Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (32/2017) Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii Ł

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę nr 15/2017 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Ł (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii Ł").
Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił:
§ 1. Emisja obligacji.
1. Spółka wyemituje do 1.600 (jeden tysiąc sześćset) obligacji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych („Obligacje serii Ł”).
2. Cena emisyjna jednej Obligacji serii Ł będzie równa jej wartości nominalnej.
3. Oprocentowanie Obligacji serii Ł w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8% (osiem procent) w skali roku.
4. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące.
5. Spółka wykupi Obligacje serii Ł w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji.
6. Obligacje serii Ł zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez Spółkę oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji serii Ł.
7. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostaną przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji (dalej: „Warunki emisji”).
8. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną.
9. Obligacje emitowane są zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegać będą prawu polskiemu.
10. Emisja Obligacji serii Ł nie będzie podzielona na transze.
11. Prawa z Obligacji serii Ł mogą być przenoszone bez żadnych ograniczeń.
§ 2. Warunki emisji.
Zarząd ustala niniejszym Warunki Emisji Obligacji serii Ł w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Oferta.
1. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej.
2. Próg emisji nie jest określony. Oferta Obligacji serii Ł dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowana i opłacona co najmniej 1 (jedna) Obligacja serii Ł.
§ 4. Postanowienia końcowe
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl
Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649