Raport.

4FUN MEDIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  1
  GRUPA KAPITAŁOWA

  4FUN MEDIA S.A.
  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 201 8 ROKU  Warszawa , 29 listopada 20 18 roku


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  2

  SPIS TREŚCI

  WPROW ADZENIE
  1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 6
  2. KOMENTARZ ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III
  KWARTAŁ 201 8 ROKU 8
  2.1 Podstawowe skonsolidowane dane finansowe oraz najważniejsz e wydarzenia w III kwartale 201 8 roku 8
  2.2 Op is pozostałych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ
  na osiągnięte wyniki finansowe oraz notowania akcji Spółki 13
  2.3 Zdarzenia, które wystąpiły po o kresie, którego dotyczy niniejszy raport, a mogące mieć charakter
  cenotwórczy bądź mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe 15
  2.4 Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności związanych z działalnością 4fun Media S.A.
  w kolejnych miesiącach roku obrotowego 201 8 17
  2.5 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  w perspektywie co najmniej jednego kwartału 20
  2.6 =nformacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie 20
  2.7 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników 21
  2.8 =nne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuac ji kadrowej, majątkowej
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
  zobowiązań przez Emitenta 21
  3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSO LIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN
  MEDIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘ CY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 201 8 ROKU 22
  4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 9
  MIESIĘ CY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 201 8 ROKU 41
  5. POZOSTAŁE INFORMACJA DODATKOWE 57
  5.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 57
  5.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta, w tym w wyniku połączeń, przejęcia lub sprzedaży
  jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
  działalności 58
  5.3 =nformacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 59
  5.4 =nformacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie 59
  5.5 =nformacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warun kowych 59
  5.6 =nformacja o zmianie w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta 59
  5.7 Akcjonariusze posiadający powyż ej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta 59
  5.8 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji 4fun Media S.A. lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące E mitenta 60
  5.9 =nformacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem administracji publicznej lub organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego 61
  5.10 =nformacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, kiedy pojedynczo
  lub łączenie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 61
  5.11 =nformacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej Spółki, jeżeli ich łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10%
  kapitałów własnych Emitenta 61  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  3

  WPROWADZENIE

  Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. („Spółka”) działa na rynku mediów cyfrowych i reklamy. Spółka jest nadawcą
  trzech telewizji tematycznych o profilu muzyczno -rozrywkowym, a za pośrednictwem spół ek zależnych działa na
  rynku reklamowym obejmującym segmenty wykraczające poza tradycyjną reklamę telewizyjną ( reklama
  zewnętrzna, agencja reklamowa, e -commerce, digital).

  W segmencie telewizyjnym portfolio 4fun Media S.A. tworzą trzy kanały, emitowane pod wspólnym brandem
  4FUN. Stacje muzyczne 4FUN.TV, 4FUN GOLD HITS oraz 4FUN DANCE tworzą interaktywną platformę telewizyjną,
  która dystrybuuje treści video poprzez telewizję oraz media cyfrowe: telefonię komórkową, platformy =PTV, media
  społecznościowe w =nternecie oraz dedykowaną aplikację 4FUN APP, dającą widzom m.in. bezpośredni wpływ na
  kontent programowy.

  Główny kanał 4FUN.TV prezentuje najnowsze clipy muzyczne, będące w czołówce światowych list przebojów.
  Stacja jest obecna na wszystkich platformac h cyfrowych oraz w największych sieciach kablowych, co gwarantuje jej
  maksymalny zasięg techniczny możliwy na rynku kablowo -satelitarnym i oznacza możliwość dotarcia z sygnałem
  telewizyjnym do ponad 60% gospodarstw domowych w Polsce. Drugą stacją w portfo lio 4fun Media S.A. jest 4FUN
  GOLD :=TS. To kanał nadający największe przeboje z kategorii OLD=ES dedykowanych dla fanów muzyki lat 80 -tych,
  90 -tych oraz tej powstałej po 2000 roku, a także nowsze utwory rangi wielkich przebojów. Zasięg techniczny stacji
  wynosi 55% gospodarstw domowych w Polsce. Trzecią stacją w portfolio 4fun Media S.A. jest 4FUN DANCE. Jej
  profil muzyczny odpowiada nowemu , wyróżniającemu się na rynku trendowi promowania muzyki tanecznej.
  Obecny zasięg techniczny stacji 4FUN DANCE, kształt uje się na poziomie zbliżonym do 4FUN GOLD HITS.

  Zgodnie z realizowaną strategią dywersyfikacji źródeł przychodu, Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A.
  systematycznie rozwija działalność także poza rynkiem telewizyjnym. Dotyczy to szeroko pojętego rynku
  rek lamowego, obejmującego branżę cyfrowej reklamy zewnętrznej oraz działalność prowadzoną w ramach
  segmentu usług B2B, którą tworzą agencja reklamowa FCB Bridge2Fun i spółka Program Sp. z o.o.

  Za rozwój działalności Grupy Kapitałowej w segmencie Digital Sig nage odpowiada spółka Screen Network S.A.
  Digital Signage to dynamicznie rozwijająca się gałęź reklamy bezpośredniej opartej o ekrany cyfrowe,
  umiejscowione w przestrzeniach miejskich i zarządzane w ramach jednego, zintegrowanego systemu
  informatycznego. E krany te proponują atrakcyjniejszą od tradycyjnych, wizualną formę przekazu, której jakość
  ekspozycji nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych i pozwala na jednym nośniku na emitowanie
  przekazów reklamowych wielu klientów, zarządzanych on -line (w c zasie rzeczywistym). Spółka Screen Network S.A.
  jest właścicielem spółki PRN Polska Sp z o.o., posiadającej aktywa w postaci nośników, k tóre uzupełniają obecną
  ofertę w tym segmencie działalności.

  Za działalność Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w segmen cie usług B2B , na którą składają się komunikacja
  marketingowa i konsulting odpowiada agencja FCBBridge2Fun oraz spółka Program Sp. z o.o. FCBBridge2Fun to
  pierwsza na rynku agencja hybrydowa, łącząca kompetencje z obszaru telewizji muzyczno -rozrywkowych, ś wiata
  rozrywki i show biznesu oraz kompetencje osobowe zespołu pracowników i współpracowników. Ciągle istotnym
  obszarem działalności telewizyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. jest świadczenie usług dystrybucyjnych i
  consultingowych dedykowanych nadawc om kanałów tematycznych (głównie zagranicznych) obecnym na polskim
  rynku telewizyjnym za które odpowiada spółka Program Sp. z o.o.

  Pod koniec = półrocza 2018 roku, w dniu 6 czerwca 2018 roku, Zarządu 4fun Media S.A. ogłosił strategię dotyczącą
  rozwoju Gru py Kapitałowej 4fun Media S.A. w sektorach e -commerce i digital jako potencjalnego kierunku
  inwestycji kapitałowych w latach 2018 -2019. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, Zarząd 4fun
  Media S.A. zrealizował trzy transakcje we wskazanych sek torach nabywając większościowe udziały w Spółkach:
  CupSell Sp. z o.o. oraz naEKRANIE Sp. z o.o. oraz nabywając serwis mustache .pl. Ponadto 4fun Media S.A.
  rozpoczęła wspólnie z Michałem Traczem i Wiktorem Traczem działalność produkcyjną w ramach spółki Print
  Logistic Sp. z o.o. W paździ erniku 2018 roku została uruchomi ona sprzedaż towarów przez =nternet w ramach
  spółki NAIMPREZE.pl Sp. z o.o.


  Na dzień 30 września 201 8 roku, Grupę Kap itałową 4fun Media S.A. tworzy następujące podmioty:  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  4

  1) 4fun Media S.A. prowadząca działalność w następujących obszarach:
  • nadawanie stacji telewizyjnych: 4FUN.TV, 4FUN GOLD HITS oraz 4FUN DANCE,
  • innowacje technologiczne integrujące telewizję i =nternet (aplikacja mobilna 4FUN APP),
  • mult imedialna platforma interneto wa i media społecznościowe
  • akcje specjalne dedykowane dla klientów z obszaru B2B.
  2) Program Sp. z o. o., prowadząca działalność w następujących obszarach:
  • dystrybucja i wsparcie sprzedaży na rzecz nadawców kanałów telewizyjnych,
  • działania marketingowe i usługi konsultingowe.
  3) Bridge2 fun Sp. z o.o. dedykowana do prowadzenia działalności agencji reklamowej łączącej świat biznesu
  ze światem rozrywki, rynkiem muzycznym oraz mediami społecznościowymi.
  4) .
  5) Bridge2fun Communication Sp. z o.o. (dawniej FCB Sp. z o.o.) dedykowana do prowadzenia działalności
  agencji reklamowej.
  6) .
  7) Screen Network S.A. prowadząca dzi ałalność w obszarze kampanii reklamowych na no śnikach cyfrowych
  ulokowanych w przestrzeni zewnętrznej (wielkoformatowe ekrany LED) oraz wewnętrznej (mniejsze
  ekrany in -door).
  8) .
  9) PRN Polska sp. z o.o. (pośrednio jako spółka zależna od Screen Network S.A.) spółką zajmującą się
  reklamą na nośnikach DOO:.
  10) .
  11) CupSell Sp. z o.o. prowa dząca platformę sprzedażową cupsell.pl .
  12) .
  13) NAEKRAN=E.PL Sp. z o.o. prowadząca serwis internetowy naekranie.pl .
  14) .
  15) Mustache Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą 4fun TV Sp. z o.o.) .
  16) .
  17) NA=MPREZE.pl Sp. z o.o. prowadząca sprzedaż towarów p rzez Internet .
  18) .
  19) YRS Ventures 2 Sp. z o.o. (obecnie Print Logistic Sp. z o.o.) zajmu jąca się produkcją nadr uków tkaninach w
  technice Print -on -demad .
  Dane historyczne dotyczące jednostki dominującej 4fun Media S.A.

  Dnia 2 września 2003 roku została zawiązana Sp ółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktem
  Notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie - repertorium A nr 13123/03)
  i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądoweg o prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  za numerem 0000177490 (sygn. akt: WA.XX NS -Rej.KRS/19158/3/569).

  W dniu 17 maja 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W spólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie
  do art. 562, art. 563 i art. 577 § 1 KS:, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
  pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie,
  repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
  2 czerwca 2005 roku (sygn . akt WA.XX NS -REJ. KRS/11685/05/272).
  Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  X=== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.X=== NS -REJ .
  KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka
  Akcyjna.

  Spółka została utworzona na czas nieograniczony.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  5


  Podstawowe dane

  Siedziba: Warszawa
  Forma prawna: Spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Pol ska
  Adres siedziby: Ul. Stawki 2 A, 00 -193 Warszawa
  NIP: 951 -20 -85 -470
  Regon: 015547050


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  6

  1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  PLN PLN EUR EUR
  01.01.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.01.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017
  Skrócone skonso lidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
  Przychody netto ze sprzedaży 39 299 045,24 32 531 310,67 9 239 225,40 7 642 557,60
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 263 285,52 5 364 345,91 1 707 602,10 1 260 241,96
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 510 351,65 5 352 359,45 1 530 586,96 1 257 425,99
  Zysk (strata) netto 5 639 665,24 4 321 403,28 1 325 888,15 1 015 224,19
  Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 5 194 493,62 4 322 506,15 1 221 228, 08 1 015 483,28
  Średnioważona liczba akcji 4 069 951 4 069 951 4 069 951 4 069 951
  Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) 1,2 8 1,06 0,30 0,25

  Skrócony śródroczny rachunek przepływów
  Przep ływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 510 306,44 5 192 063,65 2 000 777,35 1 219 767,81
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 946 926,74 -4 455 488,80 -927 924,47 -1 046 724,80
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 622 459, 83 -109 710,12 -616 541,63 -25 774,12
  Przepływy pieniężne netto razem 1 940 919,87 626 864,73 456 311,25 147 268,89

  PLN PLN EUR EUR
  30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
  Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa trwałe 34 269 285,64 31 906 624,56 8 022 963,35 7 649 817,68
  Aktywa obrotowe 25 252 373,67 22 484 559,69 5 911 966,49 5 390 817,26
  Aktywa razem 59 521 659,31 54 391 184,25 13 934 929,84 13 040 634,93
  Zobowiązania razem 19 470 130,32 17 977 021 ,81 4 558 254,98 4 310 106,17
  Zobowiązania długoterminowe 1 346 582,27 759 356,34 315 255,48 182 060,55
  Zobowiązania krótkoterminowe 18 123 548,05 17 217 665,47 4 242 999,50 4 128 045,62
  Kapitały własne 40 051 528,99 36 414 162,44 9 376 674,86 8 730 528 ,77
  Kapitał akcyjny 4 119 374,00 4 119 374,00 964 408,39 987 646,31

  Kursy przyjęte do wyceny bilansowej
  Kurs obowiązujący na ostatni dzień: 30.09.2018 31.12.2017
  1 EURO / 1 PLN 4,2714 4,1709  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  7

  Kursy przyjęte do wyceny rachun ku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: 01.01.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017
  1 EURO / 1 PLN 4,2535 4,2566

  Dane przedstawione w zestawieniach „Wybrane dane finansowe” ze sprawozdania z sytuacji finansowej ,
  sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
  przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
  - poszczególne pozycje aktyw ów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 września 201 8 roku
  zostały przeliczone według kursu śred niego obowiązującego na dzień 30 września 201 8 roku ogłoszonego przez
  Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,2714 zł oraz według kursu 4,1709 zł za 1 EUR ob owiązującego na
  dzień 31 grudnia 201 7 roku,
  - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od
  1 stycznia 201 8 roku do 30 września 201 8 roku został y przeliczone według kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ost atni dzień
  pierwszych dziewięciu miesięcy 201 8 roku i wynoszące go 4,2535 zł za 1 EUR oraz według kursu 4,2566 za 1 E UR dla
  analogicznego okresu 201 7 roku.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  8

  2. KOMENTARZ ZARZĄDU 4 FUN MEDIA S.A. DO SKONSOLIDOW ANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA
  III KWARTAŁ 201 8 ROKU
  2.1 Podstawowe skon solidowane dane finansowe oraz najważniejsze wydarzenia w III kwartale 201 8 roku
  (w tys. zło tych) 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017 01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018
  Zmiana 2018/2017 3 kwartały narastająco %
  Zmiana 2018/2017 3 kwartał %
  Przychody ze sprzedaży 32 531 9 883 39 299 12 855 21% 30%
  Zysk z działalności operacyjnej (EB=T) 5 364 994 7 263 1 527 35% 54%
  EBITDA 7 458 1 644 9 341 2 243 25% 36%
  Zysk netto 4 321 844 5 640 904 31% 7%


  Główne źródła przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.

