Raport.

5TH AVENUE HOLDING SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 04.04.2018 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1
  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
  5TH AVENUE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
  ZWOŁ ANYM NA DZIEŃ 04 .04 .2018 R.
  Akcjonariusz (osoba fizyczna):
  Pan/Pani * ________________________________ ________________________________ _____
  IMIĘ I NAZWISKO
  ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
  NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
  ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
  NUMER NIP AKCJONARIUSZA
  ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
  ILOŚĆ AKCJI
  Adres zamieszkania Akcjonariusz a:
  Ulica, nr lokalu ________________________________ ________________________________
  Miasto, kod pocztowy ________________________________ ___________________________
  Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
  Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
  Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)
  ________________________________ ________________________________ _____________
  NAZWA PODM IOTU
  ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
  NUMER KRS /NUMER REJESTRU
  ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
  ILOŚĆ AKCJI
  Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej
  Ulica, nr lokalu ______________________________________________________________
  Miasto, kod pocztowy_________________________________ ________________________  2
  Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
  Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
  Ustanawia pełnomocnikiem:
  Pana/Panią *
  ________________________________ ________________________________ _____________
  IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
  ________________________________ ________________________________ _____________
  NUMER PESEL PEŁNOMOCNIKA
  ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
  NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT)
  Adres zamieszkania Pełnomocnika:
  Ul ica, nr lokalu ________________________________ ________________________________
  Miasto, kod pocztowy ________________________________ ___________________________
  Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
  Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
  do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding
  S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 04 .04 .2018 r.
  Pełnomocnik uprawniony jest do wyko nywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego
  Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.
  Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik
  może/nie może * ustanawiać dalszych pełnomocnictw.
  3
  Instrukcja do głoso wania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1
  Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 1
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04 .2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A.
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pan a ______________________ na
  funkcję Prz ewodniczące go Walnego Zgromadzenia .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .
  Głos „za”
  Głos „przeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _______________ ______________________
  GGł osowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X” .
  Instrukcja do głosowania d la Pełnomocnika nad uchwałą nr 2
  Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 2
  Uchwała nr __  4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, postanawia przy jąć następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po rządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
  Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spół ki
  z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  5
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „przeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________ ________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3
  Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 3
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spó łki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu
  Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia
  2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  6
  Głos „za”
  Głos „przeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpow iedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4
  Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 4
  Uchwała nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady
  Nadzorczej z dnia 21.02 .2018 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „przeciw”
  Głos „wstrzymuję się”  7
  Zgłaszam sprzeciw d0 uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  *Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 5
  Uchwała nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
  od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia za twierdzić jednostkowe Sprawozdanie
  Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające
  się z:
  1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
  2) bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
  i pasywów wskazuje sumę 14 862 867,17 zł (słownie: czternaście milionów osiemset
  sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 17 /100),
  3) rachunku zysków i st rat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
  wykazującego stratę netto w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
  osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100),
  4) zestawienia zmian w kapitale włas nym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  20 17 roku wykazującego zmniejszenie kapi tału własnego o kwotę 598 964,18 zł
  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote
  18/100 ),  8
  5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
  4 583 271,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
  siedemdziesiąt jeden złotych 57 /100).
  6) informacji dodatkowej i objaśnień.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 6
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu  9
  Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 7
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Wa rszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
  Sprawozdanie Finans owe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
  składające się z:
  1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,  10
  2) skonsolidowanego bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
  stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 151 253,55 zł (słownie: pięćdziesiąt
  sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 55 /100),
  3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł
  (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38 /100),
  4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za o kres od 01 stycznia
  2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego
  kapitał u własnego o kwotę 1 179 921,47 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć
  tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47 /100),
  5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężn ych za okres od 01 stycznia 2017
  roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pienię żnych
  netto o sumę 3 680 079,74 zł ( trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy
  siedemdziesiąt dziewięć złotych 74 /100),
  6) informacji dodatkowej i objaśnień.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 8  11
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset
  dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100) pokryć
  kapitałem zapasowym .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 9
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  12
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
  Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od
  1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 10
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku  13
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 201 7
  roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 11
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1  14
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwii Robel -Becker
  z wykonania przez nią obowi ązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 12
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm ą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel  15
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
  roku d o dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 13
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.  16
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 14
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017
  roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  17
  Głos „za”
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15
  Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
  Projekt uchwały nr 15
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Głos „za”  18
  Głos „p rzeciw”
  Głos „wstrzymuję się”
  Zgłaszam sprzeciw do uchwały
  Liczba akcji ** _____________________________________
  *Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
  Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego oso bą prawną lub
  jednostką organizacyjną:
  - KRS
  - decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
  Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
  - kopia dowodu osobistego
  *) Niepotrzebne skreślić
  **) Akcjo nariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania
  przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie
  pierwszej.
  ________________________________________________________
  data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentują cych Akcjonariusza


