Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2017) Zawarcie przez Spółki Zależne umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS

Zarząd spółki Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji sprzedaży technologii dotyczącej zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (closed suction catheter airway maintenance system) ("Technologia CSS") przez spółkę zależną Airway Medix S.A. ("Airway Medix") na rzecz podmiotu wskazanego w raporcie bieżącym Airway Medix nr 20/2017 dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix ("Kupujący") (Airway Medix i Kupujący zwane dalej "Stronami"), o prowadzeniu których Spółka informowała raportami o numerach 49/2016 oraz 4/2017, zakończyły się dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zakończenie negocjacji związane jest z zawarciem w dniu 17 sierpnia 2017 r. pomiędzy Airway Medix, Biovo Technologies Ltd. ("Biovo"), Panem Markiem Orłowskim ("MO") oraz Panem Oron Zachar ("OZ") a Kupującym warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Airway Medix ("ZCP"), w ramach której Airway Medix prowadzi działalność w zakresie rozwoju, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży Technologii CSS ("Umowa Sprzedaży") ("Transakcja") za łączną cenę 10.500.000 euro ("Cena").
Cena jest płatna w dwóch transzach, tj. 60% Ceny ("Pierwsza Transza") będzie płatne w dniu zamknięcia Transakcji, a pozostałe 40% Ceny ("Druga Transza") po upływie 4 lat od zamknięcia Transakcji na warunkach określonych w Umowie Sprzedaży. W przypadku braku płatności Drugiej Transzy we wskazanym powyżej terminie oraz na warunkach określonych w Umowie Sprzedaży Kupujący przeniesie zwrotnie na Airway Medix prawa własności intelektualnej wchodzące w skład ZCP.
Ponadto, Umowa Sprzedaży przewiduje, że część Ceny w wysokości 15% Pierwszej Transzy oraz do 20% Drugiej Transzy zostanie zatrzymana przez Kupującego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy Sprzedaży, w tym złożonych przez Airway Medix zapewnień, przy czym poszczególne kwoty zatrzymane przez Kupującego zostaną zapłacone Airway Medix po upływie, odpowiednio, 18 miesięcy (w odniesieniu do Pierwszej Transzy) oraz 12 miesięcy (w odniesieniu do Drugiej Transzy) od dnia dokonania płatności odpowiednich transz, o ile ze strony Kupującego nie zostaną zgłoszone roszczenia na warunkach określonych w Umowie Sprzedaży.
Realizacja Transakcji jest uzależniona od ziszczenia się określonych warunków wskazanych w Umowie Sprzedaży, w szczególności od złożenia wymaganych oświadczeń oraz uzyskania przez Airway Medix zgody walnego zgromadzenia do dnia 17 listopada 2017 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży zamknięcie Transakcji zostało określone jako ostatni dzień miesiąca, w którym spełnione zostaną warunki wskazane w Umowie Sprzedaży lub inny dzień uzgodniony pomiędzy Stronami, przy czym zgodnie z przewidywaniami powinno to nastąpić we wrześniu 2017 r.
Warunki Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności postanowienia odnoszące się do oświadczeń i zapewnień dotyczących ZCP oraz Airway Medix, Biovo, MO i OZ, możliwości rozwiązania Umowy Sprzedaży, ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej czy też postanowienia wymagające od Airway Medix oraz jednostek z nim powiązanych powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Kupującego w zakresie Technologii CSS, nie odbiegają od standardowych postanowień dla umów o analogicznym charakterze. Umowa Sprzedaży nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży w dniu zamknięcia Transakcji zostaną zawarte między innymi dodatkowo umowy o technicznym i standardowym charakterze dotyczące współpracy w obszarze dalszego rozwoju produktu przy użyciu Technologii CSS oraz jego wytwarzania przez Airway Medix, we współpracy z Biovo, na rzecz Kupującego.
Prawem obowiązującym w odniesieniu do Umowy Sprzedaży oraz pozostałej dokumentacji transakcyjnej jest prawo Stanu Nowy Jork.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649