  (w tys. złotych) 01.01.2017 30.09.2017 01.07 .2017 30.09.2017 01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018
  Zmiana 2018/2017 3 kwartały narastająco %
  Zmiana 2018/2017 3 kwartał %
  Przychody z reklam 17 733 5 210 14 961 3 832 -16% -26%
  Usługi Dystrybucyjne 655 198 956 361 46% 82%
  Reklama zewnętrzna 6 501 1 978 13 033 5 118 100% 159%
  Usługi agencji reklamowych 5 299 1 535 7 600 2 145 43% 40%
  Sprzedaż towaru za pośrednictwem Internetu 0 0 292 292 - -
  Działalność portali internetowych 0 0 104 104 - -
  Działalność produkc yjna 0 0 0 0 - -
  Pozostałe 2 343 962 2 353 1 003 0% 4%
  Przychody netto ze sprzedaży razem 32 531 9 883 39 299 12 855 21% 30%


  • wzrost przychodów ze sprzedaży o 21 %
  • wzrost zysku operacyjnego /EBIT/ o 3 5%
  • wzrost wskaźnika EBITDA o 25 %
  • wzrost zysku net to o 31 %
  • wzrost przychodów pochodzących ze sp rzedaży reklamy zewnętrznej o 100 %
  • wzrost przychodów z działa lności agencji reklamowej o 43 %

  W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. z anotowała wzrost przychodów o 21 % w
  stos unku do analogicznego okresu 2017 roku. Łączne przycho dy w tym okresie wyniosły 39 299 tysięcy złotych
  wobec 32 531 tysięcy złoty ch rok wcześniej (wzrost o 6 768 tysięcy złotych). Wzrost sprzedaży w raportowanym
  okresie był możliwy dzięki dynamicznie rosną cej sprzedaży reklamy zewnętrznej (wzrost rok do roku o 100 %) oraz
  znacząco wyższym niż przed rokiem przychodom agencji rekla mowej (wzrost o 43%) przy jednoczesnym spadku
  przychodów poch odzących z reklam telewizyjnych (odpowiednio o 16%).
  Głównym źródłe m przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku
  pozostawała ciągle reklama telewizyjna, stanowiąca 38 ,1% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej (w
  porównywalny m okresie było to odpowiednio 54,5 %, co świadczy o postępując ej z kwartału na kwartał
  dywersyfikacji przychodów ). Niższy poziom telewizyjnych przychodów reklamowych Grupy Kapitałowej był
  spowodowany niższym poziomem oglądalności kanałów należą cych do 4fun Media S.A. (o 0,13 p.p.).
  Drugim wartościowo segmentem dział alności mającym znaczący wpływ na przyc hody 4fun Media S.A. w okresie
  dziewięciu miesięcy 2018 roku była sprzedaż reklam zewnętrznych z obszaru Digital Signage, prowadzona przez


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  9

  spółkę zależną Screen Network S.A. W raporto wanym okresie wyniosła ona 13 033 tysięcy złotych co stanowiło
  33,2 % łącznych przychodów Grupy Kapitałowej w raportowanym okresie i była o 100 % wyższa niż w analogicznym
  okresie roku ubiegłego. Screen Network S.A. zarządza siecią ekranów realizujących kampanie typu Digital Out of
  Home w ra mach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Screen Network S.A. posiada bardzo szerokie
  i zdywersyfikowane portfolio klientów z wielu branż. Screen Network S.A. zarządza dziś siecią 20 450 ekranów w
  2505 lokalizacjach w całej Polsce oraz siecią e kranów LED City, a dodatkowo obsługą sieci ekranów w 47
  supermarketach Carrefour (poprzez spółkę zależną spółkę PRN Polska).
  Istotnym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Medi a S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku była
  sprzedaż usług agencji reklamowych . Sprzedaż tego segmentu wynio sła w raportowanym okresie 7 600 tysięcy
  złotych (co stanowiło 19,3 % udziału w łącznych przychodach Grupy Kapitałowej) wobe c 5 299 tysięcy złotych w
  analogicznym okresie 2017 roku. Oznacza to wzrost przychodów w tym segmencie o 43 %.
  Komentując zdywersyfikowaną strukturę segmentów sprzedaży Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. warto
  wspomnieć, iż ciągle stabilnym źródłem przychodów jest działalność spółki zależnej Program Sp. z o.o., skupiona na
  świadczeniu usług dystr ybucyjnych i consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznych (głównie
  zagranicznych) obecnym na polskim rynku. Sprzedaż usług tego tytułu wyn iosła w raportowanym okresie 956
  tysięcy złotych i była o 46 % wyższa niż w analogicznym okresie 2017 rok u. Dodatkowym źródłem przychodów
  Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w raportowanym okresie była sprzedaż tzw. akcji specjalnych czyli działań
  promocyjnych realizowanych dla klientów w czasie antenowym poza blokami reklamowymi. Akcje specjalne
  wykorzystują zasięgi kanałów telewizyjnych 4fun Media S.A., skupiając się na wykorzystywaniu działań typu
  produc t placement, branded content oraz eventy masowe. W raportowanym okresie pozostała sprzedaż, na którą
  składają się w głównej mierze przychody z ak cji specjaln ych, wyniosła 2 353 tysięcy złotych (tj. na poziomie
  analogicznego okresu roku ubiegłego ).

  W związku z ogłoszeniem strategii inwestowania w obszary e -commerce i digital, warte odnotowania jest
  pojawienie się w okresie trzeciego kwartału 2018 roku, pierwsz ych przychodów pochodzących ze sprzedaży
  towarów za pośrednictwem =nternetu oraz z działalności portali internetowych, która w okresie objętym niniejszym
  raportem wyniosła łącznie 396 tysięcy złotych i z kwartału na kwartał powinna notować dynamiczną tende ncję
  wzrostową .

  Omawiając wyniki dziewięciu miesięcy 2018 roku należy zwrócić uwagę na systematyczną poprawę rentowności,
  której efektem jest wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego z poziomu 5 364 tysięcy złotych w 2017 roku do
  7 263 tysięcy złotych w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 35 %. Wskaźnik EB=TDA w raportowanym
  okresie wyniósł 9 341 tysiące złot ych i był wyższy niż w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku o 25 %.
  Poprawa efektywności w działalności Grupy Kapitałowej 4fun Me dia S.A. była wynikiem istotnej wartościowo
  sprzeda ży reklam telewizyjnych, podwojenia przychodów pochodzących ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz
  znaczącego wzrostu przychodów z usług agencji reklamowej ale też ścisłego monitoringu bieżących kosztów
  operacyjnych. W efekcie zysk netto na poziom ie skonsolidowanym wyniósł 5 640 tysięcy złotych i b ył wyższy niż rok
  wcześniej o 31 %.

  O stabilnej sytuacji finansowej Spółki świadczy dodatni poziom przepływów pieniężnych z działalności operac yjnej,
  który na dz ień 30 września 2018 roku wynosił 8 510 tysięcy złotych oraz brak zobowiązań długoterminowych z
  tytułu kredytów bankowych.

  Opis perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Me dia S.A. w kolejnych kwartałach 2018 roku

  W ocenie Zarządu 4 fun Media S.A., kole jny kwartał 2018 rok powinien przynieść utrzymanie stabilnego poziomu
  oglądalności kanałów muzycznych (ze względu na obserwowaną w tym segmencie sezonowość) jak i dalszą
  dywersyfikację przychodów, a także systematyczny wzrost sprzedaży pochodzącej z innych źródeł niż tradycyjna
  reklama telewizyjna, w szczególności ze sprzedaży reklamy zewnętrznej oraz działalności agencji reklamowej.
  Celem działalności na kolejny kwartał jest synergiczne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz hybrydowe
  podejście do klient ów wykorzystujące różne kanały komunikacji. Ponadto Zarząd 4fun Media szacuje, iż dokonane
  w spółce optymalizacje kosz towe pozwolą utrzymać dwucyfrowe wskaźni ki rentowności w głównych segmentach
  działalności. Potwierdza ją to wyniki trzech kwartałów 2018 roku, które zakończyło się wyraźnym wzrostem
  przych odów oraz dynamicznym wzrostem zysku operacyjnego oraz zysku netto .

  =stotnym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w ciągu najbliższych kwartałów może okazać się
  strategia rozwoju w sektorac h e -commerce i digital jako potencjalnego kierunku inwestycji kapitałowych w latach


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  10

  2018 -2019. W ramach strategii Zarząd 4fun Media S.A. typuje spółki z sektorów e -commerce i digital jako
  potencjalne podmioty, których udziały lub akcje nabywa 4fun Media S. A., stając się podmiotem dominującym lub
  wspólnikiem mniejszościowym bądź w innej formie dokonując inwestycji kapitałowej w spółki w z tych sektorów
  (objęcie udziałów lub akcji tj. share deal, nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. tzw. asset d eal). Na
  dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, Zarząd 4fun Media S.A. zrealizował trzy transakcje we wskazanych
  sektorach nabywając większościowe udziały w Spółkach: CupSell Sp. z o.o. oraz naEKRANIE Sp. z o.o. oraz
  nabywając serw is musta che .pl. Ponadto 4fun Media S.A. rozpoczęła działalność produkcyjną wspólnie z Michałem
  Traczem i Wiktorem Traczem w ramac h spółki Print Logistic Sp. z o.o. W październiku 2018 roku uru chomiona
  została również sprzedaż towarów przez =nternet w ramach spółki NA=MPREZE.pl Sp. z o.o.


  Dominujące trendy na rynku t elewizyjnym w okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku

  W okresie dziewięciu miesięcy 2018 r oku utrzymywała się wysoka oglądalność kanałów tematycznych względem
  dużych telewizji czyli tzw. „Wielkiej Czwórki” (tj.TVP1, TVP2, Polsat i TVN). W grupie wiekowej 4+ skumulowany
  udział w rynku oglądalności kanałów tematycznych, do których zalicza się sta cje należące do Grupy Kapitałowej
  4fun Media S .A., wyniósł na dzień 30 września 2018 roku odpowiednio 64,52 %, co w porównaniu z analogicznym
  okresem roku ubiegłego, oznacza u trzymanie blisko 29 % przewagi udziałów rynkowych stacji tematycznych nad
  kanałami Wielkiej Czwórki.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  11

  W raportowanym okresie, rynek dystrybucji kablowo -satelitarnej zanotował 5 745 AMR (Average Minute Rating)
  średniej oglądalności minutowej wobec 5 702 AMR w analogicznym okresie roku ubie głego. Potwierdza to silną i
  stabilną pozycję tego rynku mimo rosnącej oglądalności naziemnej telewizji cyfrowej.


  Oglądalność kanałów muzycznych w 2018 roku

  Oglądalność segmentu kanałów muzycznych w raportowanym okresie utrzymywała się na zbliżonym poziomie w
  stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłe go, notując nieznaczny spadek (o 0,35 p.p). Kanały muzyczne mimo
  sezonowych wahań zachowują stałą, wysoką atrakcyjność dla widowni telewizyjnej, co stanowi potencjał do
  utrzymywania poziomów oglądalności przez kolejne kwartały. =stotnym czynnikiem tego zjawiska jest widoczne
  rozdrobnienie rynku oraz jego wysokie nasycenie co stanowi naturalną barierę wejścia w segment dla kolejnych
  nadawców.

  Oglądalność kanałów muzycznych na dawanych przez 4fun Media S.A.


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  12


  W okresie pierwszych dziewięciu 2018 roku średni udział w rynku oglądalności (S:R) – kanałów należących do 4fun
  Media S.A. wyniósł 0,41% i był niższy o 0,13 p.p. w stosunku do poziomu o siągniętego rok wcześniej.
  W raportowanym okresie na stabilnym poziomie utrzymywała się struktura oglądalności kanałów grupy 4fun
  Media S.A. Udział 4FUN DANCE i 4FUN GOLD :=TS wyniósł łączn ie na dzień 30 września 2018 roku 36 % całej
  oglądalności telewizji należących do portfela 4fun Media S.A.

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  13

  2.2 Opis pozostałych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ
  na osiągnięte wy niki finansowe oraz notowania akcj i Spółki w raportowanym okresie
  1) W dniu 27 lutego 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A.
  postanowiło o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie oraz ustaliło liczbę członków
  Rady Nadzorczej nowej ka dencji (jak dotychczas) na 5 osób. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej na nową kadencję trzech dotychczasowych członków: Dariusza
  Stokowskiego, Marka Tarnowskiego oraz Cezarego Kubackiego oraz dwie nowe osoby : Pawła Grabowskiego
  oraz Wojciecha Kliniewskiego.
  2) W dniu 27 lutego 2018 roku, decyzją Rady Nadzorczej Zarząd Spółki został uzupełniony o dodatkową osobę.
  Ross Newens objął w 4fun Media S.A. funkcję Prezesa Zarządu, natomiast dotychczasowy Prezes, Rafał Baran
  objął funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz CEO. Z dniem powołania Rossa Newensa, Zarząd 4fun Media S.A. liczy ł
  łącznie cztery osoby.
  3) W dniu 9 maja 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. otrzymał zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu
  5% przez VALUE Fundusz =nwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 reprezentowanym przez
  spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy =nwestycyjnych S.A. Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku transakcji
  nabycia 98 557 akcji 4fun Media S.A. zawartej na rynku regulowanym w d niu 26 kwietnia 2018 roku, zmianie
  uległa ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz. Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał
  bezpośrednio 179 985 akcji Spółki reprezentujących 4,37% kapitału zakładowego i dających prawo do 179 985
  głosów z akcji, stanowiących 4,37% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Po transakcji Fundusz posiadał
  bezpośrednio 278 542 akcji Spółki, reprezentujących 6,76% kapitału zakładowego i dających prawo do 278 542
  głosów z akcji, stanowiących 6,76% ogólnej liczby głosów na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
  4) W dniu 14 maja 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki i
  wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z treścią uchwały Zarząd
  Spółki p ostanowił wystąpić o ocenę wniosku do Rady Nadzorczej Spółki i zarekomendowanie Zwyczajnemu
  Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2017 roku w kwocie 3.948.728,20 złotych. Zgodnie z treścią uchwały, wnioskowany przez Zarządu
  Spółki podział zysku obejmował 2.441.970,60 złotych przeznaczonych na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki
  oraz 1.506.757,60 złotych przeznaczonych na kapitał zapasowy. Zgodnie z treścią uchwały w dywidendzie nie
  uczestniczyły akcje własne nabyte przez Spółkę.
  5) W dniu 5 czerwca 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. poinformował o podjęciu przez Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, ustaleniu dnia dywidendy oraz
  termin u wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 zł
  został podzielony w sposób następujący: kwotę 2.441.970,60 zł przeznaczono na dywidendę tj. 60 gr na 1
  akcję, a 1.506.757,60 zł przeznaczono na kapitał zapasow y (zgodnie z wcześniejszą rekomendacją Zarządu) .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło dzień dywidendy na dzień 13 czerwca 2018 roku,
  natomiast dzień wypłaty dywidend y na dzień 20 czerwca 2018 roku, która nastąpiła w planowanym terminie.
  6) W dniu 5 czerwca 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. poinformował, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenia
  Akcjonariuszy 4fun Media S.A. upoważniło Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych, które mogą być
  nabywane na następujących warunkach:
  Akcje Własne mogą być n abywane w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co stanowi 1,46%
  kapitału zakładowego Spółki. Cena za jedną Akcję Własną będzie wynosić nie mniej niż 10 złotych i nie więcej
  niż 23 złote przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznac zona na ten cel może wynieść nie
  więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających
  na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach,
  na którym są notowane. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego zbycia, umorzenia,
  wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje Spółki,
  wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych w Spółce programów mot ywacyjnych lub wydania Akcji
  Własnych za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do nabywania Akcji
  Własnych przez Zarząd Spółki zostało udzielone na 5 lat i obejmuje okres od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia
  5 czerwca 2023 roku lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku
  z upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowił
  kapitał rezerwowy w wysokości 1.380.000 złotych, który został wydziel ony z kapitału zapasowego Spółki.
  7) W dniu 6 czerwca 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. poinformował, iż na posiedzeniu Rada Nadzorcza 4fun
  Media S.A ustaliła liczbę Członków Zarządu Spółki kolejnej wspólnej kadencji na cztery osoby oraz powołała w
  jej skł ad dotychczasowych Członków Zarządu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała Rossa
  Newensa, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Rafała Barana powierzając mu funkcję Wiceprezesa
  Zarządu Spółki, Anetę Parafiniuk powierzając jej funkcję Człon ka Zarządu oraz Tomasza Misiaka powierzając


