Raport.

BBI DEVELOPMENT SA (18/2017) Przedłużenie czasu trwania (okresu obowiązywania) Programu Skupu Akcji Własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Mając na uwadze treść Artykułu 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz stosownie do wymogów wskazanych w Artykule 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz nr 29/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, a także w oparciu o uchwałę nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku, w brzmieniu nadanym ostatecznie uchwałą nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku, Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przedłużenia - do dnia 30 czerwca 2018 roku - okresu realizacji (trwania) Programu Skupu Akcji Własnych (przyjętego uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2015 roku). Ponadto Zarząd przyjął tekst jednolity przedmiotowego Programu Skupu Akcji Własnych, obowiązujący od 30 czerwca 2017 roku.
Na mocy powyższej uchwały dokonano przedłużenia terminu obowiązywania Programu Skupu Akcji Własnych do dnia 30 czerwca 2018 roku, co oznacza, że Program Skupu Akcji Własnych obowiązywać będzie także po dniu 30 czerwca 2017 roku, a tym samym także po tym dniu Emitent zawierać będzie transakcje nabycia akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych pozostaje niezmiennie obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.
W załączeniu Emitent prezentuje pełną treść powyższej uchwały, która zawiera tekst jednolity Programu Skupu Akcji Własnych obowiązujący od 30 czerwca 2017 roku.
Załącznik:
Uchwała Zarządu Emitenta wraz z tekstem jednolitym Programu Skupu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-22 05-02-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649