Raport.

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (16/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GO TFI S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 08 sierpnia 2017 r. NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, oraz podczas obrad NWZA nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  „Uchwała nr 1/201 7
  Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
  w sprawie wybor u Przewodniczącego
  W alnego Zgromadzenia
  § 1
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadz wyczajne W alne Zgromadzenie
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Nadz wyczajneg o W alnego Zgromadzenia Spółk i Panią Beatę Izabelę Kielan . -------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- ---
  Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących
  81,47 % kapitału zakładowego zostało oddanych ł ącznie 1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------
   za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymujących się nie było. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  Beata Izabela Kielan oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 1.336.156 głosów, to uchwała
  ta zosta ła podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  Do punkt ów 3 i 4 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  Przewodnicząc a Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia stwierdził a, że Zgromadzenie to zostało
  zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut Spółki do
  jego ważności nie zast rzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do po djęcia uchwał . ------
  Przewodnicząc a W alnego Zgromadzenia zarządził a sporządzenie listy obecności, a następnie polecił a
  wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------
  Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też
  uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, Przewodnicząc a W alnego Zgromadzenia
  stwierdził a, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 1.336.156 w pełni
  pokryt yc h akcj i, dając ych tyle samo głosów , na ogólną liczbę na dzień ustalenia uprawnienia do
  uczestnictwa 1.640.000 akcji , dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na Zgromadzeniu akcje
  stanowią 81,47 % tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki . -------------------------------- ------------------
  Do punkt u 5 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Przewodnicząc a zarządził a głosowanie jawne w sprawie po djęcia uchwały , o następującej treści: -------


  „Uchwała nr 2/201 7
  Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
  w sp rawie przyjęci a porządku obrad
  § 1
  Nadz wyczajne W alne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  postanawia przyjąć porządek obrad Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia obejmuj ący : --------------
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- --------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----
  3. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  6. Odstąpienie od wyboru Komisj i Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. --
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie : -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  a. Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie.
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  b. Rozpatrzenie propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- --------
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie z mian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- ------
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- ---
  Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na
  Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
  1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------

  Do punktu 6 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Przewodnicząc a zarządził a głosowanie jawne w sprawie po djęcia uchwały , o następującej treści: -------
  „Uchwała nr 3 /201 7
  Nadz wyczajnego W alnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 s ierpnia 201 7 r.
  w sprawie odstąpieni a od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeni a liczenia głosów
  Przewodniczącemu
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji
  Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przew odniczącemu Zgromadzenia. -------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- ---
  Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na
  Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało od danych łącznie
  1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  Do punkt u 7 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu p rzedstawiono i rozpatrzono : -------------------------------
  a. rezygnacj ę członka Rady Nadzorczej z pełnionej przez niego funkcji w radzie, --------------------
  b. propozycj e zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- ---------------------------
  Do punktu 8 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Przewodnicząca zarządziła głosowani a tajne w sprawie podję cia uchwał , o następującej treści: ----------


  „Uchwała nr 4/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
  w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Go Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna
  postanawia przyjąć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożoną przez p. Łukasza
  Zalewskiego z dniem 23.06.2017 roku . -------------------------------- -------------------------------- ----------------


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej
  podjęcia.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
  Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
  1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  „Uchwała nr 5/201 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 sie rpnia 201 7 r.
  w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia
  odwołać członka Rady Nadzorczej – p. Stanisław Szczurek . -------------------------------- ---------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej
  podjęcia .” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
  Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
  1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   za uchwałą zostało odd anych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  „Uchwała nr 6 /201 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej GO TFI S.A.
  § 1
  Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do
  pełnienia funk cji członka Rady Nadzorczej – p. Jakub Napierała . -------------------------------- ---------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ” -------------------------------- -------------------------------- ---
  Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na
  Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
  1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymujących się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  „Uchwała nr 7/2017
  Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia
  GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
  z dnia 08 sierpnia 201 7 r.
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej GO TFI S.A.
  § 1
  Po rozpatrzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej GO TFI S.A. Nadzwyczajne Walne
  Zgro madzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia powołać do
  pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej – p. Jacek Jonak . -------------------------------- --------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -------------------------------- -------------------------------- ---
  Przewodnicząc a Walnego Zgromadzenia stwierdził a, że w gło sowaniu tajnym z reprezentowanych na
  Zgromadzeniu 1.336.156 akcji, stanowiących 81,47 % kapitału zakładowego , zostało oddanych łącznie
  1.336.156 ważnych głosów, przy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------
   za uchwałą zostało oddanych 1.336.156 głosów, -------------------------------- -------------------------------
   głosów przeciw nie było, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
   wstrzymując ych się nie było, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  zatem powyższa uchwała została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -------------


  Do punktu 9 porządku obrad : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząc a zamkn ęła niniejsze Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki , załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -------------------------------- ---  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ISIN:PLGOTFI00016
NIP:108-000-37-09
EKD: 66.30 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi
Adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Telefon:+48 22 8606376
www:www.gotfi.pl
Komentarze o spółce GO TOWARZYSTWO FUN...
2019-04-20 16-04-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649