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  14

  mu funkcję Członka Zarządu. Kolejna wspólna kadencja Zarządu 4fun Media S.A. rozpoczęła się w dniu 6
  czerwca 2018 roku.
  8) W dniu 6 czerwca 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. poinformował, iż na posiedzeniu Rada N adzorcza
  podjęła uchwałę w sprawie ziszczenia się warunku finansowego, od którego zależy realizacja programu opcji
  menedże rskich w 2017 roku. Mianowicie, wystąpił wzrost zysku EB=TDA Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. o
  co najmniej 20% średnio w okresie dwó ch lat rozliczeniowych programu opcji menedżerskich tj. w latach 2016 -
  2017 i tym samym uczestnicy programu w osobach Rafała Barana, Anety Parafiniuk, Biruty Makowskiej oraz
  Pawła Grabowskiego uprawnieni zostali do realizacji opcji menedżerskich i objęcia a kcji z tytułu uczestnictwa
  w programie w 2017 roku. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wskazała, że wymienione osoby są
  uprawnione do objęcia następującej liczby akcji:
  - Rafał Baran uprawniony został do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 101.588 o raz do objęcia 101.588
  akcji Spółki;
  - Aneta Parafiniuk uprawniona została do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 14.000 oraz do objęcia
  14.000 akcji Spółki;
  - Biruta Makowska uprawniona została do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 2.000 oraz d o objęcia 2.000
  akcji Spółki;
  - Paweł Grabowski uprawniony został do realizacji opcji menedżerskich w liczbie 2.000 oraz do objęcia 2.000
  akcji Spółki.
  Decyzje Rady Nadzorczej zostały podjęte w związku z wprowadzeniem w 4fun Media S.A. programu opcji
  mened żerskich, o czym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 13 października
  2015 roku, a następnie w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 27 grudnia 2015 roku oraz w związku ze zmianą
  Statutu Spółki w sprawie udzielenia Zarządowi Spółk i upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w
  ramach kapitału docelowego.
  9) W dniu 6 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania strategii rozwoju w
  sektorach e -commerce i digital jako potencjalnego kierunku inwestycj i kapitałowych w latach 2018 -2019.W
  ramach strategii Zarząd 4fun Media S.A. typuje spółki z sektorów e -commerce i digital jako potencjalne
  podmioty, których udziały lub akcje 4fun Media S.A. mogłaby nabyć stając się podmiotem dominującym lub
  wspólnikiem mn iejszościowym bądź w innej formie dokonać inwestycji kapitałowej w spółki w z tych sektorów
  (objęcie udziałów lub akcji tj. share deal, nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. tzw. asset deal).
  Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do zaangażowania kapitałowego 4fun Media S.A. w spółce
  pod firmą CupSell Sp. o.o. poprzez docelowe objęcie w niej udziałów stanowiących 69,81%. Rada Nadzorcza
  zarekomendowała Zarządowi Spółki dokonania oceny zasadności realizacji strategii po okresie 6 miesię cy i
  przedstawienie Radzie Nadzorczej Spółki wniosków wynikających z realizacji tej strategii.
  10) W dniu 31 lipca 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. poinformował o przystąpieniu do negocjacji w sprawie
  zakupu kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naE KRAN=E.pl sp. z o.o., będącej właścicielem serwisu
  internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe,
  muzyka, książki, nowa technologia). Postawą negocjacji była wycena niezależnego biegłego rewidenta
  sporządzo na na zlecenie Zarządu 4fun Media S.A., która oszacował wartość 100% udziałów spółki (equity
  value) na 5,4 mln złotych (wycena dokonana została metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).
  Serwis internetowy prowadzony przez naEKRANIE.pl sp. z o.o. to d rugi co do wielkości serwis o tej tematyce na
  polskim rynku, odwiedzany przez ok. 2 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie. Serwis naEKRAN=E.pl w
  przeciągu ostatnich 6 lat urósł o 928%, a tylko w samym roku 2017 o 47%. Na koniec 2017 roku spółka
  osiąg nęła wskaźnik EB=TDA na poziomie blisko 700 tysięcy złotych.
  11 ) W dniu 14 sierpnia 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. podał do wiadomości informacje, iż spółka zależna
  Emitenta tj. 4fun.tv Sp. z o.o., podpisała z Patrickiem Debą, Konradem Ozdowym oraz sp ółką Mustache
  Warsaw sp. z o.o. dokument ustalający wstępne warunki transakcji (tzw. Term Sheet) dotyczącej inwestycji w
  serwis internetowy mustache.pl prowadzony przez Mustache Warsaw sp. z o.o. Serwis internetowy
  mustache.pl jest platformą e -commerce sku piająca niezależnych projektantów mody i designu, którzy - za
  pośrednictwem platformy - oferują limitowane serie swoich produktów. =nwestycja ma polegać na nabyciu
  aktywów składających się na serwis internetowy mustache.pl oraz aktywów wykorzystywanych do organizacji
  cyklicznych targów odzieżowych pod marką „Mustache Yard Sale” . Zarząd 4fun Media S.A. podała wówczas do
  wiadomości, iż kwota za jaką nabyte zostanie przedsiębiorstwo Mustache Warsaw sp. z o.o. wyniesienie
  maksymalnie 480.000,00 złotych.
  12 ) W dniu 22 sierpnia 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. podał do wiadomości informację o zawarciu umowy
  nabycia 1734 udziałów w spółce naEKRAN=E.pl sp. z o.o., stanowiących 51% kapitału zakładowego Spółki i
  uprawniających do 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólnikó w Spółki. Zgodę na zawarcie transakcji wyraziła w
  Rada Nadzorcza Spółki. Umowa została zawarta pomiędzy 4fun Media S.A. oraz Nova Group (Cyprus) Limited.


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  15

  Łączna cena za nabyte udziały wyniosła 2.478.600,00 złotych. Podstawę do negocjacji wartości udziałów
  nabywanej Spółki, stanowiła wycena sporządzona przez niezależnego biegłego rewidenta, która oszacowała
  wartość 100% udziałów Spółki (equity value) na 5,4 mln złotych (wycena dokonana metodą zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych). Ostateczna cena nabycia u działów Spółki wynegocjowana przez Zarząd 4fun Media
  S.A. uwzględniła 10% dyskonta w stosunku do wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta.
  13 ) W dniu 22 sierpnia 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. podał do wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki na
  posie dzeniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku, powołała Mateusza Góreckiego na Członka Zarządu 4fun Media S.A.
  Po nominacji Mateusza Góreckiego, Zarząd 4fun media S.A. liczy obecnie 5 osób. Mateusz Górecki pełni – jak
  to było do tej pory - funkcję Prezesa Z arządu sp ółki naEkranie Sp. z o.o.
  14 ) W dniu 14 września 2018 roku Zarząd 4fun Media S.A. podał do wiadomości o zawarciu umowy
  inwestycyjnej z Michałem Traczem i Wiktorem Traczem, której przedmiotem było określenie zasad na jakich
  strony umowy inwestycyjnej prowad zić będą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wykończania
  tkanin oraz przygotowywania i wykonywania nadruków na tkaninach za pośrednictwem spółki zależnej
  Emitenta, tj. spółki pod firmą YRS Ventures 2 Sp. z o.o. (docelowa nazwa: Print Logistic Sp . z o .o.). Umowa
  inwestycyjna określiła wysokość środków pieniężnych, jaką każda ze stron umowy inwestycyjnej zasili Spółkę
  Celową poprzez wniesienie do Spółki wkładów pieniężnych na pokrycie obejmowanych nowo utworzonych
  udziałów w spółce oraz harmonogram inwestycji. Kwota zaangażowania finansowego 4fun Media S.A. ma
  wynieść zgodnie z umową 920.000 złotych. Po dokonaniu inwestycji tj. po podwyższeniu kapitału zakładowego
  oraz wniesieniu wkładów pieniężnych 4fun Media S.A. posiadać będzie 59,94% udziałów w kapitale
  zakładowym spółki. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup maszyn do produkcji nadruków na
  tekstylia (technologia: Print -on -demand), które będą wykorzystywane zarówno w działalności spółek z Grupy
  Emitenta (w szczególności dla CupSell Sp. o .o.), jak i dla zewnętrznych podmiotów .
  2.3 Zdarzenia, które wystąpiły po okresie, którego dotyczy niniejszy raport tj. po dniu 30 września 2018 roku ,
  a mogące mieć charakter cenotwórczy bądź mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe
  1) W dniu 5 października 2018 roku, d ziałając na podstawie upoważnienia do nabywania Akcji Własnych
  udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (o czym informowano raportem bieżącym nr
  14/2018 z 5 czerwca 2018 roku) Zarząd 4fun Media S.A. poinformował o przystąpi eniu do realizacji Programu
  Skupu Akcji Własnych.
  Zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcje
  Własne Spółki mogą być nabywane w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co stanowi 1,4 6%
  kapitału zakładowego Spółki. Cena za jedną Akcję Własną może wynosić nie mniej niż 10 złotych i nie więcej
  niż 23 złote przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może wynieść nie
  więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na którym są
  notowane. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego zbycia, umorzenia, wykonania
  zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje Spółki, wykonania
  zob owiązań wynikających z prowadzonych w Spółce programów motywacyjnych lub wydania Akcji Własnych
  za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do nabywania Akcji Własnych przez
  Zarząd Spółki zostaje udzielone na 5 lat i obejmuje okre s od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 5 czerwca 2023
  roku lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z
  upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło
  kapitał re zerwowy w wysokości 1.380.000 złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki.
  Zarząd Spółki przypomina, iż Spółka posiada ponadto 49.423 akcji własnych nabytych przez Spółkę w
  Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonym we wcześniejszym Pr ogramie Skupu Akcji Własnych na
  podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku (raport
  bieżący 23/2011).
  Łącznie w ramach prowadzonego Programu Skupu Akcji Własnych, rozpoczętego w dniu 5 października 2018
  roku (raport bieżący nr 25/2018), Spółka nabyła na dzień 31 października 2018 roku, łącznie 4 058 sztuk akcji
  własnych stanowiących 0,09% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy. Program Skupu Akcji Własnych będzie kontynuowany po publikacji raportu okresowego za
  trzeci kwartał i zakończeniu okresu zamkniętego związanego z tą publikacją.
  2) W dniu 24 października 2018 roku, Zarząd 4fun Media S.A. poinformował o nabyciu aktywów
  przedsiębiorstwa Mustache Warsaw Sp. z o.o. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 14
  sierpnia 2018 roku, w którym poinformowano o podpisaniu dokumentu ustalającego wstępne warunki
  transakcji (tzw. Term Sheet) dotyczącej inwestycji w serwis i nternetowy mustache.pl, spół ka zależna Emitenta


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  16

  tj. Mustache Sp. z o.o., w której Emitent posiada większość udziałów, w ramach wykonania postanow ień
  Umowy Inwestycyjnej nabyła przedsiębiorstwo Mustache Warsaw Sp. z o.o. w rozumieniu art. 55(1) ustawy z
  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kode ks cywilny, tj. organizacyjnie oraz finansowo wyodrębniony zespół składników
  materialnych oraz niematerialnych Mustache Warsaw Sp. z o.o., w tym zobowiązań, przeznaczonych do
  realizacji określonych działań gospodarczych, wykorzystywanych przez Mustache War saw Sp. z o.o. do
  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia serwisu internetowego dostępnego pod
  adresem www.mustache.pl oraz organizacji targów odzieżowych pod marką „Mustache Yard Sale”. Cena
  naby cia wyżej wymienionych aktywów przedsiębiorstwa Mustache Warsaw Sp. z o.o. została ustalona na
  podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego biegłego rewidenta i wyniosła 491.50 0 złotych.
  3) Także w dniu 24 października 2018 roku, Zarząd 4fun Media S. A. poinformował , iż prognozowane przychody
  ze sprzedaży, pochodzące z segmentu e -commerce, mają wynieść w 2019 roku co najmniej 15 milionów
  złotych. Przychody te pochodzić będą z poczynionych przez 4fun Media S.A. inwestycji kapitałowych jak i
  rozwoju kole jnych marek produktowych.
  4) W dniu 31 października 2018 roku Za rząd 4fun Med ia S.A. podał do w iadomości o otrzymaniu dwóch
  zawiadomień z datą 31 paź dziernika 2018 roku, sporządzonych w trybie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005
  roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  ob rotu oraz o spółkach publicznych. Pierwsze zawiadomienie pt: ”Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie
  stanu posiadania akcji” zostało złożone przez pełnomocnika Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji,
  który zawiadamia Zarząd 4fun Media S.A. , iż w d niu 17 października 2018 r., spółka Nova Group, na skutek
  zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Epicom Limited z siedzibą w Nikozji, wniosła
  tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Epicom (transakcja realizowana poza rynkiem regulowa nym Giełdy
  Papierów Wartościowych S.A.): 2.268.217 akcji 4fun Media S.A. stanowiących 55,06% kapitału zakładowego i
  uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej
  liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  pod kodem ISIN PL4FNMD00013. Na skutek zawarcia tej umowy, dokonano w dniu 30 października 2018 ro ku
  odpowiednich zmian zapisów na rachunkach inwestycyjnych należących odpowiednio do Nova Group i
  Epicom, skutkiem czego własność opisanych powyżej zdematerializowanych akcji Spółki przeszła z dniem 30
  października 2018 roku na Epicom Limited. Hednocześn ie, spółka Nova Group zawiadomiła , iż nabycie na
  skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego akcji Spółki, nastąpiło od podmiotu
  wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej tj. do Epicom . Oznacza to, że w takim przypadku, na
  podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie, znajduje zastosowanie zwolnienie z obowiązków określonych
  w treści art. 72 oraz 73 Ustawy o ofercie. Spółka Nova Group zawiadamia, że po dokonaniu przedmiotowych
  transakcji: nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki; posiada pośrednio tj. przez spółkę Epicom 2.268.217
  akcji, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającyc h do 2.268.217 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .
  Drugi dokument pod nazwą: ”Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji” zostało złożone
  przez pełnomocnika spółka Epicom Limited z siedzibą w Nikozji , który zawiadomił Zarząd 4fun Media S.A. , iż w
  dniu 17 października 2018 r., spółka Epi com, nabyła od spółki Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w
  Nikozji, na skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Epicom (transakcja
  realizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.):
  2.268.217 akcji stan owiących 55 ,06% kapitału zakładowego 4fun Media S.A. , uprawniających do 2.268. 217
  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Pap ierów Wartościowych w
  Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem =S=N
  PL4FNMD00013.
  Na skutek zawarcia tej umowy, dokonano w dniu 30 października 2018 roku odpowiednich zmian zapisów na
  rachunkach inwestycyjnych nale żących odpowiednio do Nova Group i Epicom, skutkiem czego własność
  opisanych powyżej zdematerializowanych akcji Spółki przeszła z tym dniem na Epicom. Przed dokonaniem
  powyższej transakcji nabycia spółka Epicom nie posiadała ani pośrednio ani bezpośrednio jakichkolwiek akcji
  Spółki. Po dokonaniu przedmiotowych transakcji posiada obecnie bezpośrednio 2.268.217 akcji, stanowiących
  55 ,06% kapitału zakładowego 4fun Media S.A. , uprawniają cych do 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu
  Spółki, co stanowi 55,06% u działu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .
  Hednocześnie, spółka Epicom zawiadamia, iż nabycie na skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu
  niepieniężnego akcji Spółki, nastąpiło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałow ej tj. od
  Nova Group . Oznacza to, że w takim przypadku, na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie, znajduje


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  17

  zastosowanie zwolnienie z obowiązków określonych w treści art. 72 oraz 73 Ustawy o ofercie. Hednocześnie,
  zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 U stawy o ofercie Epicom poinformował Zarząd 4fun Media S.A. o tym , iż:
  a) żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki Epicom ;
  b) spółka Epicom nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym
  osobom t rzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy
  Spółki;
  c) spółka Epicom nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności
  bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są
  prawa głosu, wyemitowanych już przez 4fun Media S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o
  ofercie;
  d) spółka Epicom nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji 4fun Media
  S.A. w s posób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów
  finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie;
  e) łączna liczba głosów do których uprawniona jest spółka Epicom, obliczona w sposób okre ślony w art. 69
  ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu 4fun Media S.A. , co
  stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .


  2.4 Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożeń dla działalności związanych z działalnośc ią 4fun Media
  S.A. w kolejnych miesiącach roku obrotowego 201 8

  Ryzyko niepowodzenia strategii Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.

  Powodzenie przedstawionej powyżej strategii Zarządu 4fun Media S.A. opierającej się z jednej strony n a
  umacnianiu pozycji na rynku telewizji muzycznych, bazującej na intensywnym rozwoju kanałów muzycznych o
  tematyce muzyczno -rozrywkowej, a z drugiej na wyraźniej dywersyfikacji przychodów pochodzących z rynku
  reklamowego poza telewizją oraz inwestycji na r ynku e -commerce , zależy w dużej mierze od właściwego
  zrozumienia preferencji i upodobań widzów telewizji, użytkowników =nternetu oraz telefonów komórkowych,
  dlatego Spółka - projektując nowe produkty i usługi – stara się wychodzić naprzeciw potrzebom odbi orców.
  =stnieje jednak ryzyko błędnej oceny tendencji rynkowych.

  W związku z tym, Zarząd 4fun Media S.A. nie może zagwarantować, że:

  ▪ nie nastąpią istotne zmiany dotyczące poziomu oglądalności własnych telewizji muzycznych,
  ▪ rynek reklam Digital Out of Ho me nie będzie rozwijał się zgodnie z założeniami,
  ▪ agencja reklamowa będzie realizowała planowane kampanie reklamowe i pozyskiwała nowych klientów,
  ▪ wielkość społeczności gromadzących się wokół kanałów tematycznych osiągnie zakładany poziom.
  ▪ Inwestycje zreal izowane na rynkach e -commerce i digital przyniosą oczekiwaną stopę zwrotu.

  W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników, mogących mieć negatywny wpływ na
  wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz jej wartość rynkową, Zarząd 4fun Media S.A. zmodyfikuje
  odpowiednio strategię rozwoju w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte i dokona niezbędnej korekty
  przyjętych założeń w taki sposób, który zapewni realizację zakładanych celów strategicznych.


  Ryzyko związane z odejści em wykwalifikowanych pracowników

  Część działań operacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. wykonywanych jest przez osoby, których
  nagłe od ejście lub przymusowa absencja mogłoby utrudnić lub uniemożliwić zrealizowanie założonych celów
  strategic znych.
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  18

  Dotyczy to w szczególności:
  ▪ kadry zarządzającej - sukces jest w znacznej mierze uzależniony od pracy osób zajmujących stanowiska
  kierownicze w organizacji. =ch odejście mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągane przychody, zawartość
  programową, jakość oferowanych usług i w konsekwencji na wynik finansowy,
  ▪ wykwalifikowanych osób dedykowanych do obsługi systemu emisyjnego. System emisyjny jest tworzony
  i obsługiwany przez określony zespół osób. W przypadku np. nagłej choroby, wypadku lub innych
  nieprzewi dzianych zdarzeń dotyczących wszystkich tych osób, przeszkolenie nowego zespołu w stopniu
  gwarantującym skuteczne zarządzanie systemem i zapewniającym usługę na dotychczasowym poziomie
  trwałoby około miesiąca.
  Zdaniem Zarządu, ilość pracowników potrafiąc ych obsługiwać i zarządzać systemem jest wystarczająca, aby
  zminimalizować ryzyko nagłych i nieprzewidzianych braków kadrowych. Na bieżąco prowadzone są szkolenia kadry,
  która byłaby gotowa, w razie takiej konieczności do skutecznego zastąpienia obecnych s pecjalistów. Niezależnie,
  Emitent realizuje długoterminową politykę zarządzania kadrami na kluczowych z punktu widzenia działalności
  operacyjnej stanowiskach oraz systematycznego podnoszenia jej kwalifikacji zawodowych. Jest ona ukierunkowana
  na indywidual ny rozwój poszczególnych pracowników oraz utrzymywania odpowiedniej motywacji, która
  minimalizuje ryzyko ich odejścia ze Spółki.

