Raport.

4FUN MEDIA SA (11/2018) Uchwały podjęte podczas ZWZA 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd 4fun Media S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku oraz treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie a nie została podjęta (treść wszystkich uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2018 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjn a (dalej „Spółka”),
  działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2
  Statutu Spółki, wybiera Birutę Makowską na Przewodniczącego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki. -------- --------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 383 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 57,86 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 383 513 . -------------------------------- -------------------------
  W głosowaniu oddano n astępujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 383 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 7
  § 1


  2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
  działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego
  zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
  uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 7 roku , zatwierdza sprawozdanie Zarząd u z działalności
  Spółki za 201 7 rok. --------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 383 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 57,86 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 383 513 . -------------------------------- -------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 383 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgroma dzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
  działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki


  3
  sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy z akończony 31
  grudnia 201 7 roku, na które składają się: -----------------------------------------------------------
  a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7
  roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 9.133.63 7,18
  (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysi ące sześćset
  trzydzieści siedem i 18 /100 ) złotych, -------- ----------------------------------------------
  b.) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok
  obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
  wykazujące zysk netto w wysokości 3.948.728,20 (słownie: trzy miliony
  dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100)
  złotych , -------- ---------------------------------------- -------------------------------------------
  c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie
  stanu kapitału własnego o kwotę 2.931.240,45 (słownie: dwa miliony
  dziewi ęćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści i 45/100) złotych , -
  d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie
  stanu środków pieniężnych o kwotę 2.295.451,7 4 (słownie: dwa miliony
  dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden i 74/100)
  złotych , ------------------ -------------------------------------------------------------------------
  e.) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz
  inne informacje objaśniające , ----------------------------------------------------------------
  a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
  uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
  Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6


  4
  porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe
  Spółki na dzień i za ro k obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku . ---------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j
  4fun Media S.A. za rok 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki
  sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w
  punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią
  niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansow ego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.


  5
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie z
  działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2017 rok . -------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna licz ba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -------------
  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Sp ółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun
  Media S.A. za rok obrotowy 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spół ka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
  zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 rok u, na które składają się : -------------------------
  a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na
  dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów


  6
  wykazuje sumę 54.391.184,25 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta
  dz iewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 25/100) złotych , --
  b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych
  dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
  grudnia 2017 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
  dominującego w wysokości 7.431.210,96 (słownie: siedem milionów
  czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć i 96/100) złotych oraz
  sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.757. 890,15 (słownie: siedem
  milionów siedemset pię ćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
  15/100) złotych , ----------- ------------------------------------------------------------------
  c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące
  za okres od dnia 1 stycznia 2017 oku do dn ia 31 grudnia 2017 roku
  zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.209.850,08 (słownie: sześć
  milionów dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 08/100 )
  złotych, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego
  Akcjonariuszom jednostki dominuj ącej o kwotę 6.039.241,20 (słownie:
  sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden
  20/100 ) złotych , ----------------- ------------------------------------------------------------
  d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za
  okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.232.253,94 (słownie:
  trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy i
  94/100) złotych , ------------ --- --------------------------------------------------------------
  e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości
  oraz inne informacje objaśniające , -----------------------------------------------------
  a także po zapoznaniu się z opinią n iezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
  uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy


  7
  Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz
  po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Rad ę Nadzorczą Spółki
  sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w
  punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na
  dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku . ----------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne gło sy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Tomasz Filipiak zaproponował
  podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
  wypłaty dywidendy
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spó łka”), działając na
  podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku


  8
  Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017, niniejszym postanawia zysk
  netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 (słownie: trzy m iliony dziewięćset
  czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100) złotych podzielić w sposób
  następujący: ----- --------------------------------
  a.) kwotę 3.662.955,90 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące
  dziewięćset pięćd ziesiąt pięć i 90/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy
  Spółki, tj.0,90 zł za jedną akcję ; ----------------------------------------------------
  b.) kwotę 285.772,30 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset
  siedemdziesiąt dwa i 30/100) złotych przelać na kapitał zapasowy. ------------------------
  § 2
  Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku. ---------------------------
  § 3
  Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. -------------
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e z akładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 61 136 , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - przeciw 2 271 577 , -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  - wstrzymujące się 60 800 . -------------------------------- -------------------------------- --------------
  Powyższa uchwała nie została podjęta. -------------------------------- -----------------------------  9
  Przewod niczący oświadczył, że akcjonariusz Nova Group (Cyprus) Ltd.
  zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: -------------------------
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 cz erwca 201 8 roku
  w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
  wypłaty dywidendy
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
  działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po
  rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok
  2017, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20
  (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia
  osiem i 20/100) złotych podzielić w sposób następujący: ----- --------------------------------
  c.) kwotę 2.441.970,60 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy
  dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla
  akcjonariuszy Spół ki, ------------------------------------------------------------------------------------
  d.) kwotę 1.506.757,60 (słownie: milion pięćset sześć tysięcy siedemset
  pięćdziesiąt siedem i 60/100) złotych przelać na kapitał zapasowy. -------------------------
  § 2
  Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostają wyłączone 49.423 akcje nabyte
  do dnia dywidendy przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych
  prowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku, w sprawie upoważnienia


