Raport.

CSY SA (7/2017) Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  CSY S.A .
  ul. Grunwaldzka 13
  14-200 Iława
  Tel.: 89 648 21 31
  Fax: 89 648 23 32
  Email: [email protected]
  Jednostkowy i skonsolidowany
  r aport kwartalny


  II kwartał 2017


  Iława, 14 sierpnia 2017
  Jednostkowy i skonsolidowany
  aport kwartalny z działalności emitenta
  II kwartał 2017

  14 sierpnia 2017
  Jednostkowy i skonsolidowany
  z działalności emitenta
  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  2
  SPIS TREŚCI:

  I. Podstawowe informacje o Spółce.
  II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
  przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walny m zgromadzeniu.
  III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazan iem jednostek podlegających konsolidacji.
  IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządza niu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
  V. Wybrane jednostkowe dane finansowe.
  VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.
  VII. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowod zeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i z darzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
  VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym rapo rtem w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
  X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych p rzez emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty.
  XI. Plany i przewidywania na kolejny kwartał.
  XII. Oświadczenie Zarządu.
  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  3
  I. Podstawowe informacje o Spółce

  Nazwa Emitenta: CSY Spółka Akcyjna

  Siedziba: ul. Grunwaldzka 13
  14-200 Iława

  Zarząd: Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu
  Mariusz Matusik – Wiceprezes Zarządu
  Dobromir Niewiński – Członek Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Aneta Niedziela – Przewodnicząca Rady
  Joanna Tobolska – Członek Rady
  Teresa Furmańczyk – Członek Rady
  Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Członek
  Rady
  Tomasz Kuciel - Członek Rady

  Kontakt: tel. +48 89 6482131
  faks +48 89 6482332

  Strona internetowa: www.csy.ilawa.pl

  Email główny: [email protected]

  NIP 7441667139

  REGON 519608547

  KRS 0000367655
  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  4
  Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest:
  
  produkcja:
   części zamiennych do pojazdów takich jak samochody ciężarowe i autobusy (m.in. VOLVO,
  SCANIA, MAN, IVECO), przyczepy i naczepy (FREUHAUF, TRAILOR, BPW), maszyny rolnicze,
  maszyny budowlane i do robót drogowych, maszyny gór nicze itp. Zakres oferowanych
  wyrobów obejmuje w szczególności: -
  śruby, nakrętki i podkładki specjalne do podwozi sa mochodowych i silników
  -
  sworznie: tłokowe, zwrotnicy, resoru, kulowe do prz egubów itp.
  -
  tuleje: sworznia zwrotnicy, korbowodu, resoru i inn e
  -
  strzemiona resoru
  -
  gniazda zaworowe
  
  komponentów dla producentów ww. pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich dostawców.
  
  usługi w zakresie obróbki metali, w tym:
   obróbki mechanicznej (toczenie, szlifowanie, frezow anie, wiercenie, gwintowanie)
  
  obróbki plastycznej (spęczanie, gięcie, tłoczenie, walcowanie gwintów)
  
  obróbki cieplno-chemicznej (hartowanie i odpuszczan ie, hartowanie indukcyjne,
  nawęglanie, azotowanie)
  
  obróbki galwanicznej (fosforanowanie manganowe, cyn kowanie i chromianowanie
  bezbarwne i żółte.
  
  usługi w zakresie:
   naprawy dźwigników kanałowych pneumatyczno-hydrauli cznych
  
  przeglądu technicznego w/w urządzeń - wystawiamy św iadectwa zgodności z
  przeprowadzonych prób wytrzymałościowych potwierdzo ne stosownymi uprawnieniami
  Urzędu Dozoru Technicznego
  
  badań metalograficznych (przy użyciu spektrotestu)
  
  badań wytrzymałościowych (maszyna wytrzymałościowa, młot Charpy'ego).
  
  usługi w zakresie dystrybucji:
   części motoryzacyjnych i akcesoriów do samochodów c iężarowych i dostawczych,
  autobusów, ciągników rolniczych i silników spalinow ych różnego zastosowania.  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  5
  II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
  na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
  Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 sierpnia 2017 r. struktura
  akcjonariatu przedstawiała się następująco:

  Akcjonariusz Udział w akcjonariacie Głosów na WZA
  ZASTAL Spółka Akcyjna (pośrednio i bezpośrednio) 94,16% 94,16%
  POZOSTALI 5,84% 5,84%
  RAZEM 100% 100%
  III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazan
  iem jednostek podlegających
  konsolidacji
  Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2017 roku podmiotem zależnym podlegającym konsolidacji z
  CSY S.A. jako jednostką dominującą jest spółka Rode x Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  (100% udziałów CSY S.A.). Spółka Rodex Sp. z o.o. z ostała zarejestrowana w dniu 20.03.2015 roku
  Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000549191. Dnia 22.06.201 6 roku właściwy Sąd Rejestrowy,
  wydał Postanowienie o zmianie siedziby (aktualnie: Iława, ul. Grunwaldzka 13) i wysokości
  kapitału zakładowego. Przedmiotem przeważającej dzi ałalności spółki Rodex Sp. z o.o. jest
  działalność sklasyfikowana pod kodem 68.10.Z.
  Jednostką stowarzyszoną jest spółka ASAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której CSY S.A.
  posiada 33% udziałów. Emitent nie posiada znacząceg o wpływu na tę Spółkę, nie jest więc
  wyceniana metodą własności w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym.
  IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządza niu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2017 roku n ie podlegał badaniu ani przeglądowi przez
  podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowyc h.
  Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z posta nowieniami:
  -
  załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego System u Obrotu "Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obro tu na rynku NewConnect"
  -
  z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozd awczości Finansowej (MSSF) oraz
  związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formi e rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w
  zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stoso wnie do wymogów Ustawy o
  rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe i skons olidowane obejmuje okres od
  1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 roku.
  Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) r achunkowości w stosunku do zasad
  obowiązujących w Spółce w 2016 roku.  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  6
  V. Wybrane jednostkowe dane finansowe


  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  AKTYWA
  A Aktywa trwałe 22 614 704 23 230 127 16 947 349
  I
  Wartości niematerialne i prawne 8 711 24 056 32 074
  II
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 776 180 9 167 623 8 682 164
  III
  Należności długoterminowe 194 568
  IV
  Inwestycje długoterminowe 10 061 525 9 866 957 5 000 717
  V
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 768 288 3 976 924 3 232 394
  B Aktywa obrotowe 8 738 936 7 479 781 11 742 608
  I Zapasy 2 860 269 2 657 408 3 035 380
  II
  Należności krótkoterminowe 5 555 514 4 480 748 8 286 727
  III
  Inwestycje krótkoterminowe 210 665 327 580 333 949
  IV
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112 488 14 045 86 552
  C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pop rzez
  wynik finansowy 4 821 185 3 619 355 5 980 330
  A k t y w a r a z e m 36 174 825 34 329 263 34 670 287
  PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 24 603 495 23 258 135 24 733 020
  I
  Kapitał (fundusz)podstawowy 32 400 000 32 400 000 32 400 000
  II
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemn a)
  III
  Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV
  Kapitał zapasowy 2 505 227 2 505 227 2 505 227
  V
  Kapitał z aktualizacji wyceny 334 362 334 362 334 362
  VI
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 981 454 -3 003 660 -3 003 660
  VIII
  Zysk (strata) netto 1 345 360 -8 977 795 -7 502 909
  IX
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk ośc ujemna)
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 571 330 11 071 128 9 937 267
  I
  Zobowiązania długoterminowe 6 379 675 6 900 086 6 118 436
  II
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 191 655 4 171 043 3 818 831
  P a s y w a r a z e m 36 174 825 34 329 263 34 670 287


  Sprawozdanie z sytuacji finansowej  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  7


