Raport.

ASSETUS SA (28/2017) Raport Roczny Assetus S.A. za 2016r.

Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje Raport Roczny za 2016r. W załączeniu treść raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU EMITENTA
  DOTYCZ
  ĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓ KI I SPRAWOZDANIA ZARZ
  ĄDU Z DZIA ALNO ŚCI SPÓ KI

  Zarz
  ąd spó
  ki pod firm ą ASSETUS S.A. z siedzib ą w odzi, dzia
  aj ąc na podstawie § 5 pkt
  6.1. ppkt 5) Za

  ącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob rotu, niniejszym
  o
  świadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne sporz
  ądzone zosta
  y zgodnie z przepisami obowi ązuj ącymi Emitenta lub
  standardami uznawanymi w skali mi
  ędzynarodowej, oraz że odzwierciedlaj ą w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj
  ę maj ątkow ą i finansow ą Emitenta oraz jego wynik
  finansowy, oraz
  że sprawozdanie z dzia
  alno ści Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji
  Emitenta, w tym opis podstawowych zagro
  żeń i ryzyka.

  ód
  ź, dnia 23 sierpnia 2017r.

  Piotr Wiaderek
  Prezes Zarz
  ądu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU EMITENTA
  DOTYCZ ĄCE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO I BIEG EGO REWIDENTA

  Zarząd spó
  ki pod firm ą ASSETUS S.A. z siedzib ą w odzi, dzia
  aj ąc na podstawie § 5 pkt 6.1.
  ppkt 6) Za
  ącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob rotu, niniejszym oświadcza,
  ż e podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący badania rocznego
  sprawozdania finansowego, zosta
  wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz
  biegli rewidenci, dokonuj ący badania tego sprawozdania, spe
  niali warunki do wyrażenia
  bezstronnej i niezale żnej opinii o badaniu, zgodnie z w
  a ściwymi przepisami prawa krajowego.

  ód ź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

  Piotr Wiaderek
  Prezes Zarz
  ądu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU EMITENTA
  DOTYCZ ĄCE PODMIOTU DOKONUJ ĄCEGO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I BIEG EGO REWIDENTA

  Zarząd spó
  ki pod firm ą ASSETUS S.A. z siedzib ą w odzi, dzia
  aj ąc na podstawie § 5 pkt 7.1.
  ppkt 6) Za
  ącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob rotu, niniejszym oświadcza,
  ż e podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zosta
  w ybrany zgodnie z przepisami prawa oraz
  ż e podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj ący badania tego sprawozdania, spe
  niali warunki
  do wyra żenia bezstronnej i niezale żnej opinii o badaniu, zgodnie z w
  a ściwymi przepisami prawa
  krajowego.
  ód ź, dnia 23 sierpnia 2017r.

  Piotr Wiaderek
  Prezes Zarz
  ądu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU EMITENTA
  DOTYCZ ĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
  KAPITA OWEJ EMITENTA I SPRAWOZDANIA ZARZ ĄDU Z DZIA ALNO ŚCI GRUPY
  KAPITA OWEJ EMITENTA
  Zarząd spó
  ki pod firm ą ASSETUS S.A. z siedzib ą w odzi, dzia
  aj ąc na podstawie § 5 pkt 7.1.
  ppkt 5) Za
  ącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Ob rotu, niniejszym oświadcza,
  ż e wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowa ne sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne sporz ądzone zosta
  y zgodnie z przepisami obowi ązuj ącymi Emitenta lub
  standardami uznawanymi w skali mi ędzynarodowej, oraz że odzwierciedlaj ą w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą Grupy Kapita
  owej Emitenta oraz jej
  wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej Emitenta zawiera
  prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapita
  owej Emitenta , w tym opis podstawowych zagroże ń i
  ryzyka.
  ód ź, dnia 23 sierpnia 2017r.

  Piotr Wiaderek
  Prezes Zarz
  ądu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Informacja Zarządu na temat stosowania przez ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na NewConnect (2010)"
  Działając na podstawie §5 pkt6.3 Załącznika nr 3 do Regula minu Alternatywnego Systemu
  Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect" Zarząd podaje następujące informacje na temat stosowania przez
  ASSETUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korpora cyjnego, o których mowa w
  dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)"
  Spółka przestrzegała wszystkie zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
  NewConnect" z wyłączeniem:
  1) Częściowo Zasady nr 1 w postaci braku obsługi technicznej tr ansmisji i rejestracji
  posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystywaniu sieci Internet.
  2) Częściowo Zasady nr 3 w postaci braku umieszczenia na stronie internetowej
  życiorysów zawodowych członków organów Spółki, zarysów planów strategicznych,
  oraz poprzez niezamieszczenie kalendarza zaplanowanych dat publikacji finansowych
  raportów okresowych, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji
  prasowych. Jakkolwiek Spółka publikuje stosowne informacje dotyczące
  przekazywania dat publikacji raport ów okresowych oraz dat walnych zgromadzeń w
  postaci raportów bieżących, zamieszczanych także na stronie internetowej. O istotnych
  wydarzeniach w tym konferencjach prasowych Spół ka informuje poprzez zakładkę
  „Aktualności" na stronie internetowej.
  3) Zasady nr 5 poprzez niekorzystanie ze swojej sekcji relacji inwestorskich na
  www.gpwinfostrefa.pl
  4) Zasady 16 poprzez niepublikowanie raportów miesięcznych. Zdaniem Zarządu Spółki
  raporty kwartalne w sposób wyczerpujący i komp letny pozwalają inwestorom poznać
  sytuację majątkową i finansową Spółki.
  Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie dotyczące stosowania przez ASSETUS
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w
  dokumencie „ Dobre Prakt yki Spółek Notowanych na NewConnect (2010) ”

  Nr ZASADA TAK/
  NIE
  Komentarz Zarządu
  1. Spółka powinna prowadzić
  przejrzystą i efektywną politykę
  informacyjną, zarówno z
  wykorzystaniem tradycyjnych
  metod, jak i z użyciem
  nowoczesnych technologii, oraz
  najnowszych narzędzi
  komunikacji zapewniających
  szybkość, bezpieczeństwo oraz
  szeroki i interaktywny dostęp do
  informacji. Spółka korzystając w jak
  najszerszym stopniu z tych metod,
  powinna zapewnić odpowiednią
  komunikację z inwestorami i
  analitykami, wykorzystując w tym celu
  również nowoczesne metody
  komunikacji internetowej,
  umożliwiając transmitowanie obrad
  TAK Spółka prowadzi przejrzystą
  politykę informacyjną podając w
  raportach bieżących i okresowych
  informacje niezbędne dla
  zrozumienia sytuacji finansowej
  Spółki oraz prowadzonej przez nią
  działalności. Dodatkowo in formacje
  opublikowane w raportach
  umieszcza się na stronie
  internetowej.

  Ze względu na znaczne koszty
  Spółka nie rejestruje ani nie
  transmituje obrad Walnego
  Zgromadzenia. W ocenie Zarządu
  ponoszone w związku z tym koszty
  byłyby niewspółmierne wobec
  praw dopodobnej skali


  walnego zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet,
  rejestrować przebieg obrad i
  up ubliczniać go na stronie
  internetowej.
  zainteresowania inwestorów tego
  rodzaju udogodnieniem.
  Spółka nie będzie stosowała
  powyższej zasady w sposób trwały
  we wskazanym zakresie.
  Akcjonariusze mogą zapoznać się z
  przebiegiem walnego zgromadzenia
  z raportu opublikowanego po
  zako ńczeniu zgromadzenia na
  stronie internetowej oraz w raporcie
  bieżącym. Zasada ta naraża Spółkę
  na znaczne koszty oraz może
  powodować narażenie dobra
  osobistego osób uczestniczących w
  Walnym Zgromadzeniu tj. prawa do
  ochrony wizerunku.
  2. Spółka powinna za pewnić e fektywny
  dostęp do informacji niezbędnych do
  oceny sytuacji i perspektyw spółki
  oraz sposobu jej funkcjonowania.
  TAK
  3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową i zamieszcza na niej:
  TAK
  3.1. podstawowe informacje o spółce i
  jej działa lności (strona startowa),
  TAK
  3.2. opis działalności emitenta ze
  wskazaniem rodzaju działalności, z
  której emitent uzyskuje najwięcej
  przychodów,
  TAK
  3.3. opis rynku, na którym działa
  emitent, wraz z określeniem pozycji
  emitenta na tym rynku
  NIE Emit ent publikuje na stronie
  internetowej opis rynku, na którym
  działa. Z uwagi jednak na specyfikę
  działalności Emitenta i brak źródeł
  statystycznych dotyczących
  segmentu rynku, na którym działa,
  nie jest możliwe wiarygodne
  oszacowanie jego pozycji na tym
  ryn ku.
  3.4. życiorysy zawodowe
  członków organów spółki,
  NIE Na dzień obecny na stronie
  internetowej nie są publikowane
  życiorysy jakkolwiek wynika to ze
  zmiany składu organów dokonanej
  w dniu 26 kwietnia 2012 roku.
  Spółka dostosuje treść strony
  inte rnetowej do tej zasady
  3.5. powzięte przez zarząd, na
  podstawie oświadczenia członka
  rady nadzorczej, informacje o
  powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem
  dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5%
  ogólnej liczby głosów na
  NIE


  walnym zgromadzeniu spółki,
  3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK
  3.7. zarys planów strategicznych
  spółki,
  TAK
  3.8. opublikowane prognozy wyników
  finansowych na bieżący rok obrotowy,
  wraz z założeniami do tych prognoz
  oraz korektami do tych prognoz (w
  przypadku gdy emitent publikuje
  prognozy),
  NIE Spółka nie publikuje i nie planuje w
  najbliższym czasie publikować prognoz
  wyników finansowych Spółka uważa, iż
  publikacja raportów okresowych
  pozwoli i inwest orom na rzetelną ocenę
  jej sytuacji finansowej i wartości
  wyemitowanych przez nią instrumentów
  finansowych.

  3.9. strukturę akcjonariatu emitenta,
  ze wskazaniem głównych
  akcjonariuszy oraz akcji
  znajdujących się w wolnym obrocie,
  TAK
  3.10. dane oraz kontakt do osoby,
  która jest odpowiedzialna w spółce za
  relacje inwestorskie oraz kontakty z
  mediami,
  TAK
  3.11 (skreślony)
  3.12. opublikowane raporty bieżące i
  okresowe,
  TAK
  3.13. kalendarz zaplanowanych dat
  publikacji finansowych rapo rtów
  okresowych, dat walnych
  zgromadzeń, a także spotkań z
  inwestorami i analitykami oraz
  konferencji prasowych,
  NIE Spółka nie stosowała powyższej
  zasady jednakże w najbliższym
  czasie Spółka dostosuje swoją
  stronę internetową do wymogów tej
  zasady. Jakkolwiek Spółka publikuje
  stosowne informacje dotyczące
  przekazywania dat publikacji
  raportów okresowych oraz dat
  walnych zgromadzeń w postaci
  raportów bieżących,
  zamieszczanych także na stronie
  internetowej. 0 istotnych
  wydarzeniach w tym konfer encjach


  prasowych Spółka informuje
  poprzez zakładkę , Aktualności" na
  stronie internetowej.
  3.14. informacje na temat
  zdarzeń korporacyjnych, takich
  jak wypłata dywidendy, oraz innych
  zdarzeń skutkujących nabyciem lu b
  ograniczeniem praw po stronie
  akcjonariusza, z uwzględnieniem
  terminów oraz zasad
  przeprowadzania tych operacji.
  Informacje te powinny być
  zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez
  inwestorów decyzji inwestycyjnych,
  TAK
  3.15. (skr eślony),
  3.16. pytania akcjonariuszy
  dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i
  w trakcie walnego zgromadzenia,
  wraz z odpowiedziami na zadawane
  pytania,
  TAK
  3.17. informację na temat powodów
  odwołania walnego zgromadzenia,
  zmiany terminu lub porządku obrad
  wraz z uzasadnieniem,
  TAK
  3.18. informację o przerwie w
  obradach walnego zgromadzenia i
  powodach zarządzenia przerwy,
  TAK
  3.19. informacje na temat podmiotu, z
  którym spółka podpisała umowę o
  świadczenie usług Autoryzowanego
  Doradcy ze wskazaniem nazwy,
  adresu strony internetowej, numerów
  telefonicznych oraz adresu poczty
  elektronicznej Doradcy,
  TAK
  3.20. Informację na temat podmiot u,
  który pełni funkcję animatora akcji
  emitenta,
  TAK
  3.21. dokument informacyjny
  (prospekt emisyjny) spółki,
  opublikowany w ciągu ostatnich 12
  miesięcy,
  TAK
  3.22 (skreślony)
  Informacje zawarte na stronie
  internetowej powinny być
  zam ieszczane w sposób
  umożliwiający łatwy dostęp do tych
  informacji. Emitent powinien
  dokonywać aktualizacji informacji  umieszczanych na stronie
  internetowej. W przypadku
  pojawienia się nowych, istotnych
  informacji lub wystąpienia ist otnej
  zmiany informacji umieszczanych
  na stronie internetowej, aktualizacja
  powinna zostać przeprowadzona
  niezwłocznie.
  4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową, według wyboru emitenta,
  w języku polskim lub angielskim.
  Raporty bieżące i okresowe powinny
  być zamieszczane na stronie
  internetowej, co najmniej w tym
  samym języku, w którym następuje
  ich publikacja zgodnie z przepisami
  obowiązującymi emitenta.
  TAK
  5. Spółka powinna prowadzić politykę
  informacyjną ze szczególnym
  uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W t ym celu Spółka,
  poza swoją stroną korporacyjną
  powinna wykorzystywać indywidualną
  dla danej spółki sekcję relacji
  inwestorskich znajdującą na stronie
  www .gpwinfostrefa.pl .
  NIE Emitent rozważa możliwość
  wprowadzenia takiej procedury w
  przyszłości.
  6. Emitent powinien utrzymywać bieżące
  kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłowego
  wykonywania swoich obowiąz ków
  wobec emitenta. Spółka powinna
  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
  kontakty z Autoryzowanym Doradcą.
  TAK
  7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi
  zdarzenie, które w ocenie emitenta
  ma istotne znaczenie dla
  wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradcę s woich
  obowiązków, emitent
  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
  Autoryzowanego Doradcę.
  TAK
  8. Emitent powinien zapewnić
  Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
  wszelkich dokumentów i informacji
  niezbędnych do wykonywania
  obowiązków Autor yzowanego
  Doradcy.
  TAK
  9. Emitent przekazuje w raporcie
  rocznym:  9.1. informację na temat łącznej
  wysokości wynagrodzeń wszystkich
  członków zarządu i rady nadzorczej,
  TAK
  9.2. informację na temat
  wynagrodzenia Autoryzowanego
  Doradcy otrzymywa nego od emitenta
  z tytułu świadczenia wobec emitenta
  usług w każdym zakresie.
  TAK
  10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej
  powinni uczestniczyć w obradach
  walnego zgromadzenia w składzie
  umożliwiającym udzielenie
  merytorycznej odpowiedzi na pytania
  zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia.
  TAK
  11. Przynajmniej 2 razy w roku
  emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien
  organizować publicznie dostępne
  spotkanie z inwestorami, analitykami i
  mediami.
  NIE Emitent na stronie in ternetowej
  udostępnia informacje na temat
  numerów telefonów i adresów
  mailowych członków Zarząd
  Emitenta, co umożliwia
  zainteresowanym inwestorom
  bezpośredni kontakt. W tej sytuacji
  organizowanie publicznych spotkań
  z inwestorami, analitykami i
  mediami nie wydaje się potrzebne.
  12. Uchwała walnego zgromadzenia w
  sprawie emisji akcji z prawem poboru
  powinna precyzować cenę emisyjną
  albo mechanizm jej ustalenia lub
  zobowiązać organ do tego
  upoważniony do ustalenia jej
  przed dniem ust alenia prawa
  poboru, w terminie umożliwiającym
  podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  TAK
  13. Uchwały walnego zgromadzenia
  powinny zapewniać zachowanie
  niezbędnego odstępu czasowego
  pomiędzy decyzjami powodującymi
  określone zdarzenia korporacyjne a
  datami, w których ustalane są
  prawa akcjonariuszy wynikające z
  tych zdarzeń korporacyjnych.
  TAK
  13 a. W przypadku otrzymania przez zarząd
  emitenta od akcjonariusza
  posiadającego co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w spółce,
  informacji o zwołaniu przez niego
  nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia w trybie określonym w
  art. 399 §3 Kodeksu spółek
  handlowych, zarząd emitenta
  niezwłocznie dokonuje czynności, do
  których jest zobowiązany w związku
  TAK


  z orga nizacją i przeprowadzeniem
  walnego zgromadzenia. Zasada ta
  ma zastosowanie również w
  przypadku upoważnienia przez sąd
  rejestrowy akcjonariuszy do zwołania
  nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia na podstawie art. 400 §
  3 Kodeksu spółek handlowych.
  14 . Dzień ustalenia praw do dywidendy
  oraz dzień wypłaty dywidendy
  powinny być tak ustalone, aby czas
  przypadający pomiędzy nimi był
  możliwie najkrótszy, a w każdym
  przypadku nie dłuższy niż 15 dni
  roboczych. Ustalenie dłuższego
  okresu pomiędzy tymi terminami
  wymaga szczegółowego
  uzasadnienia.
  TAK
  15. Uchwała walnego zgromadzenia
  w sprawie wypłaty dywidendy
  warunkowej może zawierać tylko
  takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nastąpi przed
  dniem ustalenia pra wa do dywidendy.
  TAK
  16. Emitent publikuje raporty miesięczne,
  w terminie 14 dni od
  zakończenia miesiąca. Raport
  miesięczny powinien zawierać, co
  najmniej:
  - informacje na temat wystąpienia
  tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym emit enta, które w ocenie
  emitenta mogą mieć w przyszłości
  istotne skutki dla kondycji
  finansowej oraz wyników
  finansowych emitenta,
  - zestawienie wszystkich
  informacji opublikowanych przez
  emitenta w tr ybie raportu
  bieżącego w okresie objętym
  raportem,
  - informacje na temat realizacji celów
  emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
  części, miała miejsce w okresie
  objętym raportem,
  - kalendarz inwestora, obejmujący
  wydarzenia mające mieć mi ejsce
  w nadchodzącym miesiącu, które
  dotyczą emitenta i są istotne z punktu
  widzenia interesów, w szczególności
  daty publikacji raportów
  okresowych, planowanych walnych
  zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
  spotkań z inwestorami lub
  anali tykami, oraz oczekiwany
  NIE Emitent nie publikuje raportów
  miesięcznych. W ocenie Zarządu
  Emitenta w jego przypadku
  użyteczność raportów miesięcznych
  dla inwestorów byłaby ograniczona.
  W ocenie Zarządu Emitenta
  interesy inwestorów Emitent
  zabezpiecza w sposób
  wystarczający, umieszczając na
  swojej stronie internetowej w
  uporządkowany sposób
  opublikowane raporty bieżące i
  okresowe, jak również kalendarium
  inwestora.


  termin publikacji raportu
  analitycznego.
  16a. W przypadku naruszenia p rzez
  emitenta obowiązku informacyjnego
  określonego w Załączniku Nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu („Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect") emitent
  powinien niezwłocznie opublikować, w
  trybie właściwym dla przekazywania
  raportów bieżących na rynku
  NewConnect, informację wyjaśniającą
  zaistniałą sytuację.
  TAK
  17. (skreślony)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik
  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  1
  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  1. Dane jednostki:
  a) nazwa (firma)

  Spó
  ka dzia
  a pod firm ą Assetus Spó
  ka Akcyjna

  b) siedziba
  Siedziba Spó
  ki mie ści si ę w odzi przy ul. Sienkiewicza 82/84.

  c) podstawowy przedmiot dzia
  alno ści

  Wed
  ug statutu przedmiotem dzia
  alno ści Spó
  ki jest zarz ądzanie nieruchomo ściami
  wykonywane na zlecenie.

  d) organ prowadz ący rejestr
  Assetus Spó
  ka Akcyjna zosta
  a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 03.12.2 009 roku
  wpisana do Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy w Krakowie,
  XI Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego, pod numerem KRS 0000347195.

  2. Czas trwania Spó
  ki

  Spó
  ka zosta
  a zawi ązana na czas nieograniczony.

  3. Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym
  Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  4. Wewn ętrzne jednostki organizacyjne

  W sk
  ad jednostki nie wchodz ą wewn ętrzne jednostki organizacyjne sporz ądzaj ące
  samodzielne sprawozdania finansowe.

  5. Za
  o żenie kontynuacji dzia
  alno ści gospodarczej

  Sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone zgodnie z Ustaw ą z dnia 29 wrze śnia 1994 roku
  o rachunkowo ści (Dz.U. nr 121 poz. 591 z pó źn. zmianami). Sprawozdanie zosta
  o
  sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści gospodarczej w daj ącej si ę
  przewidzie ć przysz
  o ści oraz niewyst ępowania okoliczno ści wskazuj ących na zagro żenie dla
  kontynuowania dzia
  alno ści.


  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  2

  6. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ust alania wyniku finansowego

  Warto ści niematerialne i prawne

  W pozycji tej zosta
  y uj ęte nabyte przez jednostk ę, zaliczane do aktywów trwa
  ych, prawa
  maj ątkowe nadaj ące si ę do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym ok resie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok, przeznaczone do u żywania na potrzeby jednostki.

  Koszty prac rozwojowych
  Spó
  ka kapitalizuje koszty zako ńczonych prac rozwojowych prowadzonych na w
  asne pot rzeby,
  poniesione przed podj ęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, je żeli spe
  nione s ą
  ącznie
  nast ępuj ące warunki:
  - produkt lub technologia wytwarzania s ą ści śle ustalone, a dotycz ące ich koszty prac
  rozwojowych wiarygodnie okre ślone,
  - techniczna przydatno ść produktu lub technologii zosta
  a stwierdzona i odp owiednio
  udokumentowana i na tej podstawie jednostka podj ę
  a decyzj ę o wytwarzaniu tych
  produktów lub stosowaniu technologii,
  - koszty prac rozwojowych zostan ą pokryte, wed
  ug przewidywa ń, przychodami ze
  sprzeda ży tych produktów lub zastosowania technologii.

  Inne warto ści niematerialne i prawne
  Warto ści niematerialne i prawne wyceniono wed
  ug cen naby cia pomniejszonych o umorzenie.
  Stawki amortyzacyjne ustalone zosta
  y z uwzgl ędnieniem okresu ekonomicznej u żyteczno ści
  warto ści niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj ą faktyczny okres ich u żytkowania. Warto ści
  niematerialne amortyzuje si ę metod ą liniow ą. Do amortyzacji warto ści niematerialnych i prawnych
  stosuje si ę stawki amortyzacyjne zgodnie z ich ekonomicznym u żytkowaniem.
  Rozpocz ęcie amortyzacji nast ępuje nie wcze śniej ni ż po przyj ęciu warto ści niematerialnych
  i prawnych do u żywania.
  Ś rodki trwa
  e

  W pozycji tej uj ęte zosta
  y rzeczowe aktywa trwa
  e i zrównane z nimi , o przewidywanym okresie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok, kompletne, zdatne do u żytku i przeznaczone na
  potrzeby jednostki. Ś rodki trwa
  e zakupione przed 1.01.1995r. podlegaj ące aktualizacji zgodnie z obowi ązuj ącymi
  przepisami wyceniane s ą wed
  ug warto ści przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki
  aktualizacji zosta
  y uj ęte w kapitale z aktualizacji wyceny.
  Ś rodki trwa
  e zakupione po 1.01.1995r wyceniane s ą wed
  ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

  Warto ść pocz ątkowa środków trwa
  ych podlega podwy ższeniu o warto ść nak
  adów poniesionych
  na ich ulepszenie (przebudow ę, rozbudow ę, modernizacj ę, rekonstrukcj ę).

  Warto ść pocz ątkowa środków trwa
  ych pomniejszona zosta
  a o odpisy amort yzacyjne. Stawki
  amortyzacyjne ustalone zosta
  y z uwzgl ędnieniem okresu u żyteczno ści środków trwa
  ych
  i odzwierciedlaj ą faktyczne zu życie środków trwa
  ych. Do amortyzacji środków trwa
  ych stosuje
  si ę stawki amortyzacyjne zgodnie z ekonomicznym u żytkowaniem środków trwa
  ych.
  Ś rodki trwa
  e o warto ści jednostkowej do 3.500,00 z
  amortyzowane s ą jednorazowo.

  Rozpocz ęcie amortyzacji nast ępuje nie wcze śniej ni ż po przyj ęciu środka trwa
  ego do u żywania.  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  3
  W przypadku wystąpienia przyczyn powoduj ących trwa
  ą utrat ę warto ści środków trwa
  ych
  stosowne odpisy aktualizuj ące pomniejszaj ą warto ść bilansow ą ś rodków trwa
  ych.
  Odpisy aktualizuj ące spowodowane trwa
  ą utrat ą warto ści obci ążają pozosta
  e koszty operacyjne,
  a w odniesieniu do środków trwa
  ych, których wycena zosta
  a zaktualizow ana, zmniejszają
  odniesione na kapita
  z aktualizacji wyceny ró żnice spowodowane aktualizacj ą wyceny.
  Ewentualn ą nadwy żk ę odpisu aktualizuj ącego, nad ró żnicami z aktualizacji wyceny zalicza si ę do
  pozosta
  ych kosztów operacyjnych.
  Ś rodki trwa
  e w budowie

  W pozycji tej uj ęte zosta
  y zaliczane do aktywów trwa
  ych środki trwa
  e w okresie ich budowy,
  monta żu lub ulepszenia ju ż istniej ącego środka trwa
  ego.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwa
  ych w budowie obejmuje ogó
  ich kosztów
  poniesionych przez jednostk ę za okres budowy, monta żu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
  bilansowego lub przyj ęcia do u żywania, w tym równie ż:
  - niepodlegaj ący odliczeniu podatek od towarów i us
  ug oraz podat ek akcyzowy,
  - koszt obs
  ugi zobowi ąza ń zaci ągni ętych w celu ich finansowania i zwi ązane z nimi ró żnice
  kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytu
  u.
  Warto ść środków trwa
  ych w budowie pomniejsza si ę o odpisy aktualizuj ące w wypadku
  wyst ąpienia okoliczno ści wskazuj ących na trwa
  ą utrat ę ich warto ści.

  Zaliczki na środki trwa
  e w budowie uj ęte zosta
  y w warto ści nominalnej.

  Inwestycje
  Inwestycje obejmuj ą aktywa nabyte w celu osi ągni ęcia korzy ści ekonomicznych wynikaj ących
  z przyrostu warto ści tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w post aci odsetek, dywidend lub
  innych po żytków. Udzia
  y i akcje w innych jednostkach oraz in ne inwestycje zaliczone do
  aktywów trwa
  ych wyceniane s ą w bilansie wed
  ug ceny nabycia pomniejszonej o odp isy z tytu
  u
  trwa
  ej utraty ich warto ści.

  Zapasy
  Zapasy s ą wyceniane wed
  ug cen nabycia lub kosztów wytworzen ia nie wyższych od cen
  sprzeda ży netto. Poszczególne grupy zapasów s ą wyceniane w nast ępuj ący sposób:

  Materia
  y Cena nabycia

  produkty i produkty w toku Koszt wytworzenia
  Produkty gotowe Koszt wytworzenia
  Towary Cena nabycia  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  4

  Cena sprzedaży netto oparta jest na mo żliwej do uzyskania cenie sprzeda ży pomniejszonej o koszty
  zwi ązane z przystosowaniem sk
  adnika maj ątku do sprzeda ży i doprowadzenia jej do skutku.
  W bilansie warto ść zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizuj ące warto ść zapasów
  zalegaj ących i nieprzydatnych. Odpisy aktualizuj ące warto ść zapasów odnoszone s ą w pozosta
  e
  koszty operacyjne.
  Zaliczki na dostawy - ujmuje si ę w kwotach wymaganej zap
  aty, z zachowaniem ostro żno ści.

  Rozrachunki
  Nale żno ści

  Na dzie ń bilansowy nale żno ści i udzielone po życzki wycenia si ę w kwocie wymaganej zap
  aty,
  z zachowaniem ostro żno ści wyceny i wykazuje si ę w warto ści netto (po pomniejszeniu o odpisy
  aktualizuj ące).
  Warto ść nale żno ści aktualizuje si ę uwzgl ędniaj ąc stopie ń prawdopodobie ństwa ich zap
  aty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizuj ącego, w odniesieniu do nale żno ści:
  - od d
  u żników postawionych w stan likwidacji lub upad
  o ści – do wysoko ści nale żno ści nie
  obj ętej zabezpieczeniem,
  - od d
  u żników w przypadku oddalenia wniosku o og
  oszenie up ad
  ości – w wysoko ści 100%
  nale żno ści,
  - kwestionowanych lub z których zap
  at ą d
  u żnik zalega, a sp
  ata nale żno ści nie jest
  prawdopodobna - do wysoko ści nale żno ści nie obj ętej zabezpieczeniem,
  - stanowi ących równowarto ść kwot podwy ższaj ących nale żno ści – do wysoko ści tych kwot,
  przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znaczn ym stopniu prawdopodobieństwa
  nie ści ągalno ści, oraz
  - których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nie ści ągalno ści.

  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści zaliczono do pozosta
  ych kosztów operacyjnych i kosztów
  finansowych, w zale żno ści od rodzaju nale żno ści, której odpis dotyczy
  .

  Zobowi ązania

  Za zobowi ązania uznaje si ę wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń obowi ązek wykonania świadcze ń
  o wiarygodnie okre ślonej warto ści, które spowoduj ą wykorzystanie ju ż posiadanych lub przysz
  ych
  aktywów Spó
  ki. Zobowi ązania s ą wykazywane w kwocie wymagaj ącej zap
  aty.

  Wy
  ączeniu z powy ższej regu
  y podlegaj ą zobowi ązania finansowe, których /zgodnie z warunkami
  umowy/ uregulowanie nast ępuje drog ą wydania aktywów finansowych innych ni ż ś rodki pieni ężne
  lub drog ą wymiany na instrumenty finansowe.
  Ś rodki pieni ężne

  Wycenia si ę wed
  ug warto ści nominalnej.


