Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (38/2017) Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii C

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii C z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii C, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 1/07/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii C oraz w Załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały, Uchwale nr 2/07/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii C oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia z dnia 27 czerwca 2017 roku – poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii C.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Columbus Energy SA
ISIN:PLSTIGR00012
NIP:9452169216
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31-211 Kraków
Telefon:+48 12 3073090
www:www.columbusenergy.pl
Komentarze o spółce COLUMBUS ENERGY
2018-08-18 21:16:45
Kula
Raport za II kwartał 2018 r. jest dobry. Spółka stabilna. Jest dobrze. Będzie rosło.
2018-09-21 18:26:03
ojej
Super. Umowa z Viessmann 21 września 2018 roku to duży krok
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649