Raport.

2C PARTNERS SA (31/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  2C Partners S.A.
  RAPORT ZA I KWARTAŁ 201 9 roku

  Warszawa, 15 maja 201 9 roku

  Raport za I kwartał 201 9 roku został sporządzony zgodn ie z prze pisami Ustawy
  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect"

  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  1
  Spis treś ci
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ . 1
  I. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................. 2
  II. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ....... 3
  III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe - jednostkowe ................................ .... 5
  IV. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe - skonsolidowane ............................ 16
  V. Zasady sporządzania zaprezentowanego sprawozdania finansowego ................... 27
  VI. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe ................................ ................................ .......................... 30
  VI I. Aktywność w zakresie rozwoju prowadzonej działalności ................................ ....... 31
  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  2
  I. Informacje ogólne
  1. Informacje o Emitencie

  Emitent: 2C Partners S.A.
  Adres siedziby : ul. Smolna 40; 00 - 375 Warszawa
  Sąd rejestrowy : Sąd Rejonowy dla M.s t. Warszawy w Warszaw ie,
  XIII Wydział Gospodar czy Krajowego Rejestr u
  Sądowego , KRS nr 0000429963
  NIP: 951 -218 -42 -78
  Kapitał zakładowy: 1 15 5 890,80 zł w całości opłacony

  2. Podstawowa działalność

  Spółka 2C Part ners Spółka Akcyjna pows tała w 2006 roku.

  Podstawow ą działalnoś cią 2C Partners jest rewita lizacja i restrukturyzacj a
  nieruchomości mieszkalnych , w tym przede wszystkim kamienic . Spółka
  prowadzi działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku
  warszawskim. Przed miotem jej zainteresowania jest głównie segment
  szybko rotujących m iesz kań tanich. Najczęściej p roces restrukturyzacji
  i rewitalizacji obejmuje następujące etapy:

   przeprowadzenie analiz funkcjonalnej, budowlanej i prawnej,
   zaprojektowanie nowego podział u funkcjonalnego i
  przygotowanie dokumentacji architektonicznej,
   przygo towanie planu działań obejmującego aspekty prawne,
  architektoniczne i budowlane,
   przeprowadzenie remontów,
   sprzedaż lub wynajem lokali.
  3. 2C Partners na rynku kapitałowym

  W dniu 13 m aja 2014 roku 2C Partners zadebiutowała na GPW
  w alternatywnym sys temi e obrotu New Conn ect . Ponadto , od kwietnia
  2013 roku obligacje korporacyjne Spółki są notowane na rynku Catalys t
  GPW.
  4. Kapitał zakładowy i s truktura akcjonari atu

  Na dzień 15 maja 20 19 roku kapitał zakładowy emitenta wynosił 1 155
  890,80 zł i dzieli ł si ę na 11,558,908 akcji zwykłych na okaziciela serii A o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 58 908 akcji zwykłych na
  okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 gr każda .

  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień
  przekazania rap ortu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5%
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 2C Partners są
  następujące podmioty:

  Warszawa , ul. Kamionkow ska 41. Stan
  przed i po restruk turyza cji
  Sopot, ul. Chopina 7.
  Stan przed i po restrukturyzacji


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  3
  Warszawa, ul. Mińska 1 4.
  Stan po rewi talizac ji

  Wykaz akcjonariuszy posiadając ych co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  Akcjonariusz Ilość akcji
  Udział w
  kapita le
  zakładowym
  Wartość akcji
  nominalna
  Wartość nominalna
  ogółem
  Kobbe S.A. 9 172 222 79,35 % 0,10 zł 917 922,20 zł
  Pozostali 2 386 686 20,65 % 0,10 zł 238 668,60 z ł
  Łączny kapitał Spółk i 11 558 908 100,00 % 0,10 zł 1 155 890,80 zł

  5. Władze statutowe Sp ółki
  Zarząd Spółki:
  Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Piotr Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  Magdalena Serwińska -Tylec – Członek Nadzorczej

  Dnia 15 kwietnia 201 9 r. Sp ółka otrzymała od pan i Magdaleny Serwińskiej - Tylec rezygnację z
  pełnieni a funkcji Członka Zarządu (EBI 1 9/201 9).

  Spółka podjęła kroki w celu uzupełnienia składu Rady Na dzorczej i w najbliższych tygodnia ch
  opubl ikuje raport w tym z akresie.


  II. Oświadczenie Zarządu

  Zarząd Spółki 2C Partners S.A. przedstawia raport za I kwartał
  201 9 roku , na który składają się m .in.:

   skrócone jednostkowe i skonsolidowane spraw ozda nie
  finansowe, obejmujące : rachunek zysków i strat, bilans,
  rach une k przepływów pieniężnych oraz zestawienie
  zmian w kapitale ,
   komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które
  miały wpływ na osiąg nięte wyniki finansowe,
   informacja Zarządu na tema t ak tywności w obszarze
  rozwoju prowadzonej działalności w okresie o bję tym
  raportem.

  Raport za I kwartał 201 9 roku 2C Partners został sporządzony
  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości oraz z Załącznikiem Nr 3 do Regul aminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
  przeka zywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

  Zarząd 2C Partners zatwierdził ni niejsze sprawozdanie finansowe 15 maja 20 19 roku.


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  4  Ponadto Zarząd Spółki 2C Partner s S.A . z siedzibą w Warszawie oświadcza,
  że wedle swojej najlepszej wi edzy informacje prezentowane w niniejszym raporcie okresowym zosta ły
  sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwiercie dlają
  w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny sytua cję majątkową, finansową i ekonomiczną Spółki oraz jej
  wyniki fina nsow e. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalnoś ci
  2C Partners S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuac ji w Spółce.
  Gliwice, ul. Św. Katarzyny 1.
  Stan przed i po r ew italizac ji


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  5
  III. K wartalne skróco ne sp rawozdanie finansowe -
  jednostkowe
  Tabele i zestawienia z aprez entowane na kolejnych stronach raportu przedstawiaj ą kwartalne
  skr ócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawieraj ące :
  - bilan s,
  - rachunek zysk ów i strat (wariant por ównawczy),
  - rachunek przep ływ ów pieni ęż nych (metoda po średnia),
  - zestawienie zmian w kapitale w łasnym.
  Wszystkie dane finansowe zawieraj ą warto ści por ównywalne za analogiczny kwarta ł roku
  poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Za łącznika nr 3 do Regulaminu ASO – zaw ieraj ą
  dane za kwarta ł oraz dane narastaj ąco za wszystkie kwarta ły roku obrotowego. Dane nie zosta ły
  zbadane przez bieg łego rewidenta.

  1. Rachunek zysków i strat - jednostkowy

  Lp. Tytuł 01.01. -
  31.03.2018 r.
  Narastająco
  01.01. -
  31.03.2018 r.
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  Narastająco
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  A Przyc hody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi, w tym: 1 460 678,31 1 460 678,31 37,50 37,50
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 30 618,31 30 618,31 37,50 37,50
  II
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wart ość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemn a)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 1 430 06 0,00 1 430 060,00 0,00 0,00
  B Koszty działalno ści
  operacyjnej 1 397 353,13 1 397 353,13 313 912,22 313 912,22
  I Amortyzac ja 1 108,75 1 108,75 0,00 0,00
  II Zużycie materiałów i energii 1 475,47 1 475,47 1 436,39 1 436,39
  III Usługi obce 162 589,65 162 5 89,65 224 489,99 224 489,99
  IV Podatki i opłat y, w tym: 29 942,91 29 942,91 48 678,94 48 678,94
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 44 972,18 44 972,18 37 680,69 37 680,69
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 9 235,25 9 23 5,25 1 573,05 1 573,05
  - emerytalne 4 373,38 4 373,38 749,64 749,64
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 6 764,84 6 764,84 53,16 53,16
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 1 141 264,08 1 141 264,08 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -
  B) 63 3 25,18 63 325,18 (313 874,72) (313 874,72)
  D Po zostałe przychody
  operacyjne 10 921,31 10 921,31 5 417,20 5 417,20
  I Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  6
  trwałych
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktyw ów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 10 921,31 10 921,31 5 417,20 5 417,20
  E Pozostałe koszty operacyjne 477 716,17 477 716,17 4 046,00 4 046,00
  I
  Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowy ch 310 029,30 310 029,30 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 167 686,87 167 686,87 4 046,00 4 046,00
  F Zysk (strata) z działalnoś ci
  operacyjnej (C+D -E) (403 469,68) (403 469,68) (312 503,52) (312 503,52)
  G Przychody finansowe 0,01 0,01 0,05 0,05
  I Dyw idendy i udziały w zyskach,
  w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a od jednostek powiązanych, w
  tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostk a posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b od jednostek pozost ałych, w
  tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 0,01 0,01 0,05 0,05
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 309 692 ,95 309 692,95 878 136,19 878 136,19
  I Odsetki, w tym: 309 692,95 309 692,95 517 576,19 517 576,19
  - dla jednostek powiąza nych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne 0,00 0,00 360 560,00 360 560,00
  I Zys k (strata) brutto (F+G -H) (713 162,62) (713 162,62) (1 190 639,66) (1 190 639,66)
  J Podatek dochodowy (92 143,00) (92 143,00) (44 7 61,00) (44 761,00)
  K
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenie zysku
  (zwiększenia s traty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) net to (I -J-K) (621 019,62) (621 019,62) (1 145 878,66) (1 145 878,66)


  2. Bilans - jednostkowy

  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  7

  Lp. Tytuł Stan na
  31.03.2018 r.
  Stan na
  31.03.2019 r.
  A AKTYWA TRWAŁE 22 563 637,32 12 407 003,00
  I Wartoś ci nie materialne i prawne 0,00 0,00
  1 Koszty zakończ onych prac roz wojowych 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4 Zaliczki na wartości niematerial ne i prawne 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 478,33 0,00
  1 Środki trwałe 1 478,33 0,00
  a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
  c urzą dzenia techniczne i ma szyny 0,00 0,00
  d środki transportu 0,00 0,00
  e inne środki tr wałe 1 478,33 0,00
  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 0,00 6 715,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowan ie w kapitale
  0,00 0,00
  3 Od pozostałych jedno stek 0,00 6 715,00
  IV Inwestycje długoterminowe 21 676 009,99 11 877 000,00
  1 Nieruchomości 21 613 716,10 0,00
  2 Wartości niematerialne i praw ne 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 62 293,89 11 877 000,00
  a w jednostkach powiązanych 12 293,89 11 827 000,00 - udziały lub akcje 12 293,89 11 827 000,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne dług oterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostka ch, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długotermino we aktywa finansowe 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 50 00 0,00 50 000,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 50 000,00 50 000,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwe stycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 886 149,00 523 288,00
  1 Aktywa z tytuł u odroczonego podatku dochodowego 886 149,00 523 288,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B AKTYWA OBROTOWE 8 723 888,96 8 513 2 11,11
  I Zapasy 86 648,94 613,77
  1 Materiały 0,00 0,00
  2 Półpr odukt y i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  8
  4 Towary 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dostawy 86 648,94 613,77
  II Należności krótkoterminowe 8 083 842,00 7 866 230,98
  1 Należnoś ci od je dnostek powiązanych 5 407 430,91 4 696 537,93
  a z tytuł u dosta w i usł ug, o okresie spłaty: 15 200,33 0,00 - do 12 miesięcy 15 200,33 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 5 392 230,58 4 696 537,93
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangaż owanie w kapitale
  0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych jednostek 2 676 411,09 3 1 69 693,05
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 278 08 9,83 2 155 944,73 - do 12 miesięcy 2 278 089, 83 2 155 944,73 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytułów p ublicznoprawnych
  0,00 7 266,44
  c inne 398 321,26 1 006 481,88
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 546 220,73 634 437,40
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 546 220,73 634 437,40
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,0 0 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inn e krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkotermin owe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c środki pienię żne i inne ak tywa pieniężne 546 220,73 634 437,40 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 546 220,73 634 437,40 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje k rótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe ro zliczenia międzyokresowe 7 177,29 11 928,96
  C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  PODSTAWOWY
  0,00 0,00
  D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  AKT YWA RAZEM 31 287 526,28 20 920 214,11
  Lp. Tytuł Stan na
  31.03.2 018 r.
  Stan na
  31.03.2019 r.
  A KAPITAŁ (FUNDUS Z) WŁASNY 6 062 217,52 (4 959 513,96)
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 155 890,80 1 155 890,80
  II Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: 6 442 988,3 1 2 574 795,77
  - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyj nej) nad
  wartościa nominalna udziałów (akcji) 0,00 0,00
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  9
  IV Pozostałe kapi tały (fundusze ) rezerwowe, w tym: 2 952 550,57 2 952 550,57
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2 9 52 550,57 2 952 550,57
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych (3 868 192,54) (10 496 872,44)
  VI Zysk (strata) netto (621 019,62) (1 145 878,66)
  VII Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,0 0
  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 25 225 308,76 25 879 728,07
  I Rezerwy na zobowiązania 2 380 478,00 0,00
  1 Rezerwa z tytułu odroczon ego podatku dochodowego 2 380 478,00 0,00
  2 Rezerwa na świadcze nia emerytalne i po dobne 0,00 0,00
  - długote rminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe 1 823 679,79 0,00
  1 Wobec jednoste k powiązanych 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych je dnostek, w któ rych jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 1 823 679,79 0,00
  a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 823 679,79 0,00
  c inne zobowiązania finansowe 0,0 0 0,00
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 17 323 738,97 25 819 728,07
  1 Wobec jednostek powi ązanych 0,00 3 205 789,42
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,0 0 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 3 205 789,42
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaan gażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okr esie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięc y 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 17 323 738,97 22 613 938,65
  a kredyty i pożyczki 0,00 2 279 410,75
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartości owych 12 333 754,47 18 865 977,71
  c inne zobow iązania finansowe 0,00 0,00
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 631 624,12 734 147,66
  - do 12 miesięcy 4 631 624,12 734 147, 66
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na d ostawy 21 342,55 24 588,67
  f zobowiązania weks lowe 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 337 017,83 401 698,86
  h z tytułu wynagrodzeń 0,00 1 000,00
  i inne 0,00 307 115,00
  3 Fund usze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia między okreso we 3 697 412,00 60 000,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  10
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 697 412,00 60 000,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 3 697 412,00 60 000,00
  PASYWA RAZEM 31 287 526,28 20 920 214,11


  2C Partn ers S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  11

  3. Rachunek przepływów pieniężnych - jednostkowy

  Lp. Tytuł 1.01. -31.03.2018 r. Narastająco 1.01. -
  31.03.2018 r. 1.01. -31.03.2019 r.
  Narastająco
  1.01. -31.03.2019
  r.
  A Prz epływy środków pieniężnych z działalności operacyjn ej
  I Zysk (strata) netto (621 019,62) (621 019,62) (1 145 878,66) (1 145 878,66)
  II Korekty razem 849 330,33 849 330,33 376 468,30 376 468,30
  1 Amortyzacja 1 108,75 1 108,75 0,00 0,00
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 309 692,95 309 692,95 517 576,19 517 576,19
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21 231,30 21 231,30 0,00 0,00
  5 Zmiana stanu rezerw (58 906,00) (58 906,00) 0,00 0,00
  6 Zmiana stanu zapasów (81 995,3 0) (81 995,30) (613,77) (613,77)
  7 Zmiana stan u należności 1 349 246,46 1 349 246,46 (72 705,40) (72 705,40)
  8 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (722 417,99) (722 417,99) (18 418,6 8) (18 418,68)
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokre sowych 31 370,16 31 370,16 (49 370,04) (49 370, 04)
  10 Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 228 310,71 228 310,71 (769 410,36) (769 410,36)
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwes tycyjnej
  I Wpływy 1 430 060,00 1 430 0 60,00 0,00 0,00
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 1 430 060,00 1 430 060,00 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w ty m: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partn ers S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  12
  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Wydatki 25 830,00 25 830,00 0,0 0 0,00
  1 Nabycie wartości niematerialnych i pr awnych oraz rzeczowych
  aktywów trwały ch 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Na aktyw a finansowe, w tym: 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,0 0
  b) w pozostałych jednostkach 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminow e 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne ne tto z działalności inw estycyjnej (I -II) 1 404 230,00 1 404 230,00 0,00 0,00
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0,00 0,00 5 080 000,00 5 080 000,00
  1 Wpływy netto z wy dania udziałów (e misji akcji) i innych
  instrume ntów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5 080 000,00 5 080 000,00
  4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Wydatki 1 693 169,70 1 69 3 169,70 4 709 420,56 4 709 420,56
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydat ki z tytułu podziału
  zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 381 500,00 1 381 500,00 4 427 093,12 4 427 093,12
  6 Z tytułu in nych zobowi ązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu fin ansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 Odsetki 311 669,70 311 669,70 282 327,44 282 327,44
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne net to z działalności finan sowej (I -II) (1 693 169,70) (1 693 169,70) 370 579,44 370 579,44
  D Przepł ywy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) (60 628,99) (60 628,99) (398 830,92) (398 830,92)


  2C Partn ers S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  13
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (60 628,99) (60 628,99) (398 830,92) (398 830,92)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kur sowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 606 849,72 606 849,72 1 033 268,32 1 033 268,32
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F± D), w tym: 546 220,73 546 220,73 634 437,40 634 437 ,40
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  14
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym - jednostkowe

  Lp. Tytuł 01.01. -
  31.03.2018 r.
  Narastająco
  01.01. -
  31.03.2018 r.
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  Narastająco
  01.01. -
  31.03.2 019 r.
  I. Kapitał (fundu sz) własny na
  początek okresu (BO) 6 683 237,1 4 6 683 237,14 (3 813 635,30) (3 813 635,30)
  - zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.a.
  Kapitał ( fundusz) własny na
  początek okresu (BO ), po
  korektach 6 683 237,14 6 683 237,14 (3 81 3 635,30) (3 813 635,30)
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okresu 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,80
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu)
  podstawow ego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - wydania udzi ałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na koniec okresu 1 155 890,80 1 155 8 90,80 1 155 890,80 1 155 890,80
  2 Należne wpła ty na kapita ł
  podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał
  podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2. Należne wpłaty na kapi tał
  podstawowy na koni ec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Udziały (akcje) własne na
  początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  3.1. Udziały (akcje) własne na koni ec
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na
  początek okresu 6 442 988,31 6 442 988,31 2 574 795,77 2 574 795,77
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu)
  zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwięk szeni e (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości
  nominalnej, 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00
  -
  z podziału zysku (ponad
  wymaganą ustawowo minimalną
  wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokryc ia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2. Stan kapita łu (funduszu)
  zapasowego na koniec okresu 6 442 988,31 6 442 988,31 2 574 795,77 2 574 795,77
  5
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny na początek okresu -
  zmiany przyję tych zasad
  (polityki) rachunkowości
  0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  15
  5.1. Zmiany kapitału (fundu szu) z
  aktualiz acji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2. Kapitał (fundusz ) z aktualizacji
  wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na początek okresu 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów
  (fundusz y) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na koniec okresu 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  7 Zysk (stra ta) z lat ubiegłych na
  początek okresu (3 868 192,54) (3 868 192,54) (10 496 872,44) (10 496 872,44)
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błęd ów 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.2. Zysk z la t ubiegłych na początek
  okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.4. Strata z lat ubiegły ch na
  początek okres u ( -) (3 868 192,54) (3 868 192,54) (10 496 872,44) (10 496 872,44)
  - zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.5 Strat a z lat ubiegłych na
  początek okresu, po korekt ach (3 868 192,54) (3 868 192,54) (10 496 872,44) (10 496 872,44)
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych
  do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycie straty kapita łem
  zapasowym 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeniesienie zysku z lat ubiegłych
  do pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec
  okresu (3 868 192,54 ) (3 868 192,54) (10 496 872,44) (10 4 96 872,44)
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  koniec okresu (3 868 192,54) (3 868 192,54) (10 496 872,44) (10 496 872,44)
  8 Wynik netto (621 019,62) (621 019,62 ) (1 145 878,66) (1 145 878,66)
  a zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  b strata netto (wielkość ujemna) (621 019,62) (621 019,62) (1 145 878,6 6) (1 145 878,66)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ) 6 062 217,52 6 062 217,52 (4 959 513,96) (4 95 9 513,96)
  III
  Kapitał (fundusz) własn y, po
  uwzględnieniu pro ponowanego
  podziału zysk u (pokrycia straty)
  6 062 217,52 6 062 217,52 (4 959 513,96) (4 959 513,96)  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  16
  IV. Kwartal ne skróco ne sp rawozdanie finansowe -
  skonsolidowane
  Tabele i zestawienia z aprez entowane na kolejnych stronach raportu przedstawiaj ą kwartalne
  skr ócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawieraj ące :
  - bilan s,
  - rachunek zysk ów i strat (wariant por ównawczy),
  - rachunek przep ływ ów pieni ęż nych (metoda po średnia),
  - zestawienie zmian w kapitale w łasnym.
  Wszystkie dane finansowe zawieraj ą warto ści por ównywalne za analogiczny kwarta ł roku
  poprzedniego. Dodatkowo – co wynika z § 5 ust. 4.2 Za łącznika nr 3 do Regulaminu ASO – zaw ieraj ą
  dane za kwarta ł oraz dane narastaj ąco za wszystkie kwarta ły roku obrotowego. Dane nie zosta ły
  zbadane przez bieg łego rewidenta.
  1. Rachunek zysków i strat – skonsolidowan y

  Lp. Tytuł 01. 01. -
  31.03.2018 r.
  Nara stająco
  01.01. -
  31.03.2018 r.
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  Narastająco
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  A Przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi, w tym: 1 466 304,33 1 466 304,33 37,50 37,50
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 36 244,33 36 244,33 37,50 37,50
  II
  Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III Koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby jed nostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przycho dy netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 1 43 0 060,00 1 430 060,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności
  operacyjnej 1 398 081,13 1 398 081,13 317 745,14 317 745,14
  I Amortyzacja 1 108,75 1 108,75 0,00 0,00
  II Zużycie m ateriałów i ener gii 1 475,47 1 475,47 1 436,39 1 436,39
  III Usługi obce 163 317,65 163 317,65 227 507,39 227 507,39
  IV Podatki i opłaty, w tym: 29 942,91 29 942,91 49 494,46 49 494,46
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 44 972,18 44 972,18 37 680, 69 37 680,69
  VI Ubezp ieczenia społeczne i inne
  świadczenia 9 235,25 9 235,25 1 573,05 1 573,05
  - emerytalne 4 373,38 4 373,38 749,64 749,64
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 6 764,84 6 764,84 53,16 53,16
  VIII Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 1 1 41 264,08 1 141 264,08 0,00 0,00
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A -
  B) 68 223,20 68 223,20 (317 707,64) (317 707,64)
  D Pozostałe przychody
  operacyjne 11 201,31 11 201,31 5 417,20 5 417,20
  I
  Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwa łych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  17
  III Aktualizacja wartości a ktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 11 201,31 11 201,31 5 417,20 5 417,20
  E Pozostałe koszty operacyjne 477 716,17 477 716,17 4 046,00 4 046,00
  I
  Str ata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 310 029,30 310 029,30 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 167 686,87 167 686,87 4 046,00 4 046,00
  F Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) (39 8 291,66) (398 291,66) (316 336,44) (316 336,44 )
  G Przychody finansowe 0,01 0,01 0,05 0,05
  I Dywidendy i udziały w zyskach,
  w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a od jednostek powiązanych, w
  tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w któr ych jednostka po siada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b od jednostek po zostałych, w
  tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki, w tym: 0,01 0,01 0,05 0,05
  - od jednostek p owiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Zy sk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H Koszty finan sowe 309 747,16 309 747,16 878 136,56 878 136,56
  I Odsetki, w tym: 309 747,16 309 74 7,16 517 576,56 517 576,56
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach p owiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Ak tualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne 0,00 0,00 360 560,00 360 560,00
  I Zysk (strata) brutto (F+G -H) (708 038,81) (708 038,81) (1 194 472,95) (1 194 472,95)
  J Podatek dochodowy (91 696,00) (91 6 96,00) (44 761,0 0) (44 761,00)
  K
  Pozo stałe obowiązkowe
  zmniejszenie zysku
  (zwiększen ia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto (I -J-K) (616 342,81) (616 342,81) (1 149 711,95) (1 149 711,95)