  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  5

  Różnice kursowe
  1. Wyra żone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje s ię w ksi ęgach rachunkowych na
  dzie ń ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Ba nk Polski na ten dzień, chyba że w
  zg
  oszeniu celnym lub w innym wi ążącym jednostk ę dokumencie ustalony zosta
  inny kurs
  – w przypadku pozosta
  ych operacji.
  2. Na dzie ń bilansowy sk
  adniki aktywów i pasywów wycenione zo sta
  y z zastosowaniem
  ś redniego kursu NBP.
  3. Ró żnice kursowe, dotycz ące innych ni ż inwestycje d
  ugoterminowe pozosta
  ych aktywów
  i pasywów wyra żonych w walutach obcych, powsta
  e na dzie ń wyceny oraz przy zap
  acie
  nale żno ści i zobowi ąza ń w walutach obcych, zalicza si ę odpowiednio do przychodów lub
  kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró żnice kursowe zalicza si ę do kosztów
  wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub cen y nabycia lub kosztu wytworzenia
  ś rodków trwa
  ych, środków trwa
  ych w budowie lub warto ści niematerialnych i prawnych.

  Rezerwy
  Rezerwy s ą to zobowi ązania, których termin wymagalno ści lub kwota nie s ą pewne. Tworzy si ę je
  na pewne lub prawdopodobne przysz
  e zobowi ązania w ci ężar pozosta
  ych kosztów operacyjnych,
  kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zale żnie od okoliczno ści, z którymi przysz
  e
  zobowi ązania si ę wi ążą .
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – nagrody jubileusz owe, odprawy emerytalno -
  rentowe itp. wycenia si ę w wysoko ści oszacowanej metodami aktuarialnymi.

  Zobowi ązania warunkowe - pozabilansowe

  Za zobowi ązania warunkowe Spó
  ka uznaje potencjalny przysz
  y obowiązek wykonania
  ś wiadcze ń, których powstanie jest uzale żnione od zaistnienia okre ślonych zdarze ń.

  Rozliczenia mi ędzyokresowe czynne i bierne

  Rozliczenia mi ędzyokresowe czynne obejmuj ą rozliczenia:
  - d
  ugoterminowe, które dotycz ą przysz
  ych okresów sprawozdawczych i trwaj ą d
  u żej ni ż 12
  miesi ęcy od dnia bilansowego,
  - krótkoterminowe, które dotycz ą przysz
  ych okresów sprawozdawczych i trwaj ą nie d
  u żej ni ż
  12 miesi ęcy od dnia bilansowego.

  Odpisy czynnych i biernych rozlicze ń mi ędzyokresowych kosztów nast ępuj ą stosownie do up
  ywu
  czasu lub wielko ści świadcze ń.


  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  6

  Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spó
  ka uznaje prawdopodobne zob owiązania
  przypadaj ące na bie żący okres sprawozdawczy, wynikaj ące w szczególno ści:
  1) ze świadcze ń wykonanych na rzecz Spó
  ki przez kontrahentów, je żeli kwota zobowi ązania jest
  znana lub mo żliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
  2) z obowi ązku wykonania, zwi ązanych z bie żącą dzia
  alno ści ą przysz
  ych świadcze ń, mo żliwych
  do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie dan ych planistycznych lub na podstawie
  realizacji produkcji.

  Odpisy biernych rozlicze ń mi ędzyokresowych kosztów nast ępuje stosownie do up
  ywu czasu. Czas
  i sposób rozlicze ń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
  ostro żno ści.

  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów

  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów Spó
  ki obejmuj ą w szczególno ści:
  - równowarto ść otrzymanych lub nale żnych od kontrahentów środków udokumentowanych
  fakturami VAT z tytu
  u świadcze ń, których wykonanie nast ąpi w nast ępnych okresach
  sprawozdawczych,
  - warto ść przyj ętych nieodp
  atnie - w tym w drodze darowizny - środków trwa
  ych, środków
  trwa
  ych w budowie, warto ści niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegl e do odpisów
  amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych sk
  adników m ajątku.


  Opodatkowanie
  Bie żące zobowi ązania z tytu
  u podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie
  z polskimi przepisami podatkowymi.
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ust ala się w zwi ązku z wyst ępowaniem
  przej ściowych ró żnic mi ędzy wykazywan ą w ksi ęgach rachunkowych warto ści ą aktywów
  i pasywów a ich warto ści ą podatkow ą oraz strat ą podatkow ą mo żliw ą do odliczenia.
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego ustala si ę w wysoko ści kwoty przewidzianej w przysz
  o ści
  do odliczenia od podatku dochodowego.
  Rezerw ę z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego tworzy si ę w zwi ązku z wyst ępowaniem
  dodatnich ró żnic przej ściowych mi ędzy wykazywan ą w ksi ęgach rachunkowych warto ści ą
  aktywów i pasywów a ich warto ści ą podatkow ą.

  Przy ustalaniu wysoko ści aktywów i rezerwy z tytu
  u podatku dochodowego u względnia si ę stawki
  podatku dochodowego obowi ązuj ące w roku powstania obowi ązku podatkowego.


  Kapita
  w
  asny

  Na dzie ń bilansowy kapita
  akcyjny wykazuje si ę w wysoko ści okre ślonej w statucie Spó
  ki
  i wpisanej w KRS.


  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  7

  Kapita
  zapasowy Spó
  ki tworzony jest: ·
  z podzia
  u zysku,
  · z przeniesienia z kapita
  u z aktualizacji wyceny, s kutków uprzednio dokonanej w oparciu
  o odr ębne przepisy wyceny warto ści netto środków trwa
  ych zlikwidowanych lub zbytych
  w okresie sprawozdawczym.

  Przeznaczenie kapita
  u zapasowego okre śla Statut Spó
  ki.

  Kapita
  z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów
  jednostki tj. urz ędowej wyceny środków trwa
  ych oraz inwestycji zaliczonych do akty wów
  trwa
  ych /bez mo żliwo ści przeznaczenia do podzia
  u/.

  Pozosta
  y kapita
  rezerwowy tworzony jest i wykorzy stywany w oparciu o postanowienia Statutu
  Spó
  ki na imiennie okre ślone cele.

  Zysk lub strata z lat ubieg
  ych odzwierciedla niero zliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
  decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a tak że ewentualne skutki korekt zmian zasad
  rachunkowo ści i b
  ędów podstawowych dotycz ących lat poprzednich, a ujawnionych w bie żącym
  roku obrotowym.

  Instrumenty finansowe
  Uznawanie i wycena instrumentów finansowych

  Wszystkie inwestycje b ęd ące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia s ą klasyfikowane do
  jednej z trzech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzeda ży lub utrzymywane do
  terminu zapadalno ści.

  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spó
  ka klasyfikuje aktywa finansowe, które
  zosta
  y nabyte lub powsta
  y w celu uzyskania korzy ści w wyniku krótkoterminowych (w terminie
  do trzech miesi ęcy) waha ń cen oraz aktywa finansowe, które niezale żnie od powodu, dla którego
  zosta
  y nabyte stanowi ą grup ę aktywów, która wykorzystywana by
  a ostatnio do rea lizacji korzyści
  w wyniku waha ń cen. Instrumenty pochodne b ęd ące aktywami zawsze uznaje si ę za przeznaczone
  do obrotu, z wyj ątkiem sytuacji, gdy stanowi ą instrument zabezpieczaj ący.

  Do aktywów finansowych utrzymywanych do up
  ywu term inu zapadalności (wymagalno ści)
  Spó
  ka zalicza aktywa finansowe o okre ślonych lub mo żliwych do okre ślenia p
  atno ściach lub
  ustalonym terminie zapadalno ści, które zamierza i jest w stanie utrzyma ć w posiadaniu do up
  ywu
  terminu zapadalno ści, z wyj ątkiem udzielonych po życzek i wierzytelno ści w
  asnych.

  Wszelkie po życzki i nale żno ści spe
  niaj ące definicj ę instrumentów finansowych w świetle art. 3.
  ust 1. pkt. 23 Ustawy, powsta
  e na skutek wydania b ezpośrednio drugiej stronie umowy środków
  pieni ężnych, towarów lub us
  ug, których Spó
  ka nie przezna czy
  a do sprzedaży w krótkim
  terminie, kwalifikuje si ę do kategorii po życzek udzielonych i nale żno ści w
  asnych.

  Do aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży Spó
  ka zalicza wszelkie aktywa finansowe
  nieb ęd ące: po życzkami udzielonymi i nale żno ściami w
  asnymi, aktywami finansowymi
  utrzymywanymi do up
  ywu terminu zapadalno ści oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do
  obrotu. Do aktywów dost ępnych do sprzeda ży zalicza si ę w szczególno ści udzia
  y w innych
  podmiotach nieb ęd ących podmiotami podporz ądkowanymi, które Spó
  ka nie przeznaczy
  a do
  sprzeda ży w krótkim terminie.  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  8
  Zobowiązania finansowe klasyfikowane s ą do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne,
  których warto ść godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowi ązanie do dostarczenia po życzonych
  instrumentów finansowych w przypadku sprzeda ży krótkiej zaliczane s ą do zobowi ąza ń
  finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane s ą
  do pozosta
  ych zobowi ąza ń finansowych.

  Na dzie ń zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia si ę w cenie nabycia, to jest w warto ści
  godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych inn ych aktywów, a zobowiązania finansowe
  w warto ści godziwej uzyskanej kwoty lub warto ści uzyskanych sk
  adników maj ątkowych.

  Wed
  ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl ędnieniem efektywnej stopy procentowej Spó
  ka
  wycenia aktywa utrzymywane do terminu zapadalno ści, po życzki udzielone i nale żno ści w
  asne
  oraz pozosta
  e zobowi ązania finansowe, których Spó
  ka nie zakwalifikowa
  a jako przeznaczone do
  obrotu. W przypadku nale żno ści i zobowi ąza ń o krótkim terminie zapadalno ści/ wymagalno ści
  (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest z naczący, Spó
  ka wycenia je wg kwoty
  wymagaj ącej zap
  aty. W przypadku nale żno ści krótkoterminowych uwzgl ędnia si ę fakt trwa
  ej
  utraty warto ści aktywów, co oznacza, że warto ść nale żno ści aktualizuje si ę uwzgl ędniaj ąc stopie ń
  prawdopodobie ństwa ich zap
  aty poprzez dokonywanie odpisów aktual izacyjnych.

  Wed
  ug warto ści godziwej Spó
  ka wycenia aktywa i zobowi ązania finansowe przeznaczone do
  obrotu oraz aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży.

  Zmiany warto ści godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będ ących
  cz ęścią powi ąza ń zabezpieczaj ących ujmuje si ę jako przychody lub koszty finansowe w rachunku
  zysków i strat w momencie ich wyst ąpienia. W przypadku aktywów finansowych dost ępnych do
  sprzeda ży, zmiany warto ści godziwej tych instrumentów Spó
  ka zalicza do rac hunku zysków i strat
  jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w wydz ielonej pozycji kapita
  ów w
  asnych, do
  momentu usuni ęcia aktywa z bilansu w wyniku sprzeda ży, wyga śni ęcia praw z aktywa, realizacji
  itp. lub rozpoznania trwa
  ej utraty jego warto ści, w którym to momencie skumulowany zysk/strat ę
  uprzednio uj ęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza si ę do rachunku zysków i strat danego
  okresu.
  Aktywa finansowe zostaj ą usuni ęte z bilansu tylko wtedy, gdy Spó
  ka utraci kontrol ę nad nim
  w wyniku sprzeda ży, wyga śni ęcia lub realizacji aktywa. Zobowi ązanie finansowe zostaje usuni ęte
  z bilansu tylko wtedy, gdy zobowi ązanie to wyga śnie w wyniku wype
  nienia zobowi ązania, jego
  wyga śni ęcia lub anulowania.

  Uj ęcie pochodnych instrumentów finansowych niestanowi ących instrumentów zabezpieczaj ących

  Instrumenty pochodne nie b ęd ące instrumentami zabezpieczaj ącymi Spó
  ka kwalifikuje jako
  instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (o war tości wi ększej od zera jako aktywa, za ś
  instrumenty o ujemnej warto ści godziwej jako zobowi ązania finansowe) i wycenia wg warto ści
  godziwej. Zmiany warto ści godziwej instrumentów pochodnych zalicza si ę odpowiednio do
  przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozda wczego, w którym nastąpi
  o
  przeszacowanie.
  Uj ęcie zabezpieczaj ących instrumentów pochodnych

  Spó
  ka nie wdro ży
  a rachunkowo ści zabezpiecze ń.
  Assetus Spó
  ka Akcyjna Sprawozdanie finansowe za 01.01.2016r. - 31.12.201 6r.
  9
  Przychody, koszty, wynik finansowy
  Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza wed
  ug wariantu porównawczego.

  Przychody i zyski
  Za przychody i zyski Spó
  ka uznaje uprawdopodobnion e powstanie w okresie sprawozdawczym
  korzy ści ekonomicznych, o wiarygodnie okre ślonej warto ści, w formie zwi ększenia warto ści
  aktywów, albo zmniejszenia warto ści zobowi ąza ń, które doprowadz ą do wzrostu kapita
  u w
  asnego
  lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny ni ż wniesienie wk
  adów przez udzia
  owców lub
  w
  a ścicieli.

  Koszty i straty
  Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodo bnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzy ści ekonomicznych, o wiarygodnie okre ślonej warto ści, w formie
  zmniejszenia warto ści aktywów, albo zwi ększenia warto ści zobowi ąza ń i rezerw, które
  doprowadz ą do zmniejszenia kapita
  u w
  asnego lub zwi ększenia jego niedoboru w sposób inny ni ż
  wycofanie środków przez udzia
  owców lub w
  a ścicieli.

  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy netto sk
  adaj ą si ę:
  1. wynik dzia
  alno ści operacyjnej, w tym z tytu
  u pozosta
  ych przychod ów i kosztów
  operacyjnych ( po średnio zwi ązanych z dzia
  alno ści ą operacyjn ą jednostki),
  2. wynik operacji finansowych,
  3. wynik operacji nadzwyczajnych (powsta
  ych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia,
  poza dzia
  alno ści ą operacyjn ą jednostki i nie zwi ązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
  4. obowi ązkowe obci ążenia wyniku finansowego z tytu
  u podatku dochodoweg o, którego
  podatnikiem jest jednostka, i p
  atno ści z nim zrównanych, na podstawie odr ębnych przepisów.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 9

  Pobierz plik
  ASSETUS SA
  Wybrane dane finansowe zawierające pozycje sprawozdania finansowego w PLN i EUR
  Po badaniu
  Wybrane dane finansowe na : 31-12-2016 31-12-2016
  Przychody ze sprzeda ży 155 714,15 155 714,15
  Amortyzacja 11 893,35 11 893,35
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży *) *)
  Zysk (strata) ze sprzeda ży (88 018,30) (88 018,30)
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej (85 747,77) (85 747,77)
  Przychody z inwestycji 0,00 0,00
  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści gospodarczej *) *)
  Zysk (strata) brutto (946 547,75) (196 547,75) Zysk (strata) netto
  (962 095,75)
  (212 095,75)
  Aktywa trwa
  e 1 212 514,05 1 962 514,05
  Nale żno ści d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe 461 827,56 461 827,56
  Nale żno ści krótkoterminowe 156 740,97 156 740,97
  Ś rodki pienie żne i inne aktywa pieni ężne 29 152,87 29 152,87
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 547 404,77 547 404,77
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 194 722,75 194 722,75
  Zobowi ązania krótkoterminowe 351 682,02 351 682,02
  Kapita
  w
  asny 1 126 936,84 1 876 936,84
  Liczba akcji 5 148 887,00 5 148 887,00
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę (0,19) (0,04)
  Warto ść ksi ęgowa na jedna akcj ę 0,22 0,36


  Dane finansowe przedstawione w EUR zosta
  y przeliczone po średnim kursie NBP
  na dzie ń 31.12.2016
  1EUR 4,4240 tabela nr 252A/NBP/2016 z dn. 31.12.2016 r.
  *) nie dotyczy Po badaniu
  Wybrane dane finansowe na : 31-12-2016 31-12-2016
  Przychody ze sprzeda ży 35 197,59 35 197,59
  Amortyzacja 2 688,37 2 688,37
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży *) *)
  Zysk (strata) ze sprzeda ży (19 895,64) (19 895,64)
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej (19 382,41) (19 382,41)
  Przychody z inwestycji 0,00 0,00
  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści gospodarczej *) *)
  Zysk (strata) brutto (213 957,45) (44 427,61)
  Zysk (strata) netto (217 471,91) (47 942,08)
  Aktywa trwa
  e 274 076,41 443 606,25
  Nale żno ści d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe 104 391,40 104 391,40
  Nale żno ści krótkoterminowe 35 429,69 35 429,69
  Ś rodki pienie żne i inne aktywa pieni ężne 6 589,71 6 589,71
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 123 735,26 123 735,26
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 44 015,09 44 015,09
  Zobowi ązania krótkoterminowe 79 494,13 79 494,13


  Kapita
  w
  asny254 732,56 424 262,40
  Liczba akcji 5 148 887,00 5 148 887,00
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę (0,04) (0,01)
  Warto ść ksi ęgowa na jedna akcj ę 0,05 0,08


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 10

  Pobierz plik
  Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
  A. AKTYWA TRWA E 2 084 697,13 1 212 514,05
  I. Warto ści niematerialne i prawne 8 450,03 0,00
  1.Koszty zakończonych prac rozwojowych2.Warto ść firmy3.Inne warto ści niematerialne i prawne 8 450,03 0,004.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwa
  e 16 306,73 12 863,41
  1.Środki trwa
  e 16 306,73 12 863,41
  a) grunty (w tym prawo u żytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale i obiekty in żynierii l ądowej i wodnej
  c) urz ądzenia techniczne i maszyny 16 306,73 12 863,41
  d) środki transportu
  e) inne środki trwa
  e
  2.Ś rodki trwa
  e w budowie3.Zaliczki na środki trwa
  e w budowie
  III. Nale żno ści d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  1.Od jednostek powiązanych
  2.Od pozosta
  ych jednostek , w których jednostka posiada zaang ażowanie
  w kapitale
  2.Od pozosta
  ych jednostek
  IV. Inwestycje d
  ugoterminowe 1 859 280,37 1 010 830,37
  1.Nieruchomości2.Warto ści niematerialne i prawne3.D
  ugoterminowe aktywa finansowe 1 859 280,37 1 010 830,37
  a) w jednostkach powi ązanych 1 859 280,37 928 880,37
  - udzia
  y lub akcje 1 859 280,37 928 880,37
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozosta
  ych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaanga żowanie w kapitale 0,00 81 950,00
  - udzia
  y lub akcje 81 950,00
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozosta
  ych jednostkach 0,00 0,00
  - udzia
  y lub akcje
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  4.Inne inwestycje d
  ugoterminowe
  V. D
  ugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 200 660,00 188 820,27
  1.Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 200 660,00 183 608,002.Inne rozliczenia międzyokresowe 5 212,27
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  BILANS NA 31.12.2016 r.
  AKTYWA
  Strona 1 z 1


  Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
  B. AKTYWA OBROTOWE 505 003,85 461 827,56
  I. Zapasy 0,00 0,00
  1.Materia
  y2.Pó
  produkty i produkty w toku3.Produkty gotowe4.Towary5.Zaliczki na dostawy i us
  ugi
  II. Nale żno ści krótkoterminowe 228 820,63 156 740,97
  1.Należno ści od jednostek powi ązanych
  209 183,96 126 180,00
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 90 383,96 7 380,00
  - do 12 miesi ęcy 90 383,96 7 380,00
  - powy żej 12 miesi ęcy
  b) inne 118 800,00 118 800,00
  2.Należno ści od pozosta
  ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 0,000,00
  - do 12 miesi ęcy
  - powy żej 12 miesi ęcyc) inne 3.Nale żno ści od pozosta
  ych jednostek 19 636,67 30 560,97 a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 13 293,60 13 492,25 - do 12 miesi ęcy 13 293,60 13 492,25 - powy żej 12 miesi ęcy
  b) z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpiecze ń spo
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadcze ń 6 343,07 17 068,72
  c) inned) dochodzone na drodze s
  ądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 252 991,21 290 352,311.Krótkoterminowe aktywa finansowe252 991,21 290 352,31
  a) w jednostkach powi ązanych 245 385,82 261 199,44
  - udzia
  y lub akcje
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki 238 116,41 261 199,44
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 7 269,41
  b) w pozosta
  ych jednostkach 0,00 0,00
  - udzia
  y lub akcje- inne papiery wartościowe- udzielone po życzki- inne krótkoterminowe aktywa finansowec) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 7 605,39 29 152,87- środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 7 605,39 29 152,87 - inne środki pieni ężne- inne aktywa pieni ężne 2.Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 23 192,01 14 734,28
  C. Nale żne wp
  aty na kapita
  (fundusz) podstawowy
  D. Udzia
  y (akcje) w
  asne
  2 589 700,98 1 674 341,61
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  BILANS NA 31.12.2016 r.
  AKTYWA
  AKTYWA RAZEM
  Strona 1 z 1


  Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
  A. KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY 2 089 032,59 1 126 936,84
  I. Kapita
  (fundusz) podstawowy
  2 059 554,80 2 059 554,80
  II. Kapita
  (fundusz) zapasowy, w tym: 1 370 354,53 1 370 354,53
  - nadwy
  żka warto ści sprzeda ży (warto ści emisyjnej) nad warto ści ą nominal ą
  udzia
  ów (akcji)
  1 238 125,20 1 238 125,20
  III. Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym
  - z tytu
  u aktualizacji warto
  ści godziwej
  IV. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umow ą (statutem) spó
  ki
  - na udzia
  y w
  asne
  V. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych -1 074 171,39 -1 340 876,74
  VI. Zysk (strata) netto
  -266 705,35 -962 095,75
  VII. Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna)
  B. ZOBOWI ĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 500 668,39 547 404,77
  I. Rezerwy na zobowi ązania 12 870,00 1 000,00
  1.Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 1 504,002.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - d
  ugoterminowa
  - krótkoterminowa
  3.Pozosta
  e rezerwy 11 366,00 1 000,00
  - d
  ugoterminowe
  - krótkoterminowe 11 366,00 1 000,00
  II. Zobowi ązania d
  ugoterminowe 0,00 194 722,75
  1.Wobec jednostek powiązanych
  2.Wobec pozosta
  ych jednostek, w których jednostka po siada
  zaanga żowanie w kapitale. 194 722,75
  3.Wobec pozosta
  ych jednostek
  0,00 0,00a) kredyty i pożyczkib) z tytu
  u emisji d
  u żnych papierów warto ściowychc) inne zobowi ązania finansowed) zobowi ązania wekslowee) inne III. Zobowi ązania krótkoterminowe 487 798,39 351 682,021.Zobowiązania wobec jednostek powi ązanych
  101 779,39 0,00
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 9 446,40 0,00
  - do 12 miesi ęcy 9 446,40
  - powy żej 12 miesi ęcy
  b) inne 92 332,99
  2.Zobowiązania wobec jednostke pozosta
  ych, w których jednos tka posiada
  zaanga żowanie w kapitale. 0,00 103 428,28
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 0,00 14 169,60
  - do 12 miesi ęcy 14 169,60
  - powy żej 12 miesi ęcy
  b) inne 89 258,68
  3.Zobowiązania wobec pozosta
  ych jednostek
  386 019,00 248 253,74
  a) kredyty i po życzki 260 410,26 71 249,39
  b) z tytu
  u emisji d
  u żnych papierów warto ściowych
  c) inne zobowi ązania finansowe
  d) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 85 691,35 122 018,71
  - do 12 miesi ęcy 85 691,35 122 018,71
  - powy żej 12 miesi ęcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i us
  ugi
  f) zobowi ązania wekslowe
  g) z tytu
  u podatków, ce
  , ubezpiecze ń spo
  ecznych i zdrowotnych oraz
  innych tytu
  ów publiczno-prawnych 37 994,09 52 422,42
  h) z tytu
  u wynagrodze ń 1 923,30 2 503,95
  i) inne 59,27 3.Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 0,00
  1.Ujemna wartość firmy2.Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 0,00
  - d
  ugoterminowe
  - krótkoterminowe
  2 589 700,98 1 674 341,61
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  PASYWA RAZEM
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód
  ź
  BILANS NA 31.12.2016 r.
  PASYWA
  Strona 1 z 1


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 261 889,34 155 714,15
  - od jednostek powi ązanych 253 000,00 152 100,00
  I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 157 889,34 155 714,15
  II. Zmiana stanu produktów (zwi
  ększenie - warto ść dodatnia, zmniejszenie -
  warto ść ujemna)
  III. Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrze by jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów
  104 000,00
  B. Koszty dzia
  alno ści operacyjnej 295 224,85 243 732,45
  I. Amortyzacja 15 110,05 11 893,35 II. Zu życie materia
  ów i energii 4 690,02 16 171,79 III. Us
  ugi obce 134 630,55 167 033,09 IV. Podatki i op
  aty, w tym: 1 061,70 717,06 - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodzenia 39 995,74 32 156,99
  VI. Ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia , w tym: 8 174,72 6 359,11
  - emerytalne 3 835,85 2 954,64
  VII. Pozosta
  e koszty rodzajowe 1 562,07 9 401,06
  VIII. Warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów 90 000,00
  C. Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) -33 335,51 -88 018,30
  D. Pozosta
  e przychody operacyjne 3 014,46 11 844,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych
  8 235,00 IV, Inne przychody operacyjne 3 014,46 3 609,34 E. Pozosta
  e koszty operacyjne 8 445,73 9 573,81 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych
  II. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 3 013,50 86,95 III. Inne koszty operacyjne 5 432,23 9 486,86
  F. Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej (C+D-E) -38 766,78 -85 747,77
  G. Przychody finansowe 38 157,04 23 083,03 I. Dywidendy i udzia
  y w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a)
  od jednostek powi ązanych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale
  b) od jednostek pozosta
  ych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale
  II. Odsetki, w tym: 38 157,04 23 083,03 - od jednostek powi ązanych 38 157,04 23 083,03
  III. Zysk z tytu
  u rozchodu aktywów finansowych , w tym:
  - w jednostkach powi ązanych
  IV. Aktualizacja warto ści aktywów finansowych
  V. Inne
  H. Koszty finansowe
  285 965,61 883 883,01 I. Odsetki, w tym: 62 721,71 35 154,81 - dla jednostek powi ązanych 19 644,79 II. Strata z tytu
  u rozchodu aktywów fiansowych, w t ym:
  - w jednostkach powi ązanych III. Aktualizacja warto ści aktywów finansowych 222 850,00 848 450,00 IV. Inne 393,90 278,20
  I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -286 575,35 -946 547,75
  J. Podatek dochodowy -19 870,00 15 548,00
  K. Pozosta
  e obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwi ększenia straty) 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -266 705,35 -962 095,75
  Sprawozdanie sporządzi
  a: Mariola Siwek Podpis:………………
  ód źData: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Lp. Wyszczególnienie Za okres
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
  Strona 1 z 1


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
  I. Kapita
  (fundusz) w
  asny na początek okresu (BO) 2 239 534,31 1 822 327,24 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00 - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  I.a Kapita
  (fundusz) w
  asny na pocz ątek okresu (BO), po korektach 2 239 534,31 1 822 327,24
  1. Kapita
  (fundusz) podstawowy na pocz ątek okresu 1 699 554,80 2 059 554,80
  1.1 Zmiany kapita
  u (funduszu) podstawowego 360 000,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  360 000,00 0,00
  - wydanie udzia
  ów ( emisja akcji) 360 000,00 0,00
  - 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00 - umorzenia udzia
  ów (akcji) 0,00 0,00 - 0,00 0,00 1.2 Kapita
  (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 059 554,80 2 059 554,80
  2. Kapita
  (fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 839 646,53 1 370 354,53
  2.1 Zmiany kapita
  u (funduszu) zapasowego 530 708,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  530 708,00 0,00
  - emisja akcji powyżej warto ści nominalnej 530 708,00 0,00 - z podzia
  u zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - z podzia
  u zysku (ponad wymagan ą ustawowo minimaln ą warto ść) 0,00 0,00 - aktualizacji zbytych środków w
  asnych 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - 0,00 0,00 2.2 Stan kapita
  u (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: 1 370 354,53 1 370 354,53
  3. Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz
  ątek okresu - zmiany przyj ętych
  zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00
  3.1 Zmiany kapita
  u (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00
  - zmiany cen rynkowych akcji 0,00 0,00 - wycena aktywów finansowy do wartości godziwej (udzia
  y) 0,00 0,00 - 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00 - zbycia środków trwa
  ych 0,00 0,00 - 0,00 0,00 3.2 Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na konie c okresu 0,00 0,00
  4. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe na pocz ątek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozosta
  ych kapita
  ów (funduszy) rezerwo wych 0,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00
  - dop
  aty wspólników 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - zwrotu dop
  at wspólników 0,00 0,00 4.2. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu -299 667,02 -1 340 876,74
  5.1. Zysk z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu 0,00
  0,00
  - zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00
  0,00
  - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu, po korektach
  0,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00
  - podzia
  u zysku z lat ubieg
  ych 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - podzia
  zysku 0,00 0,00 5.3. Zysk z lat ubieg
  ych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu
  299 667,02 1 340 876,74
  - zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści
  0,00 0,00
  - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu, po korektach 299 667,02 1 340 876,74
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  774 504,37 0,00
  - przeniesienia straty z lat ubieg
  ych do pokrycia 774 504,37 b) zmniejszenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00 - podzia
  zysku 0,00 0,00 5.6. Strata z lat ubieg
  ych na koniec okresu1 074 171,39 1 340 876,74
  5.7. Zysk/Strata z lat ubieg
  ych na koniec okresu -1 074 171,39 -1 340 876,74
  6. Wynik netto -266 705,35 -962 095,75
  a) Zysk netto 0,00 0,00
  b) Strata netto -266 705,35 -962 095,75
  c) Odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapita
  (fundusz) w
  asny na koniec okresu (BZ) 2 089 032,59 1 126 936,84
  a) Wyp
  ata dywidendy 0,00 0,00
  b) Przekazanie na kapita
  zapasowy 0,00 0,00
  c) Przekazanie na kapita
  rezerwowy 0,00 0,00
  d) Pokrycie straty za lata ubieg
  e 0,00 0,00
  III. Kapita
  (fundusz) w
  asny, po uwzgl
  ędnieniu proponowanego podzia
  u zysku
  (pokrycia straty) 2 089 032,59 1 126 936,84
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód źData: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Assetus Spó
  ka Akcyjnaul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) W ASNYM
  Lp. Wyszczególnienie Za okres
  Proponowany podzia
  u zysku netto
  Strona 1 z 1


