Raport.

BDF SA (12/2017) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
Załączniki:
1. Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  JEDNOSTKOWY
  RAPORT KWARTALNY


  ZA I I KWARTAŁ 201 7 ROKU
  BDF S.A.  Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 roku

  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  SPIS TREŚCI
  1. PODSTAWOWE =NFORMACHE O SPÓŁCE ................................ ................................ ................................ ....................... 3
  1.1 SKŁAD ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 5
  1.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ ................................ ................................ ................................ ................................ . 5
  2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDAN=E F=NANSOWE ................................ ................................ .............................. 6
  2.1. RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT ................................ ................................ ................................ ................................ .. 6
  2.2. Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 7
  2.3 ZESTAWIENIE ZM =AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ ................................ ................................ ...... 10
  2.4 RAC:UNEK PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ................................ .............. 11
  3. =NFORMACHE O ZASADAC: PRZYHĘTYC: PRZY SPORZĄDZAN=U RAPORTU, W TYM =NFORMACHE O
  ZM=ANAC: STOSOWANYC: ZASAD (POL=TYK=) RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ............... 12
  4. ZW=ĘZŁA C:ARAKTERYSTYKA =STOTNYC: DOKONAŃ LUB N=EPOWODZEŃ EM=TENTA W OKRES=E,
  KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OP=SEM NAHWAŻN=EHSZYC: CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, W
  SZCZEGÓLNOŚC= O N=ETYPOWYM C:ARAKTERZE, MAHĄCYC: WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= ................................ . 13
  5. STANOW=SKO ZARZĄDU ODNOŚN=E DO MOŻL=W OŚC= ZREAL=ZOWAN=A PUBL=KOWANYC:
  PROGNOZ WYN=KÓW NA DANY ROK W ŚW=ETLE WYN=KÓW ZAPREZENTOWANYC: W RAPORC=E
  KWARTALNYM ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 13
  6. W PRZ YPADKU GDY DOKUMENT =NFORMACYHNY EM=TENTA ZAW=ERAŁ =NFORMACHE, O KTÓRYC:
  MOWA W § 10 PKT 13 A) ZAŁĄCZN=KA NR 1 DO REGULAM=NU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU
  OBROTU - OP=S STANU REAL=ZACH= DZ=AŁAŃ = =NWESTYCH= EM=TENTA ORAZ :ARMONOGRAMU =C:
  REALIZACJI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 14
  7. HEŻEL= W OKRES=E OBHĘTYM RAPORTEM EM=TENT PODEHMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOHU
  PROWADZONEH DZ=AŁALNOŚC= =N=CHATYWY NASTAW=ONE NA WPROWADZEN=E RO ZW=ĄZAŃ
  =NNOWACYHNYC: W PRZEDS=ĘB=ORSTW=E - =NFORMACHE NA TEMAT TEH AKTYWNOŚC= ................................ ............. 14
  8. OP=S ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH, ZE WSKAZA N=EM HEDNOSTEK PODLEGAHĄCYC:
  KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 14
  9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POS=ADAHĄCYC:, NA DZ=EŃ SPORZĄDZEN=A RAPORTU, CO NAHMN=EH 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 16
  10. =NFORMACHE DOTYCZĄCE L=CZBY OSÓ B ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU
  NA PEŁNE ETATY ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 16
  11. OŚW=ADCZEN=E ZARZĄDU DOTYCZĄCE =NFORMACH= ZAWARTYC: W N=N= EJSZYM RAPORCIE .............................. 16

  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku


  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

  Pełna nazwa: BDF Spółka Akcyjna
  Adres: ul. Puławska 538, 02 -884 Warszawa
  Telefon: + 48 22 646 53 24
  Adres poczty
  elektronicznej:
  [email protected] -group.pl
  Strona internetowa: www.v -group.pl
  NIP: 8262179932
  Regon: 142443240
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X=== Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000359102
  Wysokość kapitału
  zakładowego:
  1.374.100,00 zł

