Raport.

ENERGA SA (32/2017) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka"), przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2017 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  ENERGA SA
  al. Grunwaldzka 472
  80-309 Gdańsk Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
  VII Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000271591 Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie
  nr konta: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143
  Kapitał zakładowy/wpłacony 4.521.612.884,88 zł
  [email protected] www.energa.pl T +48 58 778 83 00
  F +48 58 778 83 99 NIP 957-095-77-22
  Regon 220353024

  Odpowiedzi na pytania na WZA

  1. W jaki sposób ENERGA SA zamierza zrealizować propor cjonalną część zobowiązań
  energetyczno-klimatycznych UE (do roku 2020), do kt órych Państwo Polskie zobowiązało się
  w 2009 roku oraz zobowiązań redukcji emisji gazów c ieplarnianych (do roku 2030)
  wynikających z uzgodnień przyjętych w 2014 roku, ja k również z Porozumienia Paryskiego
  o ochronie klimatu ratyfikowanego przez Polskę w 20 16 roku?

  - Grupa ENERGA jest liderem w zakresie udziału energi i elektrycznej wyprodukowanej
  w instalacjach OZE wśród polskich grup energetyczny ch.
  - Strategia Grupy ENERGA na lata 2016-2025 (dalej: St rategia) wpisuje się w obowiązujące
  regulacje oraz zakłada utrzymanie silnej pozycji Gr upy ENERGA w sektorze OZE.
  - Strategia określa najlepszą w ocenie Zarządu, drogę godzącą interesy interesariuszy Grupy
  ENERGA, w tym Akcjonariuszy, respektując zobowiązan ia prawne, w tym w zakresie
  bezpieczeństwa energetycznego, jak również uwzględn iając zmiany w otoczeniu.
  - Takie inwestycje uwzględnione w ramach realizowanej Strategii, to m.in.: blok biomasowy
  w Kaliszu, Farma Elektrowni Wiatrowych Przykona.
  - Grupa ENERGA podejmuje działania związane z gruntow ną modernizacją istniejących
  konwencjonalnych jednostek wytwórczych:
  1) na istniejących blokach w Elektrowni Ostrołęka B pr zeprowadzono gruntowne prace
  modernizacyjne i dostosowujące do wymagań środowisk owych wynikających z Dyrektywy
  IED i przyjętych konkluzji BAT (zabudowa układu oda zotowania spalin w kotłach OP 650
  nr 1, 2 i 3 oraz modernizacja elektrofiltrów bloków 1, 2 i 3 w elektrowni Ostrołęka B
  (2016-2018), w przygotowaniu inwestycja związana z budową dodatkowej instalacji
  odsiarczania spalin). Ostrołęcka elektrownia pod ty m względem jest w ścisłej czołówce
  krajowych bloków klasy 200 MWe. Dzięki modernizacji uzyskano efekt podwyższenia
  sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni Ostrołęka B (im wyższa
  sprawność wytwarzania tym niższy poziom emisji w od niesieniu do jednostkowej produkcji
  energii elektrycznej), zwiększono moc bloków nr 2 i 3 do 230 MW oraz wydłużono okres
  dalszej eksploatacji turbin,
  2) inwestycja dostosowująca istniejące instalacje wytw órcze w Elektrociepłowni Elbląg
  do wymagań środowiskowych określonych Dyrektywą IED oraz przyjętymi konkluzjami BAT,
  obejmująca swym zakresem dostosowanie dwóch kotłów parowych OP-130
  do dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń (i nstalacji odazotowania spalin
  (tzw. instalacja deNOx) i odsiarczania (tzw. instal acja deSOx) oraz całkowite wyłączenie
  z eksploatacji kotła parowego OP-130 (nr 7) po zako ńczeniu okresu derogacji w ramach
  uczestnictwa w Przejściowym Planie Krajowym.
  - Strategia zawiera również model biznesowy zorientow any na klienta, umożliwiający efektywne
  zarządzanie wartością klientów w oparciu o spójną o fertę produktów i usług. Powyższe
  w praktyce przekłada się na efektywniejsze zarządza nie wykorzystaniem energii przez wszystkie
  grupy odbiorców oraz wprowadzaniem rozwiązań proeko logicznych, bazujących
  na nowoczesnych energooszczędnych rozwiązaniach.
  - Jednym z elementów realizowanej Strategii jest Prog ram Poprawy Efektywności, jako wyraz
  dążenia Grupy ENERGA m.in. do poprawny efektywności energetycznej (w szczególności


  2
  rozumianej jako optymalne wykorzystanie posiadanych
  aktywów z zachowaniem poszanowania
  dla środowiska naturalnego).
  2. Jakie uwarunkowania rynkowe muszą być według ENERGI spełnione, aby projekt Ostrołęka
  C był opłacalny ekonomicznie – czy projekt wymaga d odatkowych mechanizmów wsparcia
  a jeśli tak, to jakich i czy są one zagwarantowane?