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
  I. Zysk / Strata netto-266 705,35 -962 095,75 II. Korekty razem 187 663,22 912 415,28 1. Amortyzacja 15 110,05 11 893,35 2. Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) 14 093,87 4 728,48 4. Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej 219 283,66 848 450,00 5. Zmiana stanu rezerw -18 627,00 -11 870,00 6. Zmiana stanu zapasów 90 000,00 0,00 7. Zmiana stanu należno ści -88 799,56 72 079,66
  8. Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i kredytów -19 681,17 -33 163,67
  9. Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych -23 716,63 20 297,46 10. Inne korekty 0,00 0,00 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+II) -79 042,13 -49 680,47
  I. Wp
  ywy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
  ych0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozosta
  ych jednostkach: 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udzia
  y w zyskach 0,00 0,00
  - sp
  ata udzielonych po życzek d
  ugoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wp
  ywy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. Inne wp
  ywy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki209 598,68 0,00
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów
  trwa
  ych 0,00 0,00
  2. Inwestycje w nieruchomo
  ści oraz warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 209 598,68 0,00 a) w jednostkach powiązanych 209 598,68 0,00 b) w pozosta
  ych jednostkach: 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone po życzki d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -209 598,68 0,00
  I. Wp
  ywy 231 406,18 187 269,41
  1. Wp
  ywy netto z wydania udzia
  ów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 0,00 0,00
  2. Kredyty i po
  życzki 231 406,18 180 000,00 3. Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0,00 0,00 4. Inne wp
  ywy finansowe 0,00 7 269,41 II. Wydatki13 999,98 116 041,46 1. Nabycie udzia
  ów (akcji) w
  asnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wyp
  aty na rzecz w
  aścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wyp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u zysku 0,00 0,00 4. Sp
  aty kredytów i pożyczek 13 418,00 115 000,00 5. Wykup d
  użnych papierów warto ściowych 0,00 0,00 6. Z tytu
  u innych zobowiąza ń finansowych 0,00 0,00 7. P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki 581,98 1 041,46 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) 217 406,20 71 227,95
  D. Przep
  ywy pieniężne netto razem -71 234,61 21 547,48 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym -71 234,61 21 547,48
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 0,00 0,00
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 78 840,00 7 605,39 G. Ś rodki pieni ężne na koniec okresu (F+D), w tym 7 605,39 29 152,87
  - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  B. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  C. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENIE ŻNYCH (metoda po średnia)
  Lp. Wyszczególnienie Za okres
  Strona 1 z 1


  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ódź
  Koszty zakończonych prac rozwojowych Warto
  ść firmy Inne warto
  ści
  niematerialne i prawne
  Zaliczki na warto ści niematerialne i
  prawne
  Razem
  69 174,78 69 174,78
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 69 174,78 0,00 69 174,78
  60 724,75 60 724,75
  0,00 0,00 8 450,03 0,00 8 450,03 8 450,03 8 450,03
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 69 174,78 0,00 69 174,78
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 8 450,03 0,00 8 450,03
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wyszczególnienie Grunty (w tym
  prawo
  wieczystego
  u żytkowania
  gruntów) Budynki, lokale i obiekty
  inżynierii l ądowej i
  wodnej Urz
  ądzenia
  techniczne i maszyny Ś
  rodki
  transportu Inne
  środki trwa
  e
  Razem
  BZ 31.12.2015 51 749,0751 749,07
  Zwi ększenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - ze środków trwa
  ych w
  budowie 0,00
  - zakup 0,00
  - przemieszczenia 0,00
  Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - sprzeda ż 0,00
  - przemieszczenia 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 51 749,07 0,00 0,00 51 749,07
  BZ 31.12.2015 35 442,3435 442,34
  Zwi ększenia w tym: 0,00 0,00 3 443,32 0,00 0,00 3 443,32
  - amortyzacja 3 443,323 443,32
  - przemieszczenia 0,00
  Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - sprzeda ż 0,00
  - likwidacja 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 38 885,66 0,00 0,00 38 885,66
  BZ 31.12.2015 0,00
  Zwi ększenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - 0,00
  Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - rozwi ązanie 0,00
  - wykorzystanie 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2015 0,00 0,00 16 306,73 0,00 0,00 16 306,73
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 12 863,41 0,00 0,00 12 863,41
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA
  Nota nr 1 Zmiana stanu warto ści niematerialnych i prawnych
  Wyszczególnienie Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  - zakup
  - przemieszczenia
  - przemieszczenie
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  BZ 31.12.2016
  Umorzenie
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - amortyzacja
  BZ 31.12.2016 Odpisy aktualizujące
  BZ 31.12.2015
  Zmniejszenia w tym:
  - rozwi ązanie
  - wykorzystanie
  Zwi
  ększenia w tym:
  -
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016 Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwa
  ych
  Wartość brutto
  Umorzenie
  BZ 31.12.2016
  Wartość netto
  Odpisy z tyt. Trwa
  ej utraty warto ści
  Warto ść netto
  Nota nr 3 Zmiana stanu inwestycji d
  ugoterminowych
  Strona 1 z 11


  Nieruchomości Warto
  ści
  niematerialne i prawne D
  ugoterminowa
  aktywa finansowe Inne inwestycje
  d
  ugoterminowe
  Razem
  2 865 880,37 2 865 880,37
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 2 865 880,37 0,00 2 865 880,37
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 1 006 600,00 0,00 1 006 600,00
  0,00 0,00 1 768 050,00 0,00 1 768 050,00 1 768 050,00 1 768 050,00
  0,00 0,00 919 600,00 0,00 919 600,00
  0,00 0,00 919 600,00 0,00 919 600,00
  0,00
  0,00 0,00 1 855 050,00 0,00 1 855 050,00
  0,00 0,00 1 859 280,37 0,00 1 859 280,37
  0,00 0,00 1 010 830,37 0,00 1 010 830,37
  Udzia
  y i akcje Inne papiery
  warto ściowe Udzielone
  po życzki Inne d
  ugoterm.
  aktywa finansowe Razem
  2 865 880,37 2 865 880,37
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00
  0,00
  1 100 000,00 1 100 000,00
  1 765 880,37 0,00 0,00 0,00 1 765 880,37
  1 006 600,00 1 006 600,00
  750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00
  750 000,00 750 000,00
  0,00
  919 600,00 0,00 0,00 0,00 919 600,00
  919 600,00 919 600,00
  837 000,00 0,00 0,00 0,00 837 000,00
  1 859 280,37 0,00 0,00 0,00 1 859 280,37 928 880,37 0,00 0,00 0,00 928 880,37
  - pozosta
  ych jednostkach, w których jednostka pos iada zaangażowanie kapita
  u
  0,00
  1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00
  1 100 000,00 1 100 000,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 Warto
  ść brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - zakup
  - przemieszczenia
  - darowizna Wyszczególnienie
  - darowizna
  - aport
  - likwidacja
  - inne
  BZ 31.12.2016 Umorzenie
  - wycena
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  - inne
  BZ 31.12.2016
  BZ 31.12.2015
  Zwi
  ększenia w tym:
  - amortyzacja
  - przemieszczenie
  Zmniejszenia w tym: Odpisy aktualizuj
  ące
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - trwa
  a utrata warto ści
  BZ 31.12.2016 Wartość netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016 - rozwi
  ązanie
  - wykorzystanie
  - zakup
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  -trwa
  ej utraty warto ści
  Nota nr 4 Zmiana stanu d
  ugoterminowych aktywów fin
  ansowych - w jednostkach powiązanych i w pozosta
  ych jednostkach
  Wyszczególnienie - w jednostkach powi ązanych
  Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - trwa
  a utrata warto ści
  - przekwalifikowanie
  BZ 31.12.2016 Odpisy
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - zakup
  - przekwalifikowanie
  ...
  Zmniejszenia w tym:
  - przekwalifikowanie
  BZ 31.12.2016 Wartosć netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przekwalifikowanie
  ...
  BZ 31.12.2016
  Strona 2 z 11


  0,00
  1 018 050,00 0,00 0,00 0,00 1 018 050,00
  z tytu
  u przekwalifikowania 1 018 050,00 1 018 050,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  1 018 050,00 0,00 0,00 0,00 1 018 050,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  81 950,00 0,00 0,00 0,00 81 950,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  z tytu
  u przekwalifikowania 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  nale żno ści z tytu
  u
  dostaw i us
  ug pozosta
  e
  nale żno ści
  z tytu
  u podatków,
  dotacji, ce
  ,
  ubezpiecze ń
  spo
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadcze ń należno ści
  dochodzone na
  drodze s ądowej od
  jednostek
  pozosta
  ych
  64 330,95 64 330,95
  86,95 0,00 0,00 0,00 86,95
  86,95 0,00 0,00 0,00 86,95
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 235,00 0,00 0,00 0,00 8 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 235,00 0,00 0,00 0,00 8 235,00
  56 182,90 0,00 0,00 0,00 56 182,90
  LP.
  Liczba na dzie ń
  bilansowy Warto
  ść na dzie ń
  bilansowy
  1 55 000,00 81 950,00
  2 345 6
  BZ 31.12.2015
  Zwi
  ększenia w tym: Odpisy
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016 - pozosta
  ych jednostkach Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  Zmniejszenia w tym:
  z wyceny bilansowej
  BZ 31.12.2016 Wartosć netto
  BZ 31.12.2015 - zakup
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przekwalifikowanie
  Zwi ększenia w tym:
  Zmniejszenia w tym: z wyceny bilansowej
  BZ 31.12.2016
  BZ 31.12.2016
  Odpisy
  Nota nr 6 Warto ść nieamortyzowanych przez jednostk ę ś rodków trwa
  ych, u żywanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzier żawy i innych
  umów - nie dotyczy
  Nota nr 7 Zmiany w stanie odpisów aktualizuj ących nale żno ści d
  ugoterminowe - nie dotyczy Wartos
  ć netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016
  Nota nr 5 Warto ść i powierzchnia gruntów u żytkowanych wieczy ście - nie dotyczy
  Nota nr 8 Zmiany w stanie odpisów aktualizuj ących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - nie dotyczy
  BZ 31.12.2015 Nota nr 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizuj
  ących nale żno ści krótkoterminowe (wg tytu
  ów nale żno ści)
  Wyszczególnienia Odpisy aktualizuj
  ące
  Razem
  - z dzia
  alno ści finansowej
  - przemieszczenia
  Zmniejszenia:
  Zwi
  ększenia w tym:
  - z dzia
  alno ści operacyjnej
  - z dzia
  alno ści finansowej
  Wykorzystanie
  Rozwi ązanie
  BZ 31.12.2016
  Rozwi
  ązanie w tym:
  - z dzia
  alno ści operacyjnej Obligacje
  Bony skarbowe
  Czeki
  Nota nr 10 Liczba oraz warto ść posiadanych papierów warto ściowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych d
  u żnych papierów warto ściowych,
  warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyzna ją .
  Rodzaj/ Nazwa Przyznane prawa z posiadania
  Akcje prawo do dywidendy, prawo g
  osu,
  udzia
  w majatku
  Weksle
  Bony pieni ężne
  Strona 3 z 11


  BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016
  1. 3 458,93 7 130,87
  2. 19 112,11 6 949,92
  3. 0,00 0,00
  4. 620,97 653,49
  Razem 23 192,01 14 734,28
  Lp.
  Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcjiWarto
  ść
  serii/emisji wg warto ści
  nominalnej Sposób pokrycia
  kapita
  u
  1 Akcje serii A zwyk
  e 250 000,00 100 000,00 wk
  ad pieni ężny
  2 Akcje serii B zwyk
  e 2 000 000,00 800 000,00 wk
  ad pie nięż ny
  3 Akcje serii C zwyk
  e 780 586,00 312 234,40 wk
  ad pien ięż ny
  4 Akcje serii D zwyk
  e 1 218 301,00 487 320,40 wk
  ad pie nięż ny
  5 Akcje serii E zwyk
  e 900 000,00 360 000,00 wk
  ad pieni ężny
  Kapita
  razem X 5 148 887,00 2 059 554,80 X
  Liczba akcji Warto ść akcji Udzia
  %
  1 739 000,00 695 511,66 33,77
  1 332 940,00 533 012,78 25,88
  1 035 469,00 414 176,47 20,11 208 045,00 83 206,01 4,04
  833 433,00 333 647,88 16,20
  5 148 887,00 2 059 554,80 100,00
  Warto ść
  I Zysk / strata
  netto -962 095,75
  II Podzia
  zysku /
  pokrycie straty -962 095,75
  1 na kapita

  zapasowy 0,00
  2 z zysków lat
  nast
  ępnych -962 095,75
  3 ...
  4 ...
  5 ...
  Wyszczególnienie Rezerwa na
  koszty
  sprawozdania
  finansowego
  Rezerwa na koszty
  badania sprawozdania finansowego Razem
  BZ 31.12.2015 1 366,00 10 000,00 11 366,00
  Zwi ększenia 1 000,00 0,00
  1 000,00
  Wykorzystanie 0,00 0,00 0,00
  Rozwi ązanie 1 366,00 10 000,00
  11 366,00
  BZ 31.12.2016 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Op
  acone z góry prenumeraty
  Pozosta
  e
  Nota nr 11 Wykaz istotnych czynne rozliczenia mi
  ędzyokresowe kosztów
  Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów
  Op
  acone z góry ubezpieczenia maj ątkowe i
  osobowe
  Op
  ata wst ępna leasing operacyjny
  Nota nr 12 Dane o strukturze w
  asno ści kapita
  u podstawowego
  Nota nr 13 Struktura w
  asno ściowa kapita
  u i procent posiadanych akcji (udzia
  ó w) na 31.12.2016
  Akcjonariusz
  Razem
  Nota nr 14 Stan na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększenia i wykorzystanie oraz stan ko ńcowy kapita
  ów (funduszy) zapasowych i rezerwowych
  oraz kapita
  u z aktualizacji wyceny- nie dotyczy
  Adam Maria
  ński
  Alicja Wiaderek
  W Enterprise S.A.
  Wealth Bay S.A.
  Pozostali
  Nota nr 17 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe - nie dotyczy
  Nota nr 15 Propozycja podzia
  u zysku lub pokrycia s
  traty za rok obrotowy
  Wyszczególnienie
  Nota nr 16 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - d
  ugoterminowe - nie dotyczy
  Nota nr 18 Pozosta
  e rezerwy d
  ugoterminowe - nie d otyczy
  Nota nr 19 Pozosta
  e rezerwy krótkoterminowe
  Strona 4 z 11


  BZ 31.12.2015 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  do 1 roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 1 roku do 3 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek pozosta
  wych w których jednostka pos iada zaangażowanie w kapitale:
  BZ 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  do 1 roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 1 roku do 3 lat 0,00 194 722,75 0,00 0,00 0,00 0,00 194 722,75
  powy żej 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 194 722,75 0,00 0,00 0,00 0,00 194 722, 75
  - od pozosta
  ych jednostek:
  BZ 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  do 1 roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 1 roku do 3 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2016
  261 199,44
  261 199,44 0,00
  71 249,39
  71 249,39 0,00
  Nota nr 25 Sk
  adniki aktywów niebęd ące instrumentami finansowymi wyceniane wed
  ug warto ści godziwej - nie dotyczy
  01.01.2015- 31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  157 889,34 155 714,15
  157 889,34 155 714,15
  104 000,00 0,00
  104 000,00 0,00
  0,00 0,00
  253 000,00 152 100,00
  149 000,00 152 100,00 0,00 0,00
  149 000,00 152 100,00
  104 000,00 0,00
  104 000,00 0,00
  0,00 0,00
  261 889,34 155 714,15
  Nota nr 20 Zobowi
  ązania d
  ugoterminowe, o pozosta
  ym od dnia bilanso wego okresie sp
  aty
  Wyszczególnienie Kredyty i po
  życzki Z tytu
  u emisji
  d
  u
  żnych papierów warto ściowych Inne
  zobowi ązania
  finansowe Zobowi
  ązania
  wekslowe Inne
  Razem
  - od jednostek powi ązanych:
  Zobowi ązania z tyt. kredytów
  - kredyty, cz ęść d
  ugoterminowa
  - kredyty, cz ęść krótkoterminowa
  Zobowi ązania z tyt. po życzek
  Nota nr 21 Powi
  ązanie wybranych sk
  adników bilansu wykazanych z pod zia
  em na częśc d
  ugo- i krótkoterminow ą
  Pozycja bilansowa Opis pozycji
  Inwestycje
  - udzielone po życzki, cz ęśc d
  ugoterminowa
  - udzielone po życzki, cz ęść krótkoterminowa
  - po życzki, cz ęść d
  ugoterminowa
  - po życzki, cz ęść krótkoterminowa
  Zobowi ązania finansowe
  - zobowiazania finansowe , cze śc d
  ugoterminowa
  - zobowiazania finansowe , cze śc krótkoterminowa
  Nota nr 22 Wykaz istotnych rozlicze ń mi ędzyokresowych przychodów i biernych rozlicze ń mi ędzyokresowych - nie dotyczy
  Nota nr 23 Wykaz zobowi ąza ń zabezpieczonych na maj ątku Spó
  ki ze wskazaniem charakteru i formy tych za bezpieczeń - nie dotyczy
  Nota nr 24 Zobowi ązania warunkowe - nie dotyczy
  Struktura rzeczowa (wg rodzajów dzia
  alno ści)
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug, w tym:
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug reklamowych
  Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przych
  odów ze sprzedaży produktów, towarów i materia
  ów
  - ze sprzeda ży materia
  ów
  Z powy ższych przychodów sprzeda ż dla jednostek powi ązanych wynosi:
  1. Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug:
  - sprzeda ż produktów
  - sprzeda ż us
  ug
  2. Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów
  Przychody ze sprzeda
  ży towarów i materia
  ów w tym:
  - ze sprzeda ży towarów
  - sprzeda ż towarów
  - sprzeda ż materia
  ów
  RAZEM
  Strona 5 z 11


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  157 889,34 155 714,15
  157 889,34 155 714,15
  0,00 0,00
  104 000,00 0,00
  104 000,00 0,00
  0,00 0,00
  253 000,00 152 100,00 149 000,00 152 100,00
  149 000,00 152 100,00 0,00 0,00
  104 000,00 0,00
  104 000,00 0,00
  0,00 0,00
  261 889,34 155 714,15
  BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016
  7 605,39 29 152,877 334,56 14 117,09 270,83 15 035,78 0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  7 605,39 29 152,87 01.01.2015-
  31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 1. 15 110,05 11 893,35
  12 380,00 8 450,03
  2 730,05 3 443,32
  2. 0,00 4 728,48
  -1 041,46
  28 852,97
  -23 083,03
  3. 222 850,00 848 450,00
  222 850,00 848 450,00
  4. -18 627,00 -11 870,00
  345,00 -10 366,00
  -18 972,00 -1 504,00
  5. 0,00 0,00
  Struktura terytorialna
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug razem w tym:
  Kraj
  Eksport
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów razem w tym:
  Kraj
  Eksport
  Eksport RAZEM
  Nota nr 27 Koszty wed
  ug rodzaju ' - Nie dotyczy, j ednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat
  Z powy
  ższych przychodów sprzeda ż dla jednostek powi ązanych wynosi:
  1. Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug
  Kraj
  Eksport
  2. Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów
  Kraj
  b) Rachunek w banku
  Nota nr 28
  Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne oraz struktura środków pieni ężnych dla potrzeb rachunku przep
  ywów
  pieni ężnych
  Ś rodki pieni ęzne i inne aktywa pieni ężne
  1. Środki pieni ężne w kasie i na
  rachunkach bankowych:
  2. Inne środki pieni ężne:
  a) Kasa
  3. Inne aktywa pieni ężne:
  a) lokaty
  b) odsetki od lokat na 31-12-2016
  c) nie zaliczone do środków pieni ężnych w
  rozumieniu rachunku przep
  ywów
  pieni ężnych
  a)
  Środki pieni ężne w drodze
  b)
  c)
  WyszczególnienieAmortyzacja
  amortyzacja warto ści niematerialnych i
  prawnych
  amortyzacja środków trwa
  ych
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy)
  odsetki zap
  acone od udzielonych po życzek
  4. Krótkoterminowe aktywa finansowe
  zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku
  przep
  ywów pieni
  ężnych do środków
  pieni ężnych
  a)
  b)
  c)
  5. Razem środki pieni ężne dla potrzeb
  rachunku przep
  ywów pieni ężnych (1+2+3-
  3c+4)
  Nota nr 29 Obja śnienia do rachunku przep
  ywów pieni ężnych
  odsetki naliczone od lokat i udzielonych
  pozyczek
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  odsetki naliczone od udzielonych po
  życzek
  warto ść rezerw z tyt.podatku odroczonego
  warto ść rezerw wy
  ączona w wyniku utraty
  kontroli
  Zmiana stanu zapasów wynika z
  bilansowa zmiana zapasów
  aktualizacja warto ści krótkoterminowych aktywów finansowychZmiana stanu rezerw wynika z
  bilansowa zmiana stanu rezerw na
  zobowi ązania
  Strona 6 z 11


  6. -88 799,56 72 079,66
  -96 068,97 72 079,667 269,41
  7. -19 681,17 -33 163,67
  -414 820,80 -136 116,37 116 041,46
  231 406,18
  209 598,68
  -45 865,23 -13 088,76
  8. -23 716,63 20 297,46
  -23 716,63 20 297,46
  9. 0,00 0,00
  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  1. Sprzeda
  ż
  produktów i us
  ug 261 889,34 155 714,15
  2. Pozosta
  e
  przychody
  operacyjne 3 014,46 11 844,34
  3. Pozosta
  e
  przychody
  finansowe 38 157,04 23 083,03
  303 060,84 190 641,52
  Przychody zwi ększaj ące podstaw ę opodatkowania
  1.
  0,00 0,00
  Przychody wy
  ączone z podstawy opodatkowania
  1. Naliczone odsetki
  od po
  życzek 16 078,55 23 083,03
  2. Przychody z
  rozwiazania
  rezerw 8 565,00
  16 078,55 31 648,03
  286 982,29 158 993,49
  1. Koszty
  podstawowej
  dzia
  alno
  ści
  operacyjnej 295 224,85 243 732,45
  2. Koszty pozosta
  ej
  dzia
  alno
  ści
  operacyjnej 8 445,73 9 573,81
  3. Koszty
  dzia
  alno
  ści
  finansowej 285 965,61 883 883,01
  589 636,19 1 137 189,27
  korekta o zmian
  ę stanu nale żno ści z tytu
  u
  zbycia inwestycji finansowych
  Zmiana stanu zobowi ąza ń
  zmiana stanu zobowiaza ń krótkoterminowych
  wynikaj ąca z bilansu
  sp
  ata udzielonych po życzek i odsetek
  korekta o otrzymane po życzki
  Zmiana nale żno ści wynika z nast ępuj ących zmiana stanu nale żno ści krótkoterminowych
  wynikaj ąca z bilansu
  Na warto ść pozycji "inne korekty"
  likwidacja środków trwa
  ych
  Nota nr 30 Rozliczenie g
  ównych pozycji rózni ących podstaw ę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku fina nsowego (zysku/straty) brutto
  Przychody bilansowe
  Razem
  Razem
  korekta o zmian ę stanu zobowi ąza ń z tytu
  u
  nabycia aktywów finansowych
  korekta o odsetki od po życzek
  Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych
  zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych
  wynikaj ąca z bilansu
  Razem
  PRZYCHODY PODLEGAJ ĄCE
  Koszty bilansowe
  Razem
  Strona 7 z 11


  1.Sk
  adki ZUS
  niezap
  acone 8 124,72 6 239,11
  2. Rezerwy na
  koszty 11 366,00 1 000,00
  3. Ubezpieczenia
  NKU 986,70 7 265,27
  4. Koszty egzekucji
  komorniczych 5 428,65 9 018,60
  5. Odpisy
  aktualizujace
  nalezno
  ści 3 013,50 86,95
  6. Naliczone odsetki
  od pozyczek 46 447,21 26 770,13
  7. Aktualizacja
  warto
  ści
  inwestycji 102 850,00 848 450,00
  8. Odsetki karno-
  skarbowe 1 529,68 6 086,29
  9. Ró
  żnice kursowe
  z wyceny 393,90 278,20
  10. Odpis
  aktualizauj
  ący
  warto ść pozyczki 120 000,00
  11. Pozosta
  e koszty
  operacyjne NKU 910,40 1 113,65
  12. Faktury
  niezap
  acone
  przeterminowane
  30 dni
  301 050,76 906 308,20
  1. Koszty
  sprawozdania fin.
  Za rok ubieg
  y 1 021,00 1 036,00
  2. Koszty z faktur
  przeterminowany
  ch zap
  acone roku biezacym
  2 627,53 15 160,00
  3. Korekta kosztów
  faktury
  przeterminowane
  30 dni 14 220,25
  17 868,78 16 196,00
  306 454,21 247 077,07
  Rozliczenie straty z 200x
  roku 0,00 0,00
  - 19 472,00 - 88 08 4,00
  0,19 0,19
  0,00 0,00
  -19 525,00 15 548,00
  1. Przypis
  podatkowy
  2. Aktywa z tytu
  u
  podatku
  odroczonego -898,00 17 052,00
  3. Rezerwy na
  podatek
  odroczony -18 627,00 -1 504,00
  - 19 525,00 15 54 8,00
  Pozosta
  e obci ążenia wyniku finansowego, w tym:
  0,00 0,00
  1.
  Razem
  Inne korekty kosztów podatkowych
  Razem
  RAZEM KOSZTY PODATKOWE
  Zmniejszenia podstawy opodatkowania
  Koszty nie stanowi
  ące kosztów uzyskania przychodów
  Nota nr 31 Informacje o przychodach, kosztach i wyn ikach dzia
  alności zaniechanej w roku obrotowym lub
  przewidzianej do zaniechania w roku nast ępnym - nie dotyczy
  Nota nr 32 Koszt wytworzenia środków trwa
  ych w budowie: w tym odsetki oraz skapi talizowane różnice kursowe od zobowi ąza ń zaci ągni ętych w celu ich
  sfinansowania w roku obrotowym - nie dotyczy
  Razem
  Podstawa opodatkowania podatkiem
  Stawka podatku dochodowego od osób
  prawnych
  Podatek dochodowy (zobowi ązanie)
  Podatek odroczony i inne, w tym:
  RAZEM PODATEK DOCHODOWY
  Strona 8 z 11


  01.01.2015-31.12.201501.01.2016-
  31.12.2016
  1 Pracownicy
  produkcyjni 0,00 0,00
  2 Pracownicy
  nieprodukcyjni 1,00 1,00
  1,00 1,00
  2016
  1 8 000,00
  2 34
  8 000,00
  Wp
  ywy na sum ę
  bilansow ą Wp
  ywy na
  wynik finansowy
  Nota nr 33 Poniesione w ostatnim roku i planowane n
  a następny rok nak
  ady na niefinansowe aktywa trwa
  e - nie dotyczy
  Nota nr 37 Informacje o transakcjach zawartych prz ez jednostkę na innych warunkach ni ż rynkowe ze stronami powi ązanymi , przez które
  rozumie si ę podmioty powi ązane zdefiniowane w mSR przyj ętych zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
  dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. Info rmacje te mogą by ć zgrupowane wed
  ug rodzaju z wyj ątkiem przypadku, gdy informacje na
  temat poszczególnych transakcji s ą niezb ędne dla oceny ich wp
  ywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki -nie dotyczy
  Nota nr 38 Informacje o przeci ętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzia
  em na grupy zawodowe
  Grupy zawodowe
  Nota nr 34 Odsetki oraz ró
  żnice kursowe powi ększaj ące cen ę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy
  Nota nr 36 Informacje o charakterze i celu gospodar czym zawartych przez jednostkę umów nieuwzgl ędnionych w bilansie w zakresie niezb ędnym do
  oceny ich wp
  ywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
  Razem
  Nota nr 39 Informacje o wynagrodzeniach,
  ącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp
  aconych lub nal eżnych osobom wchodz ącym w sk
  ad organów
  zarz ądzaj ących, nadzoruj ących albo administruj ących spó
  ek handlowych (dla ka żdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zo bowiąza ń
  wynikaj ących z emerytur i świadcze ń o podobnym charakterze dla by
  ych cz
  onków organów lub zobowiąza ń zaci ągni ętych w zwi ązku z tymi
  emerytutami, ze wskazaniem kwoty ogó
  em dla ka żdej grupy organu - nie dotyczy
  Nota nr 40 Kwoty zaliczek, kredytów, po życzek i świadcze ń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodz ącym w sk
  ad organów
  zarz ądzaj ących , nadzoruj ących i admistruj ących jednostki, ze wskazaniem ich g
  ównych warunków , wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot
  sp
  aconych, odpisanych lub umorzonych, a tak że zobowi ąza ń zaci ągni ętych w ich imieniu tytu
  em gwarancji i por ęcze ń wszelkiego rodzaju, ze
  wskazaniem kwoty ogó
  em dla ka żdego z tych organów - nie dotyczy
  Nota nr 41 Informacje o wynagrodzeniu bieg
  ego rewi denta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozd ań finansowych , wyp
  aconym lub
  nale żnym za rok obrotowy.
  Wyszczególnienie
  Obowi ązkowe badania rocznego
  Inne us
  ugi po świadczaj ące
  Us
  ugi doradztwa podatkowego
  Pozosta
  e us
  ugi
  Razem
  Nota nr 42 Informacje o przychodach i kosztach z ty tu
  u b
  ędów pope
  nionych w latach ubieg
  ych odnoszonych w r oku obrotowym na kapita

