Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (22/2017) Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez REVICO S.A.

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 roku, otrzymał następującej treści zawiadomienie:
"Działając w imieniu REVICO S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558, NIP 7743094172, REGON 141660550 ("REVICO"), zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382, tj. z późn. zm.) ("Ustawa"), informuję, że w dniu 19 lipca 2017 r. REVICO zbyła 1.546.250 akcji spółki Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287238 ("Chemos") stanowiących 6,18% w kapitale zakładowym Chemos i uprawniających do wykonywania 1.546.250 głosów na walnym zgromadzeniu Chemos, stanowiących 6,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.

Aktualnie REVICO bezpośrednio nie posiada akcji Chemos.

Na podstawie art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy w zw. z akt. 69 Ustawy REVICO informuje, że posiada 100% udziałów w spółce Raunds Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617226, NIP 5252658859, REGON 364419398 ("Raunds"), która aktualnie posiada 3.859.343 akcji Chemos, stanowiących 15,43% w kapitale zakładowym Chemos i uprawniających do wykonywania 3.859.343 głosów na walnym zgromadzeniu Chemos, stanowiących 15,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.
Liczba posiadanych akcji bezpośrednio i pośrednio przed zmianą: 7.718.702, t. 30,86% udziału w kapitale zakładowym Chemos i 30,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos, z czego:

Bezpośrednio 1.546.250 akcji, tj. 6,18% udziału w kapitale zakładowym Chemos i 6,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.
Pośrednio 6.172.452 akcji, tj. 24,68% udziału w kapitale zakładowym Chemos i 24,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.
Liczba posiadanych akcji bezpośrednio i pośrednio po zmianie: 3.859.343, tj. 15,43% udziału w kapitale zakładowym Chemos i 15,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos, z czego:

Bezpośrednio 0 akcji, tj. 0% udziału w kapitale zakładowym Chemos i 0% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.

Pośrednio 3.859.343, tj. 15,43% udziału w kapitale zakładowym Chemos i 15,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.
REVICO nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania głosu.
REVICO nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w akt. 69 b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy.
Łączna suma liczby akcji obliczona z uwzględnieniem powyższym informacji wynosi 0 głosów na walnym zgromadzeniu Chemos, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemos.".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-06-28Raport za I kwartał
2019-06-28Raport roczny
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-04-24 10:00:15
złodziej
ZŁODZIEJ
2018-04-27 13:09:55
ISKIERKA
I TAK CIE DOJDZIEMY
2018-04-27 13:29:46
ISKIERKA
ZNASZ TAKIE SLOWO,, lincz''
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649