  II kwartał
  2017/okres
  01-04-2017
  30-06-2017
  II kwartał
  2016/okres
  01-04-2016
  30-06-2016
  II kwartały
  2017/okres
  01-01-2017
  30-06-2017
  II kwartały
  2016/okres
  01-01-2016
  30-06-2016
  A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 4 901 605 4 534 573 9 966 637 9 245 446
  - od jednostek powiązanych 178 641 311 370 375 330 344 032
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 658 669 4 207 846 9 523 155 8 572 183
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałó
  w 242 936 326 727 443 482 673 263
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 3 684 332 3 102 917 7 557 277 6 441 071
  - jednostkom powiązanym 63 213 289 714 213 611 312 859
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 402 152 2 799 615 7 072 626 5 825 547
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 282 180 303 301 484 650 615 524
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 217 273 1 431 656 2 409 361 2 804 375
  D Koszty sprzedaży 240 785 220 530 498 814 437 260
  E Koszty ogólnego zarządu 751 473 704 155 1 401 637 1 187 498
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 225 015 506 971 508 910 1 179 616
  G Pozostałe przychody operacyjne 108 795 92 255 193 629 173 071
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 357 0 14 927 0
  II Dotacje 33 350 33 350 66 701 66 701
  III Inne przychody operacyjne 60 088 58 905 112 002 106 370
  H Pozostałe koszty operacyjne 121 388 0 158 489 23 981
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111 399 0 111 399 4 800
  III Inne koszty operacyjne 9 990 0 47 090 19 181
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 422 599 226 544 050 1 328 706
  J Przychody finansowe 2 254 4 715 1 206 310 29 607
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 2 254 48 4 480 177
  - od jednostek powiązanych 2 177 0 4 329 0
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 1 201 830 0
  V Inne 0 4 667 0 29 430
  K Koszty finansowe 1 425 363 1 426 180 137 843 10 687 871
  I Odsetki w tym: 35 452 39 135 77 034 72 196
  - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 1 363 250 1 387 045 0 10 615 675
  IV Inne 26 661 0 60 808 0
  L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 210 687 -822 239 1 612 517 -9 329 558
  M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
  I Zyski nadzwyczajne
  II Straty nadzwyczajne
  N Zysk (strata) brutto -1 210 687 -822 239 1 612 517 -9 329 558
  O Podatek dochodowy 39 880 67 650 58 521 188 848
  P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) -277 019 -261 829 208 636 -2 015 497
  R Zysk (strata) netto -973 548 -628 060 1 345 360 -7 502 909
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  8


  II kwartał
  2017/okres
  01-04-2017
  30-06-2017
  II kwartał
  2016/okres
  01-04-2016
  30-06-2016
  II kwartały
  2017/okres
  01-01-2017
  30-06-2017
  II kwartały
  2016/okres
  01-01-2016
  30-06-2016
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25 577 042 25 361 080 23 258 135 32 235 929
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25 577 042 25 361 080 23 258 135 32 235 929
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
  32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
  0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 0
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
  0 0 0 0
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
  4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie 0
  b) zmniejszenie
  4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
  5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycen y 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwo wych 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
  7 Różnice kursowe z przeliczenia
  8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 981 454 -9 878 509 -11 981 454 0
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 318 908 -9 878 509 0 0
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 318 908 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 0 0 0
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 318 90 8 0 0 0
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 11 981 454 9 878 509 11 981 454 3 003 660
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11 981 454 9 878 509 11 981 454 3 003 660
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 981 454 9 878 509 11 981 454 3 003 660
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 662 547 -9 878 509 -11 981 454 -3 003 660
  9 Wynik netto -973 548 -628 060 1 345 360 -7 502 909
  a) zysk 1 345 360
  b) strata netto 973 548 628 060 7 502 909
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24 603 495 24 733 020 24 603 495 24 733 020
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 603 495 24 733 020 24 603 495 24 733 020

  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  9


  II kwartał
  2017/okres
  01-04-2017
  30-06-2017
  II kwartał
  2016/okres
  01-04-2016
  30-06-2016
  II kwartały
  2017/okres
  01-01-2017
  30-06-2017
  II kwartały
  2016/okres
  01-01-2016
  30-06-2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) brutto -1 210 687 -822 239 1 612 517 -9 329 558
  II Korekty razem 1 817 947 1 999 135 -451 257 10 635 284
  1 Amortyzacja 294 623 223 473 596 186 417 483
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 350 39 087 72 555 72 019
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15 357 0 -14 927 0
  5 Zmiana stanu rezerw -15 000 -9 000 -6 000 0
  6 Zmiana stanu zapasów -361 569 -200 973 -202 862 -407 177
  7 Zmiana stanu należności -40 116 372 356 -1 074 765 -71 583
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk
  iem
  pożyczek i kredytów 553 546 180 330 1 545 530 152 583
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 219 6 817 -165 143 -143 717
  10 Inne korekty z działalności operacyjnej 1 363 250 1 387 045 -1 201 830 10 615 675

  Gotówka z działalności operacyjnej 607 261 1 176 896 1 161 261 1 305 725
  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony -39 880 -67 650 -58 521 -188 848
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne j (I ±II) 567 381 1 109 246 1 102 740 1 116 877
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
  I Wpływy 65 647 0 72 300 0
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rze
  czowych
  aktywów trwałych 65 647 0 72 300 0
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3 Z aktywów finansowych
  0 0
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0 0
  II Wydatki 11 637 162 840 76 033 377 384
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych
  11 637 162 840 76 033 377 384
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateria
  lne i
  prawne
  3 Na aktywa finansowe
  0 0
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udział
  owcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym
  5 Inne wydatki inwestycyjne
  0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 54 010 -162 840 -3 733 -377 384
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in
  nych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki

  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe 0 0
  II Wydatki 858 540 895 278 1 220 251 1 168 660
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z t
  ytułu
  podziału zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  553 161 161 734 634 167 328 722
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 272 182 394 445 513 529 467 908
  8 Odsetki 33 197 39 087 72 555 72 019
  9 Inne wydatki finansowe 0 300 011 0 300 011
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -858 540 -895 278 -1 220 251 -1 168 660
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -237 150 51 129 -121 244 -429 166
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -237 150 51 129 -121 244 -429 166
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 340 737 282 821 224 831 763 116
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 103 587 333 949 103 587 333 949
  - o ograniczonej możliwości dysponowania

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  10
  VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe


  2017-06-30 2016-12-31 30.06.2016
  AKTYWA
  A Aktywa trwałe 21 659 974 23 230 127 15 992 619
  I Wartości niematerialne i prawne 8 711 24 056 32 074
  II Rzeczowe aktywa trwałe 8 776 180 9 167 623 8 682 164
  III
  Należności długoterminowe 0 194 568
  IV
  Inwestycje długoterminowe 9 106 795 9 866 957 4 045 987
  V
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 768 288 3 976 924 3 232 394
  B Aktywa obrotowe 9 472 197 7 479 781 12 478 768
  I Zapasy 2 860 269 2 657 408 3 035 380
  II
  Należności krótkoterminowe 6 266 277 4 480 748 8 997 490
  III Inwestycje krótkoterminowe 233 163 327 580 359 347
  IV
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112 488 14 045 86 552
  C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pop rzez
  wynik finansowy 4 821 185 3 619 355 5 980 330
  A k t y w a r a z e m 35 953 356 34 329 263 34 451 717
  PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 24 683 716 23 258 135 24 816 386
  I
  Kapitał (fundusz)podstawowy 32 400 000 32 400 000 32 400 000
  II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemn a)
  III
  Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV Kapitał zapasowy 2 505 227 2 505 227 2 505 227
  V
  Kapitał z aktualizacji wyceny 334 362 334 362 334 362
  VI
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 899 292 -3 003 660 -2 890 576
  VIII Zysk (strata) netto 1 343 419 -8 977 795 -7 532 627
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk
  ość
  ujemna)
  B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
  C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 269 641 11 071 128 9 635 331
  I
  Zobowiązania długoterminowe 6 077 740 6 900 086 5 816 501
  II Zobowiązania krótkoterminowe 5 191 901 4 171 043 3 818 831
  P a s y w a r a z e m 35 953 356 34 329 263 34 451 717

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowe j  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  11