  (fundusz) w
  asny z podaniem ich kwoty i rodzaju - n ie dotyczy
  34 5
  Nota nr 44 Przedstawienie dokonanych w roku obrotow ym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, je żeli wywieraj ą one istotne
  wp
  ywy na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowo dowaną zmianami kwot ę wyniku finansowego oraz
  zmian w kapitale w
  asnym oraz przedstawienie zmian y sposobu sporządania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy
  Nota nr 43 Informacje o znacz
  ących zdarzeniach, jakie nast ąpi
  y po dniu bilansowym, a nie uwzgl ędnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o
  ich wp
  ywie na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą oraz wynik finansowy jednostki
  Wyszczególnienie
  1. Zawieszenie obrotu akcjami spó
  ki Wealth Bay S.A. - Komunikat Zarz ądu Gie
  dy
  Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.
  z 14.06.2017 (Newconnect) 81 950,00 81 950,00
  2
  Nota nr 45 Informacje liczbowe zapewniaj ące porównywalno ść danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok
  obrotowy - nie dotyczy
  Nota nr 46 Informacje o wspólnych przedsi ęwzi ęciach, które nie podlegaj ą konsolidacji - nie dotyczy
  Strona 9 z 11


  Należno ści Zobowi ązania Przychody Koszty
  379 999,44 23 083,03 7 380,00 152 100,00
  387 379,44 0,00 175 183,03 0,00
  % posiadanego
  zaangażowania w kapitale Kapita
  w
  asny
  Spó
  ki za ostatni rok obrotowy
  Zysk / Strata netto Spó
  ki za ostatni rok obrotowy
  50,40 3 508 144,83 22 774,70 100 -330 901,84 -106 621,55
  6 657 475,33 -2 487 442,60
  1. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniaj ącymi odst ąpienie od konsolidacji.
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  Monitor S ądowy i Gospodarczy
  3. Podstawowe wska źniki ekonomiczne-finansowe, charakteryzuj ących dzia
  alno ść jednostek w danym i ubieg
  ym roku obrotowym
  Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ąc
  y Rok bie
  żący
  15 602 046,97 16 867 038,00 250 976,76 22 774,70 3 485 370,13 3 508 144,83 125 000,00 125 000,00
  0,00 24 000,00 -87 823,66 -106 621,55 -224 280,29 -330 9 01,84 100 000,00 100 000,00
  pkt. 3. cd
  Rok poprzedzający Rok bie żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący
  3 109 393,37 3 360 370,13 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  pkt. 3. cd
  Rok poprzedzaj ący Rok bie żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący
  0,00 0,00 3 286 339,15 3 339 879,14 20 22
  PSR -236 456,63 -324 280,29 560,00 0,00 0 0
  PSR
  2 Moderndach Sp. z o.o. Nota nr 47 Informacje o transakcjach z jednostkami
  powiązanymi
  Nazwa jednostki BZ 31.12.2016 01.01.2016-31.12.2016
  1 Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.
  Wealth Bay S.A. ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  Razem:
  Nota nr 48 Wykaz spó
  ek, w których jednostka posiad
  a zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie g
  osów w organie stanowiącym spó
  ki.
  Nazwa i siedziba jednostki
  Moderndach Sp. Z o.o. ochocin 6/4 , 87-600 Lipno
  Grupa Kapita
  owa Moderndach Sp. Z o.o. ul. Drewnows ka 48,
  91-002 ód ź
  Kapita
  podstawowy
  1. Moderndach Sp. z o.o.
  ochocin 6/4, 87-600 Lipno
  2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdani
  u finansowym
  2. Nazwa i siedziba jednoski sporz ądzaj ącej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy ższym szczeblu grupy kapita
  owej oraz miejscu jego
  publikacji
  Nazwa i siedziba jednostki powiązanej Warto
  ść przychodów netto ze sprzeda ży
  produktów, towarów i materia
  ów oraz przychodów finansowych Wynik finansowy netto Kapita
  w
  asny, w tym:
  Kapita
  z aktualizacji wyceny Pozosta
  e kapita
  y rez erwowe
  1. Moderndach Sp. z o.o. ochocin 6/4, 87-600 Lipno
  2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.
  ul. Drewnowska 48, 91-002 ódź
  Nazwa i siedziba jednostki powi
  ązanej Kapita
  zapasowy
  Zysk (strata) z lat ubieg
  ych Warto ść aktywów trwa
  ych Przeci ętne roczne zatrudnienie
  Rodzaj
  stosowanych
  standardów : MSR / PSR przez
  powi ązane
  1. Moderndach Sp. z o.o.
  ochocin 6/4, 87-600 Lipno
  2.Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.
  ul. Drewnowska 48, 91-002 ód ź
  Nazwa i siedziba jednostki powi
  ązanej
  Nie dotyczy.
  Strona 10 z 11


  Pozycja bilansowa Rodzaj waluty Wartość kursu Nr tabeli Data
  Nale żno ści i
  zobowiazania USD 4,1793 252/NBP/2016 31-12-2016
  Nale żno ści i
  zobowiazania EUR 4,4240 252/NBP/2016 31-12-2016
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Zarz ąd w sk
  adzie:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu
  Podpis:………………
  Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdani u finansowym
  Nota nr 50 Sporz ądzanie sprawozdania sporz ądzanego za okres, w ci ągu którego nastapi
  o po
  ączenie - Nie dotyczy
  Nota nr 51 Wyst ępowanie niepewno ści co do mo żliwo ści kontynuowania dzia
  alno ści, opis niepewno ści oraz stwierdzenie, że taka niepewno ść
  wyst ępuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawi era korekty z tym związane; opis podejmowanych b ądź planowanych przez jednostk ę
  dzia
  a ń maj ących na celu eliminacj ę niepewno ści.
  Nota nr 52 Inne informacje niewymienione powy żej, je żeli mog
  yby w istotny sposób wp
  yn ąć na ocen ę sytuacji maj ątkowej i finansowej oraz wynik
  finansowy jednostki
  W dniu 22.02.2017r. Zarz ąd Spó
  ki otrzyma
  informacj ęo z
  o żeniu przez Wierzyciela wniosku o og
  oszenie upad
  o ści Spó
  ki. W dniu 11.07.2017r. S ąd
  Rejonowy dla odzi Śródmie ścia w odzi ustanowi
  dla Spó
  ki tymczasowego nadzo rcę s ąsowego.
  Nota nr 53 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyj ęte do ich wyceny
  Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolido wane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej. w
  której skład wchodzi spółka jako jednostka zależnoa , oraz miejscu gdzie sprawozdanie jest dostępne:
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu gr upy kapitałowej sporządza spółka Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi
  przy ul. Sienkiewicza 82/84
  Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolido wane sprawozdanie finansowe na naajniższym szczeblu grupy kapitałowej. w
  której skład wchodzi spółka jako jednostka zależnoa , oraz miejscu gdzie sprawozdanie jest dostępne:
  Nie występuje
  Nazwa i siedziby zarządu / siedziby statutowej jedno stki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest
  wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialn ość majątkową:
  Nie występuje
  Strona 11 z 11


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 11

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSETUS S.A. za 2016 rok
  Sprawozdanie Zarz ądu z dzia
  alno ści


  Szanowni Państwo ,

  Rok 2015r. był dla Emitenta udany, był jedno cześnie pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym ,
  w którym Emitent konsolidował wyniki swojej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. Podjęty szereg
  działań przez Emitenta , w tym systematyczna modern izacja linii produkcyjnych fabryki należącej do
  spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w 2015r, oraz kontynuowana stała optymalizacja procesów
  produkcyjnych zaczęła trwale przekładać się na zary sowujący się stały trend rosnący wolumenu
  sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Modern dach Sp. z o.o., przy jednoczesnym wzroście
  udziału w sprzedaży produktów bardziej zaawansowany ch technologicznie np. kompletnych domów
  mieszkalnych czy prefabrykowanych elementów konstru kcyjnych – stropów . Umożliwiło to spółce
  Moderndach Sp. z o.o. już w 2015r. podejmowanie się realizacji większych i bardziej rentownych
  zamówień , co dodatkowo umacniało jej pozycję na ry nku i stabilizując przychody w średnim
  horyzoncie czasowym .
  W 2016r. spółka zależna Emitenta konsekwent nie rozwijała część produkcyjną związaną ze
  sprzedażą produktów bardziej zaawansowanych technol ogicznie , w tym kompletnych domów
  mieszkalnych , oraz prefabrykowanych elementów kons trukcyjnych m/in. stropów. W związku z
  wdrażaniem w 2016r. nowych zaawansowanych techniczn ie produktów , jak również
  przygotowaniem linii technologicznych do ich produk cji spółka Moderndach Sp. z o.o. poniosła
  znaczące koszty operacyjne , co ma wpływ na osiągan e przez Emitenta skonsolidowane wyniki w
  2016r. Dodatkowo w związku z silną konkurencją na r ynku prefabrykowanych domów , szczególnie w
  konstrukcji drewnianej szkieletowej , spółka zależn a tj. Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła w trzecim
  kwartale 2016r. proces optymalizacji oferty produkt owej , szczególnie w ramach produktów
  zaawansowanych technologicznie , co powinno przełoż yć się w średnim horyzoncie czasowym na
  optymalizację kosztów zarówno bezpośrednich jak i p ośrednich. W aktywach bilansu w 2016 roku w
  stosunku do roku poprzedniego nastąpiły poniższe zm iany: Wartość aktywów trwałych zmalała o
  (872 183,08) zł, co stanowi spadek o (41,8)%, główn ie z powodu zmniejszenia wartości inwestycji
  długoterminowych o kwotę (848 450,00) zł; Majątek obrotowy uległ zmniejszeniu o (43 176,29) zł,
  co stanowi spadek o (8,5)%. Zmiana ta została spowo dowana głównie spadkiem należności
  krótkoterminowych o (72 079,66) zł, co stanowi spad ek o (31,5)% oraz zwiększeniem wartości
  inwestycji krótkoterminowych o 37 361,10 zł, tj. o 14.8%. W pasywach bilansu zauważyć można
  następujące zmiany w roku badanym w stosunku do rok u poprzedniego: Zmniejszenie wartości
  kapitału własnego o (962 095,75) zł, tj. o (46,1)%. %, co zostało spowodowane poniesieniem w roku


  badanym straty netto w kwocie (962 095,75) zł. Wzrost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o
  kwotę 46 736,38 zł, tj. o 9,3%, głównie w wyniku wz rostu zobowiązań długoterminowych o kwotę
  194 722,75 zł.
  W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt personalny pomiędzy Przewodniczącym Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką E mitenta , o czym Emitent informował w
  swoich Raportach ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/ 2017 z dnia 25.02.2017r. Źródło tego konfliktu
  stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej (żony) Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i
  funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj . spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim rapor cie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p.
  Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15
  lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przek azana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział
  Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emi tenta o złożeniu przez Pana Adama
  Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta.
  Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej
  działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, ab y Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował
  z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarząde m Spółki złożenia wniosku o wszczęcie
  jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko Spół ce, tym bardziej upadłościowego. Nie było
  również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe
  informować GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem
  przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z
  jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiej kolwiek wierzytelności, której dłużnikiem
  byłby Emitent. Nie występował również do biura księ gowego Emitenta o przygotowanie
  jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie są
  spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki
  byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek
  czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp.
  z o.o. W dniu 20.07.2017 r. Emitent powziął infor mację o złożeniu przez byłego członka Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adama Mariańskiego , wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi o zabezpieczenie majątku Emitenta. Postano wieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla
  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek Adama M ariańskiego o ustanowienie zarządu
  przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę
  sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania , w którym nadzorca ma określić sytuację
  finansową Emitenta.

  Jednocześnie w związku ze zmianami w składzi e Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki
  Moderndach Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe władz e spółki zależnej rozpoczęły weryfikację oraz
  ocenę działań poprzednich Zarządów , oraz managerów spółki Moderndach Sp. z o.o. , szczególnie w
  świetle działań lub ich braku i decyzji podejmowany ch przez poprzednie kierownictwo spółki
  Moderndach Sp. z o.o. tj. m/in. panią Dorotę Mariań ską mających decydujący wpływ na obecną
  trudną sytuację spółki Moderndach Sp. z o.o. W ocen ie władz spółki Moderndach Sp. z o.o.
  historyczne działania poprzedniego kierownictwa spó łki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz
  podejmowane przez poprzednie kierownictwo decyzje z nacząco z biegiem czasu , coraz bardziej


  ograniczają teraz możliwości funkcjonowania czy rozwoju spółki Moderndach Sp. z o.o. , co wiąże się
  z ryzykiem zakłóceń w działalności operacyjnej prze dsiębiorstwa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o., jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.
  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201 7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.
  W pierwszym kwartale 2017r. poprawiły się w yniki Spółki w stosunku do analogicznego okresu w
  2016r. , poprawie uległy przychody ze sprzedaży jed nostkowo na koniec pierwszego kwartału 2017r.
  wyniosły 43 tys. zł. w stosunku do jednostkowo 37 t ys. zł. na koniec pierwszego kwartału 2016r.
  Jednocześnie Spółka osiągnęła zysk netto na koniec pierwszego kwartału 2017r. w wysokości 8,8 tys.
  zł. w stosunku do 59,7 tys. straty na koniec pierws zego kwartału 2016r.
  W pierwszym kwartale 2017r. , Spółka kontyn uowała działania związane z nawiązywaniem
  kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagrani cznymi , w ramach budowy nowych rynków zbytu
  dla szerokiego wachlarza produktów spółki Moderndac h Sp. z o.o.

  Z poważaniem ,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 12

  Pobierz plik
  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  1
  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  1. Dane jednostki dominuj ącej:
  a) nazwa (firma)

  Spó
  ka dominuj ąca dzia
  a pod firm ą Assetus Spó
  ka Akcyjna

  b) siedziba
  Siedziba spó
  ki dominuj ącej mie ści si ę w odzi przy ul. Sienkiewicza 82/84.

  c) podstawowy przedmiot dzia
  alno ści

  Wed
  ug statutu przedmiotem dzia
  alno ści spó
  ki dominuj ącej jest zarz ądzanie
  nieruchomo ściami wykonywane na zlecenie.

  d) organ prowadz ący rejestr
  Spó
  ka dominuj ąca Assetus Spó
  ka Akcyjna zosta
  a utworzona Aktem Notarialnym
  z dnia 03.12.2009 roku wpisana do Krajowego Rejestr u Sądowego prowadzonego przez S ąd
  Rejonowy w Krakowie, XI Wydzia
  Gospodarczy Krajowe go Rejestru Sądowego, pod
  numerem KRS 0000347195.

  2. Czas trwania Spó
  ki dominuj ącej

  Spó
  ka dominuj ąca zosta
  a zawi ązana na czas nieograniczony.

  3. Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym
  Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  4. Wewn ętrzne jednostki organizacyjne

  W sk
  ad Grupy wchodz ą wewn ętrzne jednostki organizacyjne sporz ądzaj ące samodzielne
  sprawozdania finansowe.

  5. Za
  o żenie kontynuacji dzia
  alno ści gospodarczej

  Sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone zgodnie z Ustaw ą z dnia 29 wrze śnia 1994 roku
  o rachunkowo ści (Dz.U. nr 121 poz. 591 z pó źn. zmianami). Sprawozdanie zosta
  o
  sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści gospodarczej w daj ącej si ę
  przewidzie ć przysz
  o ści oraz niewyst ępowania okoliczno ści wskazuj ących na zagro żenie dla
  kontynuowania dzia
  alno ści.


  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  2

  6. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ust alania wyniku finansowego

  Warto ści niematerialne i prawne

  W pozycji tej zosta
  y uj ęte nabyte przez jednostk ę, zaliczane do aktywów trwa
  ych, prawa
  maj ątkowe nadaj ące si ę do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym ok resie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok, przeznaczone do u żywania na potrzeby jednostki.

  Koszty prac rozwojowych
  Grupa kapitalizuje koszty zako ńczonych prac rozwojowych prowadzonych na w
  asne pot rzeby,
  poniesione przed podj ęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, je żeli spe
  nione s ą
  ącznie
  nast ępuj ące warunki:
  - produkt lub technologia wytwarzania s ą ści śle ustalone, a dotycz ące ich koszty prac
  rozwojowych wiarygodnie okre ślone,
  - techniczna przydatno ść produktu lub technologii zosta
  a stwierdzona i odp owiednio
  udokumentowana i na tej podstawie jednostka podj ę
  a decyzj ę o wytwarzaniu tych
  produktów lub stosowaniu technologii,
  - koszty prac rozwojowych zostan ą pokryte, wed
  ug przewidywa ń, przychodami ze
  sprzeda ży tych produktów lub zastosowania technologii.

  Inne warto ści niematerialne i prawne
  Warto ści niematerialne i prawne wyceniono wed
  ug cen naby cia pomniejszonych o umorzenie.
  Stawki amortyzacyjne ustalone zosta
  y z uwzgl ędnieniem okresu ekonomicznej u żyteczno ści
  warto ści niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj ą faktyczny okres ich u żytkowania. Warto ści
  niematerialne amortyzuje si ę metod ą liniow ą. Do amortyzacji warto ści niematerialnych i prawnych
  stosuje si ę stawki amortyzacyjne zgodnie z ich ekonomicznym u żytkowaniem.
  Rozpocz ęcie amortyzacji nast ępuje nie wcze śniej ni ż po przyj ęciu warto ści niematerialnych
  i prawnych do u żywania.
  Ś rodki trwa
  e

  W pozycji tej uj ęte zosta
  y rzeczowe aktywa trwa
  e i zrównane z nimi , o przewidywanym okresie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok, kompletne, zdatne do u żytku i przeznaczone na
  potrzeby jednostki. Ś rodki trwa
  e zakupione przed 1.01.1995r. podlegaj ące aktualizacji zgodnie z obowi ązuj ącymi
  przepisami wyceniane s ą wed
  ug warto ści przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki
  aktualizacji zosta
  y uj ęte w kapitale z aktualizacji wyceny.
  Ś rodki trwa
  e zakupione po 1.01.1995r wyceniane s ą wed
  ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

  Warto ść pocz ątkowa środków trwa
  ych podlega podwy ższeniu o warto ść nak
  adów poniesionych
  na ich ulepszenie (przebudow ę, rozbudow ę, modernizacj ę, rekonstrukcj ę).

  Warto ść pocz ątkowa środków trwa
  ych pomniejszona zosta
  a o odpisy amort yzacyjne. Stawki
  amortyzacyjne ustalone zosta
  y z uwzgl ędnieniem okresu u żyteczno ści środków trwa
  ych
  i odzwierciedlaj ą faktyczne zu życie środków trwa
  ych. Do amortyzacji środków trwa
  ych stosuje
  si ę stawki amortyzacyjne zgodnie z ekonomicznym u żytkowaniem środków trwa
  ych.
  Ś rodki trwa
  e o warto ści jednostkowej do 3.500,00 z
  amortyzowane s ą jednorazowo.

  Rozpocz ęcie amortyzacji nast ępuje nie wcze śniej ni ż po przyj ęciu środka trwa
  ego do u żywania.  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  3
  W przypadku wystąpienia przyczyn powoduj ących trwa
  ą utrat ę warto ści środków trwa
  ych
  stosowne odpisy aktualizuj ące pomniejszaj ą warto ść bilansow ą ś rodków trwa
  ych.
  Odpisy aktualizuj ące spowodowane trwa
  ą utrat ą warto ści obci ążają pozosta
  e koszty operacyjne,
  a w odniesieniu do środków trwa
  ych, których wycena zosta
  a zaktualizow ana, zmniejszają
  odniesione na kapita
  z aktualizacji wyceny ró żnice spowodowane aktualizacj ą wyceny.
  Ewentualn ą nadwy żk ę odpisu aktualizuj ącego, nad ró żnicami z aktualizacji wyceny zalicza si ę do
  pozosta
  ych kosztów operacyjnych.
  Ś rodki trwa
  e w budowie

  W pozycji tej uj ęte zosta
  y zaliczane do aktywów trwa
  ych środki trwa
  e w okresie ich budowy,
  monta żu lub ulepszenia ju ż istniej ącego środka trwa
  ego.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwa
  ych w budowie obejmuje ogó
  ich kosztów
  poniesionych przez jednostk ę za okres budowy, monta żu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
  bilansowego lub przyj ęcia do u żywania, w tym równie ż:
  - niepodlegaj ący odliczeniu podatek od towarów i us
  ug oraz podat ek akcyzowy,
  - koszt obs
  ugi zobowi ąza ń zaci ągni ętych w celu ich finansowania i zwi ązane z nimi ró żnice
  kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytu
  u.
  Warto ść środków trwa
  ych w budowie pomniejsza si ę o odpisy aktualizuj ące w wypadku
  wyst ąpienia okoliczno ści wskazuj ących na trwa
  ą utrat ę ich warto ści.

  Zaliczki na środki trwa
  e w budowie uj ęte zosta
  y w warto ści nominalnej.

  Inwestycje
  Inwestycje obejmuj ą aktywa nabyte w celu osi ągni ęcia korzy ści ekonomicznych wynikaj ących
  z przyrostu warto ści tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w post aci odsetek, dywidend lub
  innych po żytków. Udzia
  y i akcje w innych jednostkach oraz in ne inwestycje zaliczone do
  aktywów trwa
  ych wyceniane s ą w bilansie wed
  ug ceny nabycia pomniejszonej o odp isy z tytu
  u
  trwa
  ej utraty ich warto ści.

  Zapasy
  Zapasy s ą wyceniane wed
  ug cen nabycia lub kosztów wytworzen ia nie wyższych od cen
  sprzeda ży netto. Poszczególne grupy zapasów s ą wyceniane w nast ępuj ący sposób:

  Materia
  y Cena nabycia

  produkty i produkty w toku Koszt wytworzenia
  Produkty gotowe Koszt wytworzenia
  Towary Cena nabycia  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  4

  Cena sprzedaży netto oparta jest na mo żliwej do uzyskania cenie sprzeda ży pomniejszonej o koszty
  zwi ązane z przystosowaniem sk
  adnika maj ątku do sprzeda ży i doprowadzenia jej do skutku.
  W bilansie warto ść zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizuj ące warto ść zapasów
  zalegaj ących i nieprzydatnych. Odpisy aktualizuj ące warto ść zapasów odnoszone s ą w pozosta
  e
  koszty operacyjne.
  Zaliczki na dostawy - ujmuje si ę w kwotach wymaganej zap
  aty, z zachowaniem ostro żno ści.

  Rozrachunki
  Nale żno ści

  Na dzie ń bilansowy nale żno ści i udzielone po życzki wycenia si ę w kwocie wymaganej zap
  aty,
  z zachowaniem ostro żno ści wyceny i wykazuje si ę w warto ści netto (po pomniejszeniu o odpisy
  aktualizuj ące).
  Warto ść nale żno ści aktualizuje si ę uwzgl ędniaj ąc stopie ń prawdopodobie ństwa ich zap
  aty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizuj ącego, w odniesieniu do nale żno ści:
  - od d
  u żników postawionych w stan likwidacji lub upad
  o ści – do wysoko ści nale żno ści nie
  obj ętej zabezpieczeniem,
  - od d
  u żników w przypadku oddalenia wniosku o og
  oszenie up ad
  ości – w wysoko ści 100%
  nale żno ści,
  - kwestionowanych lub z których zap
  at ą d
  u żnik zalega, a sp
  ata nale żno ści nie jest
  prawdopodobna - do wysoko ści nale żno ści nie obj ętej zabezpieczeniem,
  - stanowi ących równowarto ść kwot podwy ższaj ących nale żno ści – do wysoko ści tych kwot,
  przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znaczn ym stopniu prawdopodobieństwa
  nie ści ągalno ści, oraz
  - których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nie ści ągalno ści.

  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści zaliczono do pozosta
  ych kosztów operacyjnych i kosztów
  finansowych, w zale żno ści od rodzaju nale żno ści, której odpis dotyczy
  .

  Zobowi ązania

  Za zobowi ązania uznaje si ę wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń obowi ązek wykonania świadcze ń
  o wiarygodnie okre ślonej warto ści, które spowoduj ą wykorzystanie ju ż posiadanych lub przysz
  ych
  aktywów Spó
  ki. Zobowi ązania s ą wykazywane w kwocie wymagaj ącej zap
  aty.

  Wy
  ączeniu z powy ższej regu
  y podlegaj ą zobowi ązania finansowe, których /zgodnie z warunkami
  umowy/ uregulowanie nast ępuje drog ą wydania aktywów finansowych innych ni ż ś rodki pieni ężne
  lub drog ą wymiany na instrumenty finansowe.
  Ś rodki pieni ężne

  Wycenia si ę wed
  ug warto ści nominalnej.


  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  5

  Różnice kursowe
  1. Wyra żone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje s ię w ksi ęgach rachunkowych na
  dzie ń ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Ba nk Polski na ten dzień, chyba że w
  zg
  oszeniu celnym lub w innym wi ążącym jednostk ę dokumencie ustalony zosta
  inny kurs
  – w przypadku pozosta
  ych operacji.
  2. Na dzie ń bilansowy sk
  adniki aktywów i pasywów wycenione zo sta
  y z zastosowaniem
  ś redniego kursu NBP.
  3. Ró żnice kursowe, dotycz ące innych ni ż inwestycje d
  ugoterminowe pozosta
  ych aktywów
  i pasywów wyra żonych w walutach obcych, powsta
  e na dzie ń wyceny oraz przy zap
  acie
  nale żno ści i zobowi ąza ń w walutach obcych, zalicza si ę odpowiednio do przychodów lub
  kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach ró żnice kursowe zalicza si ę do kosztów
  wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub cen y nabycia lub kosztu wytworzenia
  ś rodków trwa
  ych, środków trwa
  ych w budowie lub warto ści niematerialnych i prawnych.

  Rezerwy
  Rezerwy s ą to zobowi ązania, których termin wymagalno ści lub kwota nie s ą pewne. Tworzy si ę je
  na pewne lub prawdopodobne przysz
  e zobowi ązania w ci ężar pozosta
  ych kosztów operacyjnych,
  kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zale żnie od okoliczno ści, z którymi przysz
  e
  zobowi ązania si ę wi ążą .
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – nagrody jubileusz owe, odprawy emerytalno -
  rentowe itp. wycenia si ę w wysoko ści oszacowanej metodami aktuarialnymi.

  Zobowi ązania warunkowe - pozabilansowe

  Za zobowi ązania warunkowe Grupa uznaje potencjalny przysz
  y o bowiązek wykonania świadcze ń,
  których powstanie jest uzale żnione od zaistnienia okre ślonych zdarze ń.

  Rozliczenia mi ędzyokresowe czynne i bierne

  Rozliczenia mi ędzyokresowe czynne obejmuj ą rozliczenia:
  - d
  ugoterminowe, które dotycz ą przysz
  ych okresów sprawozdawczych i trwaj ą d
  u żej ni ż 12
  miesi ęcy od dnia bilansowego,
  - krótkoterminowe, które dotycz ą przysz
  ych okresów sprawozdawczych i trwaj ą nie d
  u żej ni ż
  12 miesi ęcy od dnia bilansowego.

  Odpisy czynnych i biernych rozlicze ń mi ędzyokresowych kosztów nast ępuj ą stosownie do up
  ywu
  czasu lub wielko ści świadcze ń.


  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  6

  Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Grupa uznaje prawdopodobne zobo wiązania
  przypadaj ące na bie żący okres sprawozdawczy, wynikaj ące w szczególno ści:
  1) ze świadcze ń wykonanych na rzecz Spó
  ki przez kontrahentów, je żeli kwota zobowi ązania jest
  znana lub mo żliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
  2) z obowi ązku wykonania, zwi ązanych z bie żącą dzia
  alno ści ą przysz
  ych świadcze ń, mo żliwych
  do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie dan ych planistycznych lub na podstawie
  realizacji produkcji.

  Odpisy biernych rozlicze ń mi ędzyokresowych kosztów nast ępuje stosownie do up
  ywu czasu. Czas
  i sposób rozlicze ń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
  ostro żno ści.

  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów

  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów Grupy obejmuj ą w szczególno ści:
  - równowarto ść otrzymanych lub nale żnych od kontrahentów środków udokumentowanych
  fakturami VAT z tytu
  u świadcze ń, których wykonanie nast ąpi w nast ępnych okresach
  sprawozdawczych,
  - warto ść przyj ętych nieodp
  atnie - w tym w drodze darowizny - środków trwa
  ych, środków
  trwa
  ych w budowie, warto ści niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegl e do odpisów
  amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych sk
  adników m ajątku.


  Opodatkowanie
  Bie żące zobowi ązania z tytu
  u podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie
  z polskimi przepisami podatkowymi.
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ust ala się w zwi ązku z wyst ępowaniem
  przej ściowych ró żnic mi ędzy wykazywan ą w ksi ęgach rachunkowych warto ści ą aktywów
  i pasywów a ich warto ści ą podatkow ą oraz strat ą podatkow ą mo żliw ą do odliczenia.
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego ustala si ę w wysoko ści kwoty przewidzianej w przysz
  o ści
  do odliczenia od podatku dochodowego.
  Rezerw ę z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego tworzy si ę w zwi ązku z wyst ępowaniem
  dodatnich ró żnic przej ściowych mi ędzy wykazywan ą w ksi ęgach rachunkowych warto ści ą
  aktywów i pasywów a ich warto ści ą podatkow ą.

  Przy ustalaniu wysoko ści aktywów i rezerwy z tytu
  u podatku dochodowego u względnia si ę stawki
  podatku dochodowego obowi ązuj ące w roku powstania obowi ązku podatkowego.


  Kapita
  w
  asny

  Na dzie ń bilansowy kapita
  akcyjny wykazuje si ę w wysoko ści okre ślonej w statucie Spó
  ki
  dominuj ącej i wpisanej w KRS.


