Raport.

AFORTI HOLDING SA (47/2017) Przydział Obligacji serii N28 / N28 Series Bonds Allocation

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N28 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N28 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N28, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 935 (dziewięćset trzydzieści pięć) Obligacji serii N28, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 935.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Obligacje serii N28 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N28 przypada na dzień 01 lipca 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw, hereby informs that on 30 June 2017 The Board passed a resolution of N28 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board of June 26 2017 of N28 series bonds issue. In accordance to the resolution of N28 series bonds allocation, The Board allocated 935 (Nine hundred and thirty five) N28 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both nominal and emissional value each and 935.000,00 (Nine hundred and thirty five thousand) PLN in total. N28 series bonds are two-years unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly coupon at a constant percentage amount of 7,50% per annum. The N28 series bonds purchase date is 01st July 2019. The issued bonds are denominated in Polish zloty and were offered in private issue mode, only on Polish territory.
Legal basis: Article 4, Paragraph 1 of the Exhibit 3 (“Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market”) to the Alternative Trading System Rules.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Aforti Holding S.A.
  ul. Chałubińskiego 8, XX IV piętro,
  00 -613 W arszawa
  t. 22 647 50 00
  e. [email protected]

  www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
  Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00 -613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Re jestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525 -245 -37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w
  całości opłaconego: 7 801 915 zł.
  RB 47 /201 7

  Przydział Obligacji serii N28
  Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca
  201 7 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N28 (dalej: „Obligacje”), których
  subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 2 6 czerwca 201 7
  roku w sprawie emisji obligacji serii N28 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji
  serii N28 , Zarząd Spółki dokona ł przydziału łącznie 935 (dziewięćset trzydzieści pięć ) Obligacji serii
  N28 , o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości
  nominalnej 935 .000,00 zł ( dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Obligacje serii N28 są
  obligacjami dwuletnimi , niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon
  w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N28 przypada na dzień
  01 lipca 20 19 roku. Wyemitowane obligacje są denom inowane w złotych polskich i zostały
  zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  "Informacje Bieżące i Okresowe przek azywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
  NewConnect".
  ------------------------------------------------------------------------
  N28 Series Bonds Allocation


  The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw, hereby informs that on 30 June
  201 7 The Board passed a resolution of N28 series bonds allocation („the Bonds”). Subscription of the
  Bonds was conducted in accordance to a resolution of The Management Board of June 26 201 7 of
  N28 series bonds issue. In accordance to the resolution of N28 series bonds allocation, The Board
  allocated 935 (Nine hundred an d thirty five ) N28 series bonds of 1.000,00 (one thousand) PLN both
  nominal and emissional value each and 935 .000,00 ( Nine hundred and thirty five thousand ) PLN in
  total. N28 series bonds are two -year s unsecured bonds. Bondholders will be paid a monthly co upon
  at a constant percentage amount of 7,50 % per annum. The N28 series bonds purchase date is 01st
  July 20 19 . The issued bonds are denominated in Polish zloty and were offered in private issue mode,
  only on Polish territory.
  Aforti Holding S.A.
  ul. Chałubińskiego 8, XX IV piętro,
  00 -613 W arszawa
  t. 22 647 50 00
  e. [email protected]

  www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
  Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00 -613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Re jestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525 -245 -37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w
  całości opłaconego: 7 801 915 zł.
  Legal basis: Article 4, Parag raph 1 of the Exhibit 3 (“Current and Periodical Information in the
  Alternative Trading System on the NewConnect market”) to the Alternative Trading System Rules.


  Klaudiusz Sytek
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-07-18 21-07-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649