  10
  Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, który został podany do publicznej
  wiadomości w dniu 13 października 2011 roku (raport bieżący 23/2011). -----------------
  § 3
  Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku. ---- -----------------------
  § 4
  Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. -------------
  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 512 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - prze ciw 1, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Baran owi –


  11
  Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------- --------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
  W głosowani u oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk –
  Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
  zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -----------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------


  12
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w ka pital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spół ka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi –
  Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku
  obrotow ego, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku . -------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------


  13
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  § 1
  Zwyczajne Wal ne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu –
  Przewodniczącemu Rady Nadzorcze j Spółki, z wykonania przez niego obowiązków
  w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . --------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


  14
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -------- -----------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------- ---------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  § 1


  15
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Markowi Tarnowskiemu –
  Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . --------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rossowi Newensowi –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym zakończonym w dniu 31 grudni a 2017 roku . -------------------------------------


  16
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , pro centowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Alexandrowi Overweterowi –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie
  roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku . ------- -----
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------


  17
  W głosowaniu oddano na stępujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------

  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  4fun Media Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszaw ie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 K odeksu
  spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu –
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie
  roku obrotowego, tj. od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku . -----------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------------
  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  18
  Uchwała Nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych
  Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji
  własnych Spółki
  §1
  Działając n a podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2
  Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 oraz § 40 ust. 3 Statutu
  spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  spółki pod firmą 4fun Media S półka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchwala co
  następuje : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do
  nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki wszystkich serii notowanych na
  rynku podstawowym Giełdy Papier ów Wartościowych w Warszawie S.A. w
  Warszawie (dalej zwanych „Akcjami Własnymi”) od jednego lub kilku akcjonariuszy
  Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale . ------------------------
  §2
  Spółka będzie nabywać Akcje Własne w granicach upoważnienia udzieloneg o na
  podstawie niniejszej uchwały według następujących zasad : -------------------------------- -
  1.) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte . ----
  2.) Maksymalna łączna liczba Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na
  podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale bę dzie nie wyższa
  niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), zaś łączna wartość nominalna tych
  Akcji Własnych będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy)


  19
  złotych, co stanowi 1,46% (słownie: jeden 46/100 procent) kapitału
  zakładowego Spół ki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi
  4.119.374 (słownie: cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta
  siedemdziesiąt cztery) złotych, przy czym łączna wartość nominalna Akcji
  Własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w nini ejszej
  uchwale nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) kapitału
  zakładowego Spółki, uwzględniając, w tym również wartość nominalną
  pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte . --------------
  3.) Cena za jedną Akcję Własną nabywaną na pod stawie upoważnienia
  zawartego w niniejszej uchwale będzie wynosić nie mniej niż 10,00 (słownie:
  dziesięć) złotych i nie więcej niż 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote . -------
  4.) Cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w
  sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
  Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
  2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „ Rozporządzen iem
  MAR ”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8
  marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do
  regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających
  zastosowanie do programów odkupu i środków stabil izacji . -----------------------
  5.) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za Akcje Własne nabywane na
  podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale wyniesie nie więcej
  niż 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy
  czym łączna cena nabycia Akcji Wł asnych, powiększona o koszty ich nabycia,
  nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na
  podstawie § 5 niniejszej uchwały (z uwzględnieniem możliwości
  podwyższenia tego kapitału przewidzianej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały) . --


