podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - objęcia nowych udziałów 0,00 0,00
  - zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał podstawowy i zapasowy 0,00 0,00
  - emisja udziałów powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00
  - z podziału zysku 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
  - wycena obligacji 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00
  - aktualizacja wyceny obligacji 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - z podziału zysku 0,00 0,00
  - podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pozostałe 0,00 0,00
  - zarejestrowanie w KRS wpłaty na kapitał podstawowy i zapasowy 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  01-01-2017
  30-06-2017
  01-01-2016
  30-06-2016
  -873 747,55 -703 293,68
  Kapitał (fundusz ) własny na pocz ątek okresu (BO), po
  korektach -873 747,55 -703 293,68
  2 631 814,70 2 613 064,70
  2 631 814,70 2 613 064,70
  1 015 786,06 1 015 786,06
  1 015 786,06 1 015 786,06
  7 000 000,00
  7 000 000,00
  7 000 000,00
  7 000 000,00
  123 384,72 142 134,72
  123 384,72 142 134,72


  4.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu kwartalnego skróconego
  sprawozdania finansowego, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
  rachunkowości
  Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Hetan Technologies S.A., zamieszczone w niniejszym
  raporcie okresowym, nie było przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta lub przez
  podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.
  Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zasady
  (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania
  finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania
  finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
  Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Hetan Technologies S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych („PLN”, „zł”).
  155. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wypłata zysku (1%) dla komplementariusza 0,00 0,00
  - przeniesienie na pozostały kapitał rezerwowy 0,00 0,00
  - pokrycie straty 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  - korekty błędów 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
  - pokrycia straty 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  6. Wynik netto
  a) zysk netto 0,00
  b) strata netto 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz ) własny na koniec okresu (BZ)
  III.
  -4 644 733,03 -4 474 279,16
  -4 644 733,03 -4 474 279,16
  -4 644 733,03 -4 474 279,16
  2 346 323,23
  2 346 323,23
  -2 298 409,80 -4 474 279,16
  -2 298 409,80 -4 474 279,16
  -87 022,72 211 939,51
  211 939,51
  -87 022,72
  1 385 552,96 6 508 645,83
  Kapitał (fundusz ) własny,
  po uwz ględnieniu proponowanego podz iału z ysku (pokrycia
  straty) 1 385 552,96 6 508 645,83


  Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
  Dane kwartalne zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
  z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla
  jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
  Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.
   Amortyzacja
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane
  są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. Do amortyzacji środków
  trwałych Spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
  stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe
  amortyzuje się metodą liniową.
   Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich
  nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową poczynając od miesiąca
  następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne
  o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu
  przekazania ich do użytkowania.
   Środki trwałe
  Środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich nabycia, pomniejszonej o
  odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu
  ich przekazania do użytkowania przez okres ich ekonomicznej użyteczności, przy uwzględnieniu
  stawek i zasad wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o
  wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są odpisywane w koszty jednorazowo w miesiącu
  przekazania ich do użytkowania.
   Wycena materiałów
  Zakupione materiały biurowe itp. odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.
   Wycena towarów handlowych
  Towary wycenia się w cenach nabycia skorygowanych na dzień bilansowy i odpisy aktualizacyjne
  wartości zapasu, nie wyższej niż ich cena sprzedaży możliwej do uzyskania.
   Wycena wyrobów gotowych
  Wyroby gotowe w Spółce nie występują.
   Wycena produkcji w toku
  Produkcja w toku w Spółce nie występuje.
   Należności i roszczenia
  1. Należności długoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy
  niż jeden rok, z wyjątkiem należności z tytułu świadczenia dostaw i usług.
  16


  2. Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest równy
  lub krótszy niż jeden rok oraz wszelkie należności z tytułu świadczenia dostaw i usług.
  3. Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszonej o
  odpisy aktualizujące wartość należności.
   Zobowiązania
  1. Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest
  dłuższy niż jeden rok, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług.
  2. Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest
  równy lub krótszy niż jeden rok oraz wszelkie zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług.
  3. Zobowiązania obejmują także kredyty i pożyczki, tzn. zobowiązania z tytułu uzyskanych zwrotnie
  środków pieniężnych od banków lub innych jednostek.
  4. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami
  przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów
  finansowych.
   Rezerwy
  1. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania,
  których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji
  gospodarczych w toku.
  2. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
  Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie,
  zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne,
  przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.
   Aktywa i pasywa w walutach obcych
  1. Aktywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego
  ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na ten dzień.
  2. Pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego
  ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na ten dzień.
  3. Zrealizowane różnice kursowe powstałe między dniem zaksięgowania przychodu lub kosztu i
  dniem zrealizowania transakcji są ujęte w przychodach finansowych lub kosztach finansowych.
  4. Nie zrealizowane różnice kursowe powstałe między dniem zaksięgowania przychodu lub kosztu i
  dniem bilansowym są ujęte w przychodach finansowych lub kosztach finansowych.
  5. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych zaliczane
  są do kosztów lub przychodów finansowych.
   Inwestycje krótkoterminowe
  1. Inwestycje krótkoterminowe w księgach wycenia się na moment ich nabycia lub powstania według
  cen zakupu.
  2. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo
  rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
  17


  3. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny zakupu lub ceny
  rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.
  4. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów
  finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia
  ich założenia, wystawienia lub nabycia.
   Inwestycje długoterminowe
  1. Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według
  cen nabycia.
  2. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo
  rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
  3. Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej
  o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości.
   Podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy wykazywany w sprawozdaniu finansowym, pomniejszający wynik finansowy
  brutto, składa się z części bieżącej i części odroczonej.
  2. Część bieżąca podatku dochodowego wynika z przemnożenia podstawy opodatkowania przez
  bieżącą stawkę podatku dochodowego i ewentualnego odjęcia podlegających w danym roku
  odliczeniu strat podatkowych z lat ubiegłych. Podstawą opodatkowania jest zysk bilansowy,
  pomniejszony o przychody bilansowe nie będące przychodami podatkowymi danego roku i
  powiększony o przychody podatkowe będące przychodami bilansowymi lat ubiegłych bądź w ogóle
  nie będące przychodami bilansowymi, a także powiększony o koszty bilansowe nie będące
  kosztami podatkowymi danego roku i pomniejszony o koszty podatkowe będące kosztami
  bilansowymi lat ubiegłych bądź w ogóle nie będące kosztami bilansowymi.
  3. Część odroczona podatku dochodowego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z
  tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek roku podatkowego, przy czym rezerwę i
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
  własnym, odnosi się również na kapitał własny.
  4. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach wartością aktywów i
  pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości,
  tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia, ustaloną przy uwzględnieniu zasady
  ostrożności.
  6. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.
  18


  7. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
  5.1. Charakterystyka dokonań i niepowodzeń emitenta wraz z opisem czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
  finansowe w omawianym okresie
  Najistotniejsze wydarzenia w okresie II kwartału 2017 roku mające wpływ na sytuację Hetan
  Technologies S.A. to:
   Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji spółki oraz rejestracji akcji serii D
  Emitenta w KDPW
  Dnia 3 kwietnia 2017 roku raportem bieżącym nr 13/2017 Emitent poinformował, iż w dniu
  3.04.2017r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjęte zostały Uchwały nr 219/2017
  oraz 220/2017. Obie uchwały podjęte zostały na wniosek Emitenta. Uchwała nr 219/2017 podjęta została w sprawie
  zmiany wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do wartości 0,01 zł każda, natomiast uchwała
  nr 220/2017 podjęta została w sprawie rejestracji 236.863.323 (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset
  sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta w KDPW o wartości
  nominalnej 0,01 zł każda. Emitent wyjaśnił, że zmiana wartości nominalnej akcji Spółki oraz Emisja akcji serii D
  wynikają z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.12.2016r.
   Utworzenie odpisów aktualizacynych na dzień 31.12.2016r.
  Dnia 5 kwietnia 2017 roku raportem bieżącym nr 14/2017 Emitent poinformował, iż w dniu
  05.05.2017r. W związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok 2016
  Emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych opisanych szczegółowo w niniejszym raporcie. Emitent
  poinformował, że w związku z podjętą decyzją o przeszacowaniach poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
  na dzień 31.12.2016r. wynik Emitenta za IV kwartał 2016r. uległ obniżeniu o kwotę 271.125,00 zł. Korekty
  poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016r. wynikały z następujących zdarzeń
  gospodarczych:
  - Zwiększenie usług obcych o 7.345 zł ( w tym usługi księgowe o 3.645 zł i usługi prawne o 3.700 zł)
  - Zwiększenie podatków i opłat o 8.289,33 zł (w tym podatek VAT o 8.289,33 zł);
  - Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w wyniku spisanych zobowiązań o 27.760,24 zł;
  - Zwiększenie aktualizacji wartości aktywów niefinansowych o 267.963,24 zł ( w tym założenie rezerw na należności
  handlowe w kwocie 146.512,09 zł oraz na pozostałe należności w kwocie 30.218,78 zł a także spisanie WNiP i
  pozostałych drobnych aktywów na kwotę 91.232,37 zł);
  - koszty odsetek o 15.287,67 zł ( w tym odsetki od pożyczek na kwotę 15.115,67 zł i odsetki od zaległości
  podatkowych na kwotę 172 zł)
  W związku z utworzeniem rezerw i korektą poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego spółka Hetan
  Technologies SA zamknęła rok obrotowy 2016 stratą w wysokości 170.453,87 zł, a nie zyskiem w kwocie 100.671,13 zł
  jak został opublikowane w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2016 opublikowanym w komunikacie EBI 3/2017 z dnia
  14 lutego 2017 roku.
  19


  W związku z powyższym Emitent poinformował, że niezwłocznie dokona korekty raportu kwartalnego za IV kwartał
  2016r.
   Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016r.
  Dnia 6 maja 2017 roku raportem bieżącym nr 9/2017 Emitent poinformował, iż przekazał w
  załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku opublikowanym w komunikacie EBI nr 3/2017 z dnia
  14 lutego 2017 roku.
   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Dnia 29 czerwca 2017 roku raportem bieżącym nr 13/2017 Emitent przekazał treść podjętych
  uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.06.2017r.
  ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
   Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.08.2017r.
  Dnia 24 lipca 2017 roku raportem bieżącym nr 16/2017 Emitent zawiadamił o zwołaniu na dzień
  21.08.2017r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki
  w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58.
   Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia
  Dnia 28 lipca 2017 roku raportem bieżącym nr 17/2017 Emitent po in formował, że w dniu
  28.07.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 401 § 1
  k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.08.2017r.
  Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego dodatkowych
  punktów do porządku obrad w sprawach:
  b) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia,
  c) umorzenia akcji własnych Spółki,
  d) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,
  e) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  "Raczam Sp. z o.o. w Warszawie, wskazuje, że celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego jest
  konieczność dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji do poziomu umożliwiającego
  dalsze działania na kapitale zakładowym Spółki.
  Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie
  obniżony z kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych
  70/100) do kwoty 1.331.814,70 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych
  70/100) tj. kwotę 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy 00/100) w drodze umorzenia 130.000.000 akcji
  Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda."
  20


  Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej w omawianym okresie nie wystąpiły żadne czynniki i
  zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
  WYJAŚNIENIA
  Wpływ na wynik między innymi ma:
  Koszty
  Usługi obce w tym:
  21Materiały i energia 0,00 0,00%
  Usługi obce 73,49%
  Podatki i opłaty 12,97%
  Wynagrodzenia 13,53%
  Ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00%
  Pozostałe koszty 0,00 0,00%
  100,00%39 348,33
  6 945,69
  7 245,00
  53 539,02Sprzedaż inwestycji
  Różnice kursowe 0,00
  Pozostałe przych. finans.
  Koszty odse te k 130,10
  6 000,00
  -6 000,00
  Usługi obce
  usługi wynajmu 374,34
  usługi księgowe
  Opłaty bankowe 784,55
  Usługi prawne
  Usługi consultingowe
  Usługi informatyczne
  Usługi internetowe 318,72
  Rejestracja i obsługa akcji
  Podatki i opłaty
  Podatek VAT
  Pozostałe podatki i opł.
  Wynagrodzenia
  39 348,33
  18 821,70
  6 459,96
  7 168,00
  3 095,00
  2 326,06
  6 945,69
  1 454,29
  5 491,40
  7 245,00