  BDF S.A. jest spółką zależną od V CAP=TAL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000427752),
  która to spółka posiada 91,76% w kapitale zakładowym i 89,59% w ogólnej liczbie głosów na
  Walnym Zgromadzeniu BDF S.A.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. spółkami zależnymi od BDF S.A. były:
  • VTG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, KRS nr 0000394333 o
  kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł. BDF S.A. posiada 100% udziałów i 100
  % głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  • =nspirio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, KRS nr 0000342854 o
  kapitale zakładowy wynoszącym 100.000,00 zł., BDF S.A. posiada 100 % udziałów i 100
  % głosów na Z gromadzeniu Wspólników;
  • Black Diamond Fund S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr
  0000434306 o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł. BDF S.A. posiada 100
  % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  • Algotronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 13A lok. 1, KRS nr
  0000455075 o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000,00 zł. BDF S.A., poprzez
  Black Diamond Fund S.A. posiada 90 % udziałów i 90 % głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników.
  • Robotero S.A. z s iedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 13A lok.1, KRS nr 0000373696
  o kapitale zakładowym wynoszącym 1.200.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond
  Fund S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • Quants Technologies S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 16,
  KRS nr 0000508120 o kapitale zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 zł. BDF S.A.,
  poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.
  • Sky:edge Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza wie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, KRS nr
  0000528424 o kapitale zakładowym wynoszącym 25.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black
  Diamond Fund S.A. posiada 60 % udziałów i 60 % głosów na Zgromadzeniu Wspólnków.
  • eFinCo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zi mnej 2 lok. 27, KRS nr 0000416762
  o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond
  Fund S.A. posiada 100 % udziałów i 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
  • Market=nvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr
  0000517576 o kapitale zakładowym wynoszącym 400.000,00 zł. BDF S.A., poprzez
  Black Diamond Fund S.A. posiada 60 % udziałów i 60 % głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników.
  • :F Traders Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok 27, KRS nr
  0000544853 o kapitale zakładowy wynoszącym 100.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black
  Diamond Fund S.A. posiada 90 % udziałów i 90 % głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników.
  • Event -Driven Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów nr 13A
  lok 1 o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł., BDF S.A., poprzez Black
  Diamond Fund S.A. oraz Robotero S.A. posiada 80 % udziałów i 80 % głosów na
  Zgromadzeniu Wspólników.
  • =nvestio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25 lok 13, KRS n r 0000439216
  o kapitale zakładowym wynoszącym 72.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond
  Fund S.A. posiada 5 7,57 % udziałów i 5 7,57 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
  • WiSeNe Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. E. Dembowskiego 6, 02 -784 BDF S.A.,
  popr zez Black Diamond Fund S.A. posiada 17,73% udziałów i 17,73% głosów na
  Zgromadzeniu Wspólników.
  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  1.1 SKŁAD ZARZĄDU

  Imię i nazwisko Funkcja
  Robert Walicki Prezes Zarządu

  Tabela.1. Skład Zarządu na dzień 30.06 .201 7 r.  1.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

  Imię i nazwisko Funkcja
  Agnieszka Walicka Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Głowala Członek Rady Nadzorczej
  Aneta Najda Członek Rady Nadzorczej
  Bartłomiej Maria Czernecki Członek Rady Nadzorczej
  Robert Żuchowski Członek Rady Nadzorczej

  Tabela.2. Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06 .201 7 r.


  W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Marka
  Kurto (Spółka informowała o rezygnacji raportem bieżącym EB= nr 4/2016 z dnia 15 marca
  2016 roku), Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 30 czerwca 2016 roku, działając na
  podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło powołać w skład Rady
  Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Marię Czerneckiego.

  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku

  2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  2.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Nazwa pozycji 04 -06_2016 01 -06_2016 04 -06_2017 01 -06_2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i
  zrównane z nimi, w tym:
  0,00 0,00 105 453,36 209 862,10
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów
  0,00 0,00 105 453,36 209 862,10
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie
  - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 63 058,75 115 630,39 159 440,55 292 283,52
  I. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zużycie materiałów i energii 1 783,53 2 040,15 2 583,68 5 717,43
  III. Usługi obce 27 882,40 57 034,55 21 098,00 48 433,40
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 350,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 66 226,00 134 452,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia, w tym:
  0,00 0,00 18 336,40 27 710,70
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 33 392,82 56 205,69 51 196,47 75 969,99
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -63 058,75 -115 630,39 -53 987,19 -82 421,42
  D. Pozostałe przychody operacyjne 14 778,81 25 250,96 0,00 0,00
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 14 778,81 25 250,96 0,00 0,00
  E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,48 0,00 0,00