  20
  6.) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich
  działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne
  mogą być nabywane w transakcjach na rynku, na którym są notowane . --------
  7.) Akcje Własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia z awartego w
  8.) niniejszej uchwale mogą być przeznaczone w celu: (i) dalszego zbycia Akcji
  Własnych, (ii) umorzenia Akcji Własnych, (iii) wykonania zobowiązań
  wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje
  Spółki, (iv) wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje
  lub inne przydzielanie akcji Spółki w ramach realizacji praw wynikających z
  wprowadzonych w Spółce programów motywacyjnych kierowanych do
  członków organów lub pracowników Spółki lub jej spółek zależnych,
  uprzednio z atwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, (v) wydania
  Akcji Własnych w zamian za akcje lub udziały spółki nabywane lub
  obejmowane przez Spółkę . -------------------------------- -------------------------------- ---
  9.) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zawarte w niniejszej
  uchwale obejmuje okres od dnia wejś cia w życie niniejszej uchwały, tj. 5
  czerwca 2018 roku do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu
  wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do dnia 5 czerwca 2023 roku włącznie,
  nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabyci e
  Akcji Własnych . -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  §3
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia
  wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia Akcji
  Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią
  ni niejszej uchwały, w tym w szczególności do : -------------------------------- -------------------


  21
  1.) każdorazowego określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz liczby
  nabywanych Akcji Własnych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 2
  niniejszej uchwały . -------------------------------- -------------------------------- -------------
  2.) każdorazowego określenia trybu (rodzaju trans akcji) nabycia Akcji Własnych .
  3.) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem
  terminu określonego w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały . -------------------------------- -
  4.) wskazania celu nabycia Akcji Własnych w ramach celów wskazanych w § 2
  pkt 7 niniejszej uchwały i sposobu wykorzystania Akcji Własnych . --------------
  §4
  W okresie trwania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie
  jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  Zarząd Spółki, każdorazowo po nabyciu Akcji Własnych jest zobo wiązany
  powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o : -------------------------------- --------
  1.) o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych , -------------------------------- ------
  2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych oraz ich udziale w
  kapitale zakładowym Spółki , -------------------------------- --------------------------------
  3.) wartości świadczenia spełnionego w zamian z a nabyte Akcje Własne oraz
  kosztach ich nabycia . -------------------------------- -------------------------------- ----------
  §5
  1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu Spółki
  do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
  handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeni u kapitału
  rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji
  Własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą . -------------
  2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1
  powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału


  22
  zapasowego 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych i
  postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji
  Własnych, z przeznaczen iem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji
  Własnych powiększonej o koszty ich nabycia . -------------------------------- ----------
  3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszego § 5 może być
  zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które
  zgodnie z art. 348 § 1 Kodek su spółek handlowych mogą być przeznaczone
  do podziału pomiędzy akcjonariuszy . -------------------------------- --------------------
  §6
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
  UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 16
  Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy up oważniło Zarząd Spółki do
  nabywania Akcji Własnych w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co
  stanowi 1,46% kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały. Cena za
  jedną Akcję Własną będzie wynosić nie mniej niż 10 złotych i nie więcej ni ż 23 złote
  przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może
  wynieść nie więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane za
  pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm
  inwestycyjnych. Akc je Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na
  którym są notowane. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego
  zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów
  finansowych wymiennych na akcje Spółki, wyk onania zobowiązań wynikających z
  prowadzonych w Spółce programów motywacyjnych lub wydania Akcji Własnych
  za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do
  nabywania Akcji Własnych przez Zarząd Spółki zostaje udzielone na 5 lat i obe jmuje
  okres od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 5 czerwca 2023 roku lub do dnia
  wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z


  23
  upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło kapitał rezerwowy w wysokości 1.380.000
  złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki. --------------------------
  Celem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
  Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych na wyżej opisanych
  zasadach jest dbałość o wzrost wartości akcji dla jej akcjonariuszy. Zasady skupu
  Akcji Własnych wskazują, że proces będzie rozłożone w czasie, ma być realizowany
  na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla Spółki i w efekcie wywołać
  długoterminowo pozytywny wpływ na kurs akcji w długim terminie. -------------------

  Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
  których oddano wa żne głosy w kapital e zak ładowym stanowi 58,10 %. -------------------
  Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
  W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
  - za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  - przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  - wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:4Fun Media SA
ISIN:PL4FNMD00013
NIP:951-20-85-470
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Bobrowiecka 1A 00-728 Warszawa
Telefon:+48 22 4884300
www:www.4funmedia.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce 4FUN MEDIA
2019-05-22 18-05-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649