  - Tak, projekt wymaga wsparcia regulacyjnego. Wprowad zenie Rynku Mocy lub innych
  mechanizmów wsparcia jest istotne dla zapewnienia b ezpieczeństwa całego krajowego systemu
  energetycznego.
  - Gwarantem bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego S ystemu Elektroenergetycznego (dalej:
  KSE) są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., któ re odpowiadają za właściwe stosowanie
  i wykonanie przyjętych regulacji oraz świadczenie u sług przesyłania energii elektrycznej, przy
  zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa prac y KSE.
  - Władze państwowe podejmują inicjatywy w zakresie un owocześniania i dostosowywania
  do wymagań ochrony klimatu polskiej energetyki, prz y jednoczesnej realizacji celu jakim jest
  zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energi i elektrycznej w kraju. Grupa ENERGA
  (wraz z partnerem, tj. Grupą ENEA), poprzez uczestn ictwo w Polskim Komitecie Energii
  Elektrycznej prowadzi aktywny dialog regulacyjny, n a potrzeby zapewnienia właściwego
  otoczenia sprzyjającego realizacji zamierzeń inwest ycyjnych związanych z projektem
  Ostrołęka C.
  - Spodziewamy się zrównoważonych docelowych regulacji , które będą właściwym wsparciem
  inwestycji energetycznych. Energetyce odnawialnej m ogą sprzyjać np. działania w zakresie
  nowelizacji regulacji podatkowych dotyczących farm wiatrowych.

  3. Czy rozwijając projekt Ostrołęka C ENERGA SA bierze pod uwagę ryzyko oporu społecznego
  oraz ryzyka zdrowotne i środowiskowe, jak również k onieczność cyklicznego
  dostosowywania do norm emisji wynikających z obowią zującej od stycznia 2016 roku
  Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) oraz wiążą cych limitów emisji BAT/BREF?

  - Warunkiem niezmiennym realizacji inwestycji jest za stosowanie najnowocześniejszych
  rozwiązań, dlatego nowy blok (opalany węglem kamien nym) realizowany będzie w technologii
  na nadkrytyczne parametry pary. Bloki tego typu sta nowią przykład najbardziej zaawansowanej
  technologii, pozwalającej na uzyskiwanie sprawności wytwarzania energii elektrycznej
  przekraczającej 45% netto. Należy podkreślić, że są to rozwiązania nowoczesne, jednak już
  w pełni dojrzałe i sprawdzone w praktyce także w Po lsce.
  - Elektrownia Ostrołęka C będzie spełniać aktualne wy magania określone w BAT/BREF.
  - Spółka swoje plany w zakresie tej, jak również każd ej inwestycji, opiera na najbardziej
  zaawansowanych technologiach, które pozwolą uzyskać przez ten zakład, gwarancję spełnienia
  z wyprzedzeniem norm w zakresie ochrony środowiska.
  - Eksploatowane w Elektrowni Ostrołęka B bloki są wła ściwym przykładem ciągłego procesu
  unowocześniania technologii i skutecznego ogranicza nia emisji w źródłach wytwórczych Grupy
  ENERGA.
  - Tak jak przy każdej realizowanej przez Grupę ENERGA inwestycji, brane będą pod uwagę
  zasadne postulaty lokalnych społeczności. Wieloletn ie funkcjonowanie Elektrowni Ostrołęka B


  3
  wskazuje wymiernie, że wpływ takiego zakładu na oto
  czenie może być pozytywny, a relacje
  ze społecznością lokalną są kształtowane w dobrej a tmosferze.

  4. Jakie konsekwencje dla mniejszościowych Akcjonarius zy ENERGI będzie miała decyzja
  o budowie elektrowni Ostrołęka C w porównaniu do sc enariusza, w którym realizacja tego
  projektu zostanie wstrzymana. Jak w każdym z tych d wóch scenariuszy będą kształtowały się
  wypłacane przez ENERGĘ dywidendy (w horyzoncie do 2 025 roku)?