  2. Bilans - skonsolidowany


  Lp. Tytuł Stan na
  31.03. 2018 r.
  Stan na
  31.03.2019 r.
  A AKTYW A TRWAŁE 22 558 637,32 587 003,00
  I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  18
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,0 0 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 478,33 0,00
  1 Środki trwałe 1 478,33 0,00
  a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
  gruntu) 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
  c urz ądzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
  d środki transportu 0,00 0,00
  e inne środki trwałe 1 478,33 0,00
  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 0,00 6 715,00
  1 Od jednostek pow iązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych j ednostek, w k tórych jednostka
  posiada zaangażow anie w kapitale 0,00 0,00
  3 Od pozostałych jednostek 0,00 6 715,00
  IV Inwestycje długoterminowe 21 671 009,99 57 000,00
  1 Nieruchomości 21 613 716,10 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Dłu got erminowe aktywa finansowe 57 293,89 57 000,0 0
  a w jednostkach powiązanych 7 293,89 7 000,00
  - udziały lub akcje 7 293,89 7 000,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0 0,00
  b w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kap itale 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne d ługoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c w pozostałych jednostkach 50 000,00 50 00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 50 000,00 50 000,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyok resowe 886 149,00 523 288,00
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 886 149,00 523 288,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B AKTYWA OBROTOWE 8 715 807,19 20 523 364,96
  I Zapasy 86 648 ,94 11 684 543,65
  1 Materiały 0,00 0,00
  2 Pół pro dukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 11 683 929,88
  5 Zaliczki na dostawy 86 648,94 613,77
  II Należności krótkoterminowe 8 073 114,01 7 831 746,97
  1 Należności od jednostek powi ązanych 5 393 134,81 4 645 591,83
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 200,33 0,00
  - do 12 miesięcy 15 200,33 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  19
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 5 377 934,48 4 645 591,83
  2
  Na leżności od pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaan gażowanie w
  kapita le
  0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  3 Należności od po zostałych jednostek 2 679 979,20 3 186 155,14
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie s płaty: 2 278 089,83 2 155 944,73
  - do 12 miesięcy 2 278 089,83 2 155 944,73
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b
  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społeczny ch i zdrowotnych oraz innych tytułów
  publicznoprawny ch
  3 562,11 11 511,46
  c inne 398 327,26 1 018 698,95
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 548 866,95 995 145,38
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 548 866,95 995 145 ,38
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 0,00 140 000,00
  - udz iały lub akcje 0,00 0,00
  - inne pap iery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyc zki 0,00 140 000,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 548 866,95 855 145,38
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 548 866,95 855 145,38
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne ak tywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 177,29 11 928,96
  C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDU SZ)
  PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D UDZIAŁY (A KCJE) WŁAS NE 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 31 274 44 4,51 21 110 367,96

  Lp. Tytuł Stan na
  31.03.2018 r.
  Stan na
  31.03.2019 r.
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 047 286,26 (5 035 724,25)
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 155 89 0,80 1 155 890,80
  II Kapitał (fundusz ) zapasowy w tym : 6 442 988,31 2 574 795,77
  - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej)
  nad wartościa nominalna udziałów (akcji) 0,00 0,00
  III Kapitał (fundusz) z aktuali zacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) re zerwowe, w
  tym: 2 952 550,57 2 952 550,57
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2 952 550,57 2 952 550,57
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  20
  V Zysk (strat a) z lat ubiegłych (3 887 800,61) (10 569 249,44)
  VI Zysk (strata) netto (616 342,81 ) (1 149 711,95)
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 25 227 158,25 26 146 092,21
  I Rez erwy na zobowiązania 2 380 478,00 0,00
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochod owego 2 380 478,00 0,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II Zobowiązania dług oterminowe 1 823 679,79 0,00
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wob ec pozostałych jednostek 1 823 679,79 0,00
  a kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b z tytuł u emi sji dłużnych papierów wartościowych 1 823 679,79 0,00
  c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkotermino we 17 325 588,46 22 623 1 16,21
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2
  Zobowiązania wobec pozo stałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale
  0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednoste k 17 325 588,46 22 623 116,21
  a kredy ty i pożyczki 0,00 2 279 581,09
  b z tytułu emi sji dłużnych papierów wartościowych 12 333 754,47 18 865 977,71
  c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 632 362,12 743 099,98
  - do 12 miesięcy 4 632 36 2,12 743 099,98
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 21 342,55 24 588,67
  f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych ty tułów
  publicznoprawnych 337 464,83 401 698,86
  h z tytułu wynagrodzeń 0,00 1 000,00
  i inne 664,49 307 169,90
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 697 412,00 3 522 976,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 rok u

  21
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia mię dzyokresowe 3 697 412,00 3 522 976,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkotermin owe 3 697 412,00 3 522 976,00
  PASYWA RAZEM 31 274 444,51 21 110 367,96


  2C Partn ers S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  22
  3. Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

  Lp. Tytuł 1.01. -31.03.2018 r. Narastająco 1.01. -
  31.03. 2018 r. 1.01. -31.03.2019 r .
  Narastająco
  1.01. -31.03.2019
  r.
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto (616 342,81) (616 342,81) (1 149 711,95) (1 149 711,95)
  II Korekty razem 845 353,95 845 353, 95 581 090,68 581 090,68
  1 Amortyzacj a 1 108,75 1 108,75 0,00 0,00
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 309 747,16 309 747,16 517 576,56 517 576,56
  4 Zysk (strata) z działalności inwes tycyjnej 21 231,30 21 231,30 0,00 0,00
  5 Zmiana stanu rezerw (58 906,00) (58 906,00) 0,00 0,00
  6 Zmiana stanu zapasów (81 995,30) (81 995,30) (24 543,65) (24 543,65)
  7 Zmiana stanu należności 1 342 930,87 1 342 930,87 (72 814,31) (72 814,31)
  8 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (720 132,99) (720 132,99) 194 108,12 194 108,12
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31 370,16 31 370,16 (33 236,04) (33 236,04)
  10 Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z dz iałalności operacyjn ej (I ± II) 229 01 1,14 229 011,14 (568 621,27) (568 621,27)
  B Pr zepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 1 430 060,00 1 430 060,00 0,00 0,00
  1 Zbycie wartości niematerialnych i pra wnych oraz rzeczowyc h
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz war tości niematerialne i
  prawne 1 430 060,00 1 430 060,00 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,0 0 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partn ers S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  23
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,0 0 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Wydatki 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateria lne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Na aktywa f inansowe, w tym: 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  - nabycie akt ywów finansowych 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 1 404 230,00 1 404 230,00 0,00 0,00
  C Przepływy środków pieniężnych z dzi ałalności finansowej
  I Wpływy 0,00 0,0 0 5 080 000,00 5 080 000,00
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Kredyty i p ożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5 080 000,00 5 080 000,00
  4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Wydatki 1 693 223,91 1 693 223,91 4 709 250,59 4 709 250,59
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wy płaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Wykup dłużnych papieró w wartościowych 1 381 500,00 1 381 500 ,00 4 427 093,12 4 427 093,12
  6 Z tytułu innyc h zobowiązań f inansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 Odsetki 311 723,91 311 723,91 282 157,47 282 157,47
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (1 693 223,91) (1 693 223,91) 370 749,41 370 749,41
  D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) (59 982,77) (59 982,77) (197 871,86) (197 871,86)
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (59 98 2,77) (59 982,77) (197 871,86) (197 871,86)


  2C Partn ers S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 9 roku

  24
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kur sowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 608 84 9,72 608 849,72 1 053 017,24 1 053 017 ,24
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 548 866,95 548 866,95 855 145,38 855 145,38
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  25
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym - skonsolidowane

  Lp. Tytuł 01.01. -
  31.03.2018 r.
  Narasta jąco
  01.01. -
  31.03.2018 r.
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  Narastająco
  01.01. -
  31.03.2019 r.
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO) 6 663 603,07 6 663 603,07 (3 813 635,30) (3 813 635,30)
  - zmiany przyjętych zasad ( polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,0 0 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.a.
  Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po
  korektach 6 663 603,07 6 663 603,07 (3 813 635,30) (3 813 635,30)
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okre su 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 89 0,80 1 155 890,80
  1.1. Zmiany kapitału (fundus zu)
  podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - umorzenie udziałów (a kcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundus z) podstawowy
  na koniec okresu 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,80
  2 Należne wpłaty na kapitał
  podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1. Zmi ana należnych wpłat na kapitał
  podstaw owy 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytuł u) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2. Należne wpłaty na kapitał
  podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Udziały (akcje) wł asne na
  początek o kresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmn iejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na
  początek okresu 6 442 988,31 6 442 988,31 2 574 795,77 2 574 795,77
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu)
  zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości
  nominalnej, 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00
  -
  z podziału zysku (ponad
  wymaganą ustawowo minimalną
  wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zm niejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2. Stan kapitału (funduszu)
  zapasowego na koniec okresu 6 442 988,31 6 442 988,31 2 574 795,77 2 574 795,77
  5
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny na początek okresu -
  zmiany przyjętych zasad
  0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  26
  (polityki) rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z
  aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na początek okre su 2 952 550,57 2 952 55 0,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów
  (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2. Pozostałe kapitały (fund usze)
  rezerwowe na konie c okresu 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  początek okresu (3 887 800,61) (3 887 800,61) (10 569 249,44) (10 496 872,44)
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zmiany przy jętych zasad (polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek
  okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - podzi ału zysku z lat ubiegłyc h 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.4. Strata z lat ubiegłych na
  początek okresu ( -) (3 887 800,61) (3 887 800,61) (10 569 249,44) (10 569 249,44)
  - zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.5 Strata z lat ubiegłych na
  początek okresu, po korektach (3 887 800,61) (3 887 800,61) (10 569 249,44) (10 569 249,44)
  a zwię kszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych
  do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycie straty kapitałem
  zapasowym 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeniesienie zysku z lat ubiegłych
  do pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec
  okresu (3 887 800,61) (3 887 800,61) (10 569 249,44) (10 569 249,44)
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  koniec okresu (3 887 800,61) (3 887 800,61) (10 569 249,44) (10 569 24 9,44)
  8 Wynik netto (61 6 342,81) (616 342,81) (1 149 711,95) (1 149 711,95)
  a zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  b strata netto (wielkość ujemna) (616 342,81) (616 342,81) (1 149 711,95) (1 149 711,95)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Kapitał (fundusz) w łasny na
  koniec okresu (BZ) 6 047 286,26 6 047 286,26 (5 035 724,25) (5 035 724,25)


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  27
  III
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  6 047 286,26 6 047 286,26 (5 035 724,25) (5 035
  724,2 5)


  V. Zasady sporządzan ia zaprezentowanego sprawozdania
  finansowego

  W 2C Partners S.A. księgi rachu nkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości
  z dnia 29 września 1994 roku (t. jednolity: Dz. U. 2013 r. poz . 330) w sposób zapewniają cy
  wyodrębnienie ws zystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku
  fina nsowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym:
  rachunku zysków i strat w układzie rodzajow ym; dla potrzeb GUS oraz w łaś ciweg o dokonanie
  rozlicz eń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.). W ciągu I kwartału 20 19 roku nie n astąpiły zmiany
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego firmy 2C Partners S. A. s porządzone zgodnie z
  załąc zni kiem Nr 1 do Ustawy o r achunkowości .

  1) Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności j ednostki oraz wskazanie
  właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

  2C Partners S. A. , ul. Smolna 40, 00 -375 W arszawa, woj. mazowieckie, NIP: 95 1-21 -84 -27 8, Regon:
  1405 54425, PKD 68 .10Z (kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek), Nr KRS 0000429963
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

  2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on um own ie ograniczony.

  Czas, n a jaki została utworzona jednostka jest nieoznaczony.

  3) Ws kazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

  2C Partners Spółka Akcyjna prezentuje skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe za I kwartał 201 9 roku.

  4) Wskazanie, że s pra wozdanie finans owe zawie ra dane łączne, jeżeli w skład jednostki
  wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
  finansowe.

  W bieżącym okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnę trzne jednostki
  organiz acy jne zobowiązane do sporz ądzania samodzi elnego sprawozdania finansowego, jednostka
  nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

  5) Opis organizacji Emitenta , ws kazanie, czy emitent jest jednostką d ominującą lub znaczącym
  inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Emitent tworzy g rupę kapitałową ze spółk ami:
  - OT Sp. z o.o. (100% udziałów/ głosów),
  - OT Sp. z o.o., SC1 Sp. k. – 100% (jednostka zależna pośrednio w 100 % ( 99% zysku 2C Partners
  S.A., 1% OT Sp. z o.o.) ,
  - Stalowa 41 Kamienica Sp. z o .o. (10 0% udziałów/ głosów),


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  28
  - Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. (100% udzia łów/ głosów) ,
  - Strzelecka 26 Budynek Sp. z o.o . (100% udziałów/ głosów) .

  Emitent spor ządza skonsolidowa ne sprawozda nie finansow e z uwa gi na §5 ust 2 załącznik a Nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu .


  6) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zosta ło sporządzone przy założeniu kontynuowani a
  działalności gospodarczej przez jednostk ę w dającej si ę przewidzieć przyszłości oraz czy nie
  istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią
  działalności.

  Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego nie są znane na chwilę obecną
  zdarzenia, które m ogłyby zag rażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności go spodarczej w
  okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

  7) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzaneg o za okres, w ciągu którego nastąpiło
  połą cze nie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finanso we spo rządzone po połączeniu spółek
  oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia.

  Nie dotyczy.

  8) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym met ody wyceny aktywów
  i pasywów (także amort yza cji), pomiaru wyniku fin ansowego oraz sposobu s porząd zenia
  sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

  Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dn ia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości. Rac hunek zysków i strat spo rządzony został w wariancie porównawczym .
  Wynik finansowy n etto składa się z:
   wyniku ze sprzedaży,
   wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
   wyniku z operacji finansowych,
   wyniku z op eracji nadzwyczajnych,
   obowiązkowego obcią żen ia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych.
  Ewidencja kosz tów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek przepływów pieniężnych
  sporządzony został metodą pośrednią. Sprawozdanie fin ansowe sporządzon e zostało w formie
  uprosz czo nej: bilans, rachunek zy sków i strat, zestawienie zmi an w kapitale własnym oraz rac hu nek
  przepływów pieniężnych zawiera informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr l do ustawy
  o rachunkowości oznaczone liter ami i cyframi rzymskimi.

  W sprawozdaniu jed nostka wykazuje zdarzeni a gospodarcze zgodnie z ich t reścią ekonomiczną.

  Wynik fin an sowy jednostki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
  jej rzecz przychody oraz związane z przy chodami koszty zgodnie z zasadami memoriał u,
  współmierności przychodó w i kosztów oraz ostroż nej wy ceny.

  Aktywa i pasywa wycenio no według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabyci a lub kosztów wytworzenia dla
  kosztów prac rozwojowych, pomniejszonyc h o skumulowane odpisy umorze niowe oraz o odpisy z
  tytułu t rw ałej utraty wartości.


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  29
  Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
  składników majątku pomniejszonych o skumulo wan e umorzenie oraz dokonan e odpisy aktualizujące
  ich wa rtość.
  Dla celów podatkowych p rzyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego
  1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określ ającej wysokość amortyzacji stanowiącej
  ko szt y uzyskania przychodów.
  Składniki majątku o przewi dy wanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
  wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w cię żar
  kosztów w momencie przekazania do użytk owa nia.
  Środki trwałe umar zane są według metody liniowe j począwszy od miesiąca następ nego po miesiącu
  przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
  użyteczności.

  Nieruc homości inwestycyjne wycenia się w wartości go dziwej.
  Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się t e nieruchomości, których właśc icielem jest Spółka, i które
  służą do osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości godziwej bądź z
  przychodów z tytułu ich wynajmu. Do nieruch omo ści inwestycyjnych zalic za się również nierucho mości
  inwestycyjne w trakcie budowy tj. przed oddaniem do użytkowania. Nieruchomości inwestycyjne
  ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakc ji. Po początkowym ujęciu
  nieruchomości inw est ycyjne są wykazywane wed ług wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian
  wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat, w okresie, w którym powstały.
  Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z b ilansu w przypadku ich zbycia lub w przypad ku stałego
  wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodz iewane żadne przyszłe
  korzyści z ich sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z
  bilansu są ujm owane w rachunku zysków i str at.
  Przeniesienie aktywów d o nieruchomości inwestycyjnyc h dokonuje się, gdy następuje zmiana sposobu
  użytkowania składnika aktywów.
  W przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, ró żn icę między
  wartością godziwą nieruchomości us taloną na ten dzień prze niesienia, a jej poprze dnią w artością
  bilansową ujmuje się w rachunku zysków i strat.
  W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela
  lub do zapasów, domniemany koszt takiego sk ład nika aktywów, który zost anie przyjęty dla celów jego
  ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu
  używania.
  Aktywa finansowe i zobowiązania finansow e zaliczane do instrumentów finansowych wyce nia
  się zgodnie z Rozporząd zeniem Ministra Finansów z dn ia 12 grudnia 2001 r. w sprawi e
  szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
  instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmi anam i.
  Należności wycenia się w kwotach wymagan ej zapłaty, z zachowaniem zasa dy ostrożnej wyceny (po
  pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
  Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nom inalnej.
  Kapitały (fundusze) własne ujmu je s ię w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według
  ich rodzajów i zasad określony ch przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w
  rejestrze sądowym .
  Zo bow iązania wycenia się w kw ocie wymagającej zapłaty.  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  30
  9) W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skons olidowanych
  sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

  Nie dotyczy.

  V I. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które
  miały wpływ na osiągni ęte wyniki finansowe

  W I kwartale 2019 Emitent realizował pr zyjęte za łożenia rozwoju Spółki. Emitent w I kwartale 201 9
  kontynuował działania mające na celu dostosowanie struktury finasowania do zmieniającej się sytuacji
  związanej z wycofani em się inwestora, który zamie rzał nabyć proj ekt pr zy ul Strzeleckiej 26.
  Krótkoter minowe finansowanie po mostowe, które zostało przygotow ane w związku z tą planowan ą
  transakcją , Spółka nadal zastępowała finans owaniem, które umożliwi spółce samod zielną r ealizację
  projektów w toku na ul. S trzelec kiej i ul. Stalowej.

