Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (31/2017) Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 3 lipca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki.
Treść uchwalonych zmian Statutu Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-06-25 08-06-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649