  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  7

  Kapita
  zapasowy Grupy tworzony jest: ·
  z podzia
  u zysku,
  · z przeniesienia z kapita
  u z aktualizacji wyceny, s kutków uprzednio dokonanej w oparciu
  o odr ębne przepisy wyceny warto ści netto środków trwa
  ych zlikwidowanych lub zbytych
  w okresie sprawozdawczym.

  Przeznaczenie kapita
  u zapasowego okre śla Statut Spó
  ki dominuj ącej.

  Kapita
  z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów
  jednostki tj. urz ędowej wyceny środków trwa
  ych oraz inwestycji zaliczonych do akty wów
  trwa
  ych /bez mo żliwo ści przeznaczenia do podzia
  u.

  Pozosta
  y kapita
  rezerwowy tworzony jest i wykorzy stywany w oparciu o postanowienia Statutu
  Spó
  ki na imiennie okre ślone cele.

  Zysk lub strata z lat ubieg
  ych odzwierciedla niero zliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
  decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a tak że ewentualne skutki korekt zmian zasad
  rachunkowo ści i b
  ędów podstawowych dotycz ących lat poprzednich, a ujawnionych w bie żącym
  roku obrotowym.

  Instrumenty finansowe
  Uznawanie i wycena instrumentów finansowych

  Wszystkie inwestycje b ęd ące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia s ą klasyfikowane do
  jednej z trzech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzeda ży lub utrzymywane do
  terminu zapadalno ści.

  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Gru pa klasyfikuje aktywa finansowe, które
  zosta
  y nabyte lub powsta
  y w celu uzyskania korzy ści w wyniku krótkoterminowych (w terminie
  do trzech miesi ęcy) waha ń cen oraz aktywa finansowe, które niezale żnie od powodu, dla którego
  zosta
  y nabyte stanowi ą grup ę aktywów, która wykorzystywana by
  a ostatnio do rea lizacji korzyści
  w wyniku waha ń cen. Instrumenty pochodne b ęd ące aktywami zawsze uznaje si ę za przeznaczone
  do obrotu, z wyj ątkiem sytuacji, gdy stanowi ą instrument zabezpieczaj ący.

  Do aktywów finansowych utrzymywanych do up
  ywu term inu zapadalności (wymagalno ści) Grupa
  zalicza aktywa finansowe o okre ślonych lub mo żliwych do okre ślenia p
  atno ściach lub ustalonym
  terminie zapadalno ści, które zamierza i jest w stanie utrzyma ć w posiadaniu do up
  ywu terminu
  zapadalno ści, z wyj ątkiem udzielonych po życzek i wierzytelno ści w
  asnych.

  Wszelkie po życzki i nale żno ści spe
  niaj ące definicj ę instrumentów finansowych w świetle art. 3.
  ust 1. pkt. 23 Ustawy, powsta
  e na skutek wydania b ezpośrednio drugiej stronie umowy środków
  pieni ężnych, towarów lub us
  ug, których Grupa nie przeznac zy
  a do sprzedaży w krótkim terminie,
  kwalifikuje si ę do kategorii po życzek udzielonych i nale żno ści w
  asnych.

  Do aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży Grupa zalicza wszelkie aktywa finansowe
  nieb ęd ące: po życzkami udzielonymi i nale żno ściami w
  asnymi, aktywami finansowymi
  utrzymywanymi do up
  ywu terminu zapadalno ści oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do
  obrotu. Do aktywów dost ępnych do sprzeda ży zalicza si ę w szczególno ści udzia
  y w innych
  podmiotach nieb ęd ących podmiotami podporz ądkowanymi, które Spó
  ka nie przeznaczy
  a do
  sprzeda ży w krótkim terminie.  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  8
  Zobowiązania finansowe klasyfikowane s ą do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne,
  których warto ść godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowi ązanie do dostarczenia po życzonych
  instrumentów finansowych w przypadku sprzeda ży krótkiej zaliczane s ą do zobowi ąza ń
  finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane s ą
  do pozosta
  ych zobowi ąza ń finansowych.

  Na dzie ń zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia si ę w cenie nabycia, to jest w warto ści
  godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych inn ych aktywów, a zobowiązania finansowe
  w warto ści godziwej uzyskanej kwoty lub warto ści uzyskanych sk
  adników maj ątkowych.

  Wed
  ug zamortyzowanego kosztu z uwzgl ędnieniem efektywnej stopy procentowej Grupa wycenia
  aktywa utrzymywane do terminu zapadalno ści, po życzki udzielone i nale żno ści w
  asne oraz
  pozosta
  e zobowi ązania finansowe, których Grupa nie zakwalifikowa
  a jako przeznaczone do
  obrotu. W przypadku nale żno ści i zobowi ąza ń o krótkim terminie zapadalno ści/ wymagalno ści
  (handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest z naczący, Grupa wycenia je wg kwoty
  wymagaj ącej zap
  aty. W przypadku nale żno ści krótkoterminowych uwzgl ędnia si ę fakt trwa
  ej
  utraty warto ści aktywów, co oznacza, że warto ść nale żno ści aktualizuje si ę uwzgl ędniaj ąc stopie ń
  prawdopodobie ństwa ich zap
  aty poprzez dokonywanie odpisów aktual izacyjnych.

  Wed
  ug warto ści godziwej Grupa wycenia aktywa i zobowi ązania finansowe przeznaczone do
  obrotu oraz aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży.

  Zmiany warto ści godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będ ących
  cz ęścią powi ąza ń zabezpieczaj ących ujmuje si ę jako przychody lub koszty finansowe w rachunku
  zysków i strat w momencie ich wyst ąpienia. W przypadku aktywów finansowych dost ępnych do
  sprzeda ży, zmiany warto ści godziwej tych instrumentów Grupa zalicza do rach unku zysków i strat
  jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w wydz ielonej pozycji kapita
  ów w
  asnych, do
  momentu usuni ęcia aktywa z bilansu w wyniku sprzeda ży, wyga śni ęcia praw z aktywa, realizacji
  itp. lub rozpoznania trwa
  ej utraty jego warto ści, w którym to momencie skumulowany zysk/strat ę
  uprzednio uj ęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza si ę do rachunku zysków i strat danego
  okresu.
  Aktywa finansowe zostaj ą usuni ęte z bilansu tylko wtedy, gdy Grupa utraci kontrol ę nad nim
  w wyniku sprzeda ży, wyga śni ęcia lub realizacji aktywa. Zobowi ązanie finansowe zostaje usuni ęte
  z bilansu tylko wtedy, gdy zobowi ązanie to wyga śnie w wyniku wype
  nienia zobowi ązania, jego
  wyga śni ęcia lub anulowania.

  Uj ęcie pochodnych instrumentów finansowych niestanowi ących instrumentów zabezpieczaj ących

  Instrumenty pochodne nie b ęd ące instrumentami zabezpieczaj ącymi Grupa kwalifikuje jako
  instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (o war tości wi ększej od zera jako aktywa, za ś
  instrumenty o ujemnej warto ści godziwej jako zobowi ązania finansowe) i wycenia wg warto ści
  godziwej. Zmiany warto ści godziwej instrumentów pochodnych zalicza si ę odpowiednio do
  przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozda wczego, w którym nastąpi
  o
  przeszacowanie.
  Uj ęcie zabezpieczaj ących instrumentów pochodnych

  Grupa nie wdro ży
  a rachunkowo ści zabezpiecze ń.
  Grupa Kapita
  owa Assetus S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 - 31.12.2016r.
  9
  Przychody, koszty, wynik finansowy
  Rachunek zysków i strat Grupa sporządza wed
  ug wariantu porównawczego.

  Przychody i zyski
  Za przychody i zyski Grupa uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
  korzy ści ekonomicznych, o wiarygodnie okre ślonej warto ści, w formie zwi ększenia warto ści
  aktywów, albo zmniejszenia warto ści zobowi ąza ń, które doprowadz ą do wzrostu kapita
  u w
  asnego
  lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny ni ż wniesienie wk
  adów przez udzia
  owców lub
  w
  a ścicieli.

  Koszty i straty
  Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodo bnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzy ści ekonomicznych, o wiarygodnie okre ślonej warto ści, w formie
  zmniejszenia warto ści aktywów, albo zwi ększenia warto ści zobowi ąza ń i rezerw, które
  doprowadz ą do zmniejszenia kapita
  u w
  asnego lub zwi ększenia jego niedoboru w sposób inny ni ż
  wycofanie środków przez udzia
  owców lub w
  a ścicieli.

  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy netto sk
  adaj ą si ę:
  1. wynik dzia
  alno ści operacyjnej, w tym z tytu
  u pozosta
  ych przychod ów i kosztów
  operacyjnych ( po średnio zwi ązanych z dzia
  alno ści ą operacyjn ą jednostki),
  2. wynik operacji finansowych,
  3. wynik operacji nadzwyczajnych (powsta
  ych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia,
  poza dzia
  alno ści ą operacyjn ą jednostki i nie zwi ązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
  4. obowi ązkowe obci ążenia wyniku finansowego z tytu
  u podatku dochodoweg o, którego
  podatnikiem jest jednostka, i p
  atno ści z nim zrównanych, na podstawie odr ębnych przepisów.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 13

  Pobierz plik
  GRUPA KAPITA OWA ASSETUS SA
  Wybrane dane finansowe zawierające pozycje sprawozdania finansowego w PLN i EUR
  Po badaniu
  Wybrane dane finansowe na : 31-12-2016 31-12-2016
  Przychody ze sprzeda ży 16 875 075,62 16 875 075,62
  Amortyzacja 468 471,53 468 471,53
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży *) *)
  Zysk (strata) ze sprzeda ży (201 655,40) (201 655,40)
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej (1 299 995,26) 178 604,78
  Przychody z inwestycji 0,00 0,00
  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści gospodarczej (1 669 197,64) (190 597,60)
  Zysk (strata) brutto (1 612 759,00) (134 158,96) Zysk (strata) netto
  (1 685 885,25)
  (207 285,21)
  Aktywa trwa
  e 5 579 126,69 5 579 126,69
  Nale żno ści d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe 6 175 189,26 7 653 789,30
  Nale żno ści krótkoterminowe 2 761 732,71 4 240 332,75
  Ś rodki pienie żne i inne aktywa pieni ężne 241 239,62 241 239,62
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 8 404 003,84 8 404 003,84
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 1 515 804,51 1 515 804,51
  Zobowi ązania krótkoterminowe 6 253 498,15 6 253 498,15
  Kapita
  w
  asny 1 123 177,03 1 398 320,26
  Liczba akcji 5 148 887,00 5 148 887,00
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę (0,33) (0,04)
  Warto ść ksi ęgowa na jedna akcj ę 0,22 0,27


  Dane finansowe przedstawione w EUR zosta
  y przeliczone po średnim kursie NBP
  na dzie ń 31.12.2016
  1EUR 4,4240 tabela nr 252A/NBP/2016 z dn. 31.12.2016 r.
  *) nie dotyczy Po badaniu
  Wybrane dane finansowe na : 31-12-2016 31-12-2016
  Przychody ze sprzeda ży 3 814 438,43 3 814 438,43
  Amortyzacja 105 893,20 105 893,20
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży *) *)
  Zysk (strata) ze sprzeda ży (45 582,14) (45 582,14)
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej (293 850,65) 40 371,79
  Przychody z inwestycji 0,00 0,00
  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści gospodarczej (377 305,07) *)
  Zysk (strata) brutto (364 547,69) (30 325,26)
  Zysk (strata) netto (381 077,14) (46 854,70)
  Aktywa trwa
  e 1 261 104,59 1 261 104,59
  Nale żno ści d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe 1 395 838,44 1 730 060,87
  Nale żno ści krótkoterminowe 624 261,46 958 483,89
  Ś rodki pienie żne i inne aktywa pieni ężne 54 529,75 54 529,75
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 1 899 639,20 1 899 639,20
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 342 632,12 342 632,12
  Zobowi ązania krótkoterminowe 1 413 539,36 1 413 539,36


  Kapita
  w
  asny253 882,69 316 076,01
  Liczba akcji 5 148 887,00 5 148 887,00
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę (0,07) (0,01)
  Warto ść ksi ęgowa na jedna akcj ę 0,05 0,06


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 14

  Pobierz plik
  Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
  A. AKTYWA TRWA E 5 650 734,78 5 579 126,69
  I. Warto ści niematerialne i prawne 9 010,03 0,00
  1.Koszty zakończonych prac rozwojowych2.Warto ść firmy3.Inne warto ści niematerialne i prawne 9 010,034.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwa
  e 0,00 0,00
  1. Warto ść firmy - jednostki zale żne
  2. Warto ść firmy - jednostki wspó
  zale żne
  III. Rzeczowe aktywa trwa
  e 5 238 867,75 5 293 445,42
  1.Środki trwa
  e 5 018 661,84 4 931 744,10
  a) grunty (w tym prawo u żytkowania wieczystego gruntu) 372 472,06 341 604,22
  b) budynki, lokale i obiekty in żynierii l ądowej i wodnej 3 741 298,56 3 597 074,16
  c) urz ądzenia techniczne i maszyny 564 098,37 590 199,82
  d) środki transportu 326 596,13 393 400,90
  e) inne środki trwa
  e 14 196,72 9 465,00
  2.Środki trwa
  e w budowie 220 205,91 361 701,323.Zaliczki na środki trwa
  e w budowie
  IV. Nale żno ści d
  ugoterminowe 0,00 0,00
  1.Od jednostek powiązanych
  2.Od pozosta
  ych jednostek , w których jednostka posi ada zaangażowanie
  w kapitale
  2.Od pozosta
  ych jednostek
  V. Inwestycje d
  ugoterminowe 180 400,00 81 950,00
  1.Nieruchomości2.Warto ści niematerialne i prawne3.D
  ugoterminowe aktywa finansowe 180 400,00 81 950,00
  a) w jednostkach zale żnych, wspó
  zale żnych niewycenianych metod ą
  konsolidacji pe
  nej lub metod ą proporcjonaln ą 180 400,00 0,00
  - udzia
  y lub akcje 180 400,00
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  b) w jednostkach zale żnych, wspó
  zale żnych i stowarzyszonych
  wycenianych metod ą praw w
  asno ści 0,00 0,00
  - udzia
  y lub akcje
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozosta
  ych jednostkach, w których jednostka p osiada
  zaanga żowanie w kapitale 0,00 81 950,00
  - udzia
  y lub akcje 81 950,00
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  d) w pozosta
  ych jednostkach 0,00 0,00
  - udzia
  y lub akcje
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe
  4.Inne inwestycje d
  ugoterminowe
  V. D
  ugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 222 457,00 203 731,27
  1.Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 222 457,00 198 519,00
  2.Inne rozliczenia międzyokresowe 5 212,27
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.
  AKTYWA
  Strona 1 z 2


  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ódź
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu Podpis:………………
  Strona 2 z 2


  Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
  B. AKTYWA OBROTOWE 7 265 218,19 6 175 189,26
  I. Zapasy 2 676 872,11 3 041 056,63
  1.Materia
  y892 101,14 216 776,382.Pó
  produkty i produkty w toku1 775 000,00 2 794 000,003.Produkty gotowe4.Towary 4 000,005.Zaliczki na dostawy i us
  ugi5 770,97 30 280,25
  II. Nale żno ści krótkoterminowe 3 960 344,41 2 761 732,71
  1.Należno ści od jednostek powi ązanych
  90 323,96 0,00
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 90 323,96 0,00
  - do 12 miesi ęcy 90 323,96
  - powy żej 12 miesi ęcy
  b) inne
  2.Nale żno ści od pozosta
  ych jednostek, w których jednostka po siada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 0,000,00
  - do 12 miesi ęcy
  - powy żej 12 miesi ęcyc) inne 3.Nale żno ści od pozosta
  ych jednostek 3 870 020,45 2 761 732,71 a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 2 689 269,79 2 738 318,83 - do 12 miesi ęcy 2 297 264,56 2 346 313,60 - powy żej 12 miesi ęcy 392 005,23 392 005,23
  b) z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpiecze ń spo
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytu
  ów publicznoprawnych 307 329,63 23 413,88
  c) inned) dochodzone na drodze s
  ądowej 873 421,03 III. Inwestycje krótkoterminowe 528 672,65 241 239,621.Krótkoterminowe aktywa finansowe528 672,65 241 239,62
  a) w jednostkach zale żnych i wspó
  zale żnych 36 069,41 0,00
  - udzia
  y lub akcje 28 800,00
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki 7 269,41
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w jednostkach stowarzyszonych - udzia
  y lub akcje
  - inne papiery warto ściowe
  - udzielone po życzki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozosta
  ych jednostkach 3 966,90 0,00
  - udzia
  y lub akcje- inne papiery wartościowe- udzielone po życzki- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 3 966,90 d) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 488 636,34 241 239,62- środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 488 636,34 241 239,62 - inne środki pieni ężne- inne aktywa pieni ężne 2.Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 99 329,02 131 160,30
  C. Nale żne wp
  aty na kapita
  (fundusz) podstawowy
  D. Udzia
  y (akcje) w
  asne
  12 915 952,97 11 754 315,95
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.
  AKTYWA
  AKTYWA RAZEM
  Strona 1 z 1


  Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
  A. KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY 1 605 605,47 1 123 177,03
  I. Kapita
  (fundusz) podstawowy
  2 059 554,80 2 059 554,80
  II. Kapita
  (fundusz) zapasowy, w tym: 1 370 354,53 1 656 674,32
  - nadwy
  żka warto ści sprzeda ży (warto ści emisyjnej) nad warto ści ą nominal ą
  udzia
  ów (akcji)
  1 238 125,20 1 238 125,20
  III. Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym
  - z tytu
  u aktualizacji warto
  ści godziwej
  IV. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umow ą (statutem) spó
  ki
  V. Ró żnice kursowe z przeliczenia
  VI. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych -1 746 257,31 -907 166,84
  VII. Zysk (strata) netto
  -78 046,55 -1 685 885,25
  VIII. Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna)
  B. KAPITA Y MNIEJSZO ŚCI 3 419 295,64 2 227 135,08
  C. UJEMNA WARTO ŚĆ JEDNOSTEK PODPORZ ĄDKOWANYCH 0,00 0,00
  I. Ujemna warto ść - jednostki zale żne
  II. Ujemna warto ść - jednostki wspo
  zale żne
  D. ZOBOWI ĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 7 891 051,86 8 404 003,84
  I. Rezerwy na zobowi ązania 389 191,00 395 367,00
  1.Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 377 825,00 394 367,002.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - d
  ugoterminowa
  - krótkoterminowa
  3.Pozosta
  e rezerwy 11 366,00 1 000,00
  - d
  ugoterminowe
  - krótkoterminowe 11 366,00 1 000,00
  II. Zobowi ązania d
  ugoterminowe 1 379 799,84 1 515 804,51
  1.Wobec jednostek powiązanych
  2.Wobec pozosta
  ych jednostek, w których jednostka po siada zaangażowanie
  w kapitale. 194 722,75
  3.Wobec pozosta
  ych jednostek
  1 379 799,84 1 321 081,76a) kredyty i pożyczki 1 058 400,00 873 600,00 b) z tytu
  u emisji d
  u żnych papierów warto ściowychc) inne zobowi ązania finansowe 321 399,84 447 481,76 d) zobowi ązania wekslowee) inne III. Zobowi ązania krótkoterminowe 5 861 538,20 6 253 498,151.Zobowiązania wobec jednostek powi ązanych
  823 807,48 22 576,02
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 731 474,49 22 576,02
  - do 12 miesi ęcy 731 474,49 22 576,02
  - powy żej 12 miesi ęcy
  b) inne 92 332,99
  2.Zobowiązania wobec jednostke pozosta
  ych, w których jednos tka posiada
  zaanga żowanie w kapitale. 0,00 103 428,28
  a) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 0,00 14 169,60
  - do 12 miesi ęcy 14 169,60
  - powy żej 12 miesi ęcy
  b) inne 89 258,68
  3.Zobowiązania wobec pozosta
  ych jednostek
  5 037 730,72 6 127 493,85
  a) kredyty i po życzki 1 865 754,35 2 143 789,84
  b) z tytu
  u emisji d
  u żnych papierów warto ściowych
  c) inne zobowi ązania finansowe 182 632,63 213 759,00
  d) z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 2 105 666,28 2 197 669,91
  - do 12 miesi ęcy 2 105 666,28 2 197 669,91
  - powy żej 12 miesi ęcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i us
  ugi 761 834,17 1 270 327,48
  f) zobowi ązania wekslowe
  g) z tytu
  u podatków, ce
  , ubezpiecze ń spo
  ecznych i zdrowotnych oraz
  innych tytu
  ów publicznoprawnych 90 514,33 286 523,46
  h) z tytu
  u wynagrodze ń 8 653,30 12 864,89
  i) inne 22 675,66 2 559,27
  3.Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe 260 522,82 239 334,18
  1.Ujemna wartość firmy 217 022,82 160 584,182.Inne rozliczenia międzyokresowe 43 500,00 78 750,00
  - d
  ugoterminowe 39 000,00 69 750,00
  - krótkoterminowe 4 500,00 9 000,00
  12 915 952,97 11 754 315,95
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  PASYWA RAZEM
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód
  ź
  SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.
  PASYWA
  Strona 1 z 2


  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu Podpis:………………
  Strona 2 z 2


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 711 253,69 16 875 075,62
  - od jednostek powi ązanych nieobj ętych metod ą konsolidacji pe
  nej 109 000,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 15 319 678,72 15 356 031,28
  II. Zmiana stanu produktów (zwi
  ększenie - warto ść dodatnia, zmniejszenie -
  warto ść ujemna) 175 000,00 1 019 000,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrze by jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów
  216 574,97 500 044,34
  B. Koszty dzia
  alno ści operacyjnej 15 097 654,67 17 076 731,02
  I. Amortyzacja 410 680,91 468 471,53 II. Zu życie materia
  ów i energii 6 553 354,58 7 233 297,08 III. Us
  ugi obce 6 465 660,29 7 440 764,15 IV. Podatki i op
  aty, w tym: 98 758,08 114 647,46 - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodzenia 1 051 836,51 1 096 908,11
  VI. Ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia , w tym: 200 969,26 206 007,86
  - emerytalne 101 334,75
  VII. Pozosta
  e koszty rodzajowe 132 938,92 111 708,47
  VIII. Warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów 183 456,12 404 926,36
  C. Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) 613 599,02 -201 655,40
  D. Pozosta
  e przychody operacyjne 68 484,12 455 729,16 I. Zysk z tytu
  u rozchodu niefinansowych aktywów trwa
  ych 1 626,02 360 000,00
  II. Dotacje 1 500,00 26 827,56
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV, Inne przychody operacyjne 65 358,10 68 901,60 E. Pozosta
  e koszty operacyjne 138 374,04 1 554 069,02 I. Strata z tytu
  u rozchodu niefinansowych aktywów t rwa
  ych 7 323,95 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 013,50 1 478 686,99 III. Inne koszty operacyjne 135 360,54 68 058,08
  F. Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej (C+D-E) 543 709,10 -1 299 995,26
  G. Przychody finansowe 23 819,70 19 576,53 I. Dywidendy i udzia
  y w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a)
  od jednostek powi ązanych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale
  b) od jednostek pozosta
  ych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaanga żowanie w kapitale
  II. Odsetki, w tym: 23 819,70 19 576,53 - od jednostek powi ązanych 15 137,08 0,00
  III. Zysk z tytu
  u rozchodu aktywów finansowych , w tym:
  - w jednostkach powi ązanych
  IV. Aktualizacja warto ści aktywów finansowych
  V. Inne
  H. Koszty finansowe
  508 724,05 388 778,91 I. Odsetki, w tym: 287 581,37 227 725,16 - dla jednostek powi ązanych 19 644,79 II. Strata z tytu
  u rozchodu aktywów fiansowych, w t ym:
  - w jednostkach powi ązanych III. Aktualizacja warto ści aktywów finansowych 187 157,20 126 837,02 IV. Inne 33 985,48 34 216,73
  I. Zysk (strata) na sprzeda
  ży ca
  o ści lub cz ęści udzia
  ów jednostek
  podporzadkowanych
  J. Zysk (strata) z dzia
  alno ści gospodarczej (F+G-H +/- I) 58 804,75 -1 669 197,64
  K. Odpis warto ści firmy 3 648,47 0,00
  I. Odpis warto ści firmy - jednostki zale żne 3 648,47
  II. Odpis warto ści firmy - jednostki wspó
  zale żne
  L. Odpis ujemnej warto ści firmy 56 438,64 56 438,64
  I. Odpis ujemnej warto ści firmy - jednostki zale żne 56 438,64 56 438,64
  II. Odpis ujemnej warto ści firmy - jednostki wspó
  zale żne
  M. Zysk (strata) z udzia
  ów w jednostkach podporzadkow
  anych
  wycenianych metod ą praw w
  asno ści
  N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/- M) 111 594,92 -1 612 759,00
  O. Podatek dochodowy 65 157,00 61 830,00
  P. Pozosta
  e obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwi ększenia straty) 0,00 0,00
  R. Zyski (straty) mniejszo ści 124 484,47 11 296,25
  L. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) -78 046,55 -1 685 885,25
  Sprawozdanie sporządzi
  a: Mariola Siwek Podpis:………………
  ód źData: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Lp. Wyszczególnienie Za okres
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
  Strona 1 z 2


  Strona 2 z 2


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
  I. Kapita
  (fundusz) w
  asny na początek okresu (BO) 792 944,02 1 605 605,47 - korekty b
  ędów 0,00 0,00 I.a Kapita
  (fundusz) w
  asny na pocz ątek okresu (BO), po korektach 792 944,02 1 605 605,47 1. Kapita
  (fundusz) podstawowy na pocz ątek okresu 1 699 554,80 2 059 554,80 1.1 Zmiany kapita
  u (funduszu) podstawowego 360 000,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  360 000,00 0,00
  - wydanie udzia
  ów ( emisja akcji) 360 000,00 0,00
  - 0,00 0,00
  b)zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - umorzenia udzia
  ów (akcji)0,00 0,00 - 0,00 0,00 1.2 Kapita
  (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 059 554,80 2 059 554,80
  2. Kapita
  (fundusz) zapasowy na początek okresu 839 646,53 1 370 354,53
  2.1 Zmiany kapita
  u (funduszu) zapasowego 530 708,00 286 319,79
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  530 708,00 286 319,79
  - emisja akcji powy żej warto ści nominalnej 530 708,00 0,00
  - z podzia
  u zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - z podzia
  u zysku (ponad wymaganą ustawowo minimaln ą warto ść) 0,00 0,00 - korekta kapita
  ow mniejszo ści 0,00 286 319,79 b)zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00- 0,00 0,00 2.2 Stan kapita
  u (funduszu) zapasowego na koniec okres1 370 354,53 1 656 674,32
  3. Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz
  ątek okresu - zmiany przyj ętych
  zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00
  3.1 Zmiany kapita
  u (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00
  - zmiany cen rynkowych akcji 0,00 0,00
  - wycena aktywów finansowy do wartości godziwej (udzia
  y) 0,00 0,00 - 0,00 0,00 b)zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - zbycia środków trwa
  ych 0,00 0,00- 0,00 0,00 3.2 Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozosta
  ych kapita
  ów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00
  - dop
  aty wspólników 0,00 0,00
  b)zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - zwrotu dop
  at wspólników0,00 0,00 4.2. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5. Róznice kursowe z przeliczenia
  6. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych na początek okresu -486 143,11 -1 746 257,31
  6.1. Zysk z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu 0,00
  0,00
  - zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00
  0,00
  - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  6.2. Zysk z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu, po korektach
  0,00 0,00
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  0,00 0,00
  - podzia
  u zysku z lat ubieg
  ych 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 0,00 - podzia
  zysku 0,00 0,00 6.3. Zysk z lat ubieg
  ych na koniec okresu 0,00 0,00
  6.4. Strata z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu 486 143,11 1 746 257,31
  - zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści
  0,00 0,00
  - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  6.5. Strata z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu, po korektach 486 143,11 1 746 257,31
  a) zwi ększenie (z tytu
  u)
  1 260 114,20 78 046,55
  - przeniesienia straty z lat ubieg
  ych do pokrycia 1 260 114,20 78 046,55 b) zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00 917 137,02 - korekta kapita
  ow mniejszości 0,00 917 137,02 6.6. Strata z lat ubieg
  ych na koniec okresu 1 746 257,31 907 166,84
  6.7. Zysk/Strata z lat ubieg
  ych na koniec okresu -1 746 257,31 -907 166,84
  7. Wynik netto -78 046,55 -1 685 885,25
  a) Zysk netto 0,00 0,00
  b) Strata netto -78 046,55 -1 685 885,25
  c) Odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapita
  (fundusz) w
  asny na koniec okresu (BZ) 1 605 605,47 1 123 177,03
  III.
  Kapita
  (fundusz) w
  asny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podzia
  u zysku (pokrycia straty) 1 605 605,47 1 123 177,03
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjnaul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) W ASNYM
  Lp. Wyszczególnienie Za okres
  Strona 1 z 1