  - Projekt ten, w szczególności przy oczekiwanych regu lacjach dotyczących Rynku Mocy oraz dzięki
  korzystnym długoterminowym umowom na dostawy węgla (z ceną skorelowaną z rentownością
  bloków węglowych) będzie rentowny i zwiększy wartoś ć Spółki dla wszystkich akcjonariuszy,
  zarówno dla akcjonariusza większościowego, jak i mn iejszościowych.
  - Realizacja inwestycji o takiej skali jak projekt Os trołęka C, będzie w części finansowana
  ze środków wypracowanych w Grupie ENERGA. W powiąza niu z ambitnym planem inwestycji
  w innych obszarach – 70% nakładów, czyli 14,4 mld z ł, przeznaczone zostanie do 2025 roku
  na rozbudowę i poprawę efektywności sieci energetyc znych oraz odnawialne źródła energii
  – może to wpłynąć na potencjał wypłaty dywidendy. E fekt ten powinien zostać zrekompensowany
  zwiększonym potencjałem do wypłaty dywidendy w kole jnych latach w okresie eksploatacji
  nowych projektów.
  - Polityka dywidendowa – co podkreśla niezmiennie Zar ząd – musi być odpowiedzialnie
  zrównoważoną relacją między odpowiedzią na oczekiwa nia akcjonariuszy a gwarancją
  bezpieczeństwa finansowego Spółki w kolejnych latac h. Zgodnie z przyjętą w listopadzie
  ub.r. Strategią, polityka dywidendowa zostanie dost osowana do potrzeb finansowych procesu
  inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia naj bardziej znaczących wydatków przewiduje
  się w 2023 roku.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  ENERGA SA al. Grunwaldzka 472
  80-309 Gdańsk
  District Court Gdańsk North VII Business Division of KRS
  KRS 0000271591 Bank Polska Kasa Opieki SA in Warsaw
  account number: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143
  Share capital/paid up capital PLN 4,521,612,884.88
  [email protected]
  www.energa.pl Telephone: +48 58 778 83 00 Fax: +48 58 778 83 99 NIP no. 957-095-77-22
  Regon no. 220353024

  Answers to questions asked during the Annual Genera
  l Meeting
  1.
  How does ENERGA intend to carry out its proportiona te part of the EU energy and climate
  obligations (by 2020), which the State of Poland ac cepted in 2009, and obligations to
  reduce greenhouse gas emissions (by 2030) arising f rom the arrangements adopted in
  2014 and from the Paris Agreement on climate protec tion, which was ratified by Poland in
  2016?
  - The ENERGA Group leads Polish energy groups in term s of the percentage of electricity
  produced in RES installations.
  - ENERGA Group’s strategy for 2016-2025 (Strategy) is consistent with the existing regulations
  and assumes maintenance of ENERGA Group’s strong po sition in the RES sector.
  - The Management Board believes that the strategy def ines the best path, balancing the interests
  of ENERGA Group’s stakeholders, including its share holders, the existing legal obligations,
  including those related to energy security, and als o considering the changes in its surroundings.
  - Such investments included in the Strategy include, among others: the biomass-fired unit in Kalisz,
  the Przykona Wind Farm.
  - The ENERGA Group takes action to overhaul and moder nize the existing conventional
  production units: 1) extensive modernization work was conducted on the e xisting units at the Ostrołęka B Power
  Plant; they were adapted to the environmental regul ations arising from the IED Directive and
  BAT conclusions (installation of a flue gas denitri fication installation on OP 650 boilers nos.
  1, 2 and 3 and modernization of electrostatic preci pitators in units 1, 2 and 3 at the Ostrołęka
  B Power Plant (2016-2018); an investment project to build an additional flue gas
  desulfurization installation is being prepared). In this respect, the Ostrołęka Power Plant is
  among the very best 200 MWe class units in Poland. Following the modernization, the gross
  electricity production efficiency at the Ostrołęka B Power Plant was increased (the higher
  efficiency, the lower the emissions are per electri city production unit), the capacity of units 2
  and 3 was raised to 230 MW and the remaining servic e life of the turbines was extended,
  2) the investment project to adapt the existing produc tion installation at the Elbląg CHP Plant
  to the environmental requirements defined in the IE D Directive and BAT conclusions
  included adaptation of two OP-130 steam boilers to the permitted emission levels (a flue gas
  denitrification installation (“deNOx installation”) and a desulfurization installation (“deSOx
  installation”) and full decommissioning of an OP-13 0 steam boiler (no. 7) after the period of
  derogation under the Transitional National Plan.
  - The Strategy also contains a customer-oriented busi ness model facilitating effective
  customer value management based on a consistent pro duct and service offering. In practical
  terms, this will contribute to a more efficient man agement of the use of energy by all
  customer groups and introduction of environmental s olutions based on modern energy-
  saving solutions.

