Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (26/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5, art. 400 § 1 i 2 i art. 402(zn1) w zw. z art. 402(zn2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godzinę 09.00 w Warszawie przy ul. Solankowej 3 (02 - 939 Warszawa).
W proponowanym porządku obrad zostało uwzględnione żądanie akcjonariusza, o którym Emitent informował w RB 25/2017 w dniu 26 lipca 2017r.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  1


  OGŁOSZENIE
  o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki CHEMOSERVIS –DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
  z siedzibą w Oświęcimiu  Zarząd spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy
  ul. Chemików 1, 32 -600 Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia
  w Krakowie, XII Wydział Gospod arczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
  KRS 0000287238 („Spółka”), działając na podstawie ar t. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5
  Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust 1 pkt. 1 w związku z § 40 i 41 Statutu Spółki,
  zwołuje Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 201 7 roku, na godzinę
  09.00 w Warszawie na ul. Solankowej 3 , z następującym porządkiem obrad:
  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2
  I. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Powzi ęcie uchwał w sprawach:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za 201 6 rok,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej Chemos ervis -Dwory za 201 6 rok,
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za 201 6 rok,
  d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Chemoservis -Dwory za 201 6 rok,
  e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna
  za 201 6 rok,
  f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za rok 201 6,
  g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 201 6,
  h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis -Dwory Spółka
  Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok u 201 6.
  i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis -Dwory Spółka
  Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
  j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
  k. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
  jednol itego tekstu Statutu
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3
  II. Pozostałe informacje zgodnie z Art. 402 2 KSH

  1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  (art. 402 2 pkt. 2 lit. a KSH)

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
  zarządowi nie później niż na 21 d ni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia
  tj. do dnia 3 sierpnia 201 7 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
  projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem
  Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 sierpnia 201 7 r., ogłasza
  zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
  następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania
  należy przesyłać na adres siedziby spółk i lub w postaci elektronicznej na adres:
  [email protected] . Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające
  uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

  2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. b KSH)

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładow ego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które m ają
  zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
  uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
  należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
  [email protected] . Projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie
  pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia
  przez Spółkę n a stronie internetowej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej


  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4
  formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia
  określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadz onych do porządku
  obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
  terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
  adres e -mail: [email protected] wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie
  akcjonariusza.

  3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. c KSH)

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402 2 pkt. 2
  lit. d KSH)

  1) Zgodnie z art. 412 oraz 412 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze
  mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis -
  Dwory Spółka Akcyjna oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
  pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub
  w postaci elektro nicznej i musi zawierać wszystkie informacje wymagane
  w jego treści. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
  odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione
  do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w o dpisie
  powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez
  osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
  2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postac i
  elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym .
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić
  identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Spółka zast rzega sobie
  prawo do weryfikacji takiego pełnomocnictwa.
  3) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane
  na adres email: [email protected] najpóźniej do godziny 15.00 -ej, dnia


  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  5
  poprzedzaj ącego, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie.
  4) Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym
  dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do
  reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w f ormacie PDF na
  adres e -mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz
  z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty
  potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać prze dmiotowe
  pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
  5) Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej spółki
  www.chemoservis.pl oraz w siedzibie spółki formularze stosowane
  podczas głosowania przez pełnomocnika.
  6) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
  Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo
  może upoważniać do repreze ntacji tylko na jednym określonym Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
  okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
  interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Pełnomocnik głos uje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
  akcjonariusza.
  7) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji,
  w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
  adres e -mail: [email protected] emoservis.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po
  stronie akcjonariusza.
  8) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi
  być dokonane najpóźniej na 24 godziny przez terminem Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań
  weryfikacyjnych.  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  6
  5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie
  wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania
  środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą
  korespondencyjną (art. 402 2 pkt. 2 lit. e,f,g KSH)

  Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości
  uczestniczenia, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani te ż
  drogą korespondencyjną.

  6. Dzień rejestracji (art. 402 2 pkt. 3 KSH)

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada
  na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 8 sierpnia 201 7 roku.

  7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402 2 pkt. 4 KSH)

  W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące
  akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli
  są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu tj. 8 sierpnia 2017 r. Upra wnieni ze zdematerializowanych akcji
  na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najwcześniej w dniu 27 lipca 201 7 roku
  i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu, tj, dnia 9 sierpnia 201 7 r., zgłaszają do podmiotu
  prowadzącego rachunek/rachunki papierów wartościowych żądanie wystawienia
  imiennego zaświadcz enia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna
  zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
  papierów wartościowych.  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  7
  Zaświadczenie, o którym mowa powyże j, musi zawierać:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
  zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna.
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawieni a zaświadczenia.

  Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez
  podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
  ustawy z dnia 29.07.2005 r. z późn. zm. o obrocie instrumentami finansowymi .
  Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
  podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed
  datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005r. z późn. z m. o obrocie instrumentami
  finansowymi .

  8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402 2 pkt. 5 KSH)

  Pełny test dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
  przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromad zenia jest umieszczany od dnia
  zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki
  www.chemoservis.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku
  wprowadzania zmian zgodnie z przepi sami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba
  uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może
  uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  8
  9. Strona internetowa (art. 402 2 pkt. 6 KSH)

  Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.chemoservis.pl .

  10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
  (art. 407 KSH)

  Lista akcjonariuszy uprawnio nych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez 3 dni
  powszechne przed obyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lokalu Biura
  Zarządu Spółki H125, tj. w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (wjazd od ul. Unii
  Europejskiej). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
  nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być
  wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie
  czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Zgodnie z art. 402 3 §1 pkt. 2 Kapitał zakładowy Chemoservis -Dwory S.A. tworzy 25 .00 7.500
  (dw adzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset ) akcji, o wartości nominalnej 0, 80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

  a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii
  „A” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 4.740.000 (czter y miliony siedemset
  czterdzieści tysięcy),
  b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii
  „B” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 3.750.000 (trzy miliony siedemset
  pięćdziesiąt tysięcy),
  c) 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii
  „C” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.830.000 (dwa miliony osiemset
  trzydzieści tysięcy),
  d) 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćs et)
  akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 13.687.500
  (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset).  CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  9
  Liczba głosów ze wszystkich akcji Chemoservis -Dwory S.A. wynosi 25 .00 7.500
  (art.411 § 1 KSH oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki).

  Zarząd Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna:  Wojciech Mazur – Prezes Zarządu ………………………………


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-06-28Raport za I kwartał
2019-06-28Raport roczny
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649