Raport.

DOMENOMANIA.PL SA (13/2017) Treść zatwierdzonej zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r. na mocy podjętej uchwały nr 18 dokonało zmiany paragrafu 16 oraz 17 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie paragrafu 16 Statutu Spółki:
㤠16.
[Skład i kadencja]
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”
Nowe brzmienie paragrafu 16 Statutu Spółki:
㤠16.
[Skład i kadencja]
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiejkolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”
Dotychczasowe brzmienie paragrafu 17 Statutu Spółki:
㤠17.
[Obrady Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.”
Nowe brzmienie paragrafu 17 Statutu Spółki:
㤠17.
[Obrady Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.”
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Domenomania.pl SA
ISIN:PLDMNMN00016
NIP:895-18-85-344
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262245
www:www.domenomania.pl
Komentarze o spółce DOMENOMANIA.PL
2018-03-27 15:31:28
juszko
nowy właściciel spółki: https://mobilum.com/ - zaczyna się robić ciekawie
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649