Raport.

BUMECH SA (85/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 roku oraz 58/2017 z dnia 24.05.2017 roku, Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, że dnia 30.06.2017 roku nastąpiło wydanie 57.417 (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda (dalej: Akcje). W związku z tym doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 43 062,75 (czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt dwa, 75/100) złotych i związanej
z nim zmiany Statutu Bumech. Ponadto wydanie Akcji jest równoznaczne z nabyciem praw z Akcji.
Od dnia 30.06.2017 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosi 59.054.819,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście, 25/100) złotych; a dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.011.756,50 (pięćdziesiąt dziewięć milionów jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć, 50/100) złotych i dzieli się na 78.682.342 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:
a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
b) 405.029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
c) 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
h) 7.769.258 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda"
zmienia się na:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście, 25/100) złotych i dzieli się na 78.739.759 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda, w tym:
a) 3.875.000 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
b) 405.029 (czterysta pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
c) 428.000 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
f) 56.160.000 (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
g) 6.445.055 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda oraz
h) 7.826.675 (siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,75 (75 groszy) złotych każda"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
Kalendarium raportów
2020-09-15Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
2020-06-16Raport za I kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649