Raport.

ENERGOINSTAL SA (16/2017) Aneks do umowy kredytowej.

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. został podpisany z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Katowice (dalej: "Bank" lub "mBank SA") Aneks nr 12 do Umowy Współpracy.
Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank przedłużył Spółce prawo do korzystania z produktów, w ramach limitu Linii do maksymalnej kwoty 20.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów, 00/100) (dalej: "Limit"), z następującymi sublimitami produktowymi:
1/ kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Spółki ,
2/ gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100), z zastrzeżeniem, że wstrzymana została możliwość wystawiania nowych gwarancji,
Na mocy zawartej umowy termin spłaty Limitu upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Zabezpieczenia zostały utrzymane i nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem że zgodnie z zapisami zawartego Aneksu do Umowy określone zostało zabezpieczenie w postaci kaucji pieniężnej Akcjonariusza Spółki do maksymalnej kwoty 3.000.000 PLN (słownie złotych: trzy miliony) jako alternatywne do ustanowienia w przyszłości.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energoinstal SA
ISIN:PLERGIN00015
NIP:634-012-88-77
EKD: 25.30 produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
Adres: Al. Roździeńskiego 188 d 40-203 Katowice
Telefon:+48 32 7357200
www:www.energoinstal.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENERGOINSTAL
2020-02-25 01-02-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649