  Główna dz iałalno ść spółki 2C Partners S.A. w zakresie operacyjnym , w ra portowanym okresie ,
  koncentrowała się w dalszym ciągu wokół prac związanych z przygot owywaniem i realizacją inwestycji
  przy Strzeleckiej 26 i ul. Stalowej 41 – dwóch głównyc h projektów Spółki - realizowanych aktualnie
  przez spółki zależne . W pierwszym kwartale 2019 roku spółka zależna od emitenta rozpoczęła
  sprzedaż lo kali w projekcie prz y ul. Strzeleckiej . Emiten t za Przy ch ody ze sprzedaży w I kwartale
  wyni osły symboliczne 37,50 zł wynika to z faktu, że podpisane umowy przedwstępne i rezerwacyjne
  zrealizują się w postaci przychodów widocznych w rachunku wyników dopiero wraz z zakończeniem
  inwe stycji i finalną sprzedaż ą lokali kliento m, która przewidywana jest w III i IV kwartale 2020 roku w
  przypadku projektu przy Strzeleckiej 26. Spółka odnotowała skonsolidowaną stratę na koniec I
  kwart ału w wysokości 1 149 711,95 zł. Strat a jest zwi ązana z głównie z poniesieniem kosztów
  finansowych związanych z pozyskiwaniem finansowani a dłużnego. .

  Suma bilan so wa na koniec I kwa rtału 201 9 r. w ynosiła 21 110 367,96 zł. Największą p ozycją
  w skonsolidowanych aktywach są towary 11 683 929,88 zł. Taka zmiana w stosunku do poprzednich
  kwartałów (pr zed IV kwartałem 2018) w bilansie spółki j est związana ze zmianą sposobu realizacji
  projektó w. Nieruchomości inw estycyjne zos tały przeniesione do spółek celowych będ ących w 100%
  własności ą Emitent a, w których są wykazane jak o towary . Spółki celowe będą realizować wniesione
  do nich projekty.

  Na koniec I kwartału 201 9 r. kapitał wła sny Spółki wynosił -5 035 724,25 zł. Ujemne kapit ały własne
  wynikają główn ie z wyksięgowana przeszacowań wartości nieruchomości , które miały miejsce w IV
  kwartale 2018 roku , co z ko lei wynika z fa ktu, że n ieruchomości Emitenta zostały wniesione aportem
  do spółek celowych, które będą realizować projekty przebudowy i remon tu wniesionych do nich
  bud ynków oraz sprzedaż y lokali w tych bud ynkach . Emitent jest 100% właścicielem tych spółek i
  finalni e przychody i zyski z reali zacji pro jektów przez spółki celowe zostaną wykazane w przyszłych
  sprawozdani ach skonsolidowany ch Emitenta.

  Spółka finansowała swo ją działalność ze śro dków własnych, znaczna część finansowania pochodziła
  także z emisji obligacji. Na dzień 31 marca 201 9 roku część zobowiązań wynikających z emisji
  obligacji stała się wymagalna i Emitent prowadził dzi ałania zmierzające do uzupełnienia braku jącego
  finan sowania. Emitent przeprow adził do tej pory 29 emisji obligacji . Na koniec I kwartału
  długot erminowe zobowiązania 2C Partners z tytułu emisji obligacji spadły do 0 . Po nadto , Spółka
  wykazał a w swoich pa sywa ch 18 865 977,71 zł zo bowiązań krótkoterminowych z t ytułu
  wyemitowanych papierów dłużnych. Spadek zobo wiązań d ługoterminowych w st osunku do I kwartału
  201 8 r. wynika z przeksięgowani ami części obligacji ze zobowiązań długoterminowych , na tomiast
  wzrost zob owiązań krótkoterminow ych wynik a z przeksięgowani a cz ęści obligacji ze zobowiązań
  długoterminowych na k rótkotermi nowe , w związku ze zbliżającą się ich datą wykup u, która przypada w
  okresie krótszym niż 1 2 miesięcy oraz z emisją nowych ser ii obligacji o ter minie w ykupu
  przypadaj ącym na o kres krótszy niż 12 mi esięcy . Na wysokość kosztów finansowych Spółki w g łównej
  mierze składają się odsetki od wyemitowanych obligacji korporacyjnych .


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  31

  VI I. Aktywność w zakresie rozwoju prowad zonej dzi ałalności
  1. Emisje obligacji i inne ważne zdarzenia
  W I kwartal e 201 9 roku 2C Partne rs kontynu ował a rea lizację zobowiązań wynikających
  z przeprowadzonych przez Spółkę emisji obligacji:

  • 14 styczna 2 019 r oku Zar ząd 2C Partners S.A. dokonał terminowej wypłaty:
  – odsetek od obligacji serii Z za drugi okres ods etkowy w w ysokośc i 37 299,47 zł. Łącznie
  Spółka wy emitowała 1 960 sztuk obligacji serii Z o wartości no minalnej 1000 zł każda i
  terminie wykupu 13 stycznia 2019 r.
  – odsetek od obligacji serii AA za drugi okres odsetkowy w wysokości 52 889,48 zł. Łącznie
  Spółka wyem itowała 2 879 sztuki obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 zł każda i
  terminie wyku pu 13 stycznia 2019 r. (EBI 1/2019 )

  • 14 stycznia 2019 roku . Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informował , iż w dniu
  14.01.2019 podjął uchwałę w sprawie przydz iału 4 308 (słown ie: cztery tysiące trzys ta osiem)
  sztuk Obligacji Serii AC, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) k ażda. Łączna
  wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 4 308 000,00 zł (słownie: cztery miliony
  trzysta osiem tysięcy zł otych). Te rmin wy kupu obligacji przypada na dzień 14 stycznia 2020 r.
  Oprocentowanie obligacji wynosi 9,0 % w skali roku. (EBI 2/2019)

  • 14 stycznia 2019 roku Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) dokonał częściowego
  wykupu obligacj i:
  -1390 sztuk o bligacji s erii Z o wartości 1 390 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1 960 sztuki
  obligacji s erii Z o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do
  wykupu pozostaje 570 sztuk obligacji.
  – 2180 sztuk obligacji serii AA o wartośc i 2 180 00 0 zł. Ł ącznie Spółka wyemitował a 2 879
  sztuk obligacji serii AA o wartości nominaln ej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia
  2019 r. Do wykupu pozostaje 699 sztuk obligacji.
  – 93 sztuk obligacji serii Y o wartości 93 000 zł. Łącznie Spółka w yemitowała 3985 s ztuk
  obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do
  wykupu pozostaje 2189 sztuki obligacji. Z czego na dzień 14 sty cznia spółka zawarła
  porozumienia z obligatariuszami wydłużające termin spłaty obligacji serii Y do 4 marca 2019
  roku n a łączna liczbę 1415 sztuk obligacji.
  Spółka po infor mowała , że należne odsetki za drugi okres odsetkowy obligacji serii Z, AA
  zostały wypłacone w dniu 14 stycznia 2019 o czym Spółka informowała raportem bieżącym
  EB I 1/2019. Emitent informował też, że podjął już niezbędne dz iałania, aby jak najszybciej
  pozyskać finansowanie w celu uregulowania pozostałych zobowiązań wobec posiadaczy
  obligacji. (EBI 3/2019)

  • 31 października 2018 roku Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) dokonał wypłaty:
  – odsetek od obligacji serii O za siódmy okres odsetkowy w wysokości 16 640, 88 zł. Łąc znie
  Sp ółka wyemitowała 1500 sz tuk oblig acji serii O (pozostało do wykupu 1087 sztuki) o wartości
  nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r.
  – odsetek od obligacji serii T za piąty okres odsetkowy w wysokości 2841,35 zł.

  Łącznie Spółka wy emitowa ła 174 sztuki obligacji serii T o wartości nominalnej 1000 zł każda i
  terminie wykupu 9 maja 2019 r. (EBI 5/2019)

  • 14 luty 2019 roku Zarząd 2C Partners S.A. (Spółka", "Emitent" ) infor mo wał , o powzięciu
  wiadomości o dokonaniu rejestracji pr zez Sąd Re jonowy dla m.st. Warszawy w War szawie,
  XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisów związanyc h z
  zarejestrowaniem p odwyższenia kapitału zakładowego spółek celowych.

  Podwyższenie kapitału spółki zależnej Stalowa 41 Kamienica Sp. z. o.o. zost ało dok onane


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  32
  poprzez utworzenie 125 200 nowych udziałów o wartości 50 zł każdy. Po rejestracji kapitał
  zakładowy Spółki wynosi 6.2 65.000 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesią t pięć tysięcy
  złotych ) i dzieli się na 125.300 (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzys ta) udział ów o wa rtości
  nominalnej 50zł (pięćdzies iąt złotych ) każdy. Pokrycie udziałów nastąpiło wkładem
  niepieniężnym w postaci nieruchomo ści przy ul. Stalowej 41.

