Raport.

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (14/2017) Emisja obligacji serii A2.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. została przeprowadzona emisja obligacji na okaziciela serii A2 na następujących warunkach:
1) Cel emisji:
Środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje i bieżącą działalność Emitenta.
2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.
3) Wielkość emisji:
Przedmiotem emisji jest 40 000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta.
4) Wartość nominalna i cenę emisyjna obligacji:
Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda.
5) Warunki wykupu:
Wykup obligacji będzie następować w następujących dniach:
A B C
L.P. LICZBA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH WYKUPOWI TERMIN WYKUPU
1. 5.000 30 czerwca 2019 r
2. 5.000 30 grudnia 2019 r.
3. 5.000 30 czerwca 2020 r.
4. 5.000 30 grudnia 2020 r.
5. 5.000 30 czerwca 2021 r.
6. 5.000 30 grudnia 2021 r.
7. 10.000 29 czerwca 2022 r.
Wykup obligacji może nastąpić również w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.
6) Warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 360 bps w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie - ostatniego dnia okresu odsetkowego tj. w dniach:
30 września 2017 r.
30 grudnia 2017 r.
30 marca 2018 r.
30 czerwca 2018 r.
30 września 2018 r.
30 grudnia 2018 r.
30 marca 2019 r.
30 czerwca 2019 r.
30 września 2019 r.
30 grudnia 2019 r.
30 marca 2020 r.
30 czerwca 2020 r.
30 września 2020 r.
30 grudnia 2020 r.
30 marca 2021 r.
30 czerwca 2021 r.
30 września 2021 r.
30 grudnia 2021 r.
30 marca 2022 r.
29 czerwca 2022 r.
7) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na Certyfikatach inwestycyjnych funduszy GPM Vindexus NSFIZ oraz Future NSFIZ, którego wartość nie będzie niższa niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.
8) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 31 kwietnia 2017 r. wynosi: 58.667.000,00 PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Spółki utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności poziomie.
9) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;
Nie dotyczy.
10) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie dotyczy.
11) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:
Wycena 1 certyfikatu inwestycyjnego funduszu GPM Vindexus NS FIZ: 1.716.733,23 zł
Wycena 1 certyfikatu inwestycyjnego funduszu Future NS FIZ: 3.871,42 zł
12) Emisja obligacji zamiennych na akcje:
Nie dotyczy.
13) Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa:
Nie dotyczy.
Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-03 10-04-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649