Raport.

EUROTEL SA (23/2017) Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.Nr 33 poz. 259 z późn.zm), Zarząd Eurotel S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Viamind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowa 20 o podziale zysku za rok obrotowy 2016, spółka zależna wypłaciła Emitentowi dywidendę w kwocie 1.500.000,00 zł, słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych.
Otrzymana od spółki zależnej dywidenda wpływa pozytywnie na przepływy finansowe Emitenta w związku z wypłatą przez Emitenta dywidendy w dniu 30 czerwca 2017 r.
Dywidenda od spółki zależnej wypłacana jest regularnie w I półroczu.
Kryterium powiązań: transakcja z podmiotem powiązanym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurotel SA
ISIN:PLERTEL00011
NIP:586-15-84-525
EKD: 46.66 sprzedaż hurtowa pozostała
Adres: ul. Myśliwska 21 80-126 Gdańsk
Telefon:+48 58 5203819
www:www.eurotel.pl
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce EUROTEL
2019-07-18 21-07-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649