  Podwyższenie kapitału spółki zależnej Strzelecka 26 Kamienica Sp. z. o.o. zostało dokona ne
  poprzez utworz enie 108 000 nowych udzi ałów o wa rtości 50 zł każdy. Po rejestracji kapitał
  zakładowy Spółki wynosi 5.405.000 zł (pięć milio nów czterysta pięć tysięcy złotych ) i dzieli się
  na 108.100 (sto osiem tysięcy sto ) udziałów o wartości nominalnej 50zł (pięć dziesią t złotych )
  każdy. Pokryc ie udział ów nastąpiło wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości przy ul.
  Strzeleckiej 26.

  2C Pa rtners S.A. posiada 100% udziałów w spółkach celowych Stalowa 41 Kamienica Sp. z.
  o.o. i Strzelecka 26 Kamienica Sp . z. o.o.. Spółki celowe zrealizują przeb udowę dwó ch
  budynków, na które składają się łącznie 96 lokale mieszkalne i użytkowe oraz sprzedaż
  wy remontowanych lokali. Łączna powierzchnia użytkowa realizowanych inwestycji to około
  5000 m2.

  • 28 l uty 2019 Zarząd 2C Partners S.A. Zarząd spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
  (dalej „Emitent”) inform ował , że otrzymał oświadczenie o wypowiedz eniu um owy z dnia 9
  grudnia 201 3 roku o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z awartej z Alior Bank
  Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 8 pkt. 2 ww. umowy
  ulegnie ona rozwiązaniu z dniem 31 marca 2019 ro ku (EBI 7/29019 ).

  • 28 luty 2019 roku Zarząd 2C Pa rtners S.A. dokona ł wypłaty odsetek od obligacji serii AB za
  pierwszy okres odsetkowy w wysokości 102 684,65 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 5 713
  sztuk obliga cji serii AB o wartości nominalne j 1000 zł każda i terminie wykupu 30 listopada
  2019 r. (EBI 8/2019)

  • 4 marca 2019 roku Zarząd 2C Partners S.A. dokonał częściowego wykupu kolejnej części
  obligacji serii U, W, X, Y, Z, AA. W nawiązaniu do r aportu EBI 46/201 8 i EBI 3/2019 Spółka
  informuje, że w dniu dzisiejszym przekazała obligatariuszom s erii U, W, X, Y, Z, AA środki
  wysokości 10 zł na każdą posiadaną przez nich obligację. Emitent informował, że podjął już
  niezbędne działania, aby jak najszybciej pozyskać finansowan ie w ce lu uregulowania
  pozostał ych zobow iązań wobec posiadaczy obligacji serii U, W , X i Y, Z, AA (EBI 9/2019) .

  • 8 ma rca 2019 r oku Zarząd 2C Partners S.A. ("Emitent” lub "Spół ka”) infor mował , że powziął
  informację o dokonaniu wnioskowanych przez Emitenta zmian w KRS dotyczących adresu
  Spółki. Nowy adres Spółki: ul. Smolna 40, 00 -375, W arszawa . (EBI 10/20 19)

  • 14 marca 2019 r oku Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w W arsza wie (dalej „Emite nt”)
  inform ował o zawar ciu umowy z animatorem na rynku NewConnect, które nastąpiło w dniu 14
  marca 2019 roku z NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Umowa zacznie być realizowana od
  1 kwietnia 2019 roku. Umowa o pełnienie funkcji animatora n a rynku Ne wConnec t została
  zawarta na cza s 12 mies ięcy.

  • 26 marca 201 9 rok u Zarząd spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent",
  "Spółka" ) inform ował , że w dniu 26.03.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia
  26.03.201 9 roku w t rybie a rt. 69 ustawy z dnia 29 lipca 200 5 roku o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych, od Pana Grzegorza Maj w związku ze zbyciem akcji Spółki.
  (ESPI 2/ 2019)

  • 26 marca 2 019 roku Zarząd spółki 2 C Partner s S.A. z siedzibą w Warszawie ("Em itent",
  "Spółka" ) inform ował , że w dniu 26.03.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia
  26.03.2019 roku w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o of ercie p ublicznej i
  warunkach wp rowadzani a instrumentów finansowych do zorg anizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych, od Kobbe S.A. w związku z nabyciem akcji Spółki. (ESPI
  3/2019)


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  33
  Warszawa, ul. Stalowa 41
  - wizualiz acja przykła dowego wyglądu
  elewacji po remo ncie

  • 29 marca 2019 roku Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka” , „Emitent ”) info rm ował , że 29.03.2019
  po djął uchw ałę w sprawie przydziału 700 (słownie: siedemset) sztuk Obligacji S erii AC, o
  wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna
  wyemitowanych obligacji wynosi 700 000,00 zł (s łownie: si edemset tysięcy złotych). Termi n
  wykupu obligacji przypada na dzień 29 marca 2020 r. Oprocentowanie obligac ji wynosi 9,0 %
  w skali roku. (EBI 12/2019)

  • 29 marca 2019 r. Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) dokona ł częściowego wykupu
  obli gacji:
  – 30 sztuk obligacji serii U o war tości 30 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1 960 sztuki
  obligacji serii Z o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r.
  – 48 sztuk obligacji serii W o wartości 48 000 zł. Łącznie Spółka wyemitował a 2 879 sztuk
  obligacji serii A A o warto ści nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r.
  – 500 sztuk obligacji serii Y o wartości 500 000 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk
  obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i t erminie wykupu 03 grudnia 2018 r.
  – 25 s ztuk obligacji serii AA o wartości 25 000 zł. Łącznie Spółka wy emitowała 2 879 sztuk
  obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r.

  Emitent jednocześnie inform uje o doko naniu w ypłaty odsetek od wykupy wanych ob ligacji w
  łącznej kwocie 13 763,05 zł . Emitent informował, że podjął już niez będne działania, aby jak
  najszybciej pozyskać finansowanie w celu uregulowania pozostałych zobowiązań wobec
  posiadaczy obligacji (EBI 13/2019) .

  • 29 marca 2019 roku Zarząd 2C Partners S.A. ("Spółka”) inform ował , ż e na mocy zawartych
  porozumień z Obligatariuszami Obligacji serii N, podjęto Uchwałę w sprawie zmiany
  Warunków E misji Obli gacji s erii N. Termin wykupu Ob ligacji z ostał wydłużony z dn.
  31.03.2019 r. na dzień 30.04.2019 r. Łącznie Spółka wyemitowała 13 000 s ztuk Obligacji serii
  N o wartości nominalnej 100 zł. Na ten dzień pozostało do wykupu 2 232 sztuk Obligac ji. (EBI
  14/2019)

  • 29 marca 2019 roku Zar ząd 2C Pa rtners S.A. („Spółka”) dok onał terminowej wypłaty:
  - odsetek od obligacji serii N za ósmy okr es odsetkowy w wysokości 3 754,74 zł. Pierwotnie
  Spółka wyemitowała 13 000 sztuk obligacji serii N o wartości nom inalnej 10 0 zł ka żda i
  terminie wykupu 31 marca 20 18 r. W związku z przedterminowym częściowym wykupem
  obligacji serii N i zmianą warunków emis ji obligacji, na ten dzień pozostało 2 232 sztuk
  obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł każda i te rminie wyk upu 30. 04.2019 r. (EBI
  15/2019)

  2. Akty wność w zakresie rewitalizacji i restrukturyzacji Nieruchomości

  W I kwartale 201 9 r Spółk a w dalszym ciągu prowadziła
  prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów przy
  Strzelecki ej 26 i ul. Stalowej 41 . Kon tynuo wano prace
  architektoniczne związane z prz ygotowaniem projektów
  wykonawczych dla inwestycji przy ul. Strzeleckiej 26 i
  Stalowej 41 , a także przygotowanie dokumenta cji
  przetargowej w celu wybor u Generalnego W ykonawcy dla
  realizowanych inwestycji. Spółka rozpoczęła proces
  spr zedaży lokali w projekcie przy ul. Strzel eckiej 26.

  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  34

  3. Biegły rewident

  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego spr awozdania Spółk i za rok 20 17 i rok 2018
  została Ka ncelaria B iegłych Rewiden tów „KONTO ” z siedzib ą: 3 0- 102 Kraków, ul. Syrokoml i 17 ,
  wpisana na list ę
  ̨ podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń́ finansowych w Krajowej Izbie
  Bie głych Rewidentów pod numer em ewidenc yjnym 327 . Rapor t ro czny został opubliko wany w dn. dn.
  25.05.2018 r.

  4. Zatrudnienie

  Stan zatrudnienia w przeliczeniu:
  - na 1/ 2 etatu: 2 osoby .
  Spółka współpracuje także z podwykonawcami oraz firmami podwykonawczymi na zasadach
  outsourcingu .
  5. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe w kolejnych
  kwartałach

  Sytuacja finansowa 2C Part ners w 201 9 rok u za leżeć b ędzi e przede wszystkim o d:

   Realiz acji rozpoczęty ch inwestycji i finalizacji zwartych umów .
   Dostępnoś ci finansowania działalności spółki.
   Cen i dostępności usług i materiałów budowlanych.
   Tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Ana litycy prz ewidu ją, że Prod ukt Krajowy Brutto
  wzroś nie o okoł o 3 ,2%, a jego podstawowym motorem wzrostu będzie spożycie. Dalszy
  wzrost gospodarczy powinien przełożyć się na koniunkturę na rynku nieruchomości i wzrost
  zapotrzebowania na lokale.
   Polityki RPP w zakresi e stó p procentow ych.
   Kolejnego etapu wd rażania Re komendacji S. Z godnie z zapisami regulacji KNF, od stycznia
  2015 rok u kwota udzielonego kredytu hipotecznego nie może być wyższa niż 90% wartości
  nieruchomości.
   Sytuacji na rynku kapitałowym. Ogr aniczona a ktywn ość Otwarty ch F unduszy Emerytalnych na
  rynku kapitałowym moż e niekorzystnie wpływać na koniunkturę na GPW. Przy c zym, ocenia
  się, że n owelizacja Ust aw y o obligacjach (która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku)
  sprzyjać będzie rozwojowi rynku korp oracy jnyc h papie rów dłużnych.
   Sytuacja p olityczno -gospodarcza w K raju.
  6. Pozostałe informacje

  Stanowisko Zarządu odnośn ie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na
  dany rok obrotowy.

  Emitent ni e publikował prognoz na r ok 201 9.

  Wskazanie jedn oste k wchod zący ch w skład grupy kap itałowej e mitenta na osta tni dzień okres u
  objętego raportem kwa rtalnym. Wskaza nie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  35
  Emitent sporządza skonsolidowane s prawozdanie finansowe.

  Zat wierdzenie sprawozdań

  Roczne sprawozdanie finansowe 2C Partners S.A. za okr es od 1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku zostało op ublikowane dn. 25 maja 2018 rok u (EBI 21 /20 18). Sp rawozdani e zo stało
  poddane pod akceptację Wa lnego Zgromadzenia A kcjon ariuszy, które odbyło się 2 sierpnia 2018 r.
  (EBI 29/2018 i EBI 30/2018 ).


  Zobowiązania p ozabilansowe , w tym udzielone gwarancje i poręc zenia o wartości powyżej 10%
  kapitałów własn ych

  Nie dotycz y.

  Zdarzen ia następujące po dniu b ilansowym

  • 5 kwietnia 2019 r. Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) dokonał terminowej wypłaty:
  – odsetek od obligacji se rii S za s zósty okres odsetkowy w wysokości 5 811,56 zł. Łąc znie
  Spółka w yemitow ała 360 sztuk obligacji serii S o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie
  wykupu 07 kwietnia 2019 r. (EBI 17/2019)

  • 8 kwietnia 2019 r. Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) inform ował o braku
  przypa dającego na dzień dzisiej szy wykupu se rii S. Spółka wyemitowała 360 s ztuk obligacji
  serii S o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 07 kwietnia 2019 r. Emitent
  jednocześnie inform ował , w nawiązaniu do raportu EBI 17/20 19, o dokonaniu terminowe j
  wypłaty odsetek od obli gacji serii S w dniu 05.04.2019 (EBI 18/2019) .

  • 15 kwietnia 2019 roku Zarząd 2C Partne rs S.A. („Spółka”) dokon ał wypłaty odsetek od
  obligacji serii AC za pierwszy okres odsetkowy w wysokości 77 444,08 zł. Łącznie Spółka
  wyemitowała 4 308 (słownie: cztery tysiące trzysta o siem) sztuk Obligacji Serii AC, o wartości
  nominal nej 1 000,00 zł (tys iąc złotych) k ażda. Łącz na wartość nominalna wyemitowanych
  obligacji wynosi 4 308 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych). Termin
  wykupu obligacji przypada na d zień 14 stycznia 2020 roku. (EBI 20/2019)

  • 15 kwie tnia 2019 rok u W naw iązaniu do raportu EBI 1 1/2015 oraz do raportu ESPI 6/2017
  Zarząd 2C Partners S.A. "Spółka", "Emitent" inform ował , że powziął informację, iż
  postanowienie Sądu Rejonowy dla W arszawy Pragi - Południe w Warszawie VII W ydział
  Cywilny, na moc y którego Sąd postan owił przysądzić prawo uż ytkowania wieczystego
  nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Czapelskiej w Warszawie, na rzecz
  nabywcy 2C Partners Spółki Akcyjnej w Warszawie, jest praw omocne. (ESPI 4/2019)

  • 30 kwietnia 2019 roku Zarzą d 2C Partners S.A. ( "Spółka”) inform ował , że na mocy zawartych
  porozumień z Obligatariuszami Obligacji serii N, podjęto Uchwałę w sprawie zmiany
  Warunków Emisji Obligacji serii N. Termin wykupu Obligacji zo stał wydłużony z dn.
  30.04.2019 r. na dzień 31 .05. 2019 r. Łączn ie Spół ka wyemitowała 13 000 sz tuk Obligacji serii
  N o wartości nominalnej 100 zł. Na ten dzień pozostało do wykupu 2 232 sztuk Obligacji. (EBI
  21/2019)

  • 7 maj a 2019 roku Zarząd 2C Partn ers S.A. („Spółka”) dokon ał wypłaty:
  – odsetek od obligacji se rii O za ósmy okres odsetkowy w wysokości 17 908,75 zł. Łącznie
  Spółka wyemitowała 1500 sztuk obligacji serii O (pozostało do wykupu 1087 sztuki) o wartości
  nominalnej 1000 zł każda i terminie w ykupu 10 maja 2019 r. (EB I 22/201 9)

  • 9 maja 201 9 r oku Zarząd 2C Partne rs S.A. („Spółka”) dok on ał wypłaty:
  – odsetek od obligacji serii T za szósty okres odsetkowy w wysokości 3 027,39 zł. Łącznie
  Spółka wyemitowała 174 sztuki obligacji serii T o wartości n ominalnej 1000 zł każda i terminie
  wykupu 9 maja 2 019 r. (EBI 2 3/2019)


  2C Partners S .A.
  Raport o kresowy za I kwartał 201 9 roku

  36

  • 9 maja 2019 roku Zarzą d 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) inform ow ał o braku
  przypadającego na ten dzień dzisiejszy wykupu serii T. Spółka wyemitowała 174 sztuk
  obligacji serii T o wa rtości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 09 maja 2019 r.
  Emit ent jednocześnie infor mował , w nawiązaniu do raportu EBI 23/2019, o dokonaniu
  terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii T w dniu 09.05.2019 (EBI 24/2019) .

  • 10 maja 2019 ro ku Z arząd 2C Partner s S.A. („Spółka”, „Emitent”) inform ował o opóźnien iu
  przypadają cego na ten dzień wykupu obligacji serii O. Łącznie Spółka wyemitowała 1500
  sztuk obligacji serii O (pozost ało do wykupu 1087 sztuki) o wartości nominalnej 1000 zł każda
  i terminie wykup u 10 maja 2019 r. Emitent jednocześnie inform ował , w nawiązaniu do rapo rtu
  EBI 22/2019, o dokon aniu terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii O w dniu 07.05.2019
  (EBI 29/2019) .  Opis st anu realizacj i dział ań i inwestycji emitent a oraz harmonog ramu ich real izacji (ogólny
  opis planowanych działań i inwes tycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po
  wprowadzeniu jego instrument ów do altern atywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta,
  któ ry nie osiąga regularnych przy chodów z prowad zonej działal ności operacyjnej ) –
  odniesienie.

  Dokument inf ormacyjny Emitenta nie zawiera informacji wg § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do
  Regulaminu Alternatywn ego Systemu Obrotu, w związku z tym ni e przekazuje się w r aporcie
  kwartalnym opis u stanu realiza cji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2C Partners SA
ISIN:PL2CPRT00030
NIP:9512184278
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Przy Bażantarni 11/F 02-793 Warszawa
Telefon:+48 22 4282346
www:www.2cp.pl
Komentarze o spółce 2C PARTNERS
2020-05-25 09-05-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649