  2
  -
  One of the elements of the Strategy is the Efficien cy Improvement Program, which reflects
  ENERGA Group’s efforts undertaken among others to i mprove energy efficiency (understood in
  particular as the optimum utilization of its assets while ensuring respect for the natural
  environment).

  2. According to ENERGA, what are the market conditions requisite to make the Ostrołęka C
  project profitable in economic terms – does the pro ject require any additional support
  mechanisms; if it does then what are they and have they been guaranteed?

  - Yes, the project requires regulatory support. Intro duction of the Capacity Market or other support
  mechanisms is important for ensuring security of th e entire national power system.
  - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. guarantees t he secure operation of the entire National
  Power System (NPS) and it is responsible for the co rrect application and implementation of the
  adopted regulation and for the provision of electri city transmission services, while keeping the
  criteria required for the secure operation of NPS.
  - The state authorities take initiatives to modernize and adapt the Polish power sector to the
  climate protection requirements, while also pursuin g the goal of ensuring continuity and reliability
  of electricity supply in Poland. The ENERGA Group ( together with a partner, i.e. the ENEA
  Group), by participating in the Polish Electricity Association (PKEE), conducts an active dialogue
  with the regulators to ensure that the appropriate environment is in place to achieve the intentions
  underlying the Ostrołęka C investment project.
  - We are expecting balanced target regulations, which will properly support capital expenditures
  on energy. Renewable energy may be supported, among others, by actions to amend the tax
  regulations related to wind farms.

  3. As ENERGA is developing the Ostrołęka C project, do es it take into account the risk of
  public resistance and the health and environmental risks and the need for cyclical
  adaptation to emission standards arising from the I ndustrial Emissions Directive (IED) in
  effect from January 2016 and the binding BAT/BREF e mission limits?

  - The unchanged condition for executing this investme nt project is to use the application of cutting-
  edge solutions; this is why the new unit (which is coal-fired) will be executed using the
  supercritical steam generation technology. Units of this type feature cutting-edge technology and
  are capable of achieving electricity production eff iciency exceeding the net level of 45%. We
  should also note that those solutions are contempor ary but fully mature and tested in practice,
  also in Poland.
  - The Ostrołęka C Power Plant will meet the current r equirements defined in BAT/BREF.
  - The Company has based its plans in respect to this as well as any other investment project on
  the most advanced technologies, which will guarante e that the plant will satisfy the environmental
  protection standards in advance.
  - The units operated at the Ostrołęka B Power Plant a re a proper example of the continuous
  technology modernization process and an effective r eduction of emissions from ENERGA
  Group’s production sources.
  - As in any other investment project executed by the ENERGA Group, we will take into account
  the justified postulates of local communities. The long years of operation of the Ostrołęka B
  3
  Power Plant clearly show that such plants can have
  a positive impact on its surroundings and
  relations with the local community are managed in a good atmosphere.

  4. What are the consequences of the decision to build the Ostrołęka C power plant for
  ENERGA’s minority shareholders as compared to the s cenario, in which the project is
  suspended. What will be the dividends paid by ENERG A (in an outlook until 2025) in each
  of the two scenarios.
  - This project, in particular with the expected Capac ity Market regulations and thanks to the
  beneficial long-term coal off-take contracts (in wh ich the price is correlated to the profitability of
  coal-fired units), will be profitable and will incr ease the Company’s value for all the shareholders,
  that is for both the majority shareholder as well a s for minority shareholders.
  - Execution of an investment project having the scale of the Ostrołęka C project will be partially
  financed with the funds generated by the ENERGA Gro up. Combined with an ambitious capital
  expenditure plan in other areas – 70% of expenditur es, or PLN 14.4 billion, will be designated by
  2025 for expansion and efficiency improvement of po wer grids and renewable energy sources –
  it may affect the potential for dividend distributi on. This effect should be compensated for by an
  increased potential for dividend payments in the su bsequent period, in which the new projects
  will be operated.
  - The Management Board has continuously emphasized th at the dividend policy must be balanced
  between a response to shareholder expectations and a guarantee of the Company’s financial
  security in subsequent years. According to the Stra tegy adopted in November of last year, the
  dividend policy will be adapted to the financial ne eds of the investment process which assumes
  the cessation of key spending items by 2023.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2019-08-07Raport półroczny
2019-11-06Raport za III kwartał
2019-08-07Raport półroczny
Komentarze o spółce ENERGA
2019-06-25 08-06-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649