Raport.

COMPERIA.PL SA (15/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Zarząd Comperia.pl S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z udzieleniem Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. ("CU") - jednostce zależnej od Spółki - pożyczki w dniu 05 lipca 2017 r. na podstawie zawartego w tym samym dniu Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 19 lipca 2016 r. ("Umowa"), łączna kwota udzielonej CU na pożyczki podstawie Umowy wynosi obecnie 2 390 tys. zł.
Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, że łączna kwota pożyczki udzielonej CU przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (wg ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego).
Przedmiotowa pożyczka oprocentowana jest wg stopy zmiennej na warunkach rynkowych. Termin zwrotu pożyczki określony jest na 31 grudnia 2021 r. Pożyczka związana jest głównie z finansowaniem rozwoju działalności ubezpieczeniowej.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji dotyczących udzielenia pożyczki jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2019-06-26 02-06-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649