Raport.

71MEDIA SA (12/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2018 r. powziął informację o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 sierpnia 2018 r., na którym zaszły zmiany w składzie Zarządu Emitenta.
W dniu 1 sierpnia 2018 r., mocą uchwały nr 01/08/2018 Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Piotra Żurkowskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W związku z faktem, iż przed odwołaniem Pan Piotr Żurkowski był jedyną osobą wchodzącą w skład Zarządu Spółki, z chwilą wygaśnięcia jego mandatu związaną z odwołaniem, upłynął formalny termin obowiązywania drugiej, trzyletniej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki i tym samym uległa ona zakończeniu.
Następnie, mocą uchwały nr 02/08/2018 Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Suchanka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres trzeciej, trzyletniej kadencji wspólnej, rozpoczynającej się z dniem 1 sierpnia 2018 r.
W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularz osobowy nowego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Jakuba Suchanka.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Pan Jakub Suchanek – Prezes Zarządu 71MEDIA S.A.

  1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
  kadencji, na jaką dana osoba została powołana
  Jakub Suchanek , Prezes Zarządu , kadencja upływa dnia 01.08.20 21 r.

  2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Pan Jakub Suchanek jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, wydziału Maszyn Roboczych i
  Pojazdów. Jest również doświadczonym Managerem , związanym z rynkiem finansowym od 11 lat, a
  z rynkiem kapitałowym od 8 lat. Rozpoczynał karierę współpracując z agencją banku Citi Handlowy,
  osiągając najwyższe wyniki sprzedaży w Polsce, biorąc pod uwagę współczynniki zarówno
  jakościowe, jak i ilościowe. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w spółce dostarczającej
  rozwiązań z zakresu funduszy inwestycyjnych. Od 2012 roku prowadził spółkę cywilną funkcjonującą
  w branży finansowej, następnie z dwojgiem wspólników powołał do istnienia spółkę akcyjną oraz
  zależną od niej spółkę z ograniczoną odpowiedzi alnością , obie działające w branży finansowej.
  W roku 2015 Pan Jakub Suchanek kupił udziały większościowe w spółce Polski Holding
  Inwestycyjny S.A. Skuteczna restrukturyzacja ukierunkowana na skalowalny rozwój przedsiębiorstwa
  pozwoliła na wzrost przychodów w pierwszym roku działalności o niemal 400%, z jednoczesnym
  znaczącym wzrostem zysku netto . Progres mierzalnych parametrów w kolejnych latach
  funkcjonowania podmiotu potwierdził skuteczność działań managerskich oraz pozwolił na
  poszerzenie skali działalności. Rok 2017 był jak dotąd, rekordowym pod względem uzyskanych
  wyników finansowych przez spółkę Polski Holding Inwestycyjny S.A.

  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
  znaczenie dla Emitenta
  Pan Jakub Suchanek pełni rolę Prezesa Zarządu Polski Holding Inwestycyjny S.A., która potencjalnie
  może mie ć istotne znaczenie dla Emitenta.

  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana
  osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana
  osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
  Poznańska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, większościowy udziałowiec (aktualnie)
  Polski Holding Inwestycyjny S.A. – Prezes Zarządu, większościowy akcjonariusz (aktualnie)

  5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w
  Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towar owych, albo
  za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
  zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa hand lowego
  W okresie ostatnich pięciu lat , ani w żadnym innym okresie Pan Jakub Suchanek nie został skazan y
  za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów
  zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

  6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
  członka organu zarządzającego lub nadzorczego


  W okresie ostatnich pięciu lat ani w żadnym innym okresie nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu
  komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jakub Suchanek pełnił
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

  7) inform acja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
  emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
  spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konku rencyjnej osoby prawnej
  Pan Jakub Suchanek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
  emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
  kapitałowej lub członkiem organu jakiejk olwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

  8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  Pan Jakub Suchanek nie figuruje w rejestrze dłużników n iewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:71Media SA
ISIN:PL71MDA00018
NIP:8971795331
EKD: 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Adres: ul. Lelewela 4 53-505 Wrocław
Telefon:+48 71 3432615
www:www.71media.pl
Komentarze o spółce 71MEDIA
2021-09-23 22-09-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor