Raport.

MDI ENERGIA SA (14/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium Spółka Akcyjna Aneks do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 03.10.2014 roku oraz Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 02.12.2015 roku.
Aneks do Umowy o kredyt rewolwingowy utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych) z terminem spłaty do 30.06.2018 roku. Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym utrzymuje wysokość limitu kredytowego na poziomie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z terminem spłaty: 1.000.000, PLN (słownie: jeden milion złotych) do 30.09.2017 roku oraz 1.000.000, PLN (słownie: jeden milion złotych) do 30.10.2017 roku.
Zabezpieczenie spłaty udzielonych kredytów, a także innych związanych z kredytami zobowiązań, stanowią:
a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań wynikających z Umów kredytowych,
c) przelew wierzytelności z wybranych umów handlowych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami, w całym okresie kredytowania (zabezpieczenie wspólne dla kredytu w rachunku bieżącym i kredytu odnawialnego).
Oba Aneksy do Umów zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w celu zapewnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Spółkę. Warunki Umów kredytowych i ich aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o podpisaniu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umów oraz ich znaczenia dla Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2020-04-03Raport roczny
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
2020-04-17Raport roczny
Komentarze o spółce ENERGA
2020-04-02 06-04-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649