  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
  I. Zysk / Strata netto-78 046,55 -1 685 885,25 II. Korekty razem 282 287,81 1 279 125,94 1. Zyski (straty) mniejszości 124 484,47 11 296,25
  2. Zysk (strata) z udzia
  ów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw
  w
  asno ści
  3. Amortyzacja 410 680,91 468 471,53 4. Odpis wartości firmy 3 648,47 5. Odpis ujemnej wartości firmy -56 438,64 6. Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych 7. Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) 232 310,88 217 918,40 8. Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej 183 590,86 -221 459,15 9. Zmiana stanu rezerw -35 146,00 6 176,00 10. Zmiana stanu zapasów-94 775,47 -364 184,52 11. Zmiana stanu należno ści -618 012,18 1 199 526,70 12. Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 93 704,29 -4 325,08 13. Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych -18 198,42 22 144,45 14. Inne korekty
  III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+II) 204 241,26 -406 759,31
  I. Wp
  ywy 1 626,02 352 676,05
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
  ych 1 626,02 352 676,05
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach wycenianych metodą praw w
  asno ści 0,00 b) w pozosta
  ych jednostkach: 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udzia
  y w zyskach 0,00 0,00
  - sp
  ata udzielonych po życzek d
  ugoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00
  - inne wp
  ywy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. Inne wp
  ywy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki590 584,79 155 736,67
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
  ych 380 986,11 155 736,67
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 209 598,68 0,00 a) w jednostkach wycenianych metodą praw w
  asno ści 0,00 b) w pozosta
  ych jednostkach: 209 598,68 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 209 598,68 0,00
  - udzielone po życzki d
  ugoterminowe 0,00
  4. Dywidendy i inne udzia
  y w zyskach wyp
  acone udzia
  owcom (akcjonariuszom)
  mniejszo ściowym
  5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -588 958,77 196 939,38
  I. Wp
  ywy 1 451 406,18 1 034 465,77
  1. Wp
  ywy netto z wydania udzia
  ów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 0,00 0,00
  2. Kredyty i po
  życzki 1 406 406,18 1 027 196,36 3. Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0,00 0,00 4. Inne wp
  ywy finansowe 45 000,00 7 269,41 II. Wydatki965 354,60 1 072 042,56 1. Nabycie udzia
  ów (akcji) w
  asnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wyp
  aty na rzecz w
  aścicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wyp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u zysku 0,00 0,00 4. Sp
  aty kredytów i pożyczek 620 617,86 679 800,00 5. Wykup d
  użnych papierów warto ściowych 0,00 0,00 6. Z tytu
  u innych zobowiąza ń finansowych 0,00 0,00 7. P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 130 690,65 201 094,21 8. Odsetki 214 046,09 191 148,35 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) 486 051,58 -37 576,79
  D. Przep
  ywy pieniężne netto razem 101 334,07 -247 396,72 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym 101 334,07 -247 396,72
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 0,00 0,00
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 387 302,27 488 636,34 G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+D), w tym 488 636,34 241 239,62
  - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania
  Sprawozdanie sporz ądzi
  a: Mariola Siwek
  Podpis:………………
  ód ź
  Data: 25-08-2017 r.
  Sk
  ad Zarz ądu:
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu Podpis:………………
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  B. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  C. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENIE ŻNYCH (metoda po średnia)
  Lp. Wyszczególnienie Za okres
  Strona 1 z 1


  Koszty zakończonych prac
  rozwojowych Warto
  ść firmy Inne warto
  ści
  niematerialne i prawne Zaliczki na warto ści niematerialne i
  prawne
  Razem
  123 088,68 123 088,68
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 123 088,68 0,00 123 088,68
  114 078,65 114 078,65
  0,00 0,00 9 010,03 0,00 9 010,03 9 010,03 9 010,03
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 123 088,68 0,00 123 088,68
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 9 010,03 0,00 9 010,03
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wyszczególnienie Grunty (w tym
  prawo
  wieczystego
  u żytkowania
  gruntów) Budynki, lokale i obiekty
  in żynierii l ądowej i wodnej Urz
  ądzenia
  techniczne i maszyny Ś
  rodki
  transportu Inne
  środki trwa
  e
  Razem
  BZ 31.12.2015 617 357,18 4 841 601,80 1 039 188,68 751 192,39 105 207,32 7 354 547,37
  Zwi ększenia w tym: 0,00 0,00 178 638,07 193 905,75 0,00 372 5 43,82
  - ze środków trwa
  ych w
  budowie 0,00
  - zakup 2 638,07 11 603,25
  14 241,32
  - przemieszczenia 0,00
  - darowizna 0,00
  - aport 0,00
  - ujawnienia 0,00
  - środki u żywane na podstawie umowy najmu,
  dzier żawy lub innej o
  podobnym charakterze 176 000,00 182 302,50 358 302,50
  Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 6 107,35 0,00 0,00 6 107,35
  - sprzeda ż 6 107,35
  6 107,35
  - przemieszczenia 0,00
  - darowizna 0,00
  - aport 0,00
  - likwidacja 0,00
  - inne 0,00
  BZ 31.12.2016 617 357,18 4 841 601,80 1 211 719,40 945 098,14 105 207,32 7 720 983,84
  BZ 31.12.2015
  Zwi
  ększenia w tym:
  - zakup
  - przemieszczenia
  - darowizna
  - aport
  Grupa Kapita
  owa Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód
  ź
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA
  Nota nr 1 Zmiana stanu warto ści niematerialnych i prawnych
  Wyszczególnienie
  - aport
  - likwidacja
  - inne
  BZ 31.12.2016 Umorzenie
  BZ 31.12.2015 ...
  - inne
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  - darowizna
  - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  - inne
  ...
  BZ 31.12.2016 Odpisy aktualizujące
  Zwi
  ększenia w tym:
  - amortyzacja
  - przemieszczenie
  - inne
  ...
  Zmniejszenia w tym:
  -
  Zmniejszenia w tym: - rozwi ązanie
  BZ 31.12.2015
  Zwi
  ększenia w tym:
  - -
  Wartość netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016
  Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwa
  ych
  Wartość brutto
  - wykorzystanie
  -
  BZ 31.12.2016
  Strona 1 z 15


  BZ 31.12.2015 244 885,12 1 100 303,24 475 090,31 424 596,26 91 010,60 2 335 885,53
  Zwi ększenia w tym: 30 867,84 144 224,40 152 536,62 127 100, 98 4 731,72 459 461,56
  - amortyzacja 30 867,84 144 224,40
  152 536,62127 100,98 4 731,72
  459 461,56
  - przemieszczenia 0,00
  - inne 0,00
  ... 0,00
  Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 6 107,35 0,00 0,00 6 107,35
  - sprzeda ż 6 107,35
  6 107,35
  - likwidacja 0,00
  - przemieszczenia 0,00
  - inne 0,00
  BZ 31.12.2016 275 752,96 1 244 527,64 621 519,58 551 69 7,24 95 742,32 2 789 239,74
  BZ 31.12.2015 0,00
  Zwi ększenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - 0,00
  - 0,00
  - 0,00
  Zmniejszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - rozwi ązanie 0,00
  - wykorzystanie 0,00
  - 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2015 372 472,06 3 741 298,56 564 098,37 326 59 6,13 14 196,72 5 018 661,84
  BZ 31.12.2016 341 604,22 3 597 074,16 590 199,82 393 40 0,90 9 465,00 4 931 744,10
  Nieruchomo ści Warto
  ści
  niematerialne i prawne D
  ugoterminowa
  aktywa finansowe Inne inwestycje
  d
  ugoterminowe
  Razem
  1 100 000,00 1 100 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 919 600,00 0,00 919 600,00
  0,00 0,00 1 018 050,00 0,00 1 018 050,00 1 018 050,00 1 018 050,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 919 600,00 0,00 919 600,00
  0,00 0,00 919 600,00 0,00 919 600,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 1 018 050,00 0,00 1 018 050,00
  0,00 0,00 180 400,00 0,00 180 400,00
  0,00 0,00 81 950,00 0,00 81 950,00
  Umorzenie
  Odpisy z tyt. Trwa
  ej utraty warto ści
  Warto ść brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - zakup
  - przemieszczenia
  - darowizna
  Warto
  ść netto
  Nota nr 3 Zmiana stanu inwestycji d
  ugoterminowych Wyszczególnienie
  - darowizna
  - aport
  - likwidacja
  - inne
  BZ 31.12.2016 Umorzenie
  - wycena
  ...
  - inne
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przemieszczenie
  - inne
  ...
  BZ 31.12.2016
  BZ 31.12.2015
  Zwi
  ększenia w tym:
  - amortyzacja
  - przemieszczenie
  - inne
  ... - -
  Zmniejszenia w tym: Odpisy aktualizuj
  ące
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - trwa
  a utrata warto ści
  BZ 31.12.2016 Wartość netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016 - rozwi
  ązanie
  - wykorzystanie
  -
  Strona 2 z 15


  Udzia
  y i akcjeInne papiery
  warto
  ściowe Udzielone
  po życzki Inne d
  ugoterm.
  aktywa finansowe Razem
  1 100 000,00 1 100 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00
  0,00
  1 100 000,00 1 100 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  919 600,00 919 600,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  919 600,00 0,00 0,00 0,00 919 600,00
  919 600,00 919 600,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  180 400,00 0,00 0,00 0,00 180 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pozosta
  ych jednostkach, w których jednostka pos iada zaangażowanie kapita
  u
  0,00
  1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
  1 100 000,00 1 100 000,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
  0,00
  1 018 050,00 0,00 0,00 0,00 1 018 050,00
  z tytu
  u przekwalifikowania 1 018 050,00 1 018 050,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  1 018 050,00 0,00 0,00 0,00 1 018 050,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  81 950,00 0,00 0,00 0,00 81 950,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  z tytu
  u przekwalifikowania 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup
  ...
  ...
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  -trwa
  ej utraty warto ści
  Nota nr 4 Zmiana stanu d
  ugoterminowych aktywów fin
  ansowych - w jednostkach powiązanych i w pozosta
  ych jednostkach
  Wyszczególnienie - w jednostkach powi ązanych
  Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - rozwi ązanie
  - przekwalifikowanie
  BZ 31.12.2016 Odpisy
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  - przekwalifikowanie
  ...
  ...
  Zmniejszenia w tym:
  - przekwalifikowanie
  BZ 31.12.2016 Wartosć netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  Zmniejszenia w tym:
  - sprzeda ż
  - przekwalifikowanie
  ...
  BZ 31.12.2016 Odpisy
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016 - pozosta
  ych jednostkach Wartość brutto
  BZ 31.12.2015
  Zwi ększenia w tym:
  Zmniejszenia w tym:
  z wyceny bilansowej
  BZ 31.12.2016 Wartosć netto
  BZ 31.12.2015 - zakup
  ...
  ...
  Zmniejszenia w tym: - sprzeda ż
  - przekwalifikowanie
  Zwi ększenia w tym:
  Zmniejszenia w tym: z wyceny bilansowej
  BZ 31.12.2016 ...
  BZ 31.12.2016 Odpisy
  Wartos ć netto
  BZ 31.12.2015
  BZ 31.12.2016
  Strona 3 z 15


  Wartość brutto Watro ść netto Warto ść brutto Watro ść netto Grunt w ochocinie 617 357,18 372 472,06 617 357,18 341 604,22
  Razem 617 357,18 372 472,06 617 357,18 341 604,22
  należno ści z tytu
  u
  dostaw i us
  ug pozosta
  e
  nale żno ści
  z tytu
  u podatków,
  dotacji, ce
  ,
  ubezpiecze ń
  spo
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadcze ń należno ści
  dochodzone na
  drodze s ądowej od jednostek
  pozosta
  ych
  56 095,95 26 097,94 82 193,89
  86,95 0,00 0,00 0,00 86,95
  86,95 0,00 0,00 0,00 86,95
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  56 182,90 0,00 0,00 26 097,94 82 280,84
  LP.
  Liczba na dzie ń
  bilansowy Warto ść na dzie ń
  bilansowy
  1 55 000,00 81 950,00
  23456
  ………

  BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016
  1. 43 197,83 7 130,87
  2. 55 510,22 6 949,92
  3. 0,00 0,00
  4. 620,97 117 079,51
  5.
  6.
  7.
  Razem 99 329,02 131 160,30
  Nota nr 6 Warto
  ść nieamortyzowanych przez jednostk ę ś rodków trwa
  ych, u żywanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzier żawy i innych umów
  - nie dotyczy
  Nota nr 7 Zmiany w stanie odpisów aktualizuj ących nale żno ści d
  ugoterminowe - nie dotyczy
  Nota nr 5 Warto
  ść i powierzchnia gruntów u żytkowanych wieczy ście
  Wyszczególnienie BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016
  Nota nr 8 Zmiany w stanie odpisów aktualizuj ących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - nie dotyczy
  BZ 31.12.2015 Nota nr 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizuj
  ących nale żno ści krótkoterminowe (wg tytu
  ów nale żno ści)
  Wyszczególnienia Odpisy aktualizuj
  ące
  Razem
  - z dzia
  alno ści finansowej
  - przemieszczenia
  Zmniejszenia:
  Zwi
  ększenia w tym:
  - z dzia
  alno ści operacyjnej
  - z dzia
  alno ści finansowej
  Wykorzystanie
  Rozwi ązanie
  BZ 31.12.2016
  Rozwi
  ązanie w tym:
  - z dzia
  alno ści operacyjnej
  Obligacje
  Bony skarbowe
  Czeki
  Nota nr 10 Liczba oraz warto ść posiadanych papierów warto ściowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych d
  u żnych papierów warto ściowych,
  warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyzna ją .
  Rodzaj/ Nazwa Przyznane prawa z posiadania
  Akcje prawo do dywidendy, prawo g
  osu, udzia

  w majatku
  Weksle
  Bony pieni ężne
  Op
  acone z góry prenumeraty
  Pozosta
  e
  Nota nr 11 Wykaz istotnych czynne rozliczenia mi
  ędzyokresowe kosztów
  Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów
  Op
  acone z góry ubezpieczenia maj ątkowe i
  osobowe
  Op
  ata wst ępna leasing operacyjny
  Strona 4 z 15


  Lp. Seria/emisja Rodzaj akcji
  (udzia
  ów) Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udzia
  ów) Warto
  ść
  serii/emisji wg warto ści
  nominalnej Sposób pokrycia
  kapita
  u
  1 Akcje serii A zwyk
  e 250 000,00 100 000,00 wk
  ad pieni ężny
  2 Akcje serii B zwyk
  e 2 000 000,00 800 000,00 wk
  ad pie nięż ny
  3 Akcje serii C zwyk
  e 780 586,00 312 234,40 wk
  ad pien ięż ny
  4 Akcje serii D zwyk
  e 1 218 301,00 487 320,40 wk
  ad pie nięż ny
  5 Akcje serii E zwyk
  e 900 000,00 360 000,00 wk
  ad pieni ężny
  6 789
  10
  Kapita
  razem X 5 148 887,00 2 059 554,80 X
  Liczba udzia
  ów/ akcji
  Warto ść udzia
  ów/ akcji Udzia
  %
  1 739 000,00 695 511,66 33,77
  1 332 940,00 533 012,78 25,88
  1 035 469,00 414 176,47 20,11 208 045,00 83 206,01 4,04
  833 433,00 333 647,88 16,20
  5 148 887,00 2 059 554,80 100,00
  Warto ść
  I Zysk / strata
  netto -1 685 885,25
  II Podzia
  zysku /
  pokrycie straty -1 685 885,25
  1 na kapita

  zapasowy 0,00
  2 z zysków lat
  nast
  ępnych -1 685 885,25
  3 ...
  4 ...
  5 ...
  Wyszczególnienie Rezerwa na
  koszty
  sprawozdania finansowego Rezerwa na koszty badania
  sprawozdania finansowego rodzaj/nazwa rodzaj/nazwa rodzaj/nazwa Razem
  BZ 31.12.2015 1 366,00 10 000,00 11 366,00
  Zwi ększenia 1 000,00 0,00
  1 000,00
  Wykorzystanie 0,00 0,00 0,00
  Rozwi ązanie 1 366,00 10 000,00
  11 366,00
  BZ 31.12.2016 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Nota nr 12 Dane o strukturze w
  asno
  ści kapita
  u podstawowego
  Nota nr 13 Struktura w
  asno ściowa kapita
  u i procent posiadanych akcji (udzia
  ó w) na 31.12.2016
  Akcjonariusz / Udzia
  owiec
  Razem
  Nota nr 14 Stan na pocz ątek roku obrotowego, zwi ększenia i wykorzystanie oraz stan ko ńcowy kapita
  ów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz
  kapita
  u z aktualizacji wyceny- nie dotyczy
  Adam Maria
  ński
  Alicja Wiaderek
  W Enterprise S.A.
  Wealth Bay S.A.
  Pozostali
  Nota nr 17 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe - nie dotyczy
  Nota nr 15 Propozycja podzia
  u zysku lub pokrycia s
  traty za rok obrotowy
  Wyszczególnienie
  Nota nr 16 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - d
  ugoterminowe - nie dotyczy
  Nota nr 18 Pozosta
  e rezerwy d
  ugoterminowe - nie d otyczy
  Nota nr 19 Pozosta
  e rezerwy krótkoterminowe
  Strona 5 z 15


  BZ 31.12.2015 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  do 1 roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 1 roku do 3 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek pozosta
  wych w których jednostka pos iada zaangażowanie w kapitale:
  BZ 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  do 1 roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 1 roku do 3 lat 0,00 194 722,75 0,00 0,00 0,00 0,00 194 722,75
  powy żej 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 5 lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  BZ 31.12.2016 0,00 194 722,75 0,00 0,00 0,00 0,00 194 722, 75
  - od pozosta
  ych jednostek:
  BZ 31.12.2015 0,00 1 058 400,00 0,00 321 399,84 0,00 0,00
  1 379 799,84
  do 1 roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  powy żej 1 roku do 3 lat 0,00 604 800,00 0,00 423 617,31 0,00 0 ,00 1 028 417,31
  powy żej 3 lat do 5 lat 0,00 201 600,00 0,00 23 864,45 0,00 0,0 0 225 464,45
  powy żej 5 lat 0,00 67 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00
  BZ 31.12.2016 0,00 873 600,00 0,00 447 481,76 0,00 0,00 1 321 081,76
  BZ 31.12.2016
  0,00
  0,00
  3 016 589,84873 600,002 142 989,84661 240,76447 481,76213 759,00
  BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016 273 461,46 217 022,82 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00
  56 438,64 56 438,64
  56 438,64 56 438,64
  0,00 0,00
  217 022,82 160 584,18
  1. 39 000,00 69 750,00
  a) 39 000,00 69 750,00
  b) 0,00 0,00
  c) 0,00 0,00
  d) 0,00 0,00
  2. 4 500,00 9 000,00
  a) 4 500,00 9 000,00
  b) 0,00 0,00
  c) 0,00 0,00
  d) 0,00 0,00
  43 500,00 78 750,00
  260 522,82 239 334,18
  Nota nr 20 Zobowi
  ązania d
  ugoterminowe, o pozosta
  ym od dnia bilanso wego okresie sp
  aty
  Wyszczególnienie Kredyty i po
  życzki Z tytu
  u emisji
  d
  u
  żnych papierów warto ściowych Inne
  zobowi ązania
  finansowe Zobowi
  ązania
  wekslowe Inne
  Razem
  - od jednostek powi ązanych:
  Zobowi ązania z tyt. kredytów
  - kredyty, cz ęść d
  ugoterminowa
  - kredyty, cz ęść krótkoterminowa
  Zobowi ązania z tyt. po życzek
  Nota nr 21 Powi
  ązanie wybranych sk
  adników bilansu wykazanych z pod zia
  em na częśc d
  ugo- i krótkoterminow ą
  Pozycja bilansowa Opis pozycji
  Inwestycje
  - udzielone po życzki, cz ęśc d
  ugoterminowa
  - udzielone po życzki, cz ęść krótkoterminowa
  Ujemna warto śc firmy
  BO
  - po
  życzki, cz ęść d
  ugoterminowa
  - po życzki, cz ęść krótkoterminowa
  Zobowi ązania finansowe
  - zobowiazania finansowe , cze śc d
  ugoterminowa
  - zobowiazania finansowe , cze śc krótkoterminowa
  Zwi ększenia, w tym:
  Zmniejszenia, w tym:
  odpis Nota nr 22 Wykaz istotnych rozlicze
  ń mi ędzyokresowych przychodów i biernych rozlicze ń mi ędzyokresowych
  Wyszczególnienie
  Pozosta
  e
  Krótkoterminowe Ś rodki pieni ężne otrzymane na sfinansowanie
  nabycia lub wytworzenia środków trwa
  ych
  Otrzymane nieodp
  atnie środki trwa
  e w budowie,
  ś rodki trwa
  e, warto ści niematerialne i prawne
  Op
  acone z góry, nie wykonane świadczenia
  Pozosta
  e
  BZ
  Inne rozliczenia mi
  ędzyokresowe
  D
  ugoterminowe Ś rodki pieni ężne otrzymane na sfinansowanie
  nabycia lub wytworzenia środków trwa
  ych
  Otrzymane nieodp
  atnie środki trwa
  e w budowie,
  ś rodki trwa
  e, warto ści niematerialne i prawne
  Op
  acone z góry, nie wykonane świadczenia
  RAZEM OGÓ EM
  Nota nr 23 Wykaz zobowi ąza ń zabezpieczonych na maj ątku Spó
  ki ze wskazaniem charakteru i formy tych za bezpieczeń - nie dotyczy
  Strona 6 z 15


  kwota % aktywów kwota % aktywów0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  375 347,74 0,00 0,00 0,00
  375 347,74
  0,00 0,00 0,00 0,00
  375 347,74 0,00 0,00 0,00
  Nota nr 25 Sk
  adniki aktywów nieb ęd ące instrumentami finansowymi wyceniane wed
  ug warto ści godziwej - nie dotyczy
  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  15 319 678,72 15 356 031,28
  15 319 678,72 15 356 031,28
  216 574,97 500 044,34
  216 574,97 500 044,34
  0,00 0,00
  109 000,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00
  109 000,00 0,00
  109 000,00 0,00
  0,00 0,00
  15 536 253,69 15 856 075,62
  01.01.2015- 31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  15 319 678,72 15 356 031,28
  15 319 678,72 15 356 031,28
  0,00 0,00
  216 574,97 500 044,34
  216 574,97 500 044,34
  0,00 0,00
  109 000,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  109 000,00 0,00
  109 000,00 0,00
  0,00 0,00
  15 536 253,69 15 856 075,62
  -udzielone gwarancje
  - zobowi ązania warunkowe w zakresie
  emerytur i podobnych świadcze ń
  Razem Nota nr 24 Zobowi
  ązania warunkowe
  Wyszczególnienie BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016
  - dotycz ące jednostek powi ązanych i stowarzyszonych:
  - udzielone por ęczenia
  Razem - dotycz
  ące pozosta
  ych jednostek:
  - udzielone por ęczenia
  -udzielone gwarancje
  Gwarancje
  - zobowi ązania warunkowe w zakresie
  emerytur i podobnych świadcze ń
  Struktura rzeczowa (wg rodzajów dzia
  alno ści)
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug, w tym:
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug reklamowych
  Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przych
  odów ze sprzedaży produktów, towarów i materia
  ów
  Struktura terytorialna
  - ze sprzeda
  ży materia
  ów
  Z powy ższych przychodów sprzeda ż dla jednostek powi ązanych wynosi:
  1. Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug:
  - sprzeda ż produktów
  - sprzeda ż us
  ug
  2. Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów
  -
  -
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów w tym:
  - ze sprzeda ży towarów
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug razem w tym:
  Kraj
  Eksport
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów razem w tym:
  Kraj
  Eksport - sprzeda
  ż towarów
  - sprzeda ż materia
  ów
  RAZEM
  Eksport RAZEM
  Z powy
  ższych przychodów sprzeda ż dla jednostek powi ązanych wynosi:
  1. Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug
  Kraj
  Eksport
  2. Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów
  Kraj
  Strona 7 z 15


  BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016488 636,34 241 239,62130 295,63 148 028,14
  358 340,71 93 211,48
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  488 636,34 241 239,62 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  1. 410 680,91 468 471,53
  15 740,00 9 010,03
  394 940,91 459 461,50
  2. 0,00 217 918,40
  190 106,89
  27 811,51
  3. 183 590,86 -221 459,15
  -360 000,00
  -3 566,34 7 323,95
  187 157,20 131 216,90
  4. -35 146,00 6 176,00
  345,00 -10 366,00
  -35 491,00 16 542,00
  Nota nr 27 Koszty wed
  ug rodzaju ' - Nie dotyczy, j
  ednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat
  a) Kasa
  c) Rachunek w banku
  Nota nr 28
  Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne oraz struktura środków pieni ężnych dla potrzeb rachunku przep
  ywów
  pieni ężnych
  Ś rodki pieni ęzne i inne aktywa pieni ężne
  1. Środki pieni ężne w kasie i na
  rachunkach bankowych:
  a) Środki pieni ężne w drodze
  b)
  c)
  2. Inne
  środki pieni ężne:
  4. Krótkoterminowe aktywa finansowe
  zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku
  przep
  ywów pieni ężnych do środków
  pieni ężnych
  a)
  b)
  c)
  5. Razem środki pieni ężne dla potrzeb
  rachunku przep
  ywów pieni ężnych (1+2+3-
  3c+4)
  Nota nr 29 Obja śnienia do rachunku przep
  ywów pieni ężnych
  3. Inne aktywa pieni
  ężne:
  a) lokaty
  b) odsetki od lokat na 31-12-2016
  c) nie zaliczone do środków pieni ężnych w
  rozumieniu rachunku przep
  ywów
  pieni ężnych
  - -
  odsetki zap
  acone od kredytów
  odsetki zap
  acone z tyt.leasingu
  odsetki od d
  użnych papierów warto ściowych
  odsetki zap
  acone od d
  ugoterminowych nale żno ścidywideny otrzymane
  odsetki naliczone od udzielonych po życzek
  Wyszczególnienie
  Amortyzacja
  amortyzacja warto ści niematerialnych i prawnych
  amortyzacja środków trwa
  ych
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy)
  odsetki zap
  acone od udzielonych po życzek
  warto ść netto zliwkidowanych aktywów
  strata ze zbycia krótkoterminowych aktywów
  finansowych
  aktualizacja warto ści krótkoterminowych aktywów finansowychZmiana stanu rezerw wynika z nast ępuj ących
  bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowi ązania
  bilansowa zmiana stanu rezerw na świadczenia
  pracownicze
  odsetki naliczone od lokat i udzielonych pozyczek
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści inwestycyjnej
  przychody ze sprzeda ży warto ści niematerialnych
  i prawnych
  warto ść netto sprzedanych warto ści
  niematerialnych
  przychody ze sprzeda ży rzeczowych aktywów
  trwa
  cyh
  warto ść netto sprzedanych i zlikwidowanych
  rzeczowych aktywów trwa
  ych
  warto ść rezerw z tyt.podatku odroczonego
  warto ść rezerw wy
  ączona w wyniku utraty
  kontroli
  Strona 8 z 15


  5.-94 775,47 -364 184,52
  -94 775,47 -364 184,52
  6. -618 012,18 1 199 526,70
  -618 012,18 1 199 526,70
  7. 93 704,29 -4 325,08
  93 704,29 -4 325,08
  8. -18 198,42 22 144,45
  -18 198,42 22 144,45
  9. 0,00 0,00
  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  1. Sprzeda
  ż
  produktów i us
  ug 15 711 253,69 16 875 075,62
  2. Pozosta
  e
  przychody
  operacyjne 68 484,12 455 729,16
  3. Pozosta
  e
  przychody
  finansowe 23 819,70 19 576,53
  15 803 557,51 17 350 381,31
  Przychody zwi ększaj ące podstaw ę opodatkowania
  1. Róznice kursowe
  z wyceny 200,66
  2. Odsetki
  zap
  acone 6 745,18
  3. 6 945,84 0,00
  Przychody wy
  ączone z podstawy opodatkowania
  1. Róznice kursowe
  z wyceny 5 325,98
  2. Przychody z
  rozwiazania
  rezerw 330,00
  3. Dotacja 1 500,00 9 750,00
  4. 6 825,98 10 080,00
  15 803 677,37 17 340 301,31
  Zmiana nale żno ści wynika z nast ępuj ących zmiana stanu nale żno ści krótkoterminowych
  wynikaj ąca z bilansu
  korekta o rozrachunki wniesione aportem
  korekta o dop
  aty do kapita
  ukorekta o zmian ę stanu nale żno ści z tytu
  u zbycia rzeczowych aktywów trwa
  ychkorekta o zmian ę stanu nale żno ści z tytu
  u zbycia
  inwestycji niefinansowych
  Zmiana stanu zapasów wynika z nast ępuj ących bilansowa zmiana zapasów
  warto ść zapasów przej ęta w wyniku obj ęcia
  kontroli
  warto ść zapasów wy
  ączona w wyniku utraty
  kontroli
  korekta o zmian ę stanu zobowi ąza ń z tytu
  u
  nabycia aktywów finansowych
  korekta o odsetki od po życzek
  Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych
  zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych
  wynikaj ąca z bilansu
  odsetki naliczone z tyt.leasingudotacje
  korekta o zmian
  ę stanu nale żno ści z tytu
  u zbycia
  inwestycji finansowych
  Zmiana stanu zobowi ąza ń krótkoterminowych,
  zmiana stanu zobowiaza ń krótkoterminowych
  wynikaj ąca z bilansu
  korekta o zmian ę zobowi ązania z tyt.leasingu
  sp
  ata udzielonych po życzek i odsetek
  korekta o otrzymane po życzki
  Razem
  PRZYCHODY PODLEGAJ ĄCE OPODATKOWANIU
  Na warto ść pozycji "inne korekty" sk
  adaj ą
  likwidacja środków trwa
  ych
  Nota nr 30 Rozliczenie g
  ównych pozycji rózni ących podstaw ę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku fina nsowego (zysku/straty) brutto
  Przychody bilansowe
  Razem
  Razem
  Strona 9 z 15


  1.Koszty
  podstawowej
  dzia
  alno
  ści
  operacyjnej 15 097 654,67 17 076 731,02
  2. Koszty pozosta
  ej
  dzia
  alno
  ści
  operacyjnej 138 374,04 1 554 069,02
  3. Koszty
  dzia
  alno
  ści
  finansowej 508 724,05 388 778,91
  15 744 752,76 19 019 578,95
  1. Sk
  adki ZUS
  niezap
  acone 8 124,72 6 239,11
  2. Rezerwy na
  koszty 11 366,00 1 000,00
  3. Ubezpieczenia
  NKU 986,70 7 265,27
  4. Koszty egzekucji
  komorniczych 5 557,92 9 018,60
  5. Odpisy
  aktualizujace
  nalezno
  ści 3 013,50 1 478 686,99
  6.
  Naliczone odsetki od pozyczek 53 556,80 26 770,13
  7. Aktualizacja
  warto
  ści
  inwestycji 67 157,20 876 837,02
  8. Odsetki karno-
  skarbowe 1 529,68 6 086,29
  9. Ró
  żnice kursowe
  z wyceny 393,90 278,20
  10. Odpis
  aktualizauj
  ący
  warto ść pozyczki 120 000,00
  11. Pozosta
  e koszty
  operacyjne NKU 74 872,07 32 423,93
  12. Faktury
  niezap
  acone
  przeterminowane
  30 dni 62 904,45
  13.
  Naliczone odsetki od zobowi ąza ń 26,06
  14. Amortyzacja u
  żytkowania
  wieczystego 30 867,84 30 867,84
  15. Amortyzacja
  ŚT -
  dotacja 3 000,00 9 000,00
  16. amortyzacja
  leasing finansowy 130 690,65 201 094,15
  17.
  Umowy zlecenia i sk
  . ZUS
  niezap
  acone 10 516,54 32 180,06
  18. inne koszty
  finansowe 648,88 180,00
  19.
  20.
  21.
  22. 585 212,91 2 717 927,59
  1. Koszty
  sprawozdania fin.
  Za rok ubieg
  y 1 021,00 1 036,00
  2. Koszty z faktur
  przeterminowany
  ch zap
  acone roku biezacym 113 064,74 84 008,38
  3. Korekta kosztów
  faktury
  przeterminowane
  30 dni 14 220,25
  4. Leasing
  operacyjny - raty 130 690,65 154 793,21
  5.
  Umowy zlecenia i sk
  adki ZUS
  zap
  acone 15 410,46 10 516,54
  8. Odsetki zap
  acone 4 546,45 7 134,04
  9. Inne koszty 9 173,77
  10.
  11.
  Koszty bilansowe
  Razem
  Koszty nie stanowi
  ące kosztów uzyskania przychodów
  Razem
  Inne korekty kosztów podatkowych
  Strona 10 z 15


  288 127,32 257 488,17
  15 447 667,17 16 559 139,53
  Rozliczenie straty z 2010 250,94
  Rozliczenie straty z 2011 6 875,45
  3.
  4.
  250,94 6 875,45
  355759,00 774286,00 0,19 0,19
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  1. Przypis
  podatkowy
  2. Aktywa z tytu
  u
  podatku
  odroczonego
  3. Rezerwy na
  podatek
  odroczony
  0,00 0,00
  Pozosta
  e obci ążenia wyniku finansowego, w tym:
  0,00 0,00
  1.
  2.
  3.
  BZ 31.12.2015 BZ 31.12.2016220 205,91 361 701,32 0,00 0,00
  0,00 0,00
  1 23 1 23
  Nak
  ady poniesione na ochron ę ś rodowiska:
  123
  Nak
  ady planowane na ochron ę ś rodowiska:
  12 3
  Razem
  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnychStawka podatku dochodowego od osób
  prawnych
  Podatek dochodowy (zobowi ązanie)
  Podatek odroczony i inne, w tym:
  RAZEM PODATEK DOCHODOWY
  Razem
  RAZEM KOSZTY PODATKOWE
  Zmniejszenia podstawy opodatkowania
  Wyszczególnienia
  Warto ść ogó
  em, z tego:
  odsetki Nota nr 31 Informacje o przychodach, kosztach i wyn
  ikach dzia
  alności zaniechanej w roku obrotowym lub
  przewidzianej do zaniechania w roku nast ępnym - nie dotyczy
  Nota nr 32 Koszt wytworzenia środków trwa
  ych w budowie: w tym odsetki oraz skapi talizowane różnice kursowe od zobowi ąza ń zaci ągni ętych w celu ich
  sfinansowania w roku obrotowym
  Środki trwa
  e
  14241,32
  Ś rodki trwa
  e w budowie
  224719,36
  skapitalizowane ró
  żnice kursowe
  Nota nr 33 Poniesione w ostatnim roku i planowane n a następny rok nak
  ady na niefinansowe aktywa trwa
  e
  Wyszczególnienie Koszty
  Nak
  ady na niefinansowe aktywa trwa
  e w roku poniesione:
  Nak
  ady na niefinansowe aktywa trwa
  e w roku planow ane:
  Nota nr 34 Odsetki oraz różnice kursowe powi ększaj ące cen ę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy
  Nota nr 36 Informacje o charakterze i celu gospodar czym zawartych przez jednostkę umów nieuwzgl ędnionych w bilansie w zakresie niezb ędnym do
  oceny ich wp
  ywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
  Strona 11 z 15


  01.01.2015-31.12.201501.01.2016-
  31.12.2016
  1 Pracownicy
  produkcyjni 3,00 12,00
  2 Pracownicy
  nieprodukcyjni 18,00 11,00
  21,00 23,00
  01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-
  31.12.2016
  1 Organy
  zarz
  ądzaj ące 120 000,00 116 430,73
  120 000,00 116 430,73
  2 Organy
  nadzoruj
  ące 0,00 1 550,00
  0,00 1 550,00
  3 Organy
  administruj
  ący 0,00 0,00
  120 000,00 117 980,73
  2016
  1 5 000,00
  2 3 4 5 000,00
  Razem
  Nota nr 39 Informacje o wynagrodzeniach,
  ącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp
  aconych lub nal eżnych osobom wchodz ącym w sk
  ad organów
  zarz ądzaj ących, nadzoruj ących albo administruj ących spó
  ek handlowych (dla ka żdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zo bowiąza ń
  wynikaj ących z emerytur i świadcze ń o podobnym charakterze dla by
  ych cz
  onków organów lub zobowiąza ń zaci ągni ętych w zwi ązku z tymi
  emerytutami, ze wskazaniem kwoty ogó
  em dla ka żdej grupy organu
  Wyszczególnienie
  - wynagrodzenie
  ączne z wynagrodzneiem z
  zysku
  - zobowi ązania wynikaj ące z emerytut i tym
  podobnych
  Nota nr 37 Informacje o transakcjach zawartych prz
  ez jednostkę na innych warunkach ni ż rynkowe ze stronami powi ązanymi , przez które rozumie
  si ę podmioty powi ązane zdefiniowane w mSR przyj ętych zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
  lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. Informacje t e mogą by ć zgrupowane wed
  ug rodzaju z wyj ątkiem przypadku, gdy informacje na temat
  poszczególnych transakcji s ą niezb ędne dla oceny ich wp
  ywu na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki -nie dotyczy
  Nota nr 38 Informacje o przeci ętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzia
  em na grupy zawodowe
  Grupy zawodowe
  Nota nr 40 Kwoty zaliczek, kredytów, po życzek i świadcze ń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodz ącym w sk
  ad organów
  zarz ądzaj ących , nadzoruj ących i admistruj ących jednostki, ze wskazaniem ich g
  ównych warunków , wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot
  sp
  aconych, odpisanych lub umorzonych, a tak że zobowi ąza ń zaci ągni ętych w ich imieniu tytu
  em gwarancji i por ęcze ń wszelkiego rodzaju, ze
  wskazaniem kwoty ogó
  em dla ka żdego z tych organów - nie dotyczy
  - wynagrodzenie

  ączne z wynagrodzneiem z
  zysku
  - zobowi ązania wynikaj ące z emerytut i tym
  podobnych
  - wynagrodzenie
  ączne z wynagrodzneiem z
  zysku
  - zobowi ązania wynikaj ące z emerytut i tym
  podobnych
  Razem
  Pozosta
  e us
  ugi
  Razem
  Nota nr 41 Informacje o wynagrodzeniu bieg
  ego rewi
  denta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozd ań finansowych , wyp
  aconym lub
  nale żnym za rok obrotowy.
  Wyszczególnienie
  Obowi ązkowe badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Inne us
  ugi po świadczaj ące
  Us
  ugi doradztwa podatkowego
  Strona 12 z 15


  Wp
  ywy na sumę bilansow ą Wp
  ywy na wynik finansowy
  Nale żno ści Zobowi ązania Przychody Koszty
  379 999,44 23 083,03 7 380,00 152 100,00
  387 379,44 0,00 175 183,03 0,00 % posiadanego
  zaangażowania w kapitale Kapita
  w
  asny Spó
  ki za ostatni rok obrotowy
  Zysk / Strata netto Spó
  ki za ostatni
  rok obrotowy
  50,40 3 508 144,83 22 774,70 100 -330 901,84 -106 621,55
  Nota nr 42 Informacje o przychodach i kosztach z ty
  tu
  u b
  ędów pope
  nionych w latach ubieg
  ych odnoszonych w r oku obrotowym na kapita

  (fundusz) w
  asny z podaniem ich kwoty i rodzaju - n ie dotyczy
  Nota nr 43 Informacje o znacz ących zdarzeniach, jakie nast ąpi
  y po dniu bilansowym, a nie uwzgl ędnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich
  wp
  ywie na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
  Wyszczególnienie
  1. Zawieszenie obrotu akcjami spó
  ki Wealth Bay S.A. - Komunikat Zarz ądu Gie
  dy
  Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.
  z 14.06.2017 (Newconnect) 81 950,00 81 950,00
  2 34 5
  Nota nr 44 Przedstawienie dokonanych w roku obrotow ym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, je żeli wywieraj ą one istotne
  wp
  ywy na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowo dowaną zmianami kwot ę wyniku finansowego oraz
  zmian w kapitale w
  asnym oraz przedstawienie zmian y sposobu sporządania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy
  Nota nr 45 Informacje liczbowe zapewniaj ące porównywalno ść danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj ący ze sprawozdaniem za rok
  obrotowy - nie dotyczy
  Nota nr 46 Informacje o wspólnych przedsi ęwzi ęciach, które nie podlegaj ą konsolidacji - nie dotyczy
  Nota nr 47 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
  Nazwa jednostki BZ 31.12.2016 01.01.2016-31.12.2016
  1 Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.
  Razem:
  Nota nr 48 Wykaz spó
  ek, w których jednostka posiad a zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie g
  osów w organie stanowiącym spó
  ki.
  Nazwa i siedziba jednostki
  Moderndach Sp. Z o.o. ochocin 6/4 , 87-600 Lipno
  Virtual Exclusive Art. Sp. Z o.o. ul. Drewnowska 48 , 91-002 ódź
  2 Moderndach Sp. z o.o.
  Strona 13 z 15


  1. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odst ąpienie od konsolidacji.
  Assetus Spó
  ka Akcyjna
  ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 ód ź
  Monitor S ądowy i Gospodarczy
  3. Podstawowe wska źniki ekonomiczne-finansowe, charakteryzuj ących dzia
  alno ść jednostek w danym i ubieg
  ym roku obrotowym
  Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok
  bie żący
  15 602 046,97 16 867 038,00 250 976,76 22 774,70 3 485 370,13 3 508 144,83 125 000,00 125 000,00
  0,00 24 000,00 -87 823,66 -106 621,55 -224 280,29 -330 9 01,84 100 000,00 100 000,00
  pkt. 3. cd
  Rok poprzedzający Rok bie żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący
  3 109 393,37 3 360 370,13 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  pkt. 3. cd
  Rok poprzedzaj ący Rok bie żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący Rok
  poprzedzaj ący Rok bie
  żący
  0,00 0,00 3 286 339,15 3 339 879,14 20 22
  PSR -236 456,63 -324 280,29 560,00 0,00 0 0 PSR
  Nazwa i siedziba jednostki powiązanej Warto
  ść przychodów netto ze sprzeda ży
  produktów, towarów i materia
  ów oraz przychodów finansowych Wynik finansowy netto Kapita
  w
  asny, w tym: Kapita

  podstawowy
  Moderndach Sp. z o.o. ochocin
  6/4, 87-600 Lipno Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdani
  u finansowym
  2. Nazwa i siedziba jednoski sporz ądzaj ącej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy ższym szczeblu grupy kapita
  owej oraz miejscu jego
  publikacji
  Kapita
  zapasowy Kapita
  z aktualizacji wyceny Pozost a
  e kapita
  y rezerwowe
  Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska 48, 91-002 ódź
  3 4567
  1. Moderndach Sp. z o.o.
  ochocin 6/4, 87-600 Lipno
  2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.
  ul. Drewnowska 48, 91-002 ód ź
  3 4 56
  8 9
  Nazwa i siedziba jednostki powi ązanej
  Przeciętne roczne zatrudnienie
  Rodzaj stosowanych standardów : MSR / PSR przez powi ązane
  1. Moderndach Sp. z o.o.
  ochocin 6/4, 87-600 Lipno
  2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.
  ul. Drewnowska 48, 91-002 ód ź
  3 4
  7 8 9
  Nazwa i siedziba jednostki powi ązanej Zysk (strata) z lat ubieg
  ych Warto
  ść aktywów trwa
  ych
  5 678 9
  Strona 14 z 15


  Nazwa i siedziba jednostki powi ązanejData obj
  ęcia
  kontroli Przej ęty udzia
  w kapitale
  zak
  adowym Warto ść obj ętych
  udzia
  ów wg cen
  nabycia Warto ść godziwa
  aktywów netto
  jednostki zale
  żnej Warto
  ść firmy /
  Ujemna warto ść
  firmy Okres amortyzacji warto ści firmy/
  ujemnej warto ści
  firmy Warto
  ść odpisów
  amortyzacyjnych
  na dzie
  ń
  31.12.2016
  1. Moderndach Sp. z o.o. ochocin 6/4, 87-600
  Lipno
  05.06.2014, zmiany
  w strukturze
  udzia
  ów 31.12.2014 50,40% 1 678 880,37 1 961 073,53 -282 193,16 5 lat -121 608,98
  2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o., ul.
  Drewnowska 48, 91-002 30.09.2010r. 100% 87 000,00 62 678,17 24 321,83 5 lat 24 321,83
  Pozycja bilansowa Rodzaj waluty Warto ść kursu Nr tabeli Data
  Nale żno ści i
  zobowiazania USD 4,1793 252/NBP/2016 31-12-2016
  Nale żno ści i
  zobowiazania EUR 4,4240 252/NBP/2016 31-12-2016
  Sprawozdanie sporz
  ądzi
  a: Mariola Siwek Podpis:………………
  ód źData: 25-08-2017 r.
  Zarz ąd w sk
  adzie:
  Podpis:………………
  Kwota warto ści firmy/ ujemnej warto ści firmy
  Nota nr 50 Sporz ądzanie sprawozdania sporz ądzanego za okres, w ci ągu którego nastapi
  o po
  ączenie - Nie dotyczy
  Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdani
  u finansowym
  1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarz ądu
  Nota nr 51 Wyst
  ępowanie niepewno ści co do mo żliwo ści kontynuowania dzia
  alno ści, opis niepewno ści oraz stwierdzenie, że taka niepewno ść
  wyst ępuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawi era korekty z tym związane; opis podejmowanych b ądź planowanych przez jednostk ę
  dzia
  a ń maj ących na celu eliminacj ę niepewno ści. - nie dotyczy
  Nota nr 52 Inne informacje niewymienione powy żej, je żeli mog
  yby w istotny sposób wp
  yn ąć na ocen ę sytuacji maj ątkowej i finansowej oraz wynik
  finansowy jednostki W dniu 27.02.2017r. Zarz ąd Spó
  ki Assetus S.A. otrzyma
  informacj ęo z
  o żeniu przez Wierzyciela wniosku o og
  oszenie upad
  o ści Spó
  ki Assetus S.A. W
  dniu 11.07.2017r. S ąd Rejonowy dla odzi Śródmie ścia w odzi ustanowi
  dla Spó
  ki Assetus S.A. tymcz asowego nadzorcę s ądowego.
  Nota nr 53 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyj ęte do ich wyceny
  Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolid owane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy
  kapitałowej. w której skład wchodzi spółka jako jed nostka zależna, oraz miejscu gdzie sprawozdanie jes t dostępne:
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej sporządza spółka Assetus S.A. z siedzibą
  w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84
  Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolido wane sprawozdanie finansowe na naajniższym szczeblu grupy
  kapitałowej. w której skład wchodzi spółka jako jed nostka zależnoa, oraz miejscu gdzie sprawozdanie je st dostępne:
  Nie występuje
  Nazwa i siedziby zarządu / siedziby statutowej jedno stki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest
  wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialn ość majątkową:
  Nie występuje
  Strona 15 z 15


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 15

  Pobierz plik
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSETUS S.A. za 2016 rok
  Sprawozdanie Zarz ądu z dzia
  alno ści
  (Grupy Kapita
  owej)

  Szanowni Państwo ,

  W 2016r. spółka zależna Emitenta konsekwentn ie rozwijała część produkcyjną związaną ze
  sprzedażą produktów bardziej zaawansowanych technol ogicznie , w tym kompletnych domów
  mieszkalnych , oraz prefabrykowanych elementów kons trukcyjnych m/in. stropów. W związku z
  wdrażaniem w 2016r. nowych zaawansowanych techniczn ie produktów , jak również
  przygotowaniem linii technologicznych do ich produk cji spółka Moderndach Sp. z o.o. poniosła
  znaczące koszty operacyjne , co ma wpływ na osiągan e przez Emitenta skonsolidowane wyniki w
  2016r. Dodatkowo w związku z silną konkurencją na r ynku prefabrykowanych domów , szczególnie w
  konstrukcji drewnianej szkieletowej , spółka zależn a tj. Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła w trzecim
  kwartale 2016r. proces optymalizacji oferty produkt owej , szczególnie w ramach produktów
  zaawansowanych technologicznie , co powinno przełoż yć się w średnim horyzoncie czasowym na
  optymalizację kosztów zarówno bezpośrednich jak i p ośrednich. W aktywach bilansu w 2016 roku w
  stosunku do roku poprzedniego nastąpiły poniższe zm iany: Wartość aktywów trwałych zmalała o
  (872 183,08) zł, co stanowi spadek o (41,8)%, główn ie z powodu zmniejszenia wartości inwestycji
  długoterminowych o kwotę (848 450,00) zł; Majątek obrotowy uległ zmniejszeniu o (43 176,29) zł,
  co stanowi spadek o (8,5)%. Zmiana ta została spowo dowana głównie spadkiem należności
  krótkoterminowych o (72 079,66) zł, co stanowi spad ek o (31,5)% oraz zwiększeniem wartości
  inwestycji krótkoterminowych o 37 361,10 zł, tj. o 14.8%. W pasywach bilansu zauważyć można
  następujące zmiany w roku badanym w stosunku do rok u poprzedniego: Zmniejszenie wartości
  kapitału własnego o (962 095,75) zł, tj. o (46,1)%. %, co zostało spowodowane poniesieniem w roku
  badanym straty netto w kwocie (962 095,75) zł. Wz rost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o
  kwotę 46 736,38 zł, tj. o 9,3%, głównie w wyniku wz rostu zobowiązań długoterminowych o kwotę
  194 722,75 zł.
  W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt personalny pomiędzy Przewodniczącym Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką E mitenta , o czym Emitent informował w
  swoich Raportach ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/ 2017 z dnia 25.02.2017r. Źródło tego konfliktu
  stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej (żony) Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i
  funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj . spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim rapor cie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p.
  Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15
  lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przek azana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział
  Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emi tenta o złożeniu przez Pana Adama


  Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta.
  Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej
  działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, ab y Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował
  z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarząde m spółki złożenia wniosku o wszczęcie
  jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko spół ce, tym bardziej upadłościowego. Nie było
  również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe
  informować GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem
  przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z
  jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiej kolwiek wierzytelności, której dłużnikiem
  byłby Emitent. Nie występował również do biura księ gowego Emitenta o przygotowanie
  jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie są
  spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki
  byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek
  czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp.
  z o.o. W dniu 20.07.2017 r. Emitent powziął inform ację o złożeniu przez byłego członka Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adama Mariańskiego , wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi o zabezpieczenie majątku Emitenta. Postano wieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla
  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek Adama M ariańskiego o ustanowienie zarządu
  przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę
  sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania , w którym nadzorca ma określić sytuację
  finansową Emitenta.
  Jednocześnie w związku ze zmianami w składz ie Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki
  Moderndach Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe władz e spółki zależnej rozpoczęły weryfikację oraz
  ocenę działań poprzednich Zarządów , oraz managerów spółki Moderndach Sp. z o.o. , szczególnie w
  świetle działań lub ich braku i decyzji podejmowany ch przez poprzednie kierownictwo spółki
  Moderndach Sp. z o.o. tj. m/in. panią Dorotę Mariań ską mających decydujący wpływ na obecną
  trudną sytuację spółki Moderndach Sp. z o.o. W ocen ie władz spółki Moderndach Sp. z o.o.
  historyczne działania poprzedniego kierownictwa spó łki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz
  podejmowane przez poprzednie kierownictwo decyzje z nacząco z biegiem czasu , coraz bardziej
  ograniczają teraz możliwości funkcjonowania czy roz woju spółki Moderndach Sp. z o.o. , co wiąże się
  z ryzykiem zakłóceń w działalności operacyjnej prze dsiębiorstwa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o. , jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.
  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201 7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.


  Jednocześnie w dniu 14 lipca 2017r. Grupa Kapitałowa spółki Assetus S.A. powiększyła się o
  spółkę Kasmo Sp. z o.o. , w której Emitent kupił u działy stanowiące 51% w kapitale spółki Kasmo Sp.
  z o.o. Dzięki tej transakcji , Grupa Kapitałowa Emi tenta może wykorzystać wiele elementów synergii
  pomiędzy posiadanymi spółkami i wygenerować dodatko we zyski . Jednocześnie akwizycja pozwoliła
  wzmocnić trudna sytuację spółki Moderndach Sp. z o .o. , co bardzo pozytywnie zostało odebrane
  przez rynek dotychczasowych kooperantów spółki Moderndach Sp. z o.o. Dodatkowo w drugim
  kwartale br. , trzecia spółka Emitenta tj. Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła
  działalność związaną z rynkiem konstrukcji drewni anych , uzupełniając w ten sposób działalność
  spółki Moderndach Sp. z o.o. i wzmacniając jej po zycję na rynku .

  Z poważaniem ,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 16

  Pobierz plik
  1

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.
  ZA ROK OBROTOWY 2016

  2

  SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU ASSETUS S.A.
  ZA ROK OBROTOWY 2016

  1. Ogólny zarys opisu dzia
  alno
  ści Spó
  ki w 2016 r ….........…………….………...……… 3
  2. Sprawozdanie Zarz
  ądu Spó
  ki z dzia
  alno ści w 2016r. Spó
  ki Assetus S.A.
  (jednostkowe)………………………………………………………………….. ……….... 4
  3. Sprawozdanie Zarz
  ądu Spó
  ki z dzia
  alno ści w 2016r. Spó
  ki Assetus S.A.
  (skonsolidowane) ……………………………………………………………………..… 7
  4. Informacje ogólne o Spó
  ce dominuj
  ącej ...………………......………….…………….... 10
  5. Informacje ogólne o Spó
  ce zale
  żnej….……………………………….….………...…...12
  6. Opis organizacji Grupy Kapita
  owej Assetus S.A. …………...……….…….....………13
  7. Istotne zdarzenia wp
  ywaj
  ące na dzia
  alno ść jednostki……..……..…………..………13
  8. Przewidywany rozwój jednostki………………………………..….……… ……...……..15
  9. Wa
  żniejsze osi ągni ęcia w dziedzinie bada ń i rozwoju ……………………….……...… 16
  10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa …….......………..…………………… .17
  11. Informacja o nabyciu lub zbyciu udzia
  ów (akcji ) w
  asnych………………………… 18
  12. Posiadane przez jednostk
  ę oddzia
  y (zak
  ady) …………………….…….………….... 18
  13. Instrumenty finansowe w zakresie:
  a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zak
  óce
  ń przep
  ywów środków
  pieni
  ęż nych oraz utraty p
  ynno ści finansowej, na jakie nara żona jest jednostka,
  b) przyj
  ętych przez jednostk ę celach i metodach zarz ądzania ryzykiem finansowym,


  ącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla
  których stosowana jest rachunkowo
  ść zabezpiecze ń………...………………….….….… 18
  14. Stosowanie
  adu korporacyjnego …………………………………….…….…..…….… 18
  15. Ryzyka zwi
  ązane z dzia
  alno ścią ………………………..………..………..……...… 19


  3

  1. Ogólny zarys opisu dzia
  alno ści Spó
  ki w 2016 r.

  W związku z zakupem przez Emitenta w drugim kwartale 2014r. pakietu kontrolnego 50,4%
  udziałów w kapitale spółki Moderndach Sp. z o.o. (jednego z czołowych producentów konstrukcji
  drewnianych, posiadającego swój zakład produkcyjny w centralnej Polsce, lidera w produkcji
  konstrukcji drewnianych dachów, jak również produce nta domów o uznanej wieloletniej renomie,
  który jest obecny na rynku w Polsce od przeszło 20 lat i posiada nowoczesny park maszynowy, a
  swoje wyroby eksportuje również za granicę -
  www.moderndach.pl ) , oraz zakupem pakietu
  kontrolnego 51% udziałów w kapitale spółki Kasmo Sp . z o.o. Spółka (Emitent) , Assetus S.A. jako
  jednostka dominująca zajmuje się koordynacją rozwo ju swoich spółek zależnych, pełniąc
  jednocześnie funkcję ramienia medialnego Grupy Kapi tałowej Assetus z racji posiadanych portali
  internetowych szybkajazda.pl i telegraf.biz. W zwi ązku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce
  Moderndach Sp. z o.o., spółka Assetus S.A. od drugi ego kwartału 2014r. konsoliduje wyniki spółki
  Moderndach sp. z o.o. , zaś wyniki spółek Kasmo sp. z o.o. i Grupa kapitałowa Moderndach sp. z o.o. ,
  będą konsolidowane od trzeciego kwartału 2017r.
  Emitent zajmuje się dodatkowo działalnością w segmencie reklamy w sieci Internet. Z obszaru
  reklamy w sieci internet Spółka realizuje kampanie reklamowe w serwisach informacyjnych
  www.szybkajazda.pl i www.telegraf.biz, których jes t wydawcą udostępniając powierzchnie
  reklamowe w postaci bannerów reklamowych i publik acji artykułów sponsorowanych.
  4

  2. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia
  alno ści w 2016 r. Spó
  ki Assetus S.A. (jednostkowe)

  Szanowni Państwo ,

  Rok 2015r. był dla Emitenta udany, był jedno cześnie pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym ,
  w którym Emitent konsolidował wyniki swojej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. Podjęty szereg
  działań przez Emitenta , w tym systematyczna modern izacja linii produkcyjnych fabryki należącej do
  spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w 2015r, oraz kontynuowana stała optymalizacja procesów
  produkcyjnych zaczęła trwale przekładać się na zary sowujący się stały trend rosnący wolumenu
  sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Modern dach Sp. z o.o., przy jednoczesnym wzroście
  udziału w sprzedaży produktów bardziej zaawansowany ch technologicznie np. kompletnych domów
  mieszkalnych czy prefabrykowanych elementów konstru kcyjnych – stropów . Umożliwiło to spółce
  Moderndach Sp. z o.o. już w 2015r. podejmowanie się realizacji większych i bardziej rentownych
  zamówień , co dodatkowo umacniało jej pozycję na ry nku i stabilizując przychody w średnim
  horyzoncie czasowym .
  W 2016r. spółka zależna Emitenta konsekwent nie rozwijała część produkcyjną związaną ze
  sprzedażą produktów bardziej zaawansowanych technol ogicznie , w tym kompletnych domów
  mieszkalnych , oraz prefabrykowanych elementów kons trukcyjnych m/in. stropów. W związku z
  wdrażaniem w 2016r. nowych zaawansowanych techniczn ie produktów , jak również
  przygotowaniem linii technologicznych do ich produk cji spółka Moderndach Sp. z o.o. poniosła
  znaczące koszty operacyjne , co ma wpływ na osiągan e przez Emitenta skonsolidowane wyniki w
  2016r. Dodatkowo w związku z silną konkurencją na r ynku prefabrykowanych domów , szczególnie w
  konstrukcji drewnianej szkieletowej , spółka zależn a tj. Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła w trzecim
  kwartale 2016r. proces optymalizacji oferty produkt owej , szczególnie w ramach produktów
  zaawansowanych technologicznie , co powinno przełoż yć się w średnim horyzoncie czasowym na
  optymalizację kosztów zarówno bezpośrednich jak i p ośrednich. W aktywach bilansu w 2016 roku w
  stosunku do roku poprzedniego nastąpiły poniższe zm iany: Wartość aktywów trwałych zmalała o
  (872 183,08) zł, co stanowi spadek o (41,8)%, główn ie z powodu zmniejszenia wartości inwestycji
  długoterminowych o kwotę (848 450,00) zł; Majątek obrotowy uległ zmniejszeniu o (43 176,29) zł,
  co stanowi spadek o (8,5)%. Zmiana ta została spowo dowana głównie spadkiem należności
  krótkoterminowych o (72 079,66) zł, co stanowi spad ek o (31,5)% oraz zwiększeniem wartości
  inwestycji krótkoterminowych o 37 361,10 zł, tj. o 14.8%. W pasywach bilansu zauważyć można
  następujące zmiany w roku badanym w stosunku do rok u poprzedniego: Zmniejszenie wartości
  kapitału własnego o (962 095,75) zł, tj. o (46,1)%. %, co zostało spowodowane poniesieniem w roku
  badanym straty netto w kwocie (962 095,75) zł. Wz rost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o
  kwotę 46 736,38 zł, tj. o 9,3%, głównie w wyniku wz rostu zobowiązań długoterminowych o kwotę
  194 722,75 zł.
  W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt personalny pomiędzy Przewodniczącym Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką E mitenta , o czym Emitent informował w
  swoich Raportach ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/ 2017 z dnia 25.02.2017r. Źródło tego konfliktu
  stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej (żony) Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i


  5

  funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj
  . spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim rapor cie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p.
  Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15
  lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przek azana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział
  Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emi tenta o złożeniu przez Pana Adama
  Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta.
  Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej
  działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, ab y Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował
  z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarząde m Spółki złożenia wniosku o wszczęcie
  jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko Spół ce, tym bardziej upadłościowego. Nie było
  również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe
  informować GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem
  przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z
  jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiej kolwiek wierzytelności, której dłużnikiem
  byłby Emitent. Nie występował również do biura księ gowego Emitenta o przygotowanie
  jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie są
  spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki
  byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek
  czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp.
  z o.o. W dniu 20.07.2017 r. Emitent powziął infor mację o złożeniu przez byłego członka Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adama Mariańskiego , wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi o zabezpieczenie majątku Emitenta. Postano wieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla
  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek Adama M ariańskiego o ustanowienie zarządu
  przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę
  sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania , w którym nadzorca ma określić sytuację
  finansową Emitenta.