  Znaczący spadek kosztów w II kwartale 2017 r. w stosunku okresu porównawczego w 2016 r. wynika
  z faktu wycofania się przez spółkę z prowadzenia nierentownej działalności oraz realizowanej
  strategii restrukturyzacji prowadzonej działalności w celu ograniczenia ponoszonych kosztów.
  Zmiany w kapitale własnym :
  Emitant wyjaśnia, iż w II kwartale 2016 roku na koniec okresu kapitał własny wynosił
  6 508 645,83 zł natomia st w II kwartale 2017 roku 1 385 552,96 zł wynika to z :
  - przeprowadzonej aktualizacji wyceny aktywów finansowych w postaci obligacji na kwotę 7 000 000
  zł w II kwartale 2016 roku.
  - pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 2 346 323,23 zł
  Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż rozpoznaje rynek IT , telekomunikacyjny i rozważa podjęcie kroków
  celem pozostania w tym segmencie. W związku z powyższym Emitent przedstawiając wyniki Spółki
  Hetan Technologies S.A ich zmienną w stosunku do wcześniejszych okresów sprawozdawczości
  wyjaśnia, iż jest to spowodowane chwilowym brakiem inwestycyjnym w prowadzonej działalności w
  związku ze zmianami i restrukturyzacją Spółki jak i rozpoznaniem rynku celem weryfikacji dalszej
  kontynuacji w tym segmencie.
  Jednocześnie Emitent informuję, iż w związku z emisją akcji serii D pozyskał znaczne środki, które
  umożliwiły i przyczyniły się do poprawy sytaucji finansowej , prawnej oraz umożliwiającej dalsze
  funkcjonowanie na kolejne miesiące. Środki umożliwią róznież poprawę wizerunkową z ewentualnymi
  kontrahentami.
  Emitent w okresie sprawozdawczym nie posiadał klientów, odbiorców ani nie kontynuował rozmów i
  inwestycji z podmiotami z poprzednich okresów sprawozdawczych lecz nie wyklucza powrotu do
  rozmów z byłymi inwestorami i ewentualnymi partnerami biznesowymi.
  5.2. Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników finansowych
  Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.
  5.3. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o
  których emitent informował w dokumencie informacyjnym
  Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika
  nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z tym Emitent nie przekazuje w
  niniejszym raporcie kwartalnym opisu stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich
  realizacji.
  5.4. Informacje na temat aktywności emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,
  w tym inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie
  22


  W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań
  innowacyjnych.
  5.5. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. Emitenta nie dotyczy zatem
  obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  5.6. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w
  przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową
  Nie dotyczy.
  5.7. Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji
  Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, zgodnie z
  wiedzą Emitenta, przedstawia się następująco:
  Struktura akcjonariatu Hetan Technologies S.A. wg stanu na dzień przekazania raportu okresowego za II
  kwartał 2017 roku
  Akcjonariat Liczba akcji ( szt. ) % akcji Liczba głosów % % głosów
  Raczam Sp. z o.o. 152 170 789
  57,82% 152 170 789 57,82%
  Pozostali 111 010 681 42,18% 111 010 681 42,18%
  Ogółem 263 181 470
  100,00% 263 181 470
  100,00%
  Emitent informuję, że spółka Innovative Commerce A.S z siedzibą w Pradze posiada pośrednio przez
  podmiot zależny Raczam Sp. z o.o. 152 170 789 akcji spółki Hetan Technologies S.A która to liczba
  stanowi 57,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 152.170.789
  głosów, stanowiących 57,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  5.8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty
  Na dzień przekazania raportu za II kwartał 2017 roku Spółka nie zatrudnia pracowników na pełen
  etat.
  23


  5.9. Oświadczenie zarządu
  Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy niniejsze kwartalne skrócone
  sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
  zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową, finansową i ekonomiczną Emitenta oraz jego wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd
  oświadcza, że sprawozdanie z działalności Hetan Technologies S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju,
  osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.
  Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku
  Mateusz Kierzkowski
  Prezes Zarządu
  Hetan Technologies S.A.
  24


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hetan Technologies SA
ISIN:PLHTNTH00019
NIP:8971768676
EKD: 64.2 telekomunikacja
Adres: Ul. Marszałkowska 58 00-845 Warszawa
Telefon:+48 22 390 58
www:www.hetan.pl
Komentarze o spółce HETAN TECHNOLOGIES
2019-03-25 20-03-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649