  Ryzyko związane z awarią telewizyjnego systemu emisyjnego

  Najpoważniejsze zagrożenia w obszarze systemu emisyjnego dotyczą awarii następujących elementów:
  Awaria serwerów emisyjnych – system emisyjny funkcjonuje na dedykowanych serwerach. Cały czas dostępny jest
  jeden serwer dodatkowy mogący zastąpić dowolny uszkodzony serwer emisyjny. W przypadku awarii takiego
  serwera czas p rzełączenia sygnału na serwer zapasowy nie przekracza 1 godzin y. W tym czasie emisja cechuje się
  ograniczoną funkcjonalnością co może skutkować gorszą jakością emisji, brakiem warstwy interaktywnej , brakiem
  możliwości głosowania lub całkowitym brakiem syg nału wideo zależnie od rodzaju uszkodzenia.
  Awaria serwerów bazodanowych lub aplikacyjnych – te serwery są całkowicie redundantne i awaria jednego nich
  powoduje automatyczne przełączenie ruchu na drugi działający serwer.
  Awaria macierzy emisyjnej – równi eż te elementy infrastruktury są zabezpieczone redundancją. Przez cały czas
  działają dwie instancje macierzy (każda w trybie RA=D5). Awaria jednej z nich nie wpłynie na ciągłość emisji.
  Aby zminimalizować skutki ewentualnej awarii, Spółka posiada również zarchiwizowane kopie całego
  oprogramowania serwerowego oraz bazy danych. Heśli awaria dotyczy wszystkich instancji baz danych, utratą
  informacji zagrożone są dane wytworzone w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego. Naprawa awarii bazy
  danych, niezależni e od jej zakresu, trwa do 2 godzin. Dodatkowo Spółka dysponuje zapasowymi macierzami
  dyskowymi, na których przechowywane są wszystkie materiały emisyjne i dane przetwarzane przez bazę danych.
  W przypadku awarii dane te umieszczone są na dwóch niezależny ch urządzeniach, z których każde działa w RA=D10
  (tryb pracy macierzy) co oznacza, że dane na każdym urządzeniu są dodatkowo zabezpieczone przed awariami
  sprzętowymi.

  Ryzyko związane z uzależnieniem od łączy internetowych

  =stnieje ryzyko awarii łącza i nternetowego. Awaria łącza może wstrzymać otrzymywanie wiadomości SMS, aż do
  wznowienia pracy łącza. Nie ma to jednak wpływu na samą emisję. Spółka ocenia ryzyko ich wystąpienia w
  przyszłości jako mało znaczące. Zaistnienie zdarzeń opisanych powyżej jako r yzyka techniczne może co prawda
  doprowadzić do krótkookresowych problemów z nadawaniem sygnału telewizyjnego, jednakże w ocenie Spółki i na
  bazie posiadanych procedur zabezpieczających, ich ewentualne wystąpienie nie powinno mieć znaczącego wpływu
  na wynik i finansowe.


  Ryzyko nieodnowienia bądź utraty koncesji

  Obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Ustawa o Radiofonii i Telewizji nie gwarantują Spółce ponownego
  udzielenia koncesji po upływie terminu, na jaki została udzielona. W związku z powyższy m nie można
  zagwarantować, iż przyznane zostaną nowe koncesje. Nie można zagwarantować również, iż w przypadku
  uzyskania nowej koncesji zawierać ona będzie warunki analogiczne do posiadanych obecnie, oraz że nie zostaną
  nałożone na Spółkę dodatkowe ograni czenia.


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  19

  Hednocześnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, koncesję cofa się przed upływem okresu, na jaki
  została wydana w następujących przypadkach:
  ▪ wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej
  koncesją;
  ▪ nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji;
  ▪ działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi
  w koncesji a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego KRRiT, w wyznaczonym term inie nie usunął
  stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie;
  ▪ nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego KRRiT, nie rozpoczął rozpowszechniania programu
  w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wyk onywania rozpowszechniania programu za
  pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych – chyba, że nadawca wykaże, że opóźnienie
  rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu, zostały
  spowodowane okolicznościami od n iego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania
  programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech, kolejno następujących po
  sobie, miesięcy.
  Koncesja może również zostać cofnięta, jeżeli:
  ▪ rozpowszechnianie programu powodu je zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa
  i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju;
  ▪ nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy;
  ▪ rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie
  środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie
  Konkurencji i Konsumentów;
  ▪ nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.
  Cofnięcie koncesji posiadanych przez Spółkę m oże mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność,
  sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne. Cofnięcie któ rejkolwiek z
  posiadanych koncesji, uniemożliwi dalsze prowadzenie działalności objętej koncesjonowaniem .


  Ryzyko związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umów z kluczowymi operatorami sieci kablowych i platform
  cyfrowych

  Na podstawie stosownych umów licencyjnych, kanały telewizyjne 4fun Media S.A. dystrybuowane są
  w największych sieciach kablowych i platf ormach cyfrowych w kraju . Umieszczenie w ofercie programowej wyżej
  wymienionych operatorów, gwarantuje Spółce dotarcie do największej z możliwych rzeszy odbiorców, zwiększanie
  oglądalności kanałów, a tym samym rosnącego zainteresowania ze strony reklamodaw ców. Przekłada się to na
  zwiększone wpływy reklamowe oraz umożliwia firmie stabilny rozwój. Rozwiązanie umów, na podstawie których
  odbywa się reemisja kanałów 4fun Media S.A., w następstwie ich wypowiedzenia lub nie przedłużenia okresu ich
  obowiązywania na dalsze okresy, może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność, sytuację
  finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne 4fun Media S.A.


  Czynniki ryzyka związ ane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa 4fun Media S .A. prowadzi działalność


  Ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce

  Na wysokość generowanych przychodów przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A., podobnie jak na inne podmioty
  prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospo litej Polskiej, mogą mieć wpływ takie czynniki jak:
  poziom PKB i zamożności społeczeństwa, inflacja, podatki, zmiany ustawodawstwa, stopy procentowe, kursy walut.
  Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może negatywnie wpływać na działalność
  Spółki, w tym na poziom przychodów uzyskiwanych z reklam oraz z innych źródeł poprzez pogorszenie ogólnych
  warunków rynkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Emitent na bieżąco obserwuje zmiany otocz enia
  makroekonomicznego starając się, w razie wystąpienia takiej konieczności, wprowadzać stosowne modyfikacje do
  realizowanej strategii rozwoju .  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  20

  Ryzyko wzrostu konkurencji

  Wielkość przychodów reklamowych Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. zależy w dużym stopniu od dalszego
  rozwoju rynku t ematycznych stacji telewizyjnych. Dynamiczny rozwój konkurencji na tym rynku, owocujący
  powstawaniem nowych stacji telewizyjnych może doprowadzić do zmniejszenia budżetów przeznaczonych na
  każdą stację (rozdrobnienie budżetów). Agresywna polityka cenowa i nnych stacji telewizyjnych, w szczególności
  dużych graczy na rynku, może zmniejszyć ilość globalnych budżetów przeznaczonych na stacje tematyczne.

  Ryzyko związane ze spadkiem wydatków na reklamy telewizyjne

  Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. jest wystaw iona, podobnie jak podmioty konkurujące z nią na rynku mediów,
  na ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną kraju i poszczególnych podmiotów gospodarczych, co
  przekłada się wprost proporcjonalnie na wysokość globalnych budżetów reklamowych całego rynku reklamowego.
  Wysokość przychodów reklamowych Spółki może zależeć także od przesunięć budżetów pomiędzy poszczególnymi
  sektorami rynku reklamowego. Nie należy wykluczyć wzrostu atrakcyjności innych form reklamy co może
  skutkować ulokowaniem w nich w iększej niż do tej pory części budżetów reklamowych. Emitent dostrzega ryzyko
  spadku wydatków na reklamy telewizyjne w skali całego rynku, choć w 2017 roku znajduje się on w stabilnym
  trendzie wzrostowym. Według wszelkich, niezależnych badań, trend ten zos tanie utrzymany także w kolejnych
  latach. Warto też zaznaczyć, iż reklamy w telewizjach tematycznych rosną jeszcze dynamicznej niż cały rynek
  telewizyjny, ponieważ za ich pośrednictwem reklamodawca ma szansę dotarcia z przekazem do precyzyjnie
  określonej grupy docelowej.


  Ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania programów telewizyjnych na strukturę
  nadawanych przez Emitenta programów telewizyjnych oraz emitowanych reklam

  Działalność nadawcza Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. podlega regulacjom prawnym dotyczącym, m.in.
  struktury programów telewizyjnych rozpowszechnianych przez Spółkę oraz treści i czasu nadawanych reklam.
  Wynikają one z przepisów Ustawy o Radiofonii i Telewizji, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ze
  szczegółowych warunków określonych w nadanych koncesjach. W szczególności postanowienia Ustawy o
  Radiofonii i Telewizji wymagają, aby określony procent nadawanych audycji stanowiły audycje wyprodukowane
  pierwotnie w języku polskim oraz audycje europejskie. N ie można wykluczyć, że w przyszłości przepisy te nie
  ulegną zaostrzeniu, co spowoduje wprowadzenie surowszych przepisów prawa polskiego i regulacji, w tym również
  dalszych zmian mających na celu dostosowanie polskich rozwiązań prawnych do wymogów Unii Euro pejskiej.
  W przypadku, gdy okaże się, iż Spółka rażąco naruszyła warunki określone we wskazanych powyżej regulacjach lub
  w posiadanych przez nią koncesjach bądź działalność objęta koncesją jest przez 4fun Media S.A. wykonywana w
  sposób sprzeczny z Ustawą o Radiofonii i Telewizji oraz postanowieniami koncesji, a naruszenia takie nie zostały
  usunięte w wyznaczonym czasie, koncesja posiadana przez Spółkę może zostać cofnięta. Cofnięcie posiadanej
  koncesji uniemożliwi 4fun Media S.A. dalsze prowadzenie działaln ości objętej koncesjonowaniem. Może mieć to
  istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność, jego sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej
  oraz osiągany poziom przychodów i zysków przez 4fun Media S.A.

  2.5 Wskazanie czynników, które w ocenie Emi tenta będą miały wpływ na osiągnięte przez nie go wyniki
  w perspektywie co najmniej jednego kwartału
  Szczegółowy opis perspektyw dalszego rozwoju Spółki został opisany w pkt 2.1.
  2.6 Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezent owanym okresie
  Zarząd 4fun Media S.A. stara się mi nimalizować skutki, charakterystyczne dla całego rynku telewizyjnego , zjawiska
  sezonowości. W związku z obniżeniem przez reklamodawców wydatków reklamowych w = i === kwartale roku,
  skutkuje to zwykle niższ ym poziomem przychodów generowanych z emi sji reklam niż kwartał == i =V.


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  21

  2.7 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
  Zarząd 4fun Media S.A. nie publikował prognozy dotyczącej wyniku jednostkowego ani skonso lidowanego za 201 8
  rok.
  2.8 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Emitenta
  =stotne informacje dotyczące działalności Spółki w raportowanym okresie, w tym te omawiające wyniki finansowe
  oraz pozostałe, mogące mieć wpływ na działalność 4fun Media S.A. i możliwości realizacji zobowiązań, zostały
  zaprezentowane w komentarzu Zarządu w pkt 2.1.

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  22


  3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN
  MEDIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 201 8 ROKU

  3.1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

  Podstawa sporzą dzenia sprawozdania finansowego

  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad
  rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finan sowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz zgodnie z MSR 34 – Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa , a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy
  o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

  Prezen towane sprawozdanie zawiera dane skonsolidowane metodą pełną dla Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.,
  w skład której wchodzi 4fun Media S.A. , Screen Network S.A, PRN Polska Sp. z o.o., Bridge2fun Sp. z o.o. ,
  Bridge2fun Communication Sp. z o.o., Program Sp. z o.o. , CupSell Sp. z o.o., NAEKRANIE.PL Sp. z o.o.,
  NAIMPREZE.PL Sp. z o.o., Mustache Sp. z o.o., YRS Ventures2 Sp. z o.o.

  Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kap itałowej za === kwartał 201 8 roku sporządzono przy
  założeniu kontynuacji działaln ości gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości wszystkich podmiotów
  wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

  Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za okres zakończony 30 września 201 8 roku, są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku.


  Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz
  po równywalne dane finansowe:

  Dane bilansowe przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansow ej
  na dzień 30 września 201 8 roku zaprezentowane zostały w odniesieniu do dnia bilansowego 31 grudnia 201 7 roku.

  Dane zawarte w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych
  dochodów obejmujące okres od 1 stycznia do 30 września 201 8 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do
  danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 wrześni a 201 7 roku.

  Dane zawarte w śródrocznym zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zawierające informacje o
  zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 1 stycznia do 30 września 201 8 roku zostały
  zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 września 201 7 roku.

  Dane zawarte w śródrocznym skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych obejmujące okres od
  1 stycznia do 30 września 201 8 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych poró wnywalnych za okres
  od 1 stycznia do 30 września 201 7 roku.

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  23

  3.2 Skrócone skonsolidowane s prawozdanie finansowe z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów.  Nota 01.01.2018 30.09.201 8 01.07.201 8 30.09.201 8 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.201 7

  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 1,2 39 299 045,24 12 855 253,44 32 531 310,67 9 883 362,51
  Koszt własny sprzedaży 3 25 417 124,70 8 908 406,73 21 487 921,39 7 035 532,05
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 13 881 920,54 3 946 846,71 11 043 389,28 2 847 830,46
  Koszty sprzedaży 3 2 599 700,24 911 332,12 2 657 811,26 936 307,91
  Koszty ogólnego zarządu 3 3 850 851,11 1 500 338,82 2 879 281,41 937 887,57
  Pozostałe przychody operacyjne 4 136 368,36 47 803,45 23 426,12 21 407,5 6
  Pozostałe koszty operacyjne 304 452,03 56 369,12 165 376,82 1 105,19
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 263 285,52 1 526 610,10 5 364 345,91 993 937,35
  Przychody (koszty) finansowe – netto 5 -752 933,87 -391 500,30 -11 986,46 28 227,41
  Zys k (strata) przed opodatkowaniem 6 510 351,65 1 135 109,80 5 352 359,45 1 022 164,76
  Podatek dochodowy 6 870 686,41 231 103,81 1 030 956,17 177 930,51
  Zysk (strata) netto 5 639 665,24 904 005,99 4 321 403,28 844 234,25
  przypadający na:
  Akcjonariu szom podmiotu dominującego 5 194 493,62 732 162,99 4 322 506,15 833 293,06
  Udziały niekontrolujące 445 171,62 171 843,00 -1 102,87 10 941,19

  Zysk (strata) na jedną akcję
  Podstawowy 7 1,28 0,18 1,06 0,20
  Rozwodniony 7 1,28 0,18 1,06 0,20

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Całkowite dochody przypadające na: 5 639 665,24 904 005,99 4 321 403,28 844 234,25
  - Akcjonariuszy podmiotu dominującego 5 194 493,62 732 162,99 4 322 506,15 833 293,06
  - Udziały niekontrolujące 445 171,62 171 843,00 -1 102,87 10 941,19
  =nne całkowite dochody 0,00 0,00 0,00 0,00
  Całkowite dochody razem 5 639 665,24 904 005,99 4 321 403,28 844 234,25

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  24

  3.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Nota 30.09.2018 31.12. 2017

  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 4 665 231,55 5 534 949,42
  Wartości firmy 9 24 526 303,01 20 837 507,89
  =nne wartości niematerialne 10 3 953 259,06 4 105 003,28
  Nakłady na wartości niematerialne i środki trwałe 737 578,85 711 633,36
  =nwestycje w jednostkach powiązanych 6 517,00 15 017,00
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 380 396,17 216 617,28
  34 269 285,64 31 906 624,56


  Aktywa obrotowe

  Zapasy 193 947,72 0,00
  Należności handlowe 11 14 511 064,2 1 14 618 511,52
  Pozostałe należności 11 1 497 459,59 1 016 501,41
  Należności z tytułu podatku dochodowego 175 928,00 142 012,00
  Pożyczki udzielone 12 1 798 969,62 1 749 380,83
  Rozliczenia międzyokresowe 13 981 760,22 805 829,49
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 093 244,31 4 152 324,44
  25 252 373,67 22 484 559,69
  Aktywa razem 59 521 659,31 54 391 184,25


