Raport.

BVT SA (22/2017) Przydział obligacji serii D

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2017 r. dokonał przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii D. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii D, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 19/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. Emisja przeprowadzona została w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Łącznie przydzielonych zostało 2.000 (dwa tysiące) obligacji serii D, zabezpieczonych,
30-miesięcznych, o kuponie w wysokości 7,8% brutto w skali roku płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Przydział dokonany został na rzecz 17 osób fizycznych oraz prawnych.
Obligacje zabezpieczone są:
-hipoteką ustanowioną na wierzytelności przysługującej Emitentowi od osoby fizycznej, zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą do kwoty 750.929,10 zł wpisaną na pierwszym miejscu na nieruchomości gruntowej. Wartość wierzytelności wynosi 728.800 zł.
? zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze praw o zmiennym składzie pod postacią wolnych od obciążeń wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiących własność Emitenta, o wartości 1 943 033,59 zł.
? oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego („Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”), do kwoty stanowiącej równowartość 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji.
Informacja w zakresie podsumowania subskrypcji zawierająca informacje zgodnie z § 4 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty zakończenia subskrypcji (§ 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO).
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BVT SA
ISIN:PLBVTSA00012
NIP:9930653149
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Słoneczna 28-30 33-100 Tarnów
Telefon:+48 14 6575071
www:www.bvtsa.com.pl
Komentarze o spółce BVT
2019-03-25 20-03-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649