Raport.

TAURON POLSKA ENERGIA SA (33/2017) Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 39-45 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącymi zmian Statutu Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonane zmiany zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.


  Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) niniejszym podaje zmiany Statutu
  uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 r. oraz
  wpisane w dniu 12 lipca 2017 r. do Rejestru Przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego
  przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego :
  1. § 15 otrzymuje brzmienie:
  „1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich
  Radzie N adzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
  2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej
  sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków
  reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketing owe, usługi public
  relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
  3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją
  projektów inwestycyjnych i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdz enia.
  4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą
  dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
  konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23
  ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione
  w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym”.

  Dotychczasowe brzmienie § 15 :
  „Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie
  Nadzorczej d o zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu”

  2. W § 16 dodaje się ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu:
  „3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie
  następujące warunki:
  1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wy ższe uzyskane za granicą
  uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2) posiada co najmniej 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług
  na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny
  rachunek,
  3) posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
  rachunek,  4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 -3 wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
  członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

  4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie m oże być osoba, która:
  1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze
  poselskim, senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parlamentu
  Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy
  zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
  zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lu b świadczy
  pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
  organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa ro dzi konflikt interesów wobec działalności
  spółki”.

  3. W § 17 dodaje się u stęp 4 o następującym brzmieniu:
  „4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania
  kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandyd atów
  oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

  1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku
  zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
  2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikac yjne na stanowisko
  Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego
  postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem
  postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce
  przeprowadzenia rozmowy k walifikacyjnej, zakres zagadnień, będących
  przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,
  3) Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w §16 ust. 3 i 4,
  4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowan e na stronie
  internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
  5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji
  ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
  6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynika ch postępowania kwalifikacyjnego
  akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego”.

  4. Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:
  „Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu
  ustala Walne Zgromadzenie z u względnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca
  2016 r. zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.

  Dotychczasowe brzmienie § 18 :
  „Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem
  obowiązujących przep isów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt
  1.”
  5. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
  „7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania
  finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego Grupy
  Kapitałowej, ”
  Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 7) :
  „7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
  finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej,”
  6. W § 20 ust. 1 w pkt 15) k ropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się punkty 16,
  17 oraz 18 o następującym brzmieniu:

  „16) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach
  reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public
  relations i komuni kacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  17) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 38 1,
  18) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej”.

  7. W § 20 us t. 2 w pkt 9) kropkę zastępuję się przec inkiem i dodaje się punkty 10 -
  14 o następującym brzmieniu:
  „10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, jeż eli wysokość wynagrodzenia
  przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w
  stosunku rocznym,
  11) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej
  kwoty, o której mowa w pkt 10,
  12) zawarcie umów o usł ugi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
  stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
  doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
  wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  13) zawarcie umowy d arowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  14) zwoln ienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
  zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

  8. Do tychczasowy § 20 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
  „2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków
  Zarządu, z zastrzeżeniem § 18”,
  Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 pkt 2) :
  „2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagro dzenia dla Członków
  Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,”
  9. W § 20 ust. 4 w pkt 4) kropkę zastępuj ę się przecinkiem.

  10. W § 20 ust. 4 w pkt 9) lit b) kropkę zastępuj ę się przecinkiem i dodaje się pkt 10)
  w brzmieniu:
  „10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON
  Polska Energia S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest
  przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:
  a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakłado wego spółki,
  e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  f) umorzenia udziałów lub akcji,
  g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorc zych,
  h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust awy z dnia 16 grudnia 2016 r.
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (D z. U. z 2016 r. poz. 2259),
  z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.

  11. Dodaje się §38 1 w brzmieniu:
  „1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów,
  ustalonych na p odstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
  odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza
  20.000 zł.
  2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych b ez przeprowadzenia przetargu,
  w przypadku gdy:
  1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku
  trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know -
  how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa
  uchwała Rady Nadzorczej,
  2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych
  uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkaln e stanowiące własność spółki,
  a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz
  najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się
  z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zaj ęte; wartość ulepszeń
  dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na
  zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  6) p rzedmiotem zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty.

  3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
  podmiotowej Ministra Energii, na stronie inter netowej Spółki, w widocznym, publicznie
  dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo
  do umieszczania ogłoszeń,
  2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia
  o przetargu,
  3) W przetar gu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady
  Nadzorczej,
  c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowad zeniem
  przetargu,
  d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a -c,
  e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub
  faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
  prowadzące go przetarg,
  4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
  minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych.
  Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
  5) Przed przystąpienie m do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie
  może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości
  tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
  6) Spółka może odstąpić od wyceny s przedawanego składnika aktywów trwałych przez
  rzeczoznawcę, jeżeli:  a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
  7) Przetarg przeprowadza się w formach:
  a) przetargu ustne go,
  b) przetargu pisemnego,
  8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzeni a przetargu, treść ogłoszenia
  o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka,
  9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybran ia
  którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
  10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę”.
  12. Wykreśla się rozdział IX ”POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE”.

  ***


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2019-08-07Raport półroczny
2019-11-06Raport za III kwartał
2019-08-07Raport półroczny
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ENERGA
2019-05-20 18-05-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649