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  I. Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,48 0,00 0,00
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E)
  -48 279,94 -90 379,91 -53 987,19 -82 421,42
  G. Przychody finansowe 86 323,26 128 590,14 -503 283,91 84 069,24
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 42 266,88 84 533,76 42 266,87 84 069,24
  - od jednostek powiązanych 33 896,26 67 792,52 33 896,25 67 419,99
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym:
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych
  44 056,38 44 056,38 -545 550,78 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 1 018 572,32 2 828 438,16 810 665,44 1 837 730,39
  I. Odsetki, w tym: 218 145,79 403 718,87 75 544,34 149 187,99
  - dla jednostek powiązanych 12 380,68 23 317,11 74 422,42 146 956,48
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym:
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych
  747 751,54 2 319 369,31 735 121,10 1 688 542,40
  IV. Inne 52 674,99 105 349,98 0,00 0,00 zł
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -980 529,00 -2 790 227,93 -1 367 936,54 -1 836 082,57
  J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty)
  -156 303,67 -500 114,77 0,00 99 039,59
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) -824 225,33 -2 290 113,16 -1 367 936,54 -1 935 122,16

  2.2. Bilans
  Nazwa pozycji 30.06.2016 30.06.2017
  AKTYWA 185 661 772,48 178 346 299,21
  A. Aktywa trwałe 179 850 172,60 172 002 525,38
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  1. Środki trwałe 0,00 0,00
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 177 802 502,00 170 849 960,93
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 177 802 502,00 170 849 960,93
  a) w jednostkach powiązanych 177 802 502,00 170 849 960,93
  - udziały lub akcje 177 802 502,00 170 849 960,93
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 047 670,60 1 152 564,45
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 047 670,60 1 152 564,45
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe 5 811 599,88 6 343 773,83
  I. Zapasy 24 177,76 130 894,45
  1. Materiały 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy i usługi 24 177,76 130 894,45
  II. Należności krótkoterminowe 481 696,96 770 757,69
  1. Należności od jednostek powiązanych 133 765,00 483 907,84
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 133 765,00 483 907,84
  b) inne 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 347 931,96 286 849,85
  a) z tytułu dostaw i usług: 799,50 1 537,50
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  342 572,46 280 752,35
  c) inne 4 560,00 4 560,00
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 5 286 676,75 5 442 121,69
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 286 676,75 5 442 121,69
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 266 345,21 290 345,20
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  - udzielone pożyczki 266 345,21 290 345,20
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 020 331,54 5 151 776,49
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 881,28 4 009,05
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 5 009 450,26 5 147 767,44
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 048,41 0,00
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

  Nazwa pozycji 30.06.2016 30.06.2017
  PASYWA 185 661 772,48 178 346 299,21
  A. Kapitał (fundusz) własny 166 536 053,71 158 881 416,46
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 374 100,00 1 374 100,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 170 716 125,53 170 716 125,53
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 264 058,66 -11 273 686,91
  VI. Zysk (strata) netto -2 290 113,16 -1 935 122,16
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 125 718,77 19 464 882,75
  I. Rezerwy na zobowiązania 1 038 005,30 349 332,35
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 038 005,30 224 465,34
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 124 867,01
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 18 087 713,47 19 115 550,40
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 12 965 700,94 14 311 654,23
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  b) inne 12 965 700,94 14 311 654,23
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 122 012,53 4 803 896,17
  a) kredyty i pożyczki 155 435,34
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 914 999,99 4 264 999,99
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług: 61 449,60 77 125,94
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 9 672,32 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
  135 640,62 268 026,79
  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 24 558,11


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  i) inne 250,00 13 750,00
  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00


  2.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  pozycja 04 -06_2016 01 -06_2016 04 -06_2017 01 -06_2017
  Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO) 167 360 445,83 168 826 166,87 160 249 353,00 160 816 538,62
  - zmiany przyjetych zasad (polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (B), po korektach 167 360 445,83 168 826 166,87 160 249 353,00 160 816 538,62

  Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 1 374 100,00 1 374 100,00 1 374 100,00 1 374 100,00
  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał (fundusz) podstawowy na
  koniec okresu 1 374 100,00 1 374 100,00 1 374 100,00 1 374 100,00

  Kapitał (fundusz) zapasowy na
  początek okresu 170 716 125,53 170 716 125,53 170 716 125,53 170 716 125,53
  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  Stan kapitału (funduszu) zapasowego
  na koniec okresu 170 716 125,53 170 716 125,53 170 716 125,53 170 716 125,53

  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu - zmiany przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji
  wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

  Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

  Zysk (strata) z okresów ubiegłych na
  początek okresu -3 264 058,66 -3 264 058,66 -11 273 686,91 -11 273 686,91


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  Przeniesienie wyniku z okresu
  poprzedniego -1 465 887,83 -567 185,62
  Zysk (strata) z okresów ubiegłych na
  koniec okresu -4 729 946,49 -3 264 058,66 -11 840 872,53 -11 273 686,91