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  25


  Nota 30.09.2018 31.12.2017

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 14 4 119 374,00 4 119 374,00
  Akcje własne -865 902,74 -865 902,74
  Pozostałe kapitały 30 762 047,89 28 608 979,41
  Zyski zatrzymane 4 460 748,80 3 861 294,26
  Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu
  dominującego 38 476 267,95 35 723 744,93
  Udziały niekontrolujące 15 1 575 261,04 690 417,5 1
  40 051 528,99 36 414 162,44

  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 58 960,92 453,29
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 710 721,35 758 903,05
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 576 900,00 0,00
  1 346 582,27 759 356,34
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania handlowe 7 784 060,85 8 498 521,44
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 219 537,00 161 145,13
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 367 076,00 0,00
  Zobowi ązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
  finansowego 91 054,62 10 512,00
  Zobowiązania z tytułu dywidend 0,00 0,00
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty 166 679,66 98 062,40
  Pozostałe zobowiązania 5 656 440,79 5 576 036,07
  Pozostałe rezerwy krótko terminowe i rozliczenia
  międzyokresowe 3 838 699,13 2 873 388,43
  18 123 548,05 17 217 665,47
  Pasywa razem 59 521 659,31 54 391 184,25


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  26

  3.4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  01.01.2018
  30.09.2018
  01.01.2017
  30.09.20 17

  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk netto 5 639 665,24 4 321 403,28
  Korekty: 3 620 128,20 1 602 004,52
  Podatek dochodowy 870 686,41 1 030 956,17
  Amortyzacja 2 078 143,75 2 093 909,59
  Koszty/przychody z tytułu odsetek -47 051,71 -23 193,73
  Zysk/strata na sprzedaży i likwidacji niefinansowych aktywów
  trwałych 158 867,96 94 895,75
  Strata/zysk na działalności inwestycyjnej 777 417,85 0,00
  Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności -158 116,22 2 623 210,4 3
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań -205 778,29 -3 863 974,65
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych rezerw
  krótkoterminowych 225 321,40 -353 799,04
  Inne korekty -79 362,95 0,00
  Wpływy pieniężne z działalnośc i operacyjnej 9 259 793,44 5 923 407,80
  Podatek dochodowy zapłacony -749 487,00 -731 344,15
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 510 306,44 5 192 063,65

  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzed aży majątku trwałego 59 682,92 0,00
  Zwrot udzielonych pożyczek 0,00 32 467,35
  Środki pieniężne przejętych jednostek 839 322,21 0,00
  Wydatki na zakup majątku trwałego -1 271 015,77 -1 557 946,35
  Wydatki na aktywa finansowe - udziały -3 574 916,10 -1 230 552,32
  Pożyczki udzielone 0,00 -1 700 000,00
  Odsetki otrzymane 0,00 542,52
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 946 926,74 -4 455 488,80

  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Dywidendy wypłacone -2 441 970 ,60 0,00
  Spłata pożyczek -10 000,00 -2 544,07
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -70 292,83 -7 821,27
  Spłata odsetek z tytułu leasingu finansowego -2 133,87 -580,55
  Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym -98 062,53 -98 764,23
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 622 459,83 -109 710,12


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  27


  Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 940 919,87 626 864,73
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 152 324,44 920 070,50
  Bilansowa zmiana stanu śro dków pieniężnych 1 940 919,87 626 864,73
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 093 244,31 1 546 935,23

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S .A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  28

  3.5 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym


  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny
  ogółem
  Kapitał
  akcjonariuszy
  mniejszościo -
  wych
  Razem kapitały
  własne

  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 4 119 374,00 -865 902,74 28 608 979,41 3 861 294,26 35 723 744,93 690 417,51 36 414 162,44
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zakup udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 821,91 435 821,91
  Sprzedaż spółki zależnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 3 850,00
  Podział zysku netto 0,00 0,00 2 153 068,48 -2 153 068,48 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 -2 441 970,60 -2 441 970,60 0,00 -2 441 970,60
  Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0,00 5 194 493,62 5 194 493,62 445 171,62 5 639 665,24
  Kapitał własny na dzień 30.09.2018 4 119 374,00 -865 902,74 30 762 047,89 4 460 748,80 38 476 267,95 1 575 261,04 40 051 528,99


  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 4 119 374,00 -865 902,74 28 089 379,35 -1 658 346,88 29 684 503,73 519 808,63 30 204 312,36
  Emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zak up spółki zależnej 0,00 0,00 -374 482,01 0,00 -374 482,01 -156 070,31 -530 552,32
  Podział zysku netto 0,00 0,00 894 082,07 -894 082,07 0,00 0,00 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 -1 017 487,75 -1 017 487,75 0,00 -1 017 487,75
  Suma dochodów cał kowitych 0,00 0,00 0,00 4 322 506,15 4 322 506,15 -1 102,87 4 321 403,28
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 4 119 374,00 -865 902,74 28 608 979,41 752 589,45 32 615 040,12 362 635,45 32 977 675,57  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  29

  3.6 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skon solidowanego sprawozdania finansowego

  1. Segmenty działalności

  Grupa wyróżnia segment operacyjny, gdy stanowi on część składową jednostki:
  a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody
  i ponosić koszty (w tym przy chody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami
  składowymi tej samej jednostki),
  b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez Zarząd oraz wykorzystywane przy
  decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalno ści segmentu,
  a także
  c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

  =dentyfikowalne segmenty operacyjne łączone są w jeden segment, gdy posiadają podobną
  charakterystykę ekonomiczną, w szczególności mają podobny charakter sprzedawanych p roduktów
  i usług, klientów, sposobów dystrybucji i obowiązujących regulacji.

  Na podstawie powyższych kryteriów Grupa wyróżniła następujące podstawowe segmenty działalności
  operacyjnej:
  • nadawanie i produkcja telewizyjna
  • dystrybucja kanałów tematycznych
  • działalność agencji reklamowych
  • reklama zewnętrzna
  • sprzedaż towaru za pośrednictwem =nternetu
  • działalność portali internetowych
  • produkcja Print -on -demand

  Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje produkcję i emisję programów w ramach
  poszczególny ch kanałów telewizyjnych nadawanych przez Grupę. Przychody tego segmentu dotyczą
  głównie przychodów z emisji reklam oraz usług interaktywnych.

  Segment dystrybucji kanałów tematycznych obejmuje usługi związane z dystrybucją tematycznych
  kanałów telewizyjn ych, badaniem rynku telewizji płatnych, działalnością marketingową i promocyjną na
  rzecz klientów. Przychody segmentu dotyczą głównie opłat pobieranych od nadawców kanałów
  tematycznych.

  Segment działalności agencji reklamowych obejmuje usługi związane z t worzeniem koncepcji oraz
  realizacją kampanii reklamowych na rzecz klientów.

  Segment reklamy zewnętrznej obejmuje usługi związane z emisją reklam na nośnikach Digital Out of
  Home . Przychody segmentu dotyczą głównie opłat pobieranych od reklamodawców.

  Seg ment sprzedaż towaru za pośrednictwem =nternetu obejmuje działalność serwisów internetowych
  sprzedających towary.

  Segment działalność portali internetowych obejmuje prowadzenie portali internetowych. Przychody w
  tym segmencie dotyczą przede wszystkim wpły wów ze sprzedaży reklam oraz sponsoringu i lokowania
  produktów.

  Segment produkcja Print -on -demand dotyczy usłu g nadruku na tkaninach oraz szycia. Usługi
  realizowane są głównie na rzecz klientów komercyjnych.

  Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe dane finansowe dla każdego z segmentów działalności
  Grupy.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  30

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Przychody segmentu
  Nadawanie i produkcja telewizyjna 17 253 179,26 4 804 565,14 20 311 990,12 6 089 658,00
  Dystrybucja 961 785,64 360 835,70 661 233,49 197 923,93
  Działalność agencji reklamowych 7 663 888,84 2 154 884,66 5 359 410,07 1 595 485,61
  Reklama zewnętrzna 17 066 900,24 6 992 799,97 7 964 933,22 2 446 643,70
  Sprzedaż towaru za pośredni ctwem Internetu 292 466,61 292 466,61 0,00 0,00
  Działalność portali internetowych 104 149,66 104 149,66 0,00 0,00
  Działalność produkcyjna 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wyłączenia -4 043 325,01 -1 854 448,30 -1 766 256,23 -446 348,73
  Razem 39 299 045,24 12 855 25 3,44 32 531 310,67 9 883 362,51

  Koszty operacyjne
  Nadawanie i produkcja telewizyjna 16 183 775,33 5 739 584,52 16 160 901,77 5 362 026,48
  Dystrybucja 567 081,87 208 921,75 485 629,74 151 026,95
  Działalność agencji reklamowych 6 233 555,29 2 112 066,28 4 265 825,15 1 470 405,80
  Reklama zewnętrzna 12 196 296,02 4 384 200,96 7 878 913,63 2 372 617,03
  Sprzedaż towaru za pośrednictwem Internetu 538 569,50 538 029,41 0,00 0,00
  Działalność portali internetowych 165 909,65 165 909,65 0,00 0,00
  Działalność produkcyjna 25 813,40 25 813,40 0,00 0,00
  Wyłączenia -4 043 325,01 -1 854 448,30 -1 766 256,23 -446 348,73
  Razem 31 867 676,05 11 320 077,67 27 025 014,06 8 909 727,53

  Amortyzacja
  Nadawanie i produkcja telewizyjna 746 216,63 258 001,34 971 506,56 266 916,17
  Dystrybucja 13 212,62 4 176,74 6 272,55 2 383,24
  Działalność agencji reklamowych 91 759,75 31 052,84 51 029,75 18 652,92
  Reklama zewnętrzna 1 197 912,82 394 035,58 1 065 100,73 362 218,55
  Sprzedaż towaru za pośrednictwem Internetu 10 837,15 10 837,15 0,00 0,00
  Działalność portali internetowych 204,78 204,78 0,00 0,00
  Działalność produkcyjna 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00
  Razem 2 078 143,75 716 308,43 2 093 909,59 650 170,88
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  31

  EBITDA
  Nadawanie i produkc ja telewizyjna 1 815 801,05 -706 717,22 5 033 283,96 995 798,52
  Dystrybucja 408 262,25 156 090,76 181 877,73 49 280,96
  Działalność agencji reklamowych 1 518 139,75 75 624,06 1 140 614,23 143 649,89
  Reklama zewnętrzna 5 903 288,37 3 021 443,08 1 102 479, 58 455 378,86
  Sprzedaż towaru za pośrednictwem Internetu -282 685,91 -282 145,91 0,00 0,00
  Działalność portali internetowych -13 561,95 -13 561,95 0,00 0,00
  Działalność produkcyjna -7 814,29 -7 814,29 0,00 0,00
  Wyłączenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 9 341 429,27 2 242 918,53 7 458 255,50 1 644 108,23

  2. Przychody ze sprzedaży

  Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Przychody netto ze sprzedaży usług 38 696 810,24 12 525 530,44 32 067 499,67 9 689 177,51
  - Reklama 14 961 409,00 3 832 459,00 17 733 317,90 5 210 183,00
  - Usługi =nteraktywne 31 868,58 6 584,87 27 800,70 15 169,56
  - Usługi Dystrybucyjne 955 785,64 360 835,70 655 233,49 197 923,93
  - Reklama zewnętrzna 13 033 039,73 5 118 067,64 6 501 162,49 1 978 033,97
  - Usługi agencji reklamowych 7 599 888,84 2 144 543,55 5 298 560,07 1 534 635,61
  - Sprzedaż towaru za pośrednictwem Internetu 292 466,61 292 466,61 0,00 0,00
  - Działalność portali internetowych 104 116,01 104 116,01 0,00 0,00
  - Działalność produkcyjna 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Pozostałe 1 718 235,83 666 457,06 1 851 425,02 753 231 ,44
  3. Przychody ze sprzedaży towarów 602 235,00 329 723,00 463 811,00 194 185,00
  4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży razem 39 299 045,24 12 855 253,44 32 531 310,67 9 883 362,51  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  32

  Struktura t erytorialna przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Przychody netto ze sprz edaży usług 38 696 810,24 12 525 530,44 32 067 499,67 9 689 177,51
  - Kraj 35 992 635,08 11 770 810,23 29 438 599,84 9 000 116,07
  - UE 2 704 175,16 754 720,21 2 628 899,83 689 061,44
  - poza UE 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Przychody ze sprzedaży towarów 602 235,00 329 723,00 463 811,00 194 185,00
  4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży razem 39 299 045,24 12 855 253,44 32 531 310,67 9 883 362,51


  3. Koszty według rodzaju

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.201 8 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Amortyzacja 2 078 143,75 716 308,43 2 093 909,59 650 170,88
  Materiały i energia 1 263 788,20 529 889,39 1 541 730,08 602 725,92
  Usługi obce 21 268 473,26 7 119 446,55 17 376 202,92 5 558 121 ,03
  Podatki i opłaty 882 530,76 255 060,64 942 028,28 304 043,41
  Wynagrodzenia 3 887 965,61 1 403 997,82 2 382 467,37 771 700,02
  Świadczenia na rzecz pracowników 304 489,84 94 315,61 184 480,91 67 801,50
  Reprezentacja i reklama 1 012 135,10 638 534,90 2 129 242,51 803 358,13
  Pozostałe koszty 1 170 149,53 562 524,33 374 952,40 151 806,64
  Razem koszty według rodzaju 31 867 676,05 11 320 077,67 27 025 014,06 8 909 727,53
  Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Koszty w układzie kalkulacyjnym 31 867 676,05 11 320 077,67 27 025 014,06 8 909 727,53
  z tego :
  Koszt własny sprzedaży 25 417 124,70 8 908 406,73 21 487 921,39 7 035 532,05
  Koszty sprzedaży 2 599 700,24 911 332,12 2 657 811,26 936 307,91
  Koszty ogólnego zarządu 3 850 851,11 1 500 338,82 2 879 281,41 937 887,57  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  33


  4. Pozostałe przychody operacyjne

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 44 229,62 44 229,62 0,00 0,00
  Inne przych ody operacyjne 92 138,74 3 573,83 23 426,12 21 407,56
  Razem pozostałe przychody operacyjne 136 368,36 47 803,45 23 426,12 21 407,56


  5. Przychody i koszty finansowe

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017
  Zyski z tytułu różnic kursowych 14 145,60 7 999,03 0,00 7 235,09
  Odsetki od rachunków bankowych i lokat 3 836,00 1 294,50 4 388,01 1 986,46
  Pozostałe odsetki 47 827,63 16 673,49 24 287,69 20 677,82
  Razem przychody finansowe 65 809,23 25 967,02 28 675,70 29 899,37

  Kredyty bankowe odsetki i prowizje 27 697,10 3 565,81 25 027,50 265,82
  Odsetki leasingowe 1 837,63 711,64 808,83 228,28
  Pozostałe odsetki 3 474,86 2 834,50 6 751,99 680,98
  Straty z tytułu różnic kursowych 8 263,65 9 837,82 8 073 ,84 496,88
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 466 031,10 89 131,79 0,00 0,00
  Inne koszty 311 438,76 311 385,76 0,00 0,00
  Razem koszty finansowe 818 743,10 417 467,32 40 662,16 1 671,96

  Przychody (koszty ) finansowe netto -752 933,87 -391 500,30 -11 986,46 28 227,41


  6. Podatek dochodowy

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Podatek bieżący 1 082 647,00 252 478,00 837 459,92 153 159,00
  Podatek odro czony -211 960,59 -21 374,19 193 496,25 24 771,51
  Razem 870 686,41 231 103,81 1 030 956,17 177 930,51

  Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% /15% dla podstawy
  opodatkowania podatkiem dochodowym.
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  34


  7. Zysk na akcję

  Pods tawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy H ednostki
  Dominującej – spółki 4 fun Media S.A. oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie okresu ,
  z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywany ch jako akcje własne. Spółka nie
  posiada potencjalnych akcji zwykłych, więc rozwodniony zysk na akcję jest równy podstawowemu
  zyskowi na akcję.
  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Zysk przypadając y na akcjonariuszy 5 194 493,62 732 162,99 4 322 506,15 833 293,06
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 069 951 4 069 951 4 069 951 4 069 951
  Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 1,28 0,18 1,06 0,20


  8. Rzeczowe aktywa trwałe

  30.09.2018 31. 12.2017

  Grunty, budynki i budowle 49 297,43 65 143,04
  Środki transportu 216 875,46 80 100,41
  Urządzenia 3 856 477,44 5 008 687,25
  Wyposażenie i inne aktywa trwałe 542 581,22 381 018,72
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 4 665 231,55 5 534 949,42


  9. Wartość firmy

  Wartość firmy powstała w momencie nabycia poszczególnych spółek dotyczy następujących jednostek
  zależnych:

  Program Sp. z o.o. 8 281 991,02
  Screen Network S.A. 8 026 269,93
  PRN Polska Sp. z o.o. 4 529 246,94
  CupSell Sp. z o.o. 1 588 194,93
  NAEKRANIE.PL Sp. z o.o. 2 100 600,19
  Razem wartość firmy 24 526 303,01

  W 2018 roku wzrost wartości firmy spowodowany był objęcie m kontroli nad CupSell Sp. z o.o. oraz
  NAEKRANIE.PL Sp. z o.o.
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  35

  10. Wartości niematerialne

  30.09.2018 31.12.2017


  Autorskie prawa majątkowe 3 385 588,63 3 573 053,42
  Oprogramowanie i licencje 528 799,99 492 844,82
  Pozostałe 38 870,44 39 105,04
  Razem inne wartości niematerialne 3 953 259,06 4 105 003,28


  11. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  30.09 .2018 31.12.2017

  Należności handlowe 14 839 450,24 14 946 897,55
  Odpis aktualizujący wartość należności -328 386,03 -328 386,03
  Razem należności handlowe netto 14 511 064,21 14 618 511,52

  30.09.2018 31.12.2017

  Należności od jednostek po wiązanych 500,00 299 999,00
  Należności z tytułu podatków 1 010 263,44 290 565,38
  Kaucje krótkoterminowe 0,00 100 000,00
  =nne należności 486 696,15 325 937,03
  Razem pozostałe należności 1 497 459,59 1 016 501,41


  12. Pożyczki udzielone

  30.09.2018 31.12 .2017

  Pożyczki dla akcjonariuszy i udziałowców 1 798 969,62 1 749 380,83
  Pożyczki dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  Razem pożyczki udzielone 1 798 969,62 1 749 380,83


  W pozycji pożyczki udzielone na dzień 30 września 201 8 roku wykazano pożyc zkę dla Nova Group (Cyprus)
  Ltd. w kwocie 1,7 mln złotych. Pożyczkę wykazano wraz z naliczonymi odsetkami. Do dnia publikacji
  niniejszego raport u pożyczka została w więks zości spłacona (spłata w wysokości 1,4 ml n złotych).  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  36


  13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  30.09.2018 31.12.2017

  VAT do rozliczenia 328 779,52 219 145,62
  Ubezpieczenia 29 052,17 20 54 4,04
  Przychody i koszty niefakturowane 1 793,43 184 666,04
  Inne 622 135,10 381 473,79
  Razem rozliczenia międzyokresowe 981 760,22 805 829,49  14. Kapitał podstawowy

  Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego
  upr zywilejowania co do uczestnictwa w podziale zysku. Wszystkie wyemitowane akcje zostały w całości
  opłacone.

  30.09.2018 31.12.2017

  Kapitał akcyjny wyemitowany i zapłacony:
  Liczba akcji 4 119 374 4 119 374
  Wartość nominalna jednej akcji 1,00 1,00
  Wartość nominalna wszystkich akcji 4 119 374,00 4 119 374,00  30.09.2018 31.12.2017
  Liczba wyemitowanych akcji:
  Akcje serii A 1 956 500 1 956 500
  Akcje serii B 470 000 470 000
  Akcje serii C 837 000 837 000
  Akcje seri i D 800 000 800 000
  Akcje serii E 55 874 55 874
  Razem: 4 119 374,00 4 119 374,00  Struktura właścicielska spółki 4fun Media S.A. na dzień 30.09.201 8 oraz na dzień publikacji niniejszego
  raportu prezentuje się w sposób następujący:  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  37

  =lość akcji Wartość
  nominalna 1 akcji
  Wartość
  nominalna
  Procent w
  kapitale
  zakładowym

  NOVA GROUP (Cyprus) LIMITED* 2 268 217 1,00 2 268 217 55,06%
  AgioFunds TFI S.A. 278 542 1,00 278 542 6,76%
  Pozostali Akcjonariusze 1 572 615 1,00 1 572 615 38,18 %
  Razem 4 119 374 4 119 374 100,00%

  *W dniu 31 października 2018 roku Zarząd 4fun Media S.A. otrzymał dwa zawiadomienia dotyczące
  zmiany stanu posiadania akcji , złożone przez Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji oraz
  Epicom Limited z sie dzibą w Nikozji, w sprawie wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego do spółki
  Epicom – wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej odpowiednio - 2.268.217 akcji 4fun Media S.A.
  stanowiących 55,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej
  Spółki.


  15. Kapitał przypadający udziałom niekontrolującym

  Wartość udziałów niekontrolujących dotyczy udziału akcjonariuszy mniejszościowych w następujących
  jednostkach zależnych:

  Udziały niekontrolujące Screen Network S.A. 1 237 902,90
  Udziały niekontrolujące Cupsell Sp. z o.o. -28 395,76
  Udziały niekontrolujące NA=MPREZE.PL 45 614,42
  Udziały niekontrolujące NAEKRAN=E.PL 363 036,00
  Udz iały niekontrolujące Mustache Sp. z o.o. -32 482,78
  Udziały niekontrolujące YRS VENTURES 2 (Print Logistic) -10 413,74
  Udziały niekontrolujące RAZEM 1 575 261,04

  Wartość wykazanych udziałów niekontrolujących związana jest z posiadaniem tylko części udziałów w
  spółkach zależnych. Zmiany udziałów niekontrolujących związane są z transakcjami nabycia/sprzedaży
  udziałów jednostek zależnych oraz z przypisaniem części wyniku tych jednostek udziałom
  niekontrolującym w danym okresie.

  W 2018 roku 4fun Media S.A. objęła kontrolę nad Cupsell Sp. z o.o., NA=MPREZE.PL Sp. z o.o.,
  NAEKRAN=E.PL Sp. z o.o. oraz YRS Ventures 2 Sp. z o.o. Spółki te konsolidowane są metodą pełną od
  momentu nabycia udziałów dających kontrolę nad spółką.


  16. Zobowiązania warunkowe i rozli czenia podatkowe

  Spółka 4fun Media S.A. . jest p oręczającym w Umowie zakupu udziałów spółki PRN Polska Sp. z o.o.
  dokonanej przez Screen Network S.A. Cena sprzedaży udziałów w tej transakcji wynosi maksymalnie
  4.975.000 złotych . Spółka 4fun Media S.A. jest również poręczającym przy umowie leasingu maszyny
  produkcyjnej o wartości 1 .978 .000 złotych dla spółki Pr int Logistic Sp. z o.o.

  Na dzi eń bilansowy Grupa Kapitałowa 4 fun Media S.A. nie posiada inn ych zobowiąza ń warunkowych .

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  38

  Rozliczenia podatkowe
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne
  czy dewizowe) mog ą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do
  nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce
  powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące
  różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów
  państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie
  obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco
  wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku
  w którym nastąpiła zapłata pod atku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia
  podatkowe Grupy mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na
  dzień sprawozdawczy utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  39

  17. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Należności/zobowiązania - jednostki powiązane

  Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane gotówkowo. Nie
  utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiot ów
  powi ązanych.

  30.09.2018 31.12.2017


  Pozostałe należności od podmiotów powiązanych

  Nova Group (Cyprus) Ltd. 500,00 0,00
  CupSell sp. z o.o. * 0,00 299 999,00
  Razem należności od podmiotów powiązanych 500,00 299 999,00

  30.09.2018 31.12.2017

  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

  Nova Group Cyprus Ltd 0,00 9 285,86
  CupSell sp. z o.o. 0,00 43 142,22
  PRN sp. z o.o. 0,00 137 145,00
  Dooh.Net sp. z o.o. 7 738,48 24 988,31
  Razem zobowiązania handlowe 7 738,48 214 561, 39


  Pozostałe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

  NCG sp. z o.o.
  Nova Group Cyprus Ltd 2 478 600,00 0,00
  Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 2 486 338,48 214 561,39
  ‘* spółka Cupsell konsolidowan a jest metodą pełną od wrześ nia 2018 roku


  Pożyczki dla podmiotów powiązanych

  30.09.2018 31.12.2017

  Nova Group Cyprus Ltd 1 798 969,62 1 749 380,83
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 798 969,62 1 749 380,83

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  40


  Transakcje sprzedaży/zakupu pomiędzy jednostkami powiąza nymi

  Sprzedaż towarów, usług do podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie standardowego
  cennika na warunkach stosowanych w transakcjach z nie powiązanymi kontrahentami. Zakupy towarów
  odbywały się w oparciu o ceny rynkowe.

  01.01.2018 30.09.2018 01.0 7.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017


  Przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody
  operacyjne


  Dooh.Net sp. z o.o. * 0,00 0,00 57 286,85 9 822,87
  Razem 0,00 0,00 57 286,85 9 822,87

  01.01.2018 30.09.201 8 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Zakupy towarów i usług

  Dooh.Net sp. z o.o. * 60 000,00 0,00 180 600,00 60 600,00
  Razem 60 000,00 0,00 180 600,00 60 600,00
  ‘* spółka Dooh.Net nie jest konsolidowana ze względu na nieistotność
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  41

  4. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES
  9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 201 8 ROK U
  4.1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

  Podstawa sporządzenia sprawozdania f inansowego

  Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości,
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Euro pejską oraz zgodnie z MSR 34 – Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa , a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów
  Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

  Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 4fun Media S.A. za === kwartał 201 8 roku, sporządzono przy
  założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości .

  Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego za okres
  zakończony 30 września 201 8 roku, są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania
  finansowego za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku.

  Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską
  Międzynarodow ych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem standardów i interpretacji, które oczekują na
  zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą
  w życie dopiero po dniu bilansowym.


  Okresy, za które prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane
  finansowe:

  Dane bilansowe przedstawione w skróconym śródrocznym sprawozdaniu z sytuacji finansow ej na dzień 30
  września 201 8 roku zaprezentowane zostały w odniesieniu do dnia bilansowego 31 grudnia 201 7 roku.

  Dane zawarte w skróconym śródrocznym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
  obejmujące okres od 1 stycznia do 30 września 201 8 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych
  porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 września 201 7 roku.

  Dane zawarte w śródrocznym zestawieniu zmian w kapitale własnym zawierające informacje o zmianach
  poszczególnych pozycji kapi tału własnego za okres od 1 stycznia do 30 września 201 8 roku zostały
  zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 30 września 201 7
  roku.

  Dane zawarte w śródrocznym rachunku przepływów pieniężnych obejmujące okres od 1 s tycznia do 30
  września 201 8 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1
  stycznia do 30 września 201 7 roku.
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  42

  4.2 Skrócone śródroczne s prawozdanie finansowe z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów.

  Nota 01.01.201 8 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 1,2 17 253 179,26 4 804 565,14 20 311 990,12 6 089 658,00
  Koszt własny sprzedaży 3 13 171 111,53 4 606 437,49 13 426 425,84 4 332 773,35
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 082 067,73 198 127,65 6 885 564,28 1 756 884,65
  Koszty sprzedaży 3 1 260 795,92 512 269,59 1 357 706,70 575 829,03
  Koszty ogólnego zarządu 3 1 751 867,88 620 877,44 1 376 769,23 453 424,10
  Pozostałe przychody operacyjne 30 202,76 301,64 1 856,08 1 250,83
  Pozostałe koszty operacyjne 4 30 022,27 30 000,82 91 167,03 0,00
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 069 584,42 -964 718,56 4 061 777,40 728 882,35
  Przychody (koszty) finansowe - netto 5 957 603,41 18 685,09 330 664,04 34 186,46
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 027 187,83 -946 033,47 4 392 441,44 763 068,81
  Podatek dochodowy 6 229 506,46 -172 130,67 789 308,85 145 132,72
  Zysk (strata) netto 1 797 681,37 -773 902,80 3 603 132,59 617 936,09

  Zysk (strata) na jedną akcję
  Podstawowy 7 0,44 -0,19 0,89 0,15
  Rozwodniony 7 0,44 -0,19 0,89 0,15

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Wynik netto 1 797 681,37 -773 902,80 3 603 132,59 617 936,09
  =nne całk owite dochody 0,00 0,00 0,00 0,00
  Całkowite dochody razem 1 797 681,37 -773 902,80 3 603 132,59 617 936,09


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  43

  4.3 Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej


  Nota 30.09.2018 31.12.2017

  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 983 884,43 1 131 061,65
  =nne wartości niematerialne 9 3 897 937,33 4 062 444,17
  Nakłady na wartości niematerialne i środki trwałe 105 304,70 426 502,02
  =nwestycje w jednostkach podporządkowanych 10 27 758 624,92 23 237 308,82
  Aktywa z tytułu odroczonego podat ku dochodowego 309 165,27 155 650,91
  33 054 916,65 29 012 967,57
  Aktywa obrotowe
  Należności handlowe 11 4 092 860,57 3 793 800,62
  Pozostałe należności 11 1 012 520,04 437 610,78
  Należności z tytułu podatku dochodowego 151 664,00 96 039,0 0
  Pożyczki udzielone 13 2 572 662,91 3 178 205,39
  Rozliczenia międzyokresowe 14 209 304,09 310 342,26
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 373 463,27 2 304 671,56
  8 412 474,88 10 120 669,61
  Aktywa razem 41 467 391,53 39 133 637,18


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  44

  Not a 30.09.2018 31.12.2017

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 15 4 119 374,00 4 119 374,00
  Akcje własne -865 902,74 -865 902,74
  Pozostałe kapitały 29 313 580,77 27 806 823,17
  Zyski zatrzymane 1 797 681,37 3 948 728,20
  34 364 733,40 35 009 022,63

  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 58 960,92 0,00
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 676 901,33 734 357,51
  735 862,25 734 357,51
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zob owiązania handlowe 2 026 377,52 1 941 061,66
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 67 805,00 42 943,00
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 88 423,19 0,00
  Pozostałe zobowiązania 2 631 512,54 207 730,06
  Pozostałe rezerwy krótko terminowe i rozliczenia międzyokresowe 1 552 677,63 1 198 522,32
  6 366 795,88 3 390 257,04
  Pasywa razem 41 467 391,53 39 133 637,18

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  45

  4.4 Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  01.01.2018
  30.09.2018
  01.01.2017
  30.09.2017
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk netto 1 797 681,37 3 603 132,59
  Korekty: -401 046,59 1 844 906,07
  Podatek dochodowy 229 506,46 789 308,85
  Amortyzacja 746 216,63 971 506,56
  Koszty/przychody z tytułu odsetek -78 251,28 -58 416,87
  Zysk/strata na sprzedaży i likwidacji niefinansowych aktywów
  trwałych -28 309,72 90 967,00
  Dywidendy -908 293,29 -300 000 ,00
  Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności -872 469,21 1 986 679,00
  Zmiana stanu zobowiązań handlowych or az pozostałych zobowiązań 55 360,34 -1 451 439,28
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych rezerw
  krótkoterminowych 455 193,48 -183 699,19
  Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 396 634,78 5 448 038,66
  Podatek dochodo wy zapłacony -496 102,00 -544 655,15
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 900 532,78 4 903 383,51

  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 594 504,96 0,00
  Zwrot udzielon ych pożyczek 1 325 000,00 10 000,00
  Wydatki na zakup majątku trwałego -470 187,41 -900 078,11
  Wydatki na aktywa finansowe - udziały -2 044 216,10 -1 230 552,32
  Pożyczki udzielone -770 000,00 -2 150 000,00
  Odsetki otrzymane 130 631,39 542,52
  Dywid endy otrzymane 908 293,29 300 000,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -325 973,87 -3 970 087,91

  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Dywidendy wypłacone -2 441 970,60 0,00
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -61 958,97 0,00
  Spłata odsetek z tytułu leasingu finansowego -1 837,63 0,00
  Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 0,00 -98 764,23
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 505 767,20 -98 764,23

  Zmiana net to środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 931 208,29 834 531,37
  Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 304 671,56 9 219,82
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 931 208,29 834 531,37
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 373 463,27 843 751,19
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  46

  4.5 Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  Kapitał zakładowy Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny
  ogółem

  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 4 119 374,00 -865 9 02,74 27 806 823,17 3 948 728,20 35 009 022,63
  Podział zysku netto 0,00 0,00 1 506 757,60 -1 506 757,60 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 -2 441 970,60 -2 441 970,60
  Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0,00 1 797 681,37 1 797 681,37
  Kapitał własny na dzień 30.09.2018 4 119 374,00 -865 902,74 29 313 580,77 1 797 681,37 34 364 733,40


  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 4 119 374,00 -865 902,74 27 005 816,89 1 818 494,03 32 077 782,18
  Podział zysku netto 0,00 0,00 801 006,28 -801 006,2 8 0,00
  Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 -1 017 487,75 -1 017 487,75
  Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0,00 3 603 132,59 3 603 132,59
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 4 119 374,00 -865 902,74 27 806 823,17 3 603 132,59 34 663 427,02  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  47

  4.6 Informacja do datkowa do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

  1. Segmenty działalności

  W Spółce występuje wyłącznie jeden segment działalności operacyjnej:
  • nadawanie i produkcja telewizyjna