  II kwartał
  2017/okres
  01-04-2017
  30-06-2017
  II kwartał
  2016/okres
  01-04-2016
  30-06-2016
  II kwartały
  2017/okres
  01-01-2017
  30-06-2017
  II kwartały
  2016/okres
  01-01-2016
  30-06-2016
  A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 4 901 605 4 534 573 9 966 637 9 245 446
  - od jednostek powiązanych 178 641 311 370 375 330 344 032
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 658 669 4 207 846 9 523 155 8 572 183
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 242 936 326 727 443 482 673 263
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
  w tym: 3 684 332 3 102 917 7 557 277 6 441 071
  - jednostkom powiązanym 63 213 289 714 213 611 312 859
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 402 152 2 799 615 7 072 626 5 825 547
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 282 180 303 301 484 650 615 524
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 217 273 1 431 656 2 409 361 2 804 375
  D Koszty sprzedaży 240 785 220 530 498 814 437 260
  E Koszty ogólnego zarządu 752 514 704 458 1 403 578 1 217 201
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 223 974 506 668 506 969 1 149 913
  G Pozostałe przychody operacyjne 108 795 92 240 193 629 173 071
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 357 0 14 927 0
  II Dotacje 33 350 33 350 66 701 66 701
  III Inne przychody operacyjne 60 088 58 890 112 002 106 370
  H Pozostałe koszty operacyjne 121 388 0 158 489 23 996
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111 399 0 111 399 4 800
  III Inne koszty operacyjne 9 990 0 47 090 19 197
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 211 381 598 908 542 109 1 298 988
  J Przychody finansowe 2 254 4 715 1 206 310 29 607
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 2 254 48 4 480 177
  - od jednostek powiązanych 2 177 0 4 329 0
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 1 201 830 0
  V Inne 0 4 667 0 29 430
  K Koszty finansowe 1 425 363 1 426 180 137 843 10 687 871
  I Odsetki w tym: 35 452 39 135 77 034 72 196
  - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 1 363 250 1 387 045 0 10 615 675
  IV Inne 26 661 0 60 808 0
  L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 211 728 -822 557 1 610 576 -9 359 276
  M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
  I Zyski nadzwyczajne
  II Straty nadzwyczajne
  N Zysk (strata) brutto -1 211 728 -822 557 1 610 576 -9 359 276
  O Podatek dochodowy 39 880 67 650 58 521 188 848
  P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększen
  ia
  straty) -277 019 -261 829 208 636 -2 015 497
  R Zysk (strata) netto -974 589 -628 378 1 343 419 -7 532 627

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałow ej  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  12


  II kwartał
  2017/okres
  01-04-2017
  30-06-2017
  II kwartał
  2016/okres
  01-04-2016
  30-06-2016
  II kwartały
  2017/okres
  01-01-2017
  30-06-2017
  II kwartały
  2016/okres
  01-01-2016
  30-06-2016
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25 658 304 25 444 764 32 349 013 32 349 013
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25 658 304 25 444 764 32 349 013 32 349 013
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
  0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 0
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
  4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie 0
  b) zmniejszenie
  4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
  5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycen y
  0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwo wych 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu
  0 0 0 0
  7 Różnice kursowe z przeliczenia
  8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 899 292 -2 890 576 -11 899 292 -2 890 576
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 318 008 0 0 0
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 318 008 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 0
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 318 00 8 0 0 0
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 11 899 292 9 794 825 11 899 292 2 890 576
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11 899 292 9 794 825 11 899 292 2 890 576
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 899 292 9 794 825 11 899 292 2 890 576
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 581 285 -9 794 825 -11 899 292 -2 890 576
  9 Wynik netto -974 589 -628 378 1 343 419 -7 532 627
  a) zysk 1 343 419
  b) strata netto
  974 589 628 378 7 532 627
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24 683 716 24 816 386 24 683 716 24 816 386
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 683 716 24 816 386 24 683 716 24 816 386
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapi tałowej  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  13


  II kwartał
  2017/okres
  01-04-2017
  30-06-2017
  II kwartał
  2016/okres
  01-04-2016
  30-06-2016
  II kwartały
  2017/okres
  01-01-2017
  30-06-2017
  II kwartały
  2016/okres
  01-01-2016
  30-06-2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) brutto -1 211 728 -822 557 1 610 576 -9 359 276
  II Korekty razem 1 817 947 1 999 150 -451 257 10 690 399
  1 Amortyzacja 294 623 223 473 596 186 417 483
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 350 39 087 72 555 72 019
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15 357 0 -14 927 0
  5 Zmiana stanu rezerw -15 000 -9 000 -6 000 0
  6 Zmiana stanu zapasów -361 569 -200 973 -202 862 -407 177
  7 Zmiana stanu należności -40 116 372 371 -1 074 765 -16 468
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk
  iem
  pożyczek i kredytów 553 546 180 330 1 545 530 152 583
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 219 6 817 -165 143 -143 717
  10 Inne korekty z działalności operacyjnej 1 363 250 1 387 045 -1 201 830 10 615 675