  Jednocześnie w związku ze zmianami w składzi e Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki
  Moderndach Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe władz e spółki zależnej rozpoczęły weryfikację oraz
  ocenę działań poprzednich Zarządów , oraz managerów spółki Moderndach Sp. z o.o. , szczególnie w
  świetle działań lub ich braku i decyzji podejmowany ch przez poprzednie kierownictwo spółki
  Moderndach Sp. z o.o. tj. m/in. panią Dorotę Mariań ską mających decydujący wpływ na obecną
  trudną sytuację spółki Moderndach Sp. z o.o. W ocen ie władz spółki Moderndach Sp. z o.o.
  historyczne działania poprzedniego kierownictwa spó łki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz
  podejmowane przez poprzednie kierownictwo decyzje z nacząco z biegiem czasu , coraz bardziej
  ograniczają teraz możliwości funkcjonowania czy roz woju spółki Moderndach Sp. z o.o. , co wiąże się
  z ryzykiem zakłóceń w działalności operacyjnej prze dsiębiorstwa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o., jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.


  6

  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201
  7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.
  W pierwszym kwartale 2017r. poprawiły się w yniki Spółki w stosunku do analogicznego okresu w
  2016r. , poprawie uległy przychody ze sprzedaży jed nostkowo na koniec pierwszego kwartału 2017r.
  wyniosły 43 tys. zł. w stosunku do jednostkowo 37 t ys. zł. na koniec pierwszego kwartału 2016r.
  Jednocześnie Spółka osiągnęła zysk netto na koniec pierwszego kwartału 2017r. w wysokości 8,8 tys.
  zł. w stosunku do 59,7 tys. straty na koniec pierws zego kwartału 2016r.
  W pierwszym kwartale 2017r. , Spółka kontyn uowała działania związane z nawiązywaniem
  kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagrani cznymi , w ramach budowy nowych rynków zbytu
  dla szerokiego wachlarza produktów spółki Moderndac h Sp. z o.o.

  Z poważaniem ,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek
  7


  3. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia
  alno ści w 2016 r. Spó
  ki Assetus S.A.
  (skonsolidowane)


  Szanowni Państwo ,

  W 2016r. spółka zależna Emitenta konsekwentn ie rozwijała część produkcyjną związaną ze
  sprzedażą produktów bardziej zaawansowanych technol ogicznie , w tym kompletnych domów
  mieszkalnych , oraz prefabrykowanych elementów kons trukcyjnych m/in. stropów. W związku z
  wdrażaniem w 2016r. nowych zaawansowanych techniczn ie produktów , jak również
  przygotowaniem linii technologicznych do ich produk cji spółka Moderndach Sp. z o.o. poniosła
  znaczące koszty operacyjne , co ma wpływ na osiągan e przez Emitenta skonsolidowane wyniki w
  2016r. Dodatkowo w związku z silną konkurencją na r ynku prefabrykowanych domów , szczególnie w
  konstrukcji drewnianej szkieletowej , spółka zależn a tj. Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła w trzecim
  kwartale 2016r. proces optymalizacji oferty produkt owej , szczególnie w ramach produktów
  zaawansowanych technologicznie , co powinno przełoż yć się w średnim horyzoncie czasowym na
  optymalizację kosztów zarówno bezpośrednich jak i p ośrednich. W aktywach bilansu w 2016 roku w
  stosunku do roku poprzedniego nastąpiły poniższe zm iany: Wartość aktywów trwałych zmalała o
  (872 183,08) zł, co stanowi spadek o (41,8)%, główn ie z powodu zmniejszenia wartości inwestycji
  długoterminowych o kwotę (848 450,00) zł; Majątek obrotowy uległ zmniejszeniu o (43 176,29) zł,
  co stanowi spadek o (8,5)%. Zmiana ta została spowo dowana głównie spadkiem należności
  krótkoterminowych o (72 079,66) zł, co stanowi spad ek o (31,5)% oraz zwiększeniem wartości
  inwestycji krótkoterminowych o 37 361,10 zł, tj. o 14.8%. W pasywach bilansu zauważyć można
  następujące zmiany w roku badanym w stosunku do rok u poprzedniego: Zmniejszenie wartości
  kapitału własnego o (962 095,75) zł, tj. o (46,1)%. %, co zostało spowodowane poniesieniem w roku
  badanym straty netto w kwocie (962 095,75) zł. Wz rost zobowiązań i rezerw na zobowiązania o
  kwotę 46 736,38 zł, tj. o 9,3%, głównie w wyniku wz rostu zobowiązań długoterminowych o kwotę
  194 722,75 zł.
  W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt personalny pomiędzy Przewodniczącym Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką E mitenta , o czym Emitent informował w
  swoich Raportach ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/ 2017 z dnia 25.02.2017r. Źródło tego konfliktu
  stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej (żony) Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i
  funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj . spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim rapor cie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p.
  Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15
  lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przek azana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział
  Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emi tenta o złożeniu przez Pana Adama
  Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta.
  Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej
  działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, ab y Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował
  z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarząde m spółki złożenia wniosku o wszczęcie


  8

  jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko spół
  ce, tym bardziej upadłościowego. Nie było
  również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe
  informować GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem
  przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z
  jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiej kolwiek wierzytelności, której dłużnikiem
  byłby Emitent. Nie występował również do biura księ gowego Emitenta o przygotowanie
  jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie są
  spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki
  byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek
  czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp.
  z o.o. W dniu 20.07.2017 r. Emitent powziął inform ację o złożeniu przez byłego członka Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adama Mariańskiego , wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi o zabezpieczenie majątku Emitenta. Postano wieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla
  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek Adama M ariańskiego o ustanowienie zarządu
  przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę
  sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania , w którym nadzorca ma określić sytuację
  finansową Emitenta.
  Jednocześnie w związku ze zmianami w składz ie Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki
  Moderndach Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe władz e spółki zależnej rozpoczęły weryfikację oraz
  ocenę działań poprzednich Zarządów , oraz managerów spółki Moderndach Sp. z o.o. , szczególnie w
  świetle działań lub ich braku i decyzji podejmowany ch przez poprzednie kierownictwo spółki
  Moderndach Sp. z o.o. tj. m/in. panią Dorotę Mariań ską mających decydujący wpływ na obecną
  trudną sytuację spółki Moderndach Sp. z o.o. W ocen ie władz spółki Moderndach Sp. z o.o.
  historyczne działania poprzedniego kierownictwa spó łki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz
  podejmowane przez poprzednie kierownictwo decyzje z nacząco z biegiem czasu , coraz bardziej
  ograniczają teraz możliwości funkcjonowania czy roz woju spółki Moderndach Sp. z o.o. , co wiąże się
  z ryzykiem zakłóceń w działalności operacyjnej prze dsiębiorstwa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o. , jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.
  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201 7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.
  Jednocześnie w dniu 14 lipca 2017r. Grupa Ka pitałowa spółki Assetus S.A. powiększyła się o
  spółkę Kasmo Sp. z o.o. , w której Emitent kupił u działy stanowiące 51% w kapitale spółki Kasmo Sp.
  z o.o. Dzięki tej transakcji , Grupa Kapitałowa Emi tenta może wykorzystać wiele elementów synergii
  pomiędzy posiadanymi spółkami i wygenerować dodatko we zyski . Jednocześnie akwizycja pozwoliła
  wzmocnić trudna sytuację spółki Moderndach Sp. z o .o. , co bardzo pozytywnie zostało odebrane


  9

  przez rynek dotychczasowych kooperantów spółki
  Moderndach Sp. z o.o. Dodatkowo w drugim
  kwartale br. , trzecia spółka Emitenta tj. Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła
  działalność związaną z rynkiem konstrukcji drewni anych , uzupełniając w ten sposób działalność
  spółki Moderndach Sp. z o.o. i wzmacniając jej po zycję na rynku .

  Z poważaniem ,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek
  10

  4. Informacje ogólne o spó
  ce dominuj ącej
  Nazwa ( firma ) ASSETUS S.A.
  Kraj Polska
  Siedziba ód ź
  Adres 90-318 ód ź, ul. Sienkiewicza 82/84
  Numer KRS 0000347195
  Regon 121138472
  NIP 679 30 27 361

  Organy Emitenta
  W sk
  ad Zarządu Assetus S.A. na dzie ń sporz ądzania niniejszego raportu wchodzi:
  Piotr Wiaderek – Prezes Zarządu

  W sk
  ad Rady Nadzorczej Assetus S.A. na dzie ń sporz ądzania niniejszego raportu wchodz ą:

  · Krzysztof Mo żyszek
  · Wanda Jab
  o ńska
  · Alicja Wiaderek
  · Sebastian Kostecki
  · Krzysztof Durczak  11

  Struktura akcjonariatu
  Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcj onariuszy posiadających, na dzie ń
  sporz ądzenia raportu rocznego za 2016 r., co najmniej 5% w kapitale i g
  osów na walnym
  zgromadzeniu, przedstawia si ę nast ępuj ąco:

  1. ADAM MARIA ŃSKI 1 739 000 – 33,77%
  2. ALICJA WIADEREK 1 332 940 – 25,88%
  3. W. ENTERPRISE S.A. 1 035 469 – 20,11%
  4. WEALTH BAY S.A. 208 045 – 4,04%
  5. POZOSTALI 833 433 - 16,20%

  Kapita
  zak
  adowy dzieli si ę na :

  a) 250.000 (dwie ście pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji zwyk
  ych na okaziciela serii A o warto ści
  nominalnej 0,40 z
  (czterdzie ści groszy) ka żda,

  b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwyk
  ych na okazic iela serii B, o wartości nominalnej 0,40 z

  (czterdzie ści groszy) ka żda,

  c) 780.586 (siedemset osiemdziesi ąt tysi ęcy pi ęćset osiemdziesi ąt sze ść) akcji zwyk
  ych na
  okaziciela serii C, o warto ści nominalnej 0,40 z
  (czterdzie ści groszy) ka żda.

  d) 1.218.301 ( jeden milion dwie ście osiemna ście tysi ęcy trzysta jeden) akcji zwyk
  ych na
  okaziciela serii D, o warto ści nominalnej 0,40 z
  (czterdzie ści groszy) ka żda;

  e) 900 000 (s
  ownie: dziewi ęćset tysi ęcy) akcji zwyk
  ych na okaziciela serii E, o warto ści
  nominalnej 0,40 z
  (czterdzie ści groszy) ka żda; w sumie 5 148 887 akcji co stanowi 100%
  kapita
  u zak
  adowego;
  i wynosi 2 059 554,80 z
  (s
  ownie: dwa miliony pi ęćdziesi ąt dziewi ęć tysi ęcy pi ęćset pi ęćdziesi ąt
  cztery z
  ote osiemdziesi ąt groszy)  12

  5. Informacje ogólne o spó
  ce zale żnej

  Nazwa ( firma ) - MODERNDACH Sp. z o.o.
  Kraj – Polska
  Siedziba – Lipno
  Adres - 87-600 Lipno, ochocin 6/4
  Numer KRS – 0000293415
  Regon – 340368076
  NIP – 4660369334


  Nazwa ( firma ) – GRUPA KAPITA OWA MODERNDACH SP Z O.O.
  Kraj – Polska
  Siedziba – Lipno
  Adres – 87-600 Lipno, ochocin 6/4
  Numer KRS – 00003217786
  Regon – 100582571
  NIP - 7251983357


  Nazwa ( firma ) – KASMO SP Z O.O.
  Kraj – Polska
  Siedziba – Pabianice
  Adres – 95-200 Pabianice, Kili
  ńskiego 33
  Numer KRS – 0000047972
  Regon – 472388323
  NIP - 7311792573


  W dniu 19.05.2017r. Zgromadzenie Wspólników spó
  ki Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. z
  siedzib ą w odzi zmieni
  o nazw ę spó
  ki i jej siedzib ę , która obecnie dzia
  a pod firm ą ;
  Grupa Kapita
  owa Moderndach Sp. z o.o. z siedzib ą w ochocinie, 87-600 Lipno ,
  ochocin 6/4 ,  13

  6. Opis organizacji Grupy Kapita
  owej Assetus S.A.


  W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. na dzień spo rządzenia raportu wchodzi jednostka
  dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostki zal eżne podlegające konsolidacji Grupa Kapitałowa
  Moderndach Sp. z o.o. (100% udziałów) , Moderndach Sp. z o. o. (50,4% udziałów) , oraz Kasmo Sp. z
  o.o. (51% udziałów). Jednostka dominująca Assetus S.A. zajmuje się koordynacją rozwoju spółek
  zależnych dla pełnego wykorzystania efektu synergii działalności spółek zależnych , pełniąc
  jednocześnie funkcję ramienia medialnego Grupy Kapi tałowej Assetus z racji posiadanych portali
  internetowych szybkajazda.pl i telegraf.biz .W zwią zku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce
  Moderndach Sp. z o.o. posiadającej wieloletnie trad ycje i ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji
  drewnianych z sektora produkcyjnego, spółka Assetus S.A. od drugiego kwartału 2014r. konsoliduje
  wyniki spółki zależnej , a od trzeciego kwartału 20 17r. będzie konsolidować wyniki spółki Grupa
  Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. i Kasmo Sp. z o.o.
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka As setus S.A. zatrudnia 1 osobę na pełny etat.

  7. Istotne zdarzenia wp
  ywaj ące na dzia
  alno ść jednostki

  W 2016r. spółka zależna Emitenta konsekwentn ie rozwijała część produkcyjną związaną ze
  sprzedażą produktów bardziej zaawansowanych technol ogicznie , w tym kompletnych domów
  mieszkalnych , oraz prefabrykowanych elementów kons trukcyjnych m/in. stropów. W związku z
  wdrażaniem w 2016r. nowych zaawansowanych techniczn ie produktów , jak również
  przygotowaniem linii technologicznych do ich produk cji spółka Moderndach Sp. z o.o. poniosła
  znaczące koszty operacyjne , co ma wpływ na osiągan e przez Emitenta skonsolidowane wyniki w
  2016r. Dodatkowo w związku z silną konkurencją na r ynku prefabrykowanych domów , szczególnie w
  konstrukcji drewnianej szkieletowej , spółka zależn a tj. Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła w trzecim
  kwartale 2016r. proces optymalizacji oferty produkt owej , szczególnie w ramach produktów
  zaawansowanych technologicznie , co powinno przełoż yć się w średnim horyzoncie czasowym na
  optymalizację kosztów zarówno bezpośrednich jak i p ośrednich.

  W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt person alny pomiędzy Przewodniczącym Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką E mitenta , o czym Emitent informował w
  swoich Raportach ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/ 2017 z dnia 25.02.2017r. Źródło tego konfliktu


  14

  stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej (żony)
  Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i
  funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj . spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w
  Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim rapor cie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p.
  Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15
  lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przek azana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział
  Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emi tenta o złożeniu przez Pana Adama
  Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta.
  Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej
  działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, ab y Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował
  z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarząde m spółki złożenia wniosku o wszczęcie
  jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko spół ce, tym bardziej upadłościowego. Nie było
  również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe
  informować GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem
  przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z
  jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiej kolwiek wierzytelności, której dłużnikiem
  byłby Emitent. Nie występował również do biura księ gowego Emitenta o przygotowanie
  jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie są
  spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki
  byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek
  czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp.
  z o.o. W dniu 20.07.2017 r. Emitent powziął inform ację o złożeniu przez byłego członka Rady
  Nadzorczej Emitenta p. Adama Mariańskiego , wniosku do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
  w Łodzi o zabezpieczenie majątku Emitenta. Postano wieniem z dnia 11.07.2017 r. Sąd Rejonowy dla
  Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek p. Adam a Mariańskiego o ustanowienie zarządu
  przymusowego nad majątkiem Emitenta i jednocześnie wyznaczył tymczasowego nadzorcę
  sądowego, któremu zlecił przygotowanie sprawozdania , w którym nadzorca ma określić sytuację
  finansową Emitenta.
  Jednocześnie w związku ze zmianami w składz ie Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki
  Moderndach Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe władz e spółki zależnej rozpoczęły weryfikację oraz
  ocenę działań poprzednich Zarządów , oraz managerów spółki Moderndach Sp. z o.o. , szczególnie w
  świetle działań lub ich braku i decyzji podejmowany ch przez poprzednie kierownictwo spółki
  Moderndach Sp. z o.o. tj. m/in. panią Dorotę Mariań ską mających decydujący wpływ na obecną
  trudną sytuację spółki Moderndach Sp. z o.o. W ocen ie władz spółki Moderndach Sp. z o.o.
  historyczne działania poprzedniego kierownictwa spó łki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz
  podejmowane przez poprzednie kierownictwo decyzje z nacząco z biegiem czasu , coraz bardziej


  15

  ograniczają teraz możliwości funkcjonowania czy roz
  woju spółki Moderndach Sp. z o.o. , co wiąże się
  z ryzykiem zakłóceń w działalności operacyjnej prze dsiębiorstwa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o., jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.
  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201 7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.
  Jednocześnie w dniu 14 lipca 2017r. Grupa Ka pitałowa spółki Assetus S.A. powiększyła się o
  spółkę Kasmo Sp. z o.o. , w której Emitent kupił u działy stanowiące 51% w kapitale spółki Kasmo Sp.
  z o.o. Dzięki tej transakcji , Grupa Kapitałowa Emi tenta może wykorzystać wiele elementów synergii
  pomiędzy posiadanymi spółkami i wygenerować dodatko we zyski . Jednocześnie akwizycja pozwoliła
  wzmocnić trudna sytuację spółki Moderndach Sp. z o .o. , co bardzo pozytywnie zostało odebrane
  przez rynek dotychczasowych kooperantów spółki Moderndach Sp. z o.o. Dodatkowo w drugim
  kwartale br. trzecia spółka Emitenta tj. Grupa Kap itałowa Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła
  działalność z rynkiem konstrukcji drewnianych , uzupełniając w ten sposób działalność spółki
  Moderndach Sp. z o.o. i wzmacniając jej pozycję na rynku .  8. Przewidywany rozwój jednostki
  W zwi ązku ze zmianami w sk
  adzie Zarz ądu spó
  ki zale żnej Emitenta tj. spó
  ki Moderndach
  Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe w
  adze spó
  ki za leżnej rozpocz ę
  y weryfikacj ę oraz ocen ę dzia
  a ń
  poprzednich Zarz ądów , oraz managerów spó
  ki Moderndach Sp. z o.o. , szczególnie w świetle
  dzia
  a ń lub ich braku i decyzji podejmowanych przez pop rzednie kierownictwo spó
  ki Moderndach
  Sp. z o.o. tj. m/in. pani ą Dorot ę Maria ńsk ą maj ących decyduj ący wp
  yw na obecn ą trudn ą sytuacj ę
  spó
  ki Moderndach Sp. z o.o. W ocenie w
  adz spó
  ki Moderndach Sp. z o.o. historyczne dzia
  ania
  poprzedniego kierownictwa spó
  ki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz podejmowane przez
  poprzednie kierownictwo decyzje znacz ąco z biegiem czasu , coraz bardziej ograniczaj ą teraz


  16

  mo
  żliwo ści funkcjonowania czy rozwoju spó
  ki Moderndach Sp. z o.o. , co wiąże si ę z ryzykiem
  zak
  óce ń w dzia
  alno ści operacyjnej przedsi ębiorstwa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o., jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.
  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201 7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.
  Jednocześnie w dniu 14 lipca 2017r. Grupa Ka pitałowa spółki Assetus S.A. powiększyła się o
  spółkę Kasmo Sp. z o.o. , w której Emitent kupił u działy stanowiące 51% w kapitale spółki Kasmo Sp.
  z o.o. Dzięki tej transakcji , Grupa Kapitałowa Emi tenta może wykorzystać wiele elementów synergii
  pomiędzy posiadanymi spółkami i wygenerować dodatko we zyski . Jednocześnie akwizycja pozwoliła
  wzmocnić trudna sytuację spółki Moderndach Sp. z o .o. , co bardzo pozytywnie zostało odebrane
  przez rynek dotychczasowych kooperantów spółki Moderndach Sp. z o.o. Dodatkowo w drugim
  kwartale br. trzecia spółka Emitenta tj. Grupa Kap itałowa Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła
  działalność z rynkiem konstrukcji drewnianych , uzupełniając w ten sposób działalność spółki
  Moderndach Sp. z o.o. i wzmacniając jej pozycję na rynku .

  9. Wa żniejsze osi ągni ęcia w dziedzinie bada ń i rozwoju

  W 2016r. spółka zależna Emitenta konsekwentnie rozw ijała część produkcyjną związaną ze
  sprzedażą produktów bardziej zaawansowanych technol ogicznie , w tym kompletnych domów
  mieszkalnych , oraz prefabrykowanych elementów kons trukcyjnych m/in. stropów. W związku z
  wdrażaniem w 2016r. nowych zaawansowanych techniczn ie produktów , jak również
  przygotowaniem linii technologicznych do ich produk cji spółka Moderndach Sp. z o.o. poniosła
  znaczące koszty operacyjne , co ma wpływ na osiągan e przez Emitenta skonsolidowane wyniki w
  2016r. Dodatkowo w związku z silną konkurencją na r ynku prefabrykowanych domów , szczególnie w
  konstrukcji drewnianej szkieletowej , spółka zależn a tj. Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła w trzecim
  kwartale 2016r. proces optymalizacji oferty produkt owej , szczególnie w ramach produktów
  zaawansowanych technologicznie .


  17


  10. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

  W związku ze zmianami w składzie Zarządu spółki z ależnej Emitenta tj. spółki Moderndach
  Sp. z o.o. 15 lutego 2017r. , nowe władze spółki za leżnej rozpoczęły weryfikację oraz ocenę działań
  poprzednich Zarządów , oraz managerów spółki Mode rndach Sp. z o.o. , szczególnie w świetle
  działań lub ich braku i decyzji podejmowanych prz ez poprzednie kierownictwo spółki Moderndach
  Sp. z o.o. tj. m/in. panią Dorotę Mariańską maj ących decydujący wpływ na obecną trudną sytuację
  spółki Moderndach Sp. z o.o. W ocenie władz spół ki Moderndach Sp. z o.o. historyczne działania
  poprzedniego kierownictwa spółki Moderndach Sp. z o.o. lub ich brak , oraz podejmowane przez
  poprzednie kierownictwo decyzje znacząco z biegiem czasu , coraz bardziej ograniczają teraz
  możliwości funkcjonowania czy rozwoju spółki Mod erndach Sp. z o.o. , co wiąże się z ryzykiem
  zakłóceń w działalności operacyjnej przedsiębiorst wa.
  Dlatego obecne kierownictwo spółki Moderndac h Sp. z o.o. , stoi na stanowisku podjęcia
  energicznych działań mających na celu przede wszyst kim ochronę interesów akcjonariuszy Emitenta.
  Jednocześnie podjęte zostały działania związane z o pracowaniem rzetelnej analizy przyczyn obecnej
  sytuacji spółki Moderndach Sp. z o.o., jak również programu poprawy sytuacji spółki Moderndach
  Sp. z o.o.
  W efekcie tych działań , w dniu 04.08.201 7 r. została podpisana przez spółkę Moderndach Sp . z
  o.o. z siedzibą w Łochocinie umowa z Doradcą Res trukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy
  restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem po stępowania restrukturyzacyjnego przez
  Moderndach Sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emite nt informował w swoim Raporcie ESPI nr
  20/2017 z dnia 13.07.2017r.
  Jednocześnie w dniu 14 lipca 2017r. Grupa Ka pitałowa spółki Assetus S.A. powiększyła się o
  spółkę Kasmo Sp. z o.o. , w której Emitent kupił u działy stanowiące 51% w kapitale spółki Kasmo Sp.
  z o.o. Dzięki tej transakcji , Grupa Kapitałowa Emi tenta może wykorzystać wiele elementów synergii
  pomiędzy posiadanymi spółkami i wygenerować dodatko we zyski . Jednocześnie akwizycja pozwoliła
  wzmocnić trudna sytuację spółki Moderndach Sp. z o .o. , co bardzo pozytywnie zostało odebrane
  przez rynek dotychczasowych kooperantów spółki Moderndach Sp. z o.o. Dodatkowo w drugim
  kwartale br. trzecia spółka Emitenta tj. Grupa Kap itałowa Moderndach Sp. z o.o. rozpoczęła
  działalność z rynkiem konstrukcji drewnianych , uzupełniając w ten sposób działalność spółki
  Moderndach Sp. z o.o. i wzmacniając jej pozycję na rynku .
  18

  11. Informacja o nabyciu lub zbyciu udzia
  ów (akcji ) w
  asnych

  Emitent w roku obrotowym 2016 nie nabywa
  , ani nie zbywa
  udzia
  ów (akcji) w
  asnych.

  12. Posiadane przez jednostk
  ę oddzia
  y (zak
  ady)

  Nie dotyczy żadnego z podmiotów wchodz ących w sk
  ad Grupy Kapita
  owej Assetus S.A.
  13. Instrumenty finansowe w zakresie:
  a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zak
  ó ce
  ń przep
  ywów środków
  pieni
  ęż nych oraz utraty p
  ynno ści finansowej, na jakie nara żona jest jednostka,
  b) przyj
  ętych przez jednostk ę celach i metodach zarz ądzania ryzykiem finansowym,


  ącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla
  których stosowana jest rachunkowo
  ść zabezpiecze ń

  Emitent w roku obrotowym 2016 nie stosowa
  żadnych instrumentów zabezpieczaj ących.

  14. Stosowanie
  adu korporacyjnego
  Emitent stosuje zasady
  adu korporacyjnego, o który m mowa w dokumencie „Dobre
  Praktyki Spó
  ek Notowanych na NewConnect (2010)” In formacja dotycząca stosowania
  adu
  korporacyjnego stanowi za
  ącznik do Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016.

  Zasady
  adu korporacyjnego stanowi ą za
  ącznik nr 16  19

  15. Ryzyka zwi ązane z dzia
  alno ścią

  Ryzyko zwi
  ązane z makroekonomiczn ą sytuacj ą na polskim rynku

  Na wyniki Emitenta mog ą mie ć wp
  yw czynniki makroekonomiczne, takie jak: panuj ąca
  na rynku polskim sytuacja gospodarcza, zmiany pozio mu produktu krajowego brutto i inflacja.
  Istnieje ryzyko, że pogarszaj ąca si ę sytuacja na rynku finansowym b ędzie mia
  a prze
  o żenie na
  sytuacje na rynku wewn ętrznym, co mo że prze
  o ży ć si ę na zmiany popytu na konstrukcje
  drewniane i dachowe w Polsce.

  Ryzyko zwi
  ązane z grup ą kapita
  ow ą

  Emitent tworzy Grup ę Kapita
  ow ą poprzez konsolidacj ę metod ą pe
  n ą wyników
  finansowych spó
  ki Moderndach Sp. z o.o. z siedzib ą w ochocin, w której posiada udzia
  y
  stanowi ące 50,4% kapita
  u zak
  adowego oraz uprawniaj ące do 50,4% g
  osów na Walnym
  Zgromadzeniu Wspólników , za ś od trzeciego kwarta
  u 2017r. b ędzie dodatkowo konsolidowa

  wyniki spó
  ki Grupa Kapita
  owa Moderndach Sp. z o.o . w której posiada 100% udzia
  ów , oraz
  spó
  ki Kasmo Sp. z o.o. , w której kontroluje 51% u dzia
  ów. Istnieje ryzyko, iż w przypadku
  pogorszenia sytuacji finansowej lub wyników finanso wych ,jednej ze spó
  ek zależnych
  pogorszeniu mo że ulec sytuacja finansowa lub wyniki finansowe Emit enta.

  Ryzyko zwi
  ązane z inwestycj ą w Moderndach Sp. z o.o.

  Emitent dokona
  inwestycji d
  ugoterminowej w Modern dach Sp. z o.o. , zaś w po
  owie
  2017r. dodatkowo zaanga żowa
  si ę w ramach inwestycji d
  ugoterminowej w Kasmo Sp. z o.o. w
  celu osi ągni ęcia dodatniej stopy zwrotu z zaanga żowanego kapita
  u w przysz
  o ści. Istnieje
  ryzyko, że sytuacja na rynku konstrukcji drewnianych i sprze daży domów ulegnie pogorszeniu i
  w efekcie Emitent mo że nie osi ągn ąć zak
  adanych celów.  20

  Ryzyko zwi ązane ze zmianami regulacji prawnych

  Spó
  ka prowadzi swoj ą dzia
  alno ść w oparciu o polskie i mi ędzynarodowe akty prawne.
  Polskie prawo charakteryzuje si ę cz ęstymi zmianami i brakiem jednolitej interpretacji, przez co
  otoczenie prawne w Polsce jest uznawane za niestabi lne. Wśród najcz ęściej nowelizowanych
  aktów prawnych znajduj ą si ę Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Usta wa o
  rachunkowo ści oraz Kodeks spó
  ek handlowych, które maj ą bezpo średni wp
  yw na dzia
  alno ść
  Emitenta. Dodatkowo, przyst ąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa
  o koni eczność
  implementacji przepisów unijnych do krajowego porz ądku prawnego. Cz ęste zmiany w
  przepisach prawnych mog ą wp
  yn ąć negatywnie na dzia
  alno ść Spó
  ki.

  Ryzyko zwi
  ązane ze zmianami w przepisach podatkowych

  System podatkowy w Polsce jest nadal dostoso wywany do przepisów Unii Europejskiej,
  przez co ulega cz ęstym zmianom. Przepisy podatkowe s ą niejednoznaczne i wymagaj ą
  nowelizacji. Niejednoznaczno ść przepisów prowadzi do ró żnej interpretacji przepisów przez
  organy skarbowe oraz przedsi ębiorstwa. Mo że to spowodowa ć nieprawid
  owe zastosowanie si ę
  do obowi ązuj ących wymogów, a przez to do na
  o żenia na przedsi ębiorstwo kary finansowej, która
  bezpo średnio prze
  o ży
  aby si ę na wyniki finansowe Emitenta.

  Z powa żaniem ,

  Prezes Zarz ądu
  Piotr Wiaderek  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2019-04-19 14-04-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649