  2. Przychody ze sprzedaży

  Struktura rzeczowa przychodów ze sprzeda ży przedstawia się następująco:

  01.01.2018 30.09.2018
  01.07.2018 30.09.2018
  01.01.2017 30.09.2017
  01.07.2017 30.09.2017
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Przychody netto ze sprzedaży usług 17 253 179,2 6 4 804 565,14 20 311 990,12 6 089 658,00
  - Reklama 14 961 409,00 3 832 459,00 17 733 317,90 5 210 183,00
  - Usługi =nteraktywne 31 868,58 6 584,87 27 800,70 15 169,56
  - Usługi Dystrybucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Pozostałe 2 259 901,68 965 521 ,27 2 550 871,52 864 305,44
  3. Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży razem 17 253 179,26 4 804 565,14 20 311 990,12 6 089 658,00


  Struktura ter ytorialna przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Przychody netto ze sprzed aży usług 17 253 179,26 4 804 565,14 20 311 990,12 6 089 658,00
  - Kraj 17 253 009,92 4 804 395,80 20 311 990,12 6 089 658,00
  - UE 169,34 169,34 0,00 0,00
  - poza UE 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Przyc hody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży razem 17 253 179,26 4 804 565,14 20 311 990,12 6 089 658,00


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  48

  3. Koszty według rodzaju

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Amortyzacja 746 216,63 258 001,34 971 506,56 266 916,17
  Materiały i energia 349 276,07 143 422,09 494 546,85 199 081,96
  Usługi obce 11 386 731,25 3 709 516,70 10 434 709,24 3 301 004,04
  Podatki i opłaty 857 640,06 237 644,57 936 835,68 302 531,41
  Wynagrodzenia 1 438 700,21 582 173,42 958 598,51 363 589,76
  Świadczenia na rzecz pracowników 77 383,16 25 375,52 81 540,99 33 697,20
  Reprezentacja i reklama 903 489,37 585 436,93 2 062 632,89 787 601,02
  Pozostałe koszty 424 338,58 198 013,95 220 531,05 107 604,92
  Razem koszty według rodzaju 16 183 775,33 5 739 584,52 16 160 901,77 5 362 026,48
  Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Koszty w układzie kalkulacyjnym 16 183 775,33 5 739 584,52 16 160 901,77 5 362 026,48
  z tego :
  Kosz t własny sprzedaży 13 171 111,53 4 606 437,49 13 426 425,84 4 332 773,35
  Koszty sprzedaży 1 260 795,92 512 269,59 1 357 706,70 575 829,03
  Koszty ogólnego zarządu 1 751 867,88 620 877,44 1 376 769,23 453 424,10  4. Pozostałe przychody operacyjne

  01.01. 2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne przychody operacyjne 30 202,76 301,64 1 856,08 1 250,83
  Razem 30 202,76 301,64 1 856, 08 1 250,83

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  49

  5. Przychody i koszty finansowe

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017


  Dywidenda otrzymana 908 293,29 0,00 300 000,00 0,00
  Odsetki od rachunków bankowych i lokat 2 721,94 599,60 4 221,61 1 909,41
  Pozostałe odsetki 80 088,91 25 283,27 58 917,10 33 515,05
  Razem przychody finansowe 991 104,14 25 882,87 363 138,71 35 424,46

  Kredyty bankowe odsetki i prowizje 25 292,95 3 565,81 24 932,63 171,74
  Odsetki leasingowe 1 837,63 711,64 0,00 0,00
  Pozostałe odsetki 2 467,68 2 427,32 6 400,83 569,38
  Straty z tytułu różnic kursowych 3 902,47 493,01 1 141,21 496,88
  Razem koszty finansowe 33 500,73 7 197,78 32 474,67 1 238,00

  Przychody (koszty) finansowe netto 957 6 03,41 18 685,09 330 664,04 34 186,46


  6. Podatek dochodowy

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Podatek bieżący 440 477,00 -151 929,00 622 061,92 124 048,00
  Podatek odroczony -210 970,54 -20 201,6 7 167 246,93 21 084,72
  Razem 229 506,46 -172 130,67 789 308,85 145 132,72

  Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy
  opodatkowania podatkiem dochodowym.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  50


  7. Zysk na akcję

  Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy H ednostki Dominującej
  – spółki 4 fun Media S.A. oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji
  zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. Spółka nie po siada potencjalnych akcji
  zwykłych, więc rozwodniony zysk na akcję jest równy podstawowemu zyskowi na akcję.

  01.01.2018 30.09.2018 01.07.2018 30.09.2018 01.01.2017 30.09.2017 01.07.2017 30.09.2017

  Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 797 68 1,37 -773 902,80 3 603 132,59 617 936,09
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 069 951 4 069 951 4 069 951 4 069 951
  Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) 0,44 -0,19 0,89 0,15


  8. Rzeczowe aktywa trwałe

  30.09.2018 31.12.2017

  Grunty, b udynki i budowle 49 297,43 65 143,04
  Środki transportu 192 717,13 14 002,17
  Urządzenia 480 564,74 787 246,01
  Wyposażenie i inne aktywa trwałe 261 305,13 264 670,43
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 983 884,43 1 131 061,65


  9. Wartości niematerialne

  30.09. 2018 31.12.2017


  Autorskie prawa majątkowe 3 372 614,40 3 573 053,42
  Oprogramowanie i licencje 491 785,82 450 285,71
  Pozostałe 33 537,11 39 105,04
  Razem inne wartości niematerialne 3 897 937,33 4 062 444,17
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  51

  10. Inwestycje w jednostkach powiązanych

  Pozycja inwestycji w jednostkach podporządkowanych dotyczy wartości zakupionych udziałów w
  następujących jednostkach:

  Nazwa jednostki
  zależnej oraz
  powiązane
  bezpośrednio
  Miejsce siedziby
  spółki
  Procent
  posiadanych
  udziałów
  Procent
  posiadany ch
  głosów
  Metoda
  konsolidacji
  Wartość udziałów
  w cenie nabycia w
  PLN
  Program Sp. z o.o. Warszawa
  ul. Stawki 2 A 100 ,00 % 100 ,00 % pełna 9 351 363,00
  Mustache Sp. z o.o.
  (wcześniej 4fun TV
  Sp. z o.o.)
  Warszawa
  ul. Stawki 2 A 70,00% 70,00% pełna 7 0 00,00
  Screen Network S.A. Warszawa
  ul. Stawki 2 A 85,76% 85,76% pełna 13 177 444,82
  CupSell sp. z o.o. Warszawa
  ul. Stawki 2 A 69,81% 69,81% pełna 2 598 565,10
  NaEkranie.pl Sp. z
  o.o.
  Warszawa
  ul. Stawki 2 A 51,00% 51,00% pełna 2 478 60 0,00
  YRS Ventures 2 sp. z
  o.o.
  Warszawa
  ul. Stawki 2 A 53,00% 53,00% pełna 5 650,00
  Bridge2Fun
  Communication Sp. z
  o.o.
  Warszawa
  ul. Stawki 2 A 100,00% 100,00% pełna 2,00
  NAIMPREZE.pl Sp. z
  o.o.
  Warszawa
  ul. Stawki 2 A 70,00% 70,00% pełna 140 000,00
  Nazwa jednostki
  zależnej oraz
  powiązane
  pośrednio
  Miejsce siedziby
  spółki
  Procent
  posiadanych
  udziałów
  Procent
  posiadanych
  głosów
  Metoda
  konsolidacji
  Wartość udziałów
  w cenie nabycia w
  PLN
  BRIDGE 2 FUN Sp. z
  o.o.
  Warszawa
  ul. Stawki 2 A 100,00% 100,00% pełna 8 450,00
  DOOH.NET Sp. z o.o. Warszawa
  ul. Stawki 2 A 85,76% 85,76%
  niekonsolidowana
  ze względu na
  nieistotność
  6 517,00
  PRN Polska sp. z o.o. Warszawa
  ul. Pańska 77/79 85,76% 85,76% pełna 4 975 000,00

  W lipcu 2018 roku 4fun Media S.A. ob jęła 70% udziałów w spółce NA=MPREZE.PL Sp. z o.o. zajmująca się
  sprzedażą towarów przez =nternet.

  W sierpniu 2018 roku 4fun Media S.A. nabyła 100% udziałów w spółce YRS Ventures 2 Sp . z o.o. (obecnie Print
  Logistic Sp. z o.o.) a następnie we wrześniu 201 8 sprzedała część udziałów utrzymując kontrolę nad spółką .

  W sierpniu 2018 roku 4fun Media S.A. nabyła 51% udziałów w spółce naEkranie Sp. z o.o.


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  52


  W związku z rejestracją we wrześniu 2018 roku podwyższenia kapitału w spółce Cupsell Sp. z o.o. 4fun Media
  S.A. stała się jednostka dominującą dla tej spółki. W związku z powyższym spółka Cupsell została objęta
  konsolidacją metodą pełną.

  Spółka zależna 4fun TV Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Mustache Sp. z o.o. oraz została objęta konsolidacją
  pełną. Wcześniej sp ółka ta nie była konsolidowana ze względu na nieistotność. W lipcu 2018 sprzedano część
  udziałów spółki w związku z realizacją umowy inwestycyjnej.


  11. Należności handlowe oraz pozostałe należności

  30.09.2018 31.12.2017

  Należności handlowe 4 215 767 ,57 3 916 707,62
  Odpis aktualizujący wartość należności -122 907,00 -122 907,00
  Razem należności handlowe netto 4 092 860,57 3 793 800,62


  Należności z tytułu podatków 419,41 0,00
  Kaucje 0,00 100 000,00
  =nne należności 1 012 100,63 337 610 ,78
  Razem pozostałe należności 1 012 520,04 437 610,78

  W pozycji inne należności wykazano wpłatę na podwyższenie kapitał u spółki YRS Ventures 2 Sp. z o.o. (obecnie
  Print Logistic Sp. z o.o.) w kwocie 920 tys. złotych . Rejestracja podwyższenia kapitału t ej spółki nastąpiła w
  październiku 2018 roku.


  12. Pochodne instrumenty finansowe

  Na dzień 30 września 201 8 roku Spółka nie posiadał a żadnych pochodnych instrumentów finansowych .


  13. Pożyczki udzielone

  30.09.2018 31.12.2017

  Pożyczki dla akcjonariusz y i udziałowców 1 798 969,62 1 749 380,83
  Pożyczki dla jednostek powiązanych 773 693,29 1 428 824,56
  Razem pożyczki udzielone 2 572 662,91 3 178 205,39

  W pozycji pożyczki udzielone wykazana została pożyczka dla Mustache sp. z o.o. w kwocie 320 .000 ,00 złotych ,
  pożyczka dla YRS Ventures 2 Sp. z o.o. ( obecnie Print Logistics sp. z o.o. ) w kwocie 450,000,00 złotych oraz
  pożyczka w dla Nova Group (Cyprus) w kwocie 1.700.000,00 złotych . Kwoty pożyczek prezentowane są wraz z
  naliczonymi do dnia bilansowego odsetkami .  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  53

  14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  30.09.2018 31.12.2017

  VAT do rozliczenia 101 696,33 103 021,08
  Ubezpieczenia 13 365,54 8 437,18
  Inne 94 242,22 198 884,00
  Razem rozliczenia międzyokresowe 209 304,09 310 342,26


  15. Kapitał p odstawowy

  Wszystkie wyemitowane przez podmiot dominujący akcje są akcjami zwykłymi bez żadnego uprzywilejowania
  co do uczestnictwa w podziale zysku. Wszystkie wyemitowane akcje zostały w całości opłacone.

  30.09.2018 31.12.2017

  Kapitał akcyjny wye mitowany i zapłacony:
  Liczba akcji 4 119 374 4 119 374
  Wartość nominalna jednej akcji 1,00 1,00
  Wartość nominalna wszystkich akcji 4 119 374,00 4 119 374,00

  Struktura kapitału zakładowego Emitenta wg. serii akcji

  30.09.2018 31.12.2017
  Liczba wyemitowanych akcji:
  Akcje serii A 1 956 500 1 956 500
  Akcje serii B 470 000 470 000
  Akcje serii C 837 000 837 000
  Akcje serii D 800 000 800 000
  Akcje serii E 55 874 55 874
  Razem: 4 119 374 4 119 374

  Seria Rodzaj akcji Rodzaj
  uprzyw ilejowania
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji
  Liczba akcji
  Wartość
  nominalna
  1 akcji
  Wartość serii

  A na okaziciela brak brak 1 956 500 1,00 1 956 500,00
  B na okaziciela brak brak 470 000 1,00 470 000,00
  C na okaziciela brak brak 837 000 1,00 837 000,00
  D na okaziciela brak brak 800 000 1,00 800 000,00
  E na okaziciela brak brak 55 874 1,00 55 874,00
  Razem 4 119 374 4 119 374,00  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  54

  Na dzień 30 września 201 8 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu, struktura właśc icielska spółki
  4fun Media S.A. prezentuje się w sposób następujący:

  =lość akcji Wartość
  nominalna 1 akcji
  Wartość
  nominalna
  Procent w kapitale
  zakładowym

  NOVA GROUP (Cyprus) Ltd * 2 268 217 1,00 2 268 217 55,06%
  AgioFunds TFI S.A. 278 54 2 1,00 278 542 6,76%
  Pozostali Akcjonariusze 1 572 615 1,00 1 572 615 38,18%
  Razem 4 119 374 4 119 374 100%

  *W dniu 31 października 2018 roku Zarząd 4fun Media S.A. otrzymał dwa zawiadomienia dotyczące zmiany
  stanu posiadania akcji złożone prze z Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji oraz Epicom Limited z
  siedzibą w Nikozji, w sprawie wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Epicom – wchodzącej w
  skład tej samej grupy kapitałowej odpowiednio - 2.268.217 akcji 4fun Media S.A. s tanowiących 55,06%
  kapitału zakładowego i uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi
  55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki.


  16. Zobowiązania warunkowe i rozliczenia podatkowe

  Na dzień bi lansowy 4fun Media S.A. nie posiada zobowiąza ń warunkow ych .

  Rozliczenia podatkowe
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy
  dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych , które uprawnione są do nakładania
  wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie
  w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do
  interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy
  organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów.
  Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe ni ż istniejące zwykle w krajach
  o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku
  w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczaso we rozliczenia
  podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień
  sprawozdawczy utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe.
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  55

  17. Transakcje z podmiotami powiązany mi

  Należności/zobowiązania - jednostki powiązane
  Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane gotówkowo. Nie utworzono
  żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.

  30.09.2018 31.12 .2017

  Należności od podmiotów powiązanych
  BRIDGE 2 FUN sp. z o.o. 364 731,21 457 993,05
  Bridge2fun Communication Sp. z o.o. 0,00 20 053,05
  Screen Network SA 0,00 330 911,96
  CupSell sp. z o.o. 295 429,95 0,00
  PRN sp. z o.o. 1 476,00 204,60
  NaEkranie sp. z o.o. 0,20 0,00
  Mustache sp. z o.o. 49 200,00 0,00
  Naimpreze.pl sp. z o.o. 4 637,46 0,00
  Razem należności handlowe 715 474,82 809 162,66
  Pozostałe należności od podmiotów powiązanych
  CupSell sp. z o.o. 0,00 299 999,00
  No va Group Cyprus Ltd 500,00 0,00
  YRS VENTURES 2 sp. z o.o. 920 000,00 0,00
  Razem należności od podmiotów powiązanych 1 635 974,82 1 109 161,66
  30.09.2018 31.12.2017

  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

  Screen Network SA 467 462, 76 0,00
  Nova Group Cyprus Ltd 0,00 4 190,90
  Program Sp. z o.o. 0,00 7 380,00
  CupSell sp. z o.o. 0,00 43 142,22
  Razem zobowiązania handlowe 467 462,76 54 713,12

  Pozostałe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

  Nova Group Cyprus Ltd 2 478 6 00,00 0,00
  Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 2 946 062,76 54 713,12  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  56

  Pożyczki dla jednostek powiązanych
  30.09.2018 31.12.2017

  Screen Network SA 0,00 1 428 824,56
  Nova Group Cyprus Ltd 1 798 969,62 1 749 380,83
  Mustache sp. z o. o. 322 350,69 0,00
  YRS VENTURES 2 sp. z o.o. 451 342,60 0,00
  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 572 662,91 3 178 205,39


  Transakcje sprzedaży/zakupu pomiędzy jednostkami powiązanymi

  Sprzedaż towarów, usług do podmiotów powiązanych odbywa się na p odstawie standardowego cennika na
  warunkach stosowanych w transakcjach z nie powiązanymi kontrahentami. Zakupy towarów odbywały się
  w oparciu o ceny rynkowe.