  Gotówka z działalności operacyjnej 606 220 1 176 593 1 159 319 1 331 123

  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony -39 880 -67 650 -58 521 -188 848
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne
  j (I ±II) 566 340 1 108 943 1 100 798 1 142 275
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
  I Wpływy 65 647 0 72 300 0
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rze
  czowych
  aktywów trwałych 65 647 0 72 300 0
  2
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości nie
  materialne
  i prawne 0
  3 Z aktywów finansowych
  0 0
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0 0
  II Wydatki 11 637 162 840 76 033 377 384
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rz
  eczowych
  aktywów trwałych 11 637 162 840 76 033 377 384
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateria
  lne i
  prawne
  3 Na aktywa finansowe
  0 0
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udział
  owcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym
  5 Inne wydatki inwestycyjne
  0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 54 010 -162 840 -3 733 -377 384
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in
  nych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki

  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 858 540 895 278 1 220 251 1 168 660
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 553 161 161 734 634 167 328 722
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 272 182 394 445 513 529 467 908
  8 Odsetki 33 197 39 087 72 555 72 019
  9 Inne wydatki finansowe 0 300 011 0 300 011
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -858 540 -895 278 -1 220 251 -1 168 660
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -238 191 50 826 -123 185 -403 769
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -238 191 50 826 -123 185 -403 769
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różni c kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 364 276 308 521 249 270 763 116
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 126 085 359 347 126 085 359 347
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej


  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2017
  VII. C harakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających
  W II kwartale 2017 roku Emitent
  prawie 5 mln zł, tj. o 367 tys.
  oraz o niespełna 164 tys. zł mniej

  W II kwartale br. Emitent, zgodnie z założeniami, koncentrował się na rozszerzaniu oferty
  produktowej dla głównych klientów z dwóch kluczowyc h dla Spółki sektorów: rolnego
  i budowlanego.
  Asortyment wyrobów oferowanych przez Emitenta został zwiększony o k
  referencji dla odbiorców z branży budowlanej, rolniczej oraz motoryzacyjnej.
  W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 52 nowych kontrahentów. Wartość sprzedaży
  nowym klientom w II kwartale br. wyniosła ponad 70

  Przychody netto
  Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach omawianego kwartału kształtowały
  się następująco:
  kwiecień 2017

  maj 2017
  czerwiec 2017
  Przychody ze sprzedaży w I I
  krajowym (77,5 %), natomiast
  (Francja, Niemcy, Litwa i Czechy)
  zagraniczne o 20% w por ównaniu

  Przychody netto ze sp


  0
  500000
  1000000
  1500000
  2000000
  2500000
  3000000
  3500000
  4000000
  4500000
  5000000
  II kw. 2016

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2
  017
  14
  harakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
  Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży wyrobów i usług
  zł więcej (7,5%) niż w porównywalnym kwartale
  mniej (3,2%) niż w I kwartale 2017 roku.
  W II kwartale br. Emitent, zgodnie z założeniami, koncentrował się na rozszerzaniu oferty
  produktowej dla głównych klientów z dwóch kluczowyc h dla Spółki sektorów: rolnego
  Asortyment wyrobów oferowanych przez Emitenta został zwiększony o k
  referencji dla odbiorców z branży budowlanej, rolniczej oraz motoryzacyjnej.
  W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 52 nowych kontrahentów. Wartość sprzedaży
  kwartale br. wyniosła ponad 70 tys. zł.
  Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach omawianego kwartału kształtowały
  1.730.961,93 zł.
  1.368.816,65 zł.
  1.801.826,26 zł.
  I kwartale br wypracowane zostały w głównej mierze na rynku
  %), natomiast 22,5 % przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagrani cznych
  (Francja, Niemcy, Litwa i Czechy) . W II kwartale br odnotowano spadek
  ównaniu z I kwartałem 2017 roku.
  Przychody netto ze sp rzedaży wyrobów i us
  ug (w z
  )
  II kw. 2017
  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017
  harakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  wpływ na osiągnięte wyniki
  ze sprzedaży wyrobów i usług na poziomie
  porównywalnym kwartale poprzedniego roku

