Raport.

BORYSZEW SA (40/2017) Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku trzy spółki pośrednio zależne od Emitenta tj. WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach (WM Dziedzice), Metal Zinc Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (Metal Zinc), Polski Cynk z o.o. z siedzibą w Oławie (Polski Cynk) nabyły w ramach ustanowionych w Boryszew programów emisji obligacji imiennych obligacje Boryszew w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych. Powyższe obligacje zostały wyemitowane w ramach refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji Boryszew S.A. posiadanych przez poszczególne spółki zależne w związku z zarządzaniem płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew. Oprocentowanie wszystkich obligacji, o których mowa powyżej zostało ustalone na warunkach rynkowych. Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
W ramach ww. transakcji:
- WM Dziedzice nabył 16 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację tj. za łączną wartość nominalną 16.000.000 złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych;
- Metal Zinc nabył 11 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację tj. za łączną wartość nominalną 11.000.000 złotych;
- Polski Cynk nabył 3 obligacje imienne o wartości nominalnej 500.000 EUR każda, za średnią jednostkową cenę 500.000 EUR za jedną obligację tj. za łączną wartość nominalną 1.500.000 EUR.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boryszew SA
ISIN:PLBRSZW00011
NIP:837-000-06-34
EKD: 24.66 produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa
Telefon:+48 22 6586568
www:www.boryszew.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-08Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-25Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BORYSZEW
2020-04-02 05-04-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649