Raport.

GRUPA AZOTY SA (24/2017) Wypłata dywidendy za rok 2016

WW nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, nr 13/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz nr 14/2017 z dnia 29 maja 2017 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2017 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2016.
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 78 364 432,36 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,79 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 sierpnia 2017 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 23 sierpnia 2017 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-25 11-05-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649