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  5th Avenue Holding S.A. na dzień 04.04 .2018 r.
  Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02 -676
  Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247 , (dalej „Spółka”) działając na
  podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 § 1 i 2 oraz art. 402 2 KSH zwołuje, na dzień 04 .04 .2018 roku,
  na godzinę 12 .00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  z następującym porządkiem obrad:
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w spra wie przyjęcia porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uc hwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
  Spó łki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitało wej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku d o
  31 grudnia 2017 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
  z wykonania przez niego obowiąz ków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Ra dy Nadzorczej Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków za okr es od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  (Prawa akcjonariuszy)
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spra w w porządku obrad najbliższego
  Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie


  później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym t erminem zgromadzenia. Żądanie
  powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e -mail:
  [email protected] venueholding.com .
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia zgłaszać
  Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczn ej na adres e -mail:
  [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad.
  Każ dy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia zgłaszać
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  (Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych
  winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
  reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wyko nuje wszystkie uprawnienia
  akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , chyba że co innego wynika z treści
  pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
  papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocn ików do wykonywania praw
  z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Peł nomocnictwo do uczestniczenia w Z wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
  w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypeł nionym i podpisanym,
  odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdując ym się na stronie internetowej S półki
  www.5avenueholding.com w zakładce Walne Zgromadzenie i przesłanym w formacie PDF na
  adres e -mail: [email protected] wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia
  pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
  błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
  Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza
  i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotn ym pytaniu w formie telefonicznej lub
  elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
  pełnomocnictwa.
  Po przybyciu na Zwyczajne Walne Z gromadzenie a przed podpisaniem listy obecności
  pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu
  pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.  (Komunikacja elektroniczna)
  Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania
  korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowan ia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  (Dzień rejestracji i p rawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu)
  Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeksu Spółek H andlowych prawo uczestniczenia
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylk o osoby będące akcjonariuszami
  Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia (D zień rejestracji
  uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ) tj. na dzień 19 .03 .2018 r. Uprawnieni
  z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo gło su, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu .
  Akcje na okaziciela mające postać dokume ntu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli do kumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później
  niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane
  przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie w ydane na
  dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub
  oddział na terytor ium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się ws kazać numery
  dokumentów ak cji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem D nia
  rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
  Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
  zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia
  i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po D niu rejestracji uczestnictwa
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych wystawia i mienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu . Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których
  mowa w art. 406 3 § 3 Kodeksu Spółek H andlowych tj.:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) licz bę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres S półki, która wyemitowała akcje,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia z aświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,


  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi
  powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na
  tydzień przed dat ą Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia .
  Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajne go Walneg o Zgromadzenia (tj. w dniach
  29 marca , 30 marca i 3 kwietnia ) w siedzi bie Spółki na ul. Postępu 6 w Warszawie, w godzinach
  od 9.00 do 1 7.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
  uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki .
  (Dostęp do dokumentacji)
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać
  pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajne mu Walnemu Zgromadzeniu
  wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed
  terminem Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia . Informacje na tem at porządk u obrad
  Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona
  na stronie internetowej Spółki adres www.5avenueholding.com w zakładce Walne
  Zgromadzenie .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ
  _______________ ____
  (miejscowość, data)
  PEŁNOMOCNICTWO
  Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ___________________________________________,
  zamieszkały/a w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____________________________________
  przy ul. ____________________________________________________________________,
  legitymuj ący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _________
  ___________ _________________________ wydanym przez (organ, który wydał dokumenty)
  ___________________________________________________________________________
  o numer PESEL: ______ ________________________________________________________
  posiadający/ca (liczba akcji) _________ ______ ________ 5th A venue Holding S.A. z siedzibą
  w Warszawie,
  udzielam:
  Pani/Panu (imię i nazwisko) ____________________________________ _____________ __
  zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________________________________
  przy ul. ____________________________________________________________________,
  legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ________
  wydan ym przez (organ, który wydał dokument) _______________________ ____________ _
  _____________________________ o numer PESEL: _____________________ ____ _______
  Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzemieniu) ___________________
  z si edzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________ _______________________________
  zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________
  pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________________
  NIP, REGO N __________________________________ _____________________________
  reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję __________________________
  legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ___ __ _
  _________________ _______ ______ ______; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
  ___________________________________ o nr PESEL ________ _____________________,


  pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
  Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji __________ ________ _______________________
  na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holdi ng S.A. w dniu
  ________________.
  ________________________________
  Podpis Akcjonariusza  WZÓ R PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PRAWNEJ
  _______________ ____
  (miejscowość, data)
  PEŁNOMOCNICTWO
  Spółka/Inna osoba prawna* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) _______________________
  z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __ _______________________________________
  zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________
  pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________ ______________
  NIP, REGON ____ _________________________________ __________________________
  reprezentowana przez: (imię, nazwisko) pełniącego funkcję ___________________________
  legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i num er dokumentu tożsamości) _______
  _____________________________ ____ _ ; wydanym przez (org an, który wydał dokument)
  _______________________________________ o nr PESEL _________________ _______ _,
  posiadająca (licz ba) ____________ _ akcji 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,
  niniejszym udziela
  Pani/Panu* (imię i nazwisko) __ _____________ __________________________________
  zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________________________________
  przy ul. ____ ____________________________ , legitymujący/a się dokumentem tożsamości
  (seria i numer dokumentu t ożsamości) ___ _____________ ________________________ __ __
  wydanym przez _______________________________________.
  Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzemieniu) ___________________
  z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________ _______________________________
  zar ejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________ _
  pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________________
  NIP, REGON _________________________________ ______________________________
  reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję __________________________
  legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ___ __ _
  ___________________________________ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
  _________________ __________________ o nr PESEL __________ ___________________ ,


  pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
  Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji _______________________________ ___ _______
  na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu
  ________________.
  _______________________________
  Podpis osoby reprezentującej spółkę
  ___________________________
  Pieczątka firmy  INFORMACJE ISTOTNE
  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego
  pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
  a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu tożsamoś ci (dowodu
  osobistego, pasz portu );
  b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właśc iwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób
  fizycznych) do re pre zentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
  Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazaniu przy sporządzaniu
  listy obecności :
  a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu pot wierdzającego toż samość akcjonariusza;
  b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
  do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwe go rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
  repr ezentowania pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
  nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
  Identyfikacja Pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsa mość akcjonariusz a;
  b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
  do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub inne go
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
  repr ezentowania pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
  nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
  W przypadku rozbieżności pomiędzy da nymi akcjonariusza wskazanymi
  w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liśc ie akcjonariuszy sporządzonej
  w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów
  wartościowych (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego
  spółce zgodnie z art. 406 3 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać
  do puszczony do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZG ROMADZENIE
  AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 5 TH AVENUE HO LDING S.A.
  Projekt uchwały nr 1
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04 .2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A.
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pan a ______________________ na
  funkcję Prz ewodniczące go Walnego Zgromadzenia .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .
  Projekt uchwały nr 2
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, postanawia przy jąć następujący porządek obrad:


  2
  1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po rządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
  Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spół ki
  z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 3
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  3
  Spó łki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki
  z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017
  roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 4
  Uchwała nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady
  Nadzorczej z dnia 21.02 .2018 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  4
  Projekt uchwały nr 5
  Uchwała nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
  od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia za twierdzić jednostkowe Sprawozdanie
  Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające
  się z:
  1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
  2) bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
  i pasywów wskazuje sumę 14 862 867,17 zł (słownie: czternaście milionów osiemset
  sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 17 /100),
  3) rachunku zysków i st rat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
  wykazującego stratę netto w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
  osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100),
  4) zestawienia zmian w kapitale włas nym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  20 17 roku wykazującego zmniejszenie kapi tału własnego o kwotę 598 964,18 zł (słownie:
  pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18/100 ),
  5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
  4 583 271,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
  siedemdziesiąt jeden złotych 57 /100).
  6) informacji dodatkowej i objaśnień.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  5
  Projekt uchwały nr 6
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu
  Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
  roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 7
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Wa rszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
  Sprawozdanie Finans owe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
  składające się z:
  1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,


  6
  2) skonsolidowanego bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
  stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 151 253,55 zł (słownie: pięćdziesiąt
  sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 55 /100),
  3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do
  31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł (słownie:
  jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38 /100),
  4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za o kres od 01 stycznia 2017
  roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitał u
  własnego o kwotę 1 179 921,47 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
  dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47 /100),
  5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężn ych za okres od 01 stycznia 2017
  roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pienię żnych
  netto o sumę 3 680 079,74 zł ( trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy
  siedemdziesiąt dziewięć złotych 74 /100),
  6) informacji dodatkowej i objaśnień.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 8
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset
  dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100) pokryć kapitałem
  zapasowym .


  7
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 9
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
  Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od
  1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 10
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku


  8
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 201 7
  roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 11
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwii Robel -Becker
  z wykonania przez nią obowi ązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  9
  Projekt uchwały nr 12
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm ą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 13
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk


  10
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 14
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 01 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r oku
  do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Projekt uchwały nr 15
  Uchwała nr __
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 04.04.2018 roku


  11
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania przez niego obowiązków
  za okres od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel
  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:5TH Avenue Holding SA
ISIN:PL5AVNH00013
NIP:522-29-67-449
EKD: 70.1 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa
Telefon:+48 22 4011100
www:www.5avenueholding.com
Komentarze o spółce 5TH AVENUE HOLDING
2020-04-05 14-04-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649