  01.01.2018
  30.09.2018
  01.07.2018
  30.09.2018
  01.01.2017
  30.09.2017
  01.07.2017
  30.09.2017

  Przychody ze sprzedaży towarów i usług
  (bez refaktur)

  BRIDGE 2 FUN sp. z o.o. 301 965,85 88 550,00 308 446,50 110 074,00
  Bridge2fun Communication Sp. z o.o. 1 800,00 600,00 0,00 0,00
  Screen Network SA 232 500,00 1 500,00 390 000,00 0,00
  Pro gram Sp. z o.o. 1 800,00 600,00 1 000,00 1 000,00
  CupSell sp. z o.o. 301 800,00 50 600,00 0,00 0,00
  NaEkranie sp. z o.o. 1 800,00 600,00 0,00 0,00
  Razem 841 665,85 142 450,00 699 446,50 111 074,00

  01.01.2018
  30.09.2018
  01.07.2018
  30.09.2018
  01. 01.2017
  30.09.2017
  01.07.2017
  30.09.2017
  Zakupy towarów i usług
  (bez refaktur)
  BRIDGE 2 FUN sp. z o.o. 0,00 0,00 30 850,00 30 850,00
  Screen Network SA 502 965,00 315 820,00 999 959,73 274 424,73
  Program Sp. z o.o. 6 000,00 0,00 6 000, 00 0,00
  CupSell sp. z o.o. 19 368,84 17 656,05 0,00 0,00
  NaEkranie sp. z o.o. 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
  Razem 528 333,84 333 476,05 1 086 809,73 355 274,73
  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  57

  POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE
  5.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskaza niem jednostek podlegających konsolidacji
  Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. („Spółka”) działa na rynku mediów cyfrowych i reklamy. Spółka jest nadawcą
  trzech telewizji tematycznych o profilu muzyczno -rozrywkowym, a za pośrednictwem spółek zależnych dział a na
  rynku reklamowym obejmującym segmenty wykraczające poza tradycyjną reklamę telewizyjną (agencja
  reklamowa, reklama zewnętrzna, e -commerce, digital).

  W segmencie telewizyjnym portfolio 4fun Media S.A. tworzą trzy kanały, emitowane pod wspólnym brande m
  4FUN. Stacje muzyczne 4FUN.TV, 4FUN GOLD :=TS oraz 4FUN DANCE tworzą wspólnie interaktywną platformę
  telewizyjną, która dystrybuuje treści video poprzez telewizję oraz media cyfrowe: telefonię komórkową, platformy
  =PTV, media społecznościowe w =nternecie oraz dedykowaną aplikację 4FUN APP, dającą widzom m.in. bezpośredni
  wpływ na kontent programowy.

  Główny kanał 4FUN.TV prezentuje najnowsze clipy muzyczne, będące w czołówce światowych list przebojów.
  Stacja jest obecna na wszystkich platformach cyfrowyc h oraz w największych sieciach kablowych, co gwarantuje jej
  maksymalny zasięg techniczny możliwy na rynku kablowo -satelitarnym i oznacza możliwość dotarcia z sygnałem
  telewizyjnym do ponad 60% gospodarstw domowych w Polsce. Drugą stacją w portfolio 4fun M edia S.A. jest 4FUN
  GOLD :=TS. To kanał nadający największe przeboje z kategorii OLD=ES dedykowanych dla fanów muzyki lat 80 -tych,
  90 -tych oraz tej powstałej po 2000 roku, a także nowsze utwory rangi wielkich przebojów. Zasięg techniczny stacji
  wynosi 55% gospodarstw domowych w Polsce. Trzecią stacją w portfolio 4fun Media S.A. jest 4FUN DANCE. Jej
  profil muzyczny odpowiada nowemu, wyróżniającemu się na rynku trendowi promowania muzyki tanecznej.
  Obecny zasięg techniczny stacji 4FUN DANCE, kształtuje się na poziomie zbliżonym do 4FUN GOLD HITS.

  Zgodnie ze strategią dywersyfikacji źródeł przychodu, Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. systematycznie rozwija
  działalność także poza rynkiem telewizyjnym. Dotyczy to szeroko pojętego rynku reklamowego, obejmująceg o
  branżę cyfrowej reklamy zewnętrznej oraz działalność prowadzoną w ramach segmentu usług B2B, którą tworzą
  agencja reklamowa FCB Bridge2Fun i spółka Program Sp. z o.o.

  Za rozwój działalności Grupy Kapitałowej w segmencie Digital Signage odpowiada spółka Screen Network S.A.
  Digital Signage to dynamicznie rozwijająca się gałęź reklamy bezpośredniej opartej o ekrany cyfrowe,
  umiejscowione w przestrzeniach miejskich i zarządzane w ramach jednego, zintegrowanego systemu
  informatycznego. Ekrany te proponują at rakcyjniejszą od tradycyjnych, wizualną formę przekazu, której jakość
  ekspozycji nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych i pozwala na jednym nośniku na emitowanie
  przekazów reklamowych wielu klientów, zarządzanych on -line (w czasie rzeczywistym). Spółka Screen Network S.A.
  jest właścicielem spółki PRN Polska Sp z o.o., posiadającej aktywa w postaci nośników, k tóre uzupełniają obecną
  ofertę w tym segmencie działalności.

  Za działalność Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w segmencie usług B2B na któr ą składają się komunikacja
  marketingowa i konsulting odpowiada agencja FCBBridge2Fun oraz spółka Program Sp. z o.o. FCBBridge2Fun to
  pierwsza na rynku agencja hybrydowa, łącząca kompetencje z obszaru telewizji muzyczno -rozrywkowych, świata
  rozrywki i show biznesu oraz kompetencje osobowe zespołu pracowników i współpracowników. Ciągle istotnym
  obszarem działalności telewizyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. jest świadczenie usług dystrybucyjnych i
  consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznyc h (głównie zagranicznych) obecnym na polskim
  rynku telewizyjnym za które odpowiada spółka Program Sp. z o.o.

  Pod koniec = półrocza 2018 roku, w dniu 6 czerwca 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała strategię
  Zarządu 4fun Media S.A. dotyczącą rozwoj u Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w sektorach e -commerce i digital
  jako potencjalnego kierunku inwestycji kapitałowych w latach 2018 -2019. Na dzień publikacji niniejszego raportu
  okresowego, Zarząd 4fun Media S.A. zrealizował trzy transakcje we wskazanyc h sektorach nabywając
  większościowe udziały w Spółkach: CupSell Sp. z o.o. oraz naEKRANIE Sp. z o.o. oraz w serwis ie internetowy m
  mustache .pl. Ponadto 4fun Media S.A. podpisała umowę inwestycyjną z Michałem Traczem i Wiktorem Traczem,
  której przedmiotem je st określenie zasad na jakich strony umowy inwestycyjnej prowadzić będą działalność
  gospodarczą za pośrednictwem spółki zależnej pod firmą Print Logistic Sp. z o.o. , a także uruchomił działalność
  spółki NA=MPREZE.pl Sp. z o.o. prowadząca sprzedaż towarów p rzez Internet.


  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  58


  Na dzień 30 września 201 8 roku, Grupę Kap itałową 4fun Media S.A. tworzy następujące podmioty:

  1) 4fun Media S.A. prowadząca działalność w następujących obszarach:
  • nadawanie stacji telewizyjnych: 4FUN.TV, 4FUN GOLD HITS oraz 4FUN DANCE,
  • inno wacje technologiczne integrujące telewizję i =nternet (aplikacja mobilna 4FUN APP),
  • mult imedialna platforma internetowa i media społecznościowe
  • akcje specjalne dedykowane dla klientów z obszaru B2B.
  2) Program Sp. z o. o., prowadząca działalność w nastę pujących obszarach:
  • dystrybucja i wsparcie sprzedaży na rzecz nadawców kanałów telewizyjnych,
  • działania marketingowe i usługi konsultingowe.
  3) Bridge2 fun Sp. z o.o. dedykowana do prowadzenia działalności agencji reklamowej łączącej świat biznesu
  ze świate m rozrywki, rynkiem muzycznym oraz mediami społecznościowymi.
  4) Bridge2fun Communication Sp. z o.o. (dawniej FCB Sp. z o.o.) dedykowana do prowadzenia działalności
  agencji reklamowej.
  5) Screen Network S.A. prowadząca działalność w obszarze kampanii rekl amowych na nośnikach cyfrowych
  ulokowanych w przestrzeni zewnętrznej (wielkoformatowe ekrany LED) oraz wewnętrznej (mniejsze
  ekrany in -door).
  6) PRN Polska sp. z o.o. (pośrednio jako spółka zależna od Screen Network S.A.) spółką zajmującą się
  reklamą na n ośnikach DOO:.
  7) CupSell Sp. z o.o. prowadząca platformę sprzedażową cupsell.pl
  8) NAEKRAN=E.PL Sp. z o.o. prowadząca serwis internetowy naekranie.pl.
  9) Mustache Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą 4fun TV Sp. z o.o.).
  10) NAIMPREZE.pl Sp. z o.o. prowadz ąca sprzedaż towarów przez =nternet.
  11) YRS Ventures 2 Sp. z o.o. (obecnie Print Logistic Sp. z o.o.) zajmująca się nadrukami na tkaninach w
  technice Print -on -demad.

  5.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta, w tym w wyniku połączeń, przejęcia lub sp rzedaży
  jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
  działalności
  W lipcu 2018 roku 4fun Media S.A. objęła 70% udziałów w spółce NA=MPREZE.PL Sp. z o.o. zajmując ej się sprzedażą
  towarów przez =nternet.

  W sierpniu 2018 roku 4fun Media S.A. nabyła 100% udziałów w spółce YRS Ventures 2 Sp. z o.o. (obecnie Print
  Logistic Sp. z o.o.) a następnie we wrześniu 2018 w wyniku realizacji umowy inwestycyjnej sprzedała część
  udziałów utrzymując kontrolę nad spółką.

  W sierpniu 2018 roku 4fun Media S.A. nabyła 51% udziałów w spółce naEkranie Sp. z o.o.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  59

  W związku z rejestracją we wrześniu 2018 roku podwyższenia kapitału w spółce Cupsell Sp. z o.o. 4fun Media S.A.
  stała się jednostka dominującą dla tej spółki. W związ ku z powyższym spółka Cupsell została objęta konsolidacją
  metodą pełną.

  Spółka zależna 4fun TV Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Mustache Sp. z o.o. oraz została objęta konsolidacją pełną.
  Wcześniej spółka ta nie była konsolidowana ze względu na nieistotność. W lipcu 2018 sprzedano część udziałów
  spółki w związku z realizacją umowy inwestycyjnej.

  W okresie 3 kwartałów 201 8 roku, 4fun Media S.A. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze Emitenta za
  wyjątkiem zmian opisanych powyżej .

  5.3 Informacja o emisji, wykup ie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
  W okresie 3 kwartałów 201 8 roku, 4fun Media S.A. nie przeprowadzała emisji oraz operacji w ykupu bądź spłaty
  dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

  5.4 Informacja o wypłaconej lub zadekla rowanej dywidendzie
  4fun Media S.A. dokonała wypłaty dywidendy za rok 201 7 w kwocie 2 441 970,60 złotych.

  5.5 Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych
  W pa ździerniku 2018 roku s półka 4fun Media S.A. została poręczającym przy umowie leasingu maszyny
  produkcyjnej o wartości 1 .978 .000 złotych dla spółki Pr int Logistic Sp. z o.o .

  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zmiany w stanie zobowiązań i aktywów waru nkowych.

  5.6 Informacja o zmianie w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta
  W okresie objętym niniejszym raportem nie zaszły zmiany w strukturze organizacyjnej spółki ani Grupy 4fun Media
  S.A. poza opisanymi w punkcie 5.2.

  5.7 Akcjonariusze posiadaj ący powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
  Zarząd 4fun Media S.A. wskazuje, zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu pochodzącą z
  zawiadomień przesyłanych spółce w trybie dokonanego w trybie art.69 ust .1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
  roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 184, poz. 1539), Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio
  lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy Spółki 4fun Media S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu o kresowego wraz ze wskazaniem
  liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich proce ntowego udziału w kapitale, liczbie głosów z nich
  wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz wraz ze
  wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych paki etów akcji w okresie od d nia 1 stycznia 201 8 roku do dnia
  29 listopada 201 8 roku.

  Szczegółowa informacja na temat aktualnej struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy posiadających
  powyżej 5% głosów na WZA Spółki, przedstawia się następująco:

  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  60


  =lość akcji Wartość nominalna
  1 akcji
  Wartość
  nominalna
  Procent w kapitale
  zakładowym

  Nova Group (Cyprus) Ltd * 2 268 217 1,00 2 268 217 55,06%
  AgioFunds TFI S.A. 278 542 1,00 278 542 6,76%
  Pozostali Akcjonariusze 1 572 615 1,00 1 572 615 38,18%
  Razem 4 119 374 4 119 374 100%

  *W dniu 31 października 2018 roku Zarząd 4fun Media S.A. otrzymał dwa zawiadomienia dotyczące zmiany
  stanu posiadania akcji złożone przez Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji oraz Epicom Limited z
  siedzibą w Nikozji, w sprawie wniesieni a tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Epicom – wchodzącej w skład
  tej samej grupy kapitałowej odpowiednio - 2.268.217 akcji 4fun Media S.A. stanowiących 55,06% kapitału
  zakładowego i uprawniających do 2.268.217 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co s tanowi 55,06% udziału
  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki.

  5.8 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji 4 fun Media S.A. lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące Emitenta

  Aktualny stan posiadania akcji Spółki prze z osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego
  raportu tj. na dzień 29 listopada 201 8 roku wraz z uwzględnieniem zmian w stanie posiadania, odrębnie dla każdej
  z osób, począwszy od dnia 1 stycznia 201 8 roku tj. dnia rozpoczęcia okre su objętego niniejszym raportem
  kształtuje się w sposób następujący:

  Członkowie Zarządu Spółki


  =mię i Nazwisko Stan na dzień
  1 stycznia
  201 8 roku
  Nabycie akcji Zbycie akcji Stan na dzień
  29 listopada
  201 8 roku
  Rafał Baran 50 000 0 0 50 000
  Aneta P arafiniuk * 18 557 0 0 18 557
  Ross Newens 0 0 0 0
  Mateusz Górecki 0 0 0 0
  Tomasz Misiak 0 0 0 0
  *łącznie z akcjami nabytymi przez osobę blisko związaną  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki na 29 listopada 201 8 roku


  =mię i Nazwisko Stan na dzień
  1 stycznia
  201 8 roku
  Nabycie akcji Zbycie akcji Stan na dzień
  14 listopada
  201 8 roku
  Dariusz Stokowski 0 0 0 0
  Cezary Kubacki 0 0 0 0
  Marek Tarnowski 0 0 0 0
  Alexander Overweter 0 0 0 0
  Wojciech Kliniewski* 0 0 0 0
  Paweł Grabowski* 0 0 0 0
  Wojciech Kliniewski i Paweł Grabowski zostali powołani do Rady Nadzorczej dnia 27 lutego 2018r.  GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.
  Skrócony sko nsolidowany raport za I II kwartał 201 8 roku

  61

  5.9 Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem administracji publicznej lub organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego

  Na dzień zatwierdzenia sp rawozdań finansowych nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi ani
  postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na
  sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy Kapitałowej.

  5.10 Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, kiedy
  pojedynczo lub łączenie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe
  Nie wystąpiły inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi niż trans akcje wykazane w nocie 1 7 skróconego
  sprawozdania finansowego. Transakcje z jednostkami powiązanymi miały charakter typowy i rutynowy, a ich
  warunki i charakter wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki wchodzące w skład
  Grupy K apitałowej 4fun Media S.A. oraz zostały zawarte na warunkach rynkowych.

  5.11 Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej Spółki, jeżeli ich łączna wartość stanowi równowart ość co najmniej 10%
  kapitałów własnych Emitenta

  Spółka 4fun Media S.A. jest p oręczającym w Umowie zakupu udziałów spółki PRN Polska Sp. z o.o. przez Screen
  Network S.A. Cena sprzedaży udziałów wynosi maksymalnie 4.975.000 złotych i będzie zapłacona w for mie 26 rat
  począwszy od listopada 2017 roku . Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku przy
  czym cena udziałów zakupionych przez Screen Network S.A. może ulec obniżeniu w przypadku nieosiągnięcia
  zakładanych przez strony celów biznesowych.

  W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent nie udzielił innych poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów włas nych Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.  Niniejszy raport kwartalny został zatw ierdzony do publikacji w dniu 29 listopada 201 8 roku.

  ___________________ ___________________ _____________________
  Ross Newens Rafał Baran Ane ta Parafiniuk
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

  Tomasz Misiak
  Członek Zarządu
  Mateusz Górecki
  Członek Zarządu


  Warszawa, 29 listopada 201 8 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:4Fun Media SA
ISIN:PL4FNMD00013
NIP:951-20-85-470
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Bobrowiecka 1A 00-728 Warszawa
Telefon:+48 22 4884300
www:www.4funmedia.pl
gpwlink:4fun-media.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-04-25Raport roczny
Komentarze o spółce 4FUN MEDIA
2019-04-22 14-04-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649