Raport.

GRUPA AZOTY SA (25/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku otrzymał informację przekazaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej: "EBOiR") sporządzoną na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.) (dalej "Ustawa").
Zgodnie z przekazaną informacją w wyniku zawarcia w dniu 28 czerwca 2017 roku transakcji pakietowych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu w odniesieniu do 2 850 000 akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu EBOiR (dalej: "Transakcja"), zmniejszył się udział EBOiR w kapitale zakładowym Spółki z 5 700 000 do 2 850 000 akcji. W wyniku Transakcji udział EBOiR w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 5,75% do 2,87%.
Po rozliczeniu transakcji EBOiR posiada 2 850 000 akcji Spółki, stanowiących 2,87% kapitału zakładowego Spółki, oraz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 2,87% akcji na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie EBOiR poinformował nie ma podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki ani nie jest stroną żadnej umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z takich akcji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 03-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649