Raport.

FACHOWCY.PL VENTURES SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 sierpnia 2017 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU Ja / My, niżej podpisany / a / ni ________________________, będąc akcjonariuszem Spółki / będąc uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza Spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607, numer NIP: 5213510420, numer REGON: 141679420 („Spółka”) posiadając łącznie _______________________ akcji Spółki i tym samym ____________________________ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam Pana / Panią ____________________________ zamieszkałego / zamieszkałą w __________________ przy ul. __________________________ legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym seria ____________________ numer ____________________ ważnym do dnia ______________________ 1. do udziału w imieniu ww. akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 29 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa; 2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich* posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia, 3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu Spółki, itp. _______________________ Miejscowość / Data / Podpis *Pełnomocnictwo może dotyczy wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji jak też tylko części z nich; w przypadku gdyby akcjonariusz udzielał pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosy tylko z części akcji, w treści pełnomocnictwa należy wskazać dokładną liczbę akcji, z których prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa.


  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z art. 4023 §1 pkt 5) i §3 KSH w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. I. Dane Mocodawcy (Akcjonariusza): Imię i nazwisko/firma: ___________________ Adres: ___________________ Seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer KRS: _______________ Numer PESEL: ___________________ Liczba akcji: ___________________ II. Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: ___________________ Adres: ___________________ Seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer KRS: _______________ Numer PESEL: ___________________ III. Instrukcja dla pełnomocnika: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów umieszczonych w pkt IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał podanych pod głosowanie bezpośrednio na


  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca (Akcjonariusz) wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy Mocodawca chce udzielić innych lub dalszych instrukcji powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę. IV. Tabele umożliwiające wskazanie instrukcji Projekt uchwały nr 1 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Dalsze/inne instrukcje: __________________ [imię i nazwisko] Podpis Mocodawcy Projekt uchwały nr 2 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania


  pełnomocnika Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Dalsze/inne instrukcje: __________________ [imię i nazwisko] Podpis Mocodawcy Projekt uchwały nr 3 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Dalsze/inne instrukcje: __________________ [imię i nazwisko] Podpis Mocodawcy Projekt uchwały nr 4 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika


  Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Liczba akcji _____________ Dalsze/inne instrukcje: __________________ [imię i nazwisko] Podpis Mocodawcy


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FACHOWCY.PL VENTURES S.A. na dzień 29 sierpnia 2017 r. [zwołanie Zgromadzenia] Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa. [porządek obrad] Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany redakcyjnej Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. [zmiana statutu] Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekty uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie. Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć


  groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów ) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewię milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. Propozycja zmiany brzmienia §8 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewię milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. [uprawnienie do udziału w zgromadzeniu]


  Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia ("dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 13 sierpnia 2017 r. (tzw. "record date"). W celu uczestnictwa w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date (14 sierpnia 2017 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki. W celu uczestnictwa w NWZ akcjonariusze posiadający akcje niezdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date (14 sierpnia 2017 r.), do Domu Maklerskiego prowadzącego depozyt akcji Spółki (IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230737) o wstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki. [procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu] zmiana porządku obrad Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 KSH, dostarczy Spółce:


  - imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia. zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. udział w NWZ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictw w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. lista uprawnionych do udziału w NWZ Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki [email protected]


  pełnomocnicy Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.ir.fachowcy.pl zakładka „Kalendarium”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki ([email protected]). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.ir.fachowcy.pl, zakładka „Kalendarium”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności w art. 412-4122 KSH. Walne Zgromadzenie Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości. Uzyskanie informacji przed NWZ Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.ir.fachowcy.pl w zakładce „Kalendarium”. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.


  Wszelką korespondencję akcjonariuszy kierowaną do Spółki w zw. z NWZ prosimy kierować na adres: Fachowcy.pl Ventures S.A., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected]


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 SIERPNIA 2017 R. Projekt uchwały nr 1 Uchwała nr _ z dnia 29 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ___. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 Uchwała nr _ z dnia 29 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:


  §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany redakcyjnej Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 Uchwała nr __ z dnia 29 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607 w sprawie zmiany redakcyjnej Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 §1 KSH uchwala co następuje: §1 Postanawia się dokonać zmiany redakcyjnej statut Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 otrzyma nowe, następujące brzmienie: „§8. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B


  o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewię milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.” §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Projekt uchwały nr 4 Uchwała nr __ z dnia 29 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: S T A T U T F A C H O W C Y . P L V E N T U R E S S P Ó Ł K A A K C Y J N A


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Fachowcy.pl Ventures spółka akcyjna”. § 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Fachowcy.pl Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607 § 3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. § 5. 1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. 2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


  § 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ badanie rynku i opinii publicznej, 2/ działalność agencji reklamowych, 3/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 4/ działalność fotograficzna, 5/ działalność holdingów finansowych, 6/ działalność portali internetowych, 7/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 8/ działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 9/ działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 10/ działalność związana z projekcją filmów, 11/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 12/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 13/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 14/ działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 15/ działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 16/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 17/ działalność związana z oprogramowaniem, 18/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 19/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 20/ leasing finansowy, 21/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet), 24/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,


  25/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 26/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 27/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 28/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 29/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 30/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 31/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 32/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 33/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 34/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 35/ wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 36/ wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp., 37/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 38/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 39/ działalność wspomagająca edukację, 40/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 41/ naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego niesklasyfikowana, 42/ pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. § 7. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.


  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 8. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewię milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Fachowcy.pl Ventures.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. §8a 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 (trzysta piętnaście tysięcy złotych).


  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii I o numerach od I0 000 001 do I3 150 000 i wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych). 3. Akcje Serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki. 4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego. 5. Akcje Serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 6. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. § 9. (skreślony) § 10. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.


  IV. ORGANY SPÓŁKI § 11. Organami Spółki są: 1/ Zarząd, 2/ Rada Nadzorcza, 3/ Walne Zgromadzenie. A. ZARZĄD SPÓŁKI § 12. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. § 13. 1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. § 14. 1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. 2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. § 15.


  1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. § 16. 1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 2. Regulamin określa co najmniej: 1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. § 17. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. § 18. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. B. RADA NADZORCZA


  § 19. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 20. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, 4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. § 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż: 1) członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2; 2) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w


  niniejszym punkcie, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. 3) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. § 22. 1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. § 23. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. § 24. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę,


  miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. 4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. § 25. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 26. 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 27. 1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.


  2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. § 28. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. § 29. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4. C. WALNE ZGROMADZENIE § 30. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. 2 Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. § 31. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. 2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


  § 32. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. 2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. § 33. 1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. 3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. § 34. 1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. 2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. 3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. § 35.


  Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 36. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 37. 1. Kapitały własne Spółki stanowią: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy, 3/ kapitały rezerwowe. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. § 38. 1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. 2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. 4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.


  § 39. Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. § 40. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 41. W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fachowcy.pl Ventures SA
ISIN:PLFCHVT00012
NIP:5213510420
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa
Telefon:+48 22 8431166
www:www.fachowcy.pl
Komentarze o spółce FACHOWCY.PL VENTUR...
2019-03-24 03-03-39
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649