Raport.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA (31/2017) Informacja o zamiarze nabycia akcji Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej "Asseco BS") informuje, że w dniu 19.07.2017 roku Asseco BS ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Macrologic") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki ("Przymusowy wykup"). Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic. Przedmiotem Przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje Macrologic, tj. 61.680 akcji Macrologic, stanowiące ok. 3,27% kapitału zakładowego Macrologic i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.
Dzień wykupu został ustalony na 24 lipca 2017 r., a cena wykupu wynosi 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję Macrologic.
Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Macrologic S.A. w drodze przymusowego wykupu" ("Informacja"), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948).
Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa Prawna: Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) i z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Asseco Business Solutions SA
ISIN:PLABS0000018
NIP:522-261-27-17
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: ul. Konrada Wallenroda 4c 20-607 Lublin
Telefon:+48 81 7458888
www:www.assecobs.pl
Kalendarium raportów
2019-08-01Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-08-01Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ASSECO BUSINESS SO...
2019-06-26 02-06-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649