  Wynik netto okresu -824 225,33 -2 290 113,16 -1 367 936,54 -1 935 122,16

  Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) 166 536 053,71 166 536 053,71 158 881 416,46 158 881 416,46  2.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  pozycja 04 -06_2016 01 -06_2016 04 -06_2017 01 -06_2017
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto -824 225,33 -2 290 113,16 -1 367 936,54 -1 935 122,16
  Korekty razem: 1 060 156,95 2 753 474,77 1 410 641,06 2 004 392,13
  Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
  (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Odsetki i udziały w zyskach
  (dywidendy) 175 878,91 319 185,11 33 277,47 65 118,75
  (Zysk)/Strata z działalności
  inwestycyjnej 703 695,16 2 275 312,93 1 280 671,88 1 688 542,40
  Zmiana stanu rezerw 16 401,42 24 432,13 0,00 178 183,14
  Zmiana stanu zapasów -3 000,75 -2 000,75 -5 617,23 -6 027,44
  Zmiana stanu należności 3 390,65 -8 912,00 -98 178,20 -201 127,27
  Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 273 886,67 509 363,91 200 213,65 387 287,48
  Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych -120 030,10 -419 196,92 0,00 -79 143,55
  Inne korekty 9 934,99 55 290,36 273,49 -28 441,38
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 235 931,62 463 361,61 42 704,52 69 269,97

  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zbycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  Z aktywów finansowych: 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wydatki 5 983,56 11 967,12 5 983,56 11 901,36
  Nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inwestycje w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  Na aktywa finansowe, w tym: 5 983,56 11 967,12 5 983,56 11 901,36
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w pozostałych jednostkach 5 983,56 11 967,12 5 983,56 11 901,36
  Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej -5 983,56 -11 967,12 -5 983,56 -11 901,36

  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 0,00 0,00 0,00 15 000,00
  Wpływy netto z wydania udziałów
  (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 15 000,00
  Emisja dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wydatki 188 902,40 374 475,47 0,00 0,00
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
  właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
  wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wykup dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Z tytułu innych zobowiązań
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Płatności zobowiązań z tytułu umów
  leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  Odsetki 60 267,39 245 840,47 0,00 0,00
  Inne wydatki finansowe 128 635,01 128 635,00 0,00 0,00
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej -188 902,40 -374 475,47 0,00 15 000,00

  Przepływy pieniężne netto razem 41 045,66 76 919,02 36 720,96 72 368,61

  Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym: 41 045,66 76 919,02 36 720,96 72 368,61
  Środki pieniężne na początek
  okresu 4 979 285,88 4 943 412,52 5 115 055,53 5 079 407,88

  Środki pieniężne na koniec okresu 5 020 331,54 5 020 331,54 5 151 776,49 5 151 776,49

  3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,
  W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
  RACHUNKOWOŚCI  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  Niniejszy raport spółki BDF S.A. obejmujący II kwartał 201 7 roku, sporządzony został zgodnie
  z wymogami określonymi w § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu – „=nformac je bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku NewConnect”.
  Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone w oparciu o zasady
  rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 ro ku (t.j. Dz.U.
  z 201 6 r. poz. 1047 ).
  Zasady polityki rachunkowości stosowane przez Emitenta nie zmieniły się w stosunku do lat
  ubiegłych oraz w stosunku do I kwartału 2017 r.
  4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
  WYNIKI

  W II kwartale 201 7 roku działania Emitenta koncentrowały się na bieżącej działalności holdingu
  oraz kontroli spółek zależnych. Nie odnotowano istotnych zdarzeń o nietypowym charakterze
  mających istotny wpływ na osiągnięte wyniki.

  Uchwał ą Nr 612/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A. postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami spółki BDF S.A. na rynku NewConnect w związku z
  nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2016. Opóźnienie w przekazaniu raportu jest wynikiem
  zmian organizacyj nych w grupie; Zarząd podjął działania w celu uzupełnienia informacji; raport
  zostanie przekazany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

  5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
  PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE
  WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

  Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych na rok 201 7.


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  6. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ
  INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13 A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO
  REGULAMINU ALTERNATYWNEGO S YSTEMU OBROTU - OPIS STANU
  REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU
  ICH REALIZACJI

  Dokument =nformacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a)
  Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W
  OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY
  NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W
  PRZEDSIĘBIORSTWIE - INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

  W okresie objętym niniejszym raport em Emitent nie podejmował w obszarze rozwoju
  prowadzonej działalności aktywności nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

  BDF S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej, na czele której stoi spółka V CAP=TAL S.A. V
  CAPITAL S.A. posiada 90,24% w kapitale zakładowym i 88,10 % w ogólnej liczbie głosów na
  Walnym Zgromadzeniu BDF S.A.

  Na dzień 3 0 czerwca 2017 r. spółkami zależnymi o d BDF S.A. były:
  • VTG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, KRS nr 0000394333 o
  kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł. BDF S.A. posiada 100% udziałów i
  100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  • =nspirio Sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie przy ul. Kierbedzia 4, KRS nr 0000342854 o
  kapitale zakładowy wynoszącym 100.000,00 zł., BDF S.A. posiada 100 % udziałów i 100
  % głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  • Black Diamond Fund S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr
  0000434306 o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł. BDF S.A. posiada 100
  % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  • Algotronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 13A lok. 1, KRS nr
  0000455075 o kapitale zakładowym wynoszącym 50 0.000,00 zł. BDF S.A., poprzez
  Black Diamond Fund S.A. posiada 90 % udziałów i 90 % głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników.
  • Robotero S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 13A lok.1, KRS nr 0000373696
  o kapitale zakładowym wynoszącym 1.200.000,00 zł. BD F S.A., poprzez Black Diamond
  Fund S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • Quants Technologies S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 16,
  KRS nr 0000508120 o kapitale zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 zł. BDF S.A.,
  poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.
  • SkyHedge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. :rubieszowskiej 6A, KRS nr
  0000528424 o kapitale zakładowym wynoszącym 25.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black
  Diamond Fund S.A. posiada 60 % udziałów i 60 % głosów na Zgromadzeniu Wspólnków.
  • eFinCo Sp. z o.o. z s iedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr 0000416762
  o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond
  Fund S.A. posiada 100 % udziałów i 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
  • Market=nvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr
  0000517576 o kapitale zakładowym wynoszącym 400.000,00 zł. BDF S.A., poprzez
  Black Diamond Fund S.A. posiada 60 % udziałów i 60 % głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników.
  • HF Traders Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok 27, KRS nr
  0000544853 o kapitale zakładowy wynoszącym 100.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black
  Diamond Fund S.A. posiada 90 % udziałów i 90 % głosów na Zgromadzeniu
  Wspólników.
  • Event -Driven Technolo gies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów nr 13A
  lok 1 o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł., BDF S.A., poprzez Black
  Diamond Fund S.A. oraz Robotero S.A. posiada 80 % udziałów i 80 % głosów na
  Zgromadzeniu Wspólników.
  • Investio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25 lok 13, KRS nr 0000439216
  o kapitale zakładowym wynoszącym 72.000,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond
  Fund S.A. posiada 5 7,57 % udziałów i 5 7,57 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
  • WiSeNe Sp.z o.o. z s iedzibą w Warszawie ul. E. Dembowskiego 6, 02 -784 BDF S.A.,
  poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 17,73% udziałów i 17,73% głosów na
  Zgromadzeniu Wspólników.

  Wszystkie spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku
  9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJ ONARIATU EMITENTA, ZE
  WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ
  SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU


  Wykres. 1. Akcjonariusze posiadający na dzień 30.06 .2017 r. co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
  EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Na dzień 30 czerwca 2017 roku Emitent nie zatrudniał pracowników. Wszyscy pracownicy
  zatrudnieni są w spółkach zależnych, które prowadzą działalność operacyjną holdingu.
  11. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W
  NINIEJSZYM RAPORCIE

  Zarząd BDF S.A. oświadcza , że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane dane
  finansowe Spółki zawarte w raporcie za II kwartał 201 7 roku oraz dane porównywalne za
  analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego sporządzone zostały zgodnie z przepisami
  obowiązującymi Sp ółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym
  niniejszym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji BDF S.A.
  W imieniu Zarządu :  Robert Walicki
  Prezes Zarządu BDF S.A.

  88 ,10%
  11,
  90
  90%
  V CAPITAL S.A.
  Pozostali


  Raport jednostkowy za == kwartał 2017 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BDF SA
ISIN:PLVGRP000019
NIP:8262179932
EKD: 61,20 działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Adres: ul. Puławska 538 02-884 Warszawa
Telefon:+48 22 6465324
www:www.v-group.pl
Komentarze o spółce BDF
2018-04-10 08:23:58
Zeet
Firma krzak od września 2016 próbuję bezskutecznie odzyskać należności wynikające z zobowiązań firmy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649