  W II kwartale br. Emitent, zgodnie z założeniami, koncentrował się na rozszerzaniu oferty
  produktowej dla głównych klientów z dwóch kluczowyc h dla Spółki sektorów: rolnego
  Asortyment wyrobów oferowanych przez Emitenta został zwiększony o k olejne 99 nowych
  referencji dla odbiorców z branży budowlanej, rolniczej oraz motoryzacyjnej.
  W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 52 nowych kontrahentów. Wartość sprzedaży
  Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach omawianego kwartału kształtowały

  wypracowane zostały w głównej mierze na rynku
  % przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagrani cznych
  spadek sprzedaży na rynki


  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  15

  Struktura sprzedaży kraj/UE w II kwartale 2016 i 2017 roku (w zł)


  Na działalności operacyjnej w II kwartale 2017 roku zanotowano zysk w wysokości 213 tys. (o
  64,5% mniejszy niż w porównywanym kwartale 2016 rok u).
  Na wielkość wypracowanych przychodów ze sprzedaży m iały wpływ niżej wymienione czynniki:
  · sukcesywne rozszerzanie oferty asortymentowej dla d wóch kluczowych dla Spółki branż:
  rolniczej i budowlanej,
  · marża sprzedaży na najbardziej popularnych wyrobach ,
  · dostęp do sprawdzonego i konkurencyjnego cenowo out sourcingu,
  · zmiana koniunktury na rynku krajowym

  VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym rapo rtem w obszarze rozwoju
  prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzeni e rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  W omawianym okresie Spółka prowadziła prace związan e z wdrożeniem systemu IRIS
  obowiązującego w branży kolejowej, który jest eleme ntem działań idących w kierunku poprawy
  konkurencyjności oraz dalszego rozwoju Spółki. W zw iązku z podjęciem decyzji o rozszerzeniu
  asortymentu produkowanego przez CSY S.A. o wyroby d edykowane na rynek motoryzacji,
  przeznaczone na pierwszy montaż, Spółka rozpoczęła przygotowania do wdrożenia wymagań
  określonych przez specyfikację TS 16949. Rozpoczęto realizację projektu inwestycyjnego,
  obejmującego zakup kolejnych dwóch nowoczesnych obr abiarek skrawających, poprawiających
  jakość produkowanych wyrobów. Wybór ofert i zakup n astąpią w kolejnym kwartale br.

  0
  500000
  1000000
  1500000
  2000000
  2500000
  3000000
  3500000
  4000000
  II kw. 2016 II kw. 2017
  kraj
  ue  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

  16
  IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017.
  X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych p rzez emitenta, w przeliczeniu
  na pełne etaty
  Liczba osób zatrudnionych w CSY S.A. wg stanu na dz ień 30.06.2017 r. w przeliczeniu na pełne
  etaty wynosiła 123 osób.
  XI. Plany i przewidywania na kolejny kwartał
  Spółka przewiduje, że w II kwartale 2017 roku osiąg nięte zostaną przychody ze sprzedaży na
  poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubi egłego. Kontynuowane będą działania
  zmierzające do uzyskania certyfikatu na zgodność z wymogami standardu kolejowego IRIS oraz
  specyfikacji motoryzacyjnej TS 16949.
  XII. Oświadczenie Zarządu
  Zarząd CSY S.A. oświadcza, że według jego najlepsze j wiedzy wybrane jednostkowe oraz
  skonsolidowane informacje finansowe za II kwartale 2017 r. jak i dane porównywalne za
  analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zos tały zgodnie z przepisami obowiązującymi
  Emitenta oraz że jednostkowy oraz skonsolidowany ra port kwartalny z działalności Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

  Grzegorz Wrona Mariusz Matusik Dobromir Niewińsk i
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarząd u


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CSY SA
ISIN:PLCSYSA00016
NIP:744-16-67-139
EKD: 29.32 produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława
Telefon:+48 89 6482131
www:www.csy.ilawa.pl
Komentarze o spółce CSY
2019-05-20 07-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649