Raport.

71MEDIA SA (9/2018) Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. podjęta została decyzja w przedmiocie zdefiniowania nowych, strategicznych obszarów, w których Spółka będzie prowadziła swoją działalność. W wyniku przeprowadzenia analizy różnych biznesowych koncepcji oraz możliwości efektywnego ich wdrożenia, Zarząd Emitenta zdecydował, iż nowy model biznesowy Spółki opierać będzie się o branżę usług finansowych, w ramach której Spółka skoncentrować zamierza się na dwóch kluczowych segmentach: zabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności odszkodowawczych.
Nowoprzyjęta strategia rozwoju realizowana będzie we współpracy z głównym akcjonariuszem Emitenta, spółką Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Polski Holding Inwestycyjny). Dzięki wykorzystaniu synergii kosztowych oraz przychodowych pomiędzy podmiotami, opracowywany nowy model biznesowy przyczynić ma się do wzrostu wyników finansowych Emitenta oraz spółki Polski Holding Inwestycyjny. Ponadto poprzez wykorzystanie potencjału marketingowego oraz sieci kontaktów biznesowych spółki Polski Holding Inwestycyjny, Emitent zyska znaczące wsparcie w zakresie budowania swojej indywidualnej pozycji w nowej branży. Jednocześnie w związku z faktem, iż spółka Polski Holding Inwestycyjny S.A. posiada bezpośrednio bezwzględną większość w kapitale zakładowym Emitenta wskazuje się, iż w celu ujednolicenia wizerunku obu spółek w ramach struktury Grupy Kapitałowej Polski Holding Inwestycyjny S.A. firma Emitenta ma docelowo ulec zmianie na PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna.
Badania rynku pozwoliły określić segment zabezpieczonych kredytów konsumenckich jako wciąż rozwijający się, a zatem wskazujący na duży popyt na usługi pożyczkowe. Wycena przedmiotu zabezpieczenia przeprowadzana będzie przez specjalistów współpracujących z Emitentem, natomiast za bezpieczną konstrukcję zawieranych umów odpowiadać będzie współpracujący dział prawny. Przyjęcie takiego modelu biznesowego pozwolić ma na bezpieczne ulokowanie środków przy zachowaniu relatywnie wysokiej rentowności angażowanego kapitału.
Poza wierzytelnościami hipotecznymi, w portfelu Spółki istotną rolę będą odgrywały wierzytelności odszkodowawcze, które aktualnie znajdują się w posiadaniu spółki Polski Holding Inwestycyjny. Łączna wartość nominalna ww. aktywów wynosi 2,08 mln zł. Emitent planuje zakup lub pozyskanie ich drogą podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiednie dyskonto wobec wartości nominalnej roszczenia, a także wykorzystanie dźwigni finansowej dzięki płatności gotówkowej zaledwie części ceny tytułem zaliczkowania, zwiększy rentowność transakcji. W ocenie Zarządu Emitenta, z uwagi na rozwój branży odszkodowawczej, w tym wzrastającą liczbę pozyskiwania roszczeń komercyjnych metodą cesji, rynek wierzytelności odszkodowawczych ma charakter skalowalny, dzięki czemu pozwala na przewidywalną ekspansję prowadzonej działalności.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że zamierza podjąć kroki związane z pozyskaniem finansowania dla realizacji strategii rozwoju, w tym rozważana jest emisja akcji skierowana do aktualnych, bądź zewnętrznych inwestorów. Ponadto działalność Emitenta może być finansowana poprzez pożyczki udzielane przez podmiot dominujący, a także inne formy dokapitalizowywania. Zarząd Emitenta przeprowadzi analizy dostępnych źródeł finansowania nowej strategii rozwoju i na tej podstawie dokona doboru optymalnej struktury.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż powyższe informacje stanowią jedynie ogólne przedstawienie kierunków dalszego rozwoju Spółki, a szczegóły w tym zakresie przekazane zostaną w kolejnych komunikatach. Zarząd Emitenta zaznacza również, iż zmiana profilu działalność oraz firmy Spółki, a także oraz charakter i zakres innych zamierzonych zmian, wymagają podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż w najbliższym czasie zamierza zwołać obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Powyższa informacja nawiązuje do treści raportu bieżącego ESPI nr 02/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w którym przekazana została m.in. informacja o zaprzestaniu przez Spółkę realizacji wcześniejszej strategii rozwoju. Zarząd Emitenta zdecydował o przekazaniu powyższej informacji do wiadomości publicznej z uwagi na fakt, iż będzie mieć ona istotne znaczenie dla perspektyw rozwoju Spółki oraz potencjalnie może mieć ona istotne znaczenie dla wyceny instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:71Media SA
ISIN:PL71MDA00018
NIP:8971795331
EKD: 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Adres: ul. Lelewela 4 53-505 Wrocław
Telefon:+48 71 3432615
www:www.71media.pl
Komentarze o spółce 71MEDIA
2021-06-19 02-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor