Raport.

2C PARTNERS SA (32/2017) Korekta raportu okresowego nr 18/2017: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

2C Partners S.A. (Spółka) przekazuje korektę do raportu okresowego za I kwartał 2017 r., przekazanego w dn. 15.05.2017 r. raportem nr 18/2017. Korekta dotyczy części: tabela – Przepływy pieniężne oraz tabela – Rachunek Zysków i Strat poz. G VII Przychody finansowe – inne.
W wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych dokonano korekty zapisów przepływów pieniężnych za I kwartał 2017 roku oraz poz. G VII w tabeli Rachunek Zysków i Strat. W załączeniu wskazanie zmian oraz skorygowany raport.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  11 .08.2017 r.

  Korekta do:
  RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 r. tj. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2017 r. z dnia
  15.05.2017 r.

  Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi § 5 Załącznika nr 3
  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  Niniejszym Raportem korygującym dokonano następujących zmian w części :
  III . Skrócone spr awozdanie finansowe

  Tabela: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Dotychcz asowe brzmienie :
  Segment Dane w zł 01.01.2016 -
  31.03.2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  31.03.2016
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  A Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej 1 354 595,30 1 354 595,30 -664 555,77 -664 555,77
  I Zysk ( strata) netto 3 457,28 3 457,28 -856 426,55 -856 426,55
  II Korekty razem 1 351 138,02 1 351 138,02 191 870,78 191 870,78
  1 Amortyzacja 9 575,26 9 575,26 1 108,75 1 108,75
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dyw idendy) 606 277,57 606 277,57 178 369,39 178 369,39
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
  5 Zmiana stanu rezerw -388 240,92 -388 240,92 -125 265,81 -125 265,81
  6 Zmiana stanu zapasów -6 830,53 -6 830,53 -10 479,67 -10 479,67
  7 Zmiana stanu n ależności -1 244 547,52 -1 244 547,52 -613 648,58 -613 648,58
  8 Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt 1 166 151,93 1 166 151,93 485 104,46 485 104,46
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 208 752,23 1 208 752,23 276 682,24 276 682,24
  10 Inne korekty
  III Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/ -II) 1 354 595,30 1 354 595,30 -664 555,77 -664 555,77
  B
  Przepływy śr. pien. z działalności
  inwestycyjnej 954 078,69 954 078,69 805 387,20 805 387,20
  I Wpływy 3 471 441,69 3 471 441,69 1 414 186,68 1 414 186,68
  1 Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.n.i pr 3 471 441,69 3 471 441,69 1 414 186,68 1 414 186,68
  3 Z aktywów finansowych, w tym:
  a w jednostkach powiązanych
  b w pozostałych jednostkach
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - Odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4 Inne wpływy inwestycyjne
  II Wyda tki 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  1 Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48


  11 .08.2017 r.
  a w jednos tkach powiązanych
  b w pozostałych jednostkach 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  - nabycie aktywów finansowych 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  4 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I -II) 954 078,69 954 078,69 805 387,20 805 387,20
  C Przepływy śr. pien. z działalności finansowej -1 696 391,42 -1 696 391,42 -181 197,12 -181 197,12
  I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Wp. netto z em.akcji i ins tr.kap.oraz dopł.do kap
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 1 696 391,42 1 696 391,42 181 197,12 181 197,12
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnyc h
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wyd.z tyt.podz.zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 300 000,00 1 300 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finans owych
  7
  Płatności zobow. z tyt. umów leasingu
  finansowego 9 357,98 9 357,98
  8 Odsetki 387 033,44 387 033,44 181 197,12 181 197,12
  9 Inne wydatki finansowe
  III Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I -II) -1 696 391,42 -1 696 391,42 -181 197 ,12 -181 197,12
  D Przepł.pien. netto razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 612 282,57 612 282,57 -40 365,69 -40 365,69
  E
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
  w tym:
  I
  zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt. różnic
  kursowych
  F Środki pieniężne na pocz ątek okresu 512 344,02 512 344,02 612 059,72 612 059,72
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 1 124 626,59 1 124 626,59 571 694,03 571 694,03
  H
  w tym o ograniczonej możliwości
  dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00

  Po korekcie ten fragment otrzymuje br zmienie:
  III . Skrócone sprawozdanie finansowe
  Tabela: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Segment Dane w zł 01.01.2016 -
  31.03.2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  31.03.2016
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  A Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej 1 354 595,30 1 354 595,30 (758 127,58) (758 127,58)
  I Zysk (strata) netto 3 457,28 3 457,28 (856 426,55) (856 426,55)
  II Korekty razem 1 351 138,02 1 351 138,02 98 298,97 98 298,97
  1 Amortyzacja 9 575,26 9 575,26 1 108,75 1 108,75
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 606 277,57 606 277,57 267 810,26 267 810,26
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 150 939,10 150 939,10
  5 Zmiana stanu re zerw -388 240,92 -388 240,92 (125 265,81) (125 265,81)
  6 Zmiana stanu zapasów -6 830,53 -6 830,53 (10 479,67) (10 479,67)
  7 Zmiana stanu należności -1 244 547,52 -1 244 547,52 (621 139,34) (621 139,34)
  8 Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredy t 1 166 151,93 1 166 151,93 158 643,44 158 643,44


  11 .08.2017 r.
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 208 752,23 1 208 752,23 276 682,24 276 682,24
  10 Inne korekty 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/ -II) 1 354 595,30 1 354 595,30 (758 127,58) (758 127,58)
  B
  Przepływy śr. pien. z działalności
  inwestycyjnej 954 078,69 954 078,69 622 320,36 622 320,36
  I Wpływy 3 471 441,69 3 471 441,69 1 267 400,00 1 267 400,00
  1 Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych 0,00 0,00
  2 Zbycie in westycji w nieruchomości oraz wart.n.i pr 3 471 441,69 3 471 441,69 1 267 400,00 1 267 400,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,0 0 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - Odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II Wydatki 2 517 363,00 2 517 3 63,00 645 079,64 645 079,64
  1 Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych 0,00 0,00
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne 36 280,16 36 280,16
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  a w jedn ostkach powiązanych 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  - nabycie aktywów finansowych 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4 Inne wydatki inw estycyjne 0,00 0,00
  III Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I -II) 954 078,69 954 078,69 622 320,36 622 320,36
  C Przepływy śr. pien. z działalności finansowej -1 696 391,42 -1 696 391,42 94 678,29 94 678,29
  I Wpływy 0,00 0,00 3 313 502,23 3 31 3 502,23
  1 Wp. netto z em.akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 313 502,23 313 502,23
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
  4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II Wydatki 1 696 391,42 1 696 391,42 3 218 823,94 3 218 823,94
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wyd.z tyt.podz.zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 300 000,00 1 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7
  Płatności zobow. z tyt. umów leasingu
  finansowego 9 357,98 9 357,98 0,00 0,00
  8 Odsetki 387 033,44 387 033,44 218 823,94 218 823,94
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I -II) -1 696 391,42 -1 696 391,42 94 678,29 94 678,29
  D Przepł.pien. netto razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 612 282,57 612 282,57 (41 128,93) (41 128,93)
  E
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
  w tym: (41 128,93) (41 128,93)
  I
  zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt. różnic
  kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na początek okresu 512 344,02 512 344,02 612 059,72 612 059,72
  G Śro dki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 1 124 626,59 1 124 626,59 570 930,79 570 930,79
  H
  w tym o ograniczonej możliwości
  dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00


  11 .08.2017 r.


  III . Skrócone sprawozdanie finansowe
  Tabela: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Pkt. G VII Przychody finans owe – inne

  Za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 r. oraz narastająco 01.01.2017 – 31.03.2017 r. jest: 509,71 zł
  Powinno być: 0,00 zł

  Powyższa korekta wynika z błędu pisarskiego i nie wpływa na wyliczenie przychodów, kosztów oraz
  wyniku f inansowego za I kwart ał 2017 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  2C Partners S.A.
  RAPORT ZA I KWARTAŁ 201 7 roku

  Warszawa, 15 maja 201 7 roku

  Raport za I kwartał 2017 roku został sporządzony zgodnie z pr zepisami Ustawy
  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect"

  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

  1
  Spis treści
  I. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ..... 2
  II. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ............................ 3
  III. Skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ........ 5
  IV. Zasady sporządzania zaprezentowanego sprawozdania finansowego ............... 12
  V. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte wy niki finansowe ................................ ................................ ................ 15
  VI. Aktywność w zakresie rozwoju prowadzonej działalności ................................ .... 16
  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  2
  I. Informacje ogólne
  1. Informacje o Emitencie

  Emitent: 2C Partners S.A.
  Adres siedziby : ul. Przy Bażantarni 11 lok. F; 02 - 793 Warszawa
  Sąd rejestrowy : Sąd Rej onowy dla M.s t. Warszawy w Warszaw ie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego , KRS nr 0000429963
  NIP: 951 -218 -42 -78
  Kapitał zakładowy: 1 15 5 890,80 zł w całości opłacony

  2. Podstawowa działalność

  Spółka 2C Partners Spółka Akcyjna powstała w 2006 roku.

  Podstawow ą działalnoś cią 2C Partners jest rewitali zacja i restrukturyzacj a
  nieruchomości mieszkalnych , w tym przede wszystkim kamienic . Spółka
  prowadzi działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku
  warszawskim. Przedmiotem jej zainteresowania jest głównie segment
  szybko rotujących mieszkań tanich. Najczęściej p roces restrukturyzacji
  i rewitalizacji obejmuje następujące etapy:
   zakup cał ej lub wydzielonej części budynku ,
   przeprowadzenie analiz funkcjonalnej, budowlanej i pra wnej,
   zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego
  i przygotowanie dokumentacji architektonicznej,
   przygotowanie planu działań obejmującego aspekty prawne,
  architektoniczne i budowlane,
   przeprowadzenie remontów,
   sprzedaż lub wynajem lokali.
  3. 2C Partners na rynku kapitałowym

  W dniu 13 maja 2014 roku 2C Partners zadebiutowała na GPW
  w alternatywnym systemie obrotu New Conn ect . Ponadto , od kwietnia
  2013 roku obligacje korporacyjne Spółki są notowane na rynku Catalys t
  GPW.
  4. Kapitał zakładowy i s truktura ak cjonariatu

  Na dzień 31 marca 2017 roku kapitał zakładowy emitenta wynosił 1 155
  890,80 zł i dzielił się na 11,558,908 akcji zwykłych na okaziciela serii A o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 58 908 akcji zwykłych na
  okaziciela serii B o wartości nom inalnej 0,10 gr każda .

  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień
  przekazania raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5%
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 2C Partners są
  następujące podmioty:

  Warszawa , ul. Kamionkowska 41.
  Stan p rzed i po restrukturyzacji
  Sop ot, ul. Chopina 7.
  Stan p rzed i po restrukturyzacji


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  3
  Warszawa, ul. Mińska 14.
  Stan po rewitalizac ji
  Wykaz akcjonariuszy pos iadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale
  zakładowym
  Wartość akcji
  nominalna
  Wartość nominalna
  ogółem
  Łukasz Paweł Tylec 4 800 228 41, 53 % 0,10 zł 480 022,80 zł
  Syncoprian
  Investments LTD 4 927 5 00 42,63 % 0,10 zł 492 750,00 zł
  Pozostali 1 831 180 15,84 % 0,10 zł 183 118,00 zł
  Łączny kapitał Spółki 11 558 908 100,00 % 0,10 zł 1 155 890,80 zł

  5. Władze statutowe Spółki

  Zarząd Spółki:
  Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Aneta Antonie wicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Piotr Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  Magdalena Serwińska -Tylec – Członek Nadzorczej
  Michał Wiśniewski – Członek Nadzorczej
  Zbigniew Owsiewski – Członek Rady Nadzorczej


  II. Oświadczenie Zarządu

  Zarząd Spółki 2C Partners S.A. przedstawia raport za I kwartał
  2017 roku , na który składają się m.in.:

   skrócone sprawozdanie finansowe, obejmujące :
  rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów
  pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale ,
   komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń,
  które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
   informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze
  rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym
  raportem.

  Raport za I kwartał 2017 roku 2C Partners został sporządzony
  zgo dnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości oraz z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

  Zarząd 2C Partners zatwierdził ni niejsze sprawozdanie finansowe 15 maja 2017 roku.
  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  4

  Ponadto Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza,
  że wedle swojej najlepszej wiedzy informacje prezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały
  sporządzone zgodn ie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają
  w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny sytuację majątkową, finansową i ekonomiczną Spółki oraz jej
  wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności
  2C Partners S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.


  Gliwice, ul. Św. Katarzyny 1.
  Stan przed i po rewitalizac ji


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  5
  III. S krócone sprawozdanie finansowe
  1. Rachunek zysków i strat


  Dane w zł 01.01.2016 -
  31.03.2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  31.03.2016
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  A
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi 4 937 479,11 4 937 479,11 1 403 579,26 1 403 579,26
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 210 286,47 210 286,47 136 179,26 136 179,26
  II
  Zmiana stanu produktów (zw. -wart.dod.,zm. -
  wart.uj) 0,00 0,00 0,00 0,00
  III
  Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jed 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 4 727 192,64 4 727 192,64 1 267 400,00 1 267 400,00
  V w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty działalności operacyjnej 3 148 414,76 3 148 414,76 1 280 511,40 1 280 511,40
  I Amortyzacja 9 575,26 9 575,26 1 108,75 1 108,75
  II Zużycie materiałów i energii 12 360,56 12 360,56 5 137,13 5 137,13
  III Usługi obce 237 226,29 237 226,29 166 688,10 166 688,10
  IV Podatki i opłaty 27 467,96 27 467,96 2 155,00 2 155,00
  V - w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Wynagrodzenia 73 357,51 73 357,51 55 702,08 55 702,08
  VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 356,34 10 356,34 8 130,70 8 130,70
  VIII Pozostałe koszty rodzajowe 6 115,90 6 115,90 3 856,91 3 856,91
  IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 771 954,94 2 771 954,94 1 037 732,73 1 037 732,73
  C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A -B) 1 789 064,35 1 789 064,35 123 067,86 123 067,86
  D Pozostałe przychody operacyjne -1 530 528,84 -1 530 528,84 -619 117,40 -619 117,40
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 065,04 4 065,04 0,00 0,00
  II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne przychody operacyjne -1 534 593,88 -1 534 593,88 -619 117,40 -619 117,40
  E Pozostałe koszty operacyjne 23 668,68 23 668,68 53 600,65 53 600,65
  I
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 23 668,68 23 668,68 53 600,65 53 600,65
  F
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -
  E) 234 866,83 234 866,83 -549 650,19 -549 650,19
  G Przychody finansowe 0,05 0,05 0,05 0,05
  I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Odsetki 0,05 0,05 0,05 0,05
  IV w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  VII Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 654 097,84 654 097,84 457 953,98 457 953,98
  I Odsetki 572 903,72 572 903,72 267 810,26 267 810,26
  II w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktu alizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 81 194,12 81 194,12 191 028,34 191 028,34
  I
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej
  (F+G -H) -419 230,96 -419 230,96 -1 008 488,74 -1 008 488,74


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  6
  J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K Zysk (strata) brutto (I+/ -J) -419 230,96 -419 230,96 -1 008 488,74 -1 008 488,74
  L Podatek dochodowy -422 688,24 -422 688,24 -152 062,19 -152 062,19
  M
  Pozostałe obow. zmniejszenia zysku
  (zwięk.straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  N Zysk (strata) netto (K - L- M) 3 457,28 3 457,28 -856 426,55 -856 426,55

  2. Bilans

  Dane w zł 31 -03 -2016 31 -03 -2017
  - AKTYWA
  A Aktywa trwałe 25 869 709,63 28 740 600,63
  I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 408 41 2,77 5 913,31
  1 Środki trwałe 408 412,77 5 913,31
  a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) 0,00 0,00
  b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej 346 866,55 0,00
  c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
  d środki transportu 51 197,93 0,00
  e inne środki trwałe 10 348,29 5 913,31
  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV Inw estycje długoterminowe 25 320 288,99 28 586 487,26
  1 Nieruchomości 21 928 651,99 23 470 715,14
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 391 637,00 5 115 772,12
  a w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach: 3 391 637,00 5 115 772,12
  - udziały lub akcje 3 341 637,00 5 065 772,12
  - inne papiery wartościow e 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 50 000,00 50 000,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 007,87 148 200,06
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku do chodowego 141 007,87 148 200,06
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B Aktywa obrotowe 7 518 597,85 7 187 728,13
  I Zapasy 257 713,21 257 714,69
  1 Materiały 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  7
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00
  4 Towa ry 74 189,00 74 190,05
  5 Zaliczki na dostawy 183 524,21 183 524,64
  II Należności krótkoterminowe 6 127 347,66 6 350 096,01
  1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych jednostek 6 127 347,66 6 350 096,01
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 621 112,17 1 567 112,25
  - do 12 miesięcy 1 621 112,17 1 567 112,25
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr. 2 259,82 0,00
  c inne 4 503 975,67 4 782 983,76
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 1 124 626,59 570 930,79
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 124 626,5 9 570 930,79
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lu b akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 124 626,59 570 930,79
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 124 626,59 570 930,79
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 910,39 8 986,64
  - Aktywa razem 33 388 307,48 35 928 328,76
  - PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 10 001 664,02 9 695 003,13
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 155 890,80 1 155 890,80
  II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  IV Kapitał (fundusz) z apasowy 5 483 846,77 6 365 396,56
  V Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 952 550,57 2 952 550,57
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 405 918,60 77 591,75
  VIII Zysk (strata) netto 3 457,28 -856 426,55
  IX Od pisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) 0,00 0,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 386 643,46 26 233 325,63
  I Rezerwy na zobowiązania 2 256 973,10 2 357 156,76
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 256 973,10 2 357 156 ,76
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  a długoterminowa 0,00 0,00
  b krótkoterminowa 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  8
  3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  a długoterminowe 0,00 0,00
  b krótkoterminowe 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe 7 323 775,42 2 322 643,09
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek 7 323 775,42 2 322 643,09
  a kredyty i pożyczki 1 524 623,10 1 590 773,09
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 795 989,92 731 870,00
  c inne zobowiązania finans owe 3 162,40 0,00
  d inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 11 177 140,94 15 695 944,92
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek 11 177 140,94 15 695 944,92
  a kredyty i pożyczki 162,71 314 049,85
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9 587 261,37 11 623 481,69
  c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d z tytułu do staw i usług, o okresie wymagalności: 745 328,58 3 603 836,33
  - do 12 miesięcy 745 328,58 3 603 836,33
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innyc h świadczeń 46 878,48 124 196,49
  h z tytułu wynagrodzeń 0,00 7 203,18
  i inne 797 509,78 23 177,38
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 2 628 754,00 5 857 580,86
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresow e 2 628 754,00 5 857 580,86
  a długoterminowe 0,00 0,00
  b krótkoterminowe 2 628 754,00 5 857 580,86
  - Pasywa razem 33 388 307,48 35 928 328,76  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  9
  3. Rachunek przepływów pieniężnych
  Segment Dane w zł 01.01.2016 -
  31.03.2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  31.03.2016
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  A Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej 1 354 595,30 1 354 595,30 (758 127,58) (758 127,58)
  I Zysk (strata) netto 3 457,28 3 457,28 (856 426,55) (856 426,55)
  II Korekty razem 1 351 138,02 1 351 138,02 98 298,97 98 298,97
  1 Amortyzacja 9 575,26 9 575,26 1 108,75 1 108,75
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 606 277,57 606 277,57 267 810,26 267 810,26
  4 Zysk (strata) z działalnoś ci inwestycyjnej 150 939,10 150 939,10
  5 Zmiana stanu rezerw -388 240,92 -388 240,92 (125 265,81) (125 265,81)
  6 Zmiana stanu zapasów -6 830,53 -6 830,53 (10 479,67) (10 479,67)
  7 Zmiana stanu należności -1 244 547,52 -1 244 547,52 (621 139,34) (621 1 39,34)
  8 Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt 1 166 151,93 1 166 151,93 158 643,44 158 643,44
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 208 752,23 1 208 752,23 276 682,24 276 682,24
  10 Inne korekty 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne ne tto z dział. oper. (I+/ -II) 1 354 595,30 1 354 595,30 (758 127,58) (758 127,58)
  B Przepływy śr. pien. z działalności inwestycyjnej 954 078,69 954 078,69 622 320,36 622 320,36
  I Wpływy 3 471 441,69 3 471 441,69 1 267 400,00 1 267 400,00
  1 Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych 0,00 0,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.n.i pr 3 471 441,69 3 471 441,69 1 267 400,00 1 267 400,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - Odsetki 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 Inne wpływ y inwestycyjne 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  10
  II Wydatki 2 517 363,00 2 517 363,00 645 079,64 645 079,64
  1 Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych 0,00 0,00
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne 36 280,16 36 280,16
  3 Na aktywa finansowe, w tym : 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  - nabycie aktywów finansowych 2 517 363,00 2 517 363,00 608 799,48 608 799,48
  - udziel one pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I -II) 954 078,69 954 078,69 622 320,36 622 320,36
  C Przepływy śr. pien. z działalności finansowej -1 696 391,42 -1 696 391,4 2 94 678,29 94 678,29
  I Wpływy 0,00 0,00 3 313 502,23 3 313 502,23
  1 Wp. netto z em.akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 313 502,23 313 502,23
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3 000 000,00 3 00 0 000,00
  4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II Wydatki 1 696 391,42 1 696 391,42 3 218 823,94 3 218 823,94
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wyd .z tyt.podz.zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 300 000,00 1 300 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobow. z tyt. umów leasi ngu finansowego 9 357,98 9 357,98 0,00 0,00
  8 Odsetki 387 033,44 387 033,44 218 823,94 218 823,94
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I -II) -1 696 391,42 -1 696 391,42 94 678,29 94 678,29
  D Przepł.pien. net to razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 612 282,57 612 282,57 (41 128,93) (41 128,93)
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (41 128,93) (41 128,93)
  I zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na począte k okresu 512 344,02 512 344,02 612 059,72 612 059,72
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 1 124 626,59 1 124 626,59 570 930,79 570 930,79
  H w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  11
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Dane w zł 01.01.2016 -
  31.03.2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  31.03.2016
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  I I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 044 063,89 12 044 063,89 10 551 429,68 10 551 429,68
  II - korekty błędów podstawowyc h 0,00 0,00 0,00 0,00
  III
  I.a.Kapitał wł. na pocz. okresu (BO), po
  korektach 12 044 063,89 12 044 063,89 10 551 429,68 10 551 429,68
  1
  1.Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 1 555 890,00 1 555 890,00 1 155 890,80 1 155 890,80
  1
  1.1.Zmiany kap itału (funduszu)
  podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,0 0
  2
  1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,80
  2
  2.Należne wpł. na poczet kap. podst. na
  pocz. okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1
  2.1.Zmiana należnych wpłat na poczet kap.
  podst. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  2.2Należne wpł. na poczet kap.podst.na
  koniec okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  3
  3.Udziały (akcje) własne na początek
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 3.1.Zmiana udzia łów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 3.2.Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4
  4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 5 483 846,77 5 483 846,77 6 3 65 396,56 6 365 396,56
  1 4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 - podział zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00
  3
  - podział zysku(ponad wymaganą ustawowo
  min.wart.) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  4.2.Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec
  okr. 5 483 846,77 5 483 846,77 6 365 396,56 6 365 396,56
  5
  5.Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny na
  pocz. okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1
  5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktual.
  wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,0 0
  1 - zbycia środków pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  5.2Kapitał (fundusz) z aktual. wyc. na koniec
  okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  6
  6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. na
  pocz.okr 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  1
  6.1.Zmiany pozost. kapitałów(funduszy)
  rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  12
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  6.2.Pozost. kap. (fundusze) rezerw.na koniec
  okr. 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  7
  7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu 405 918,60 405 918,60 77 591,75 77 591,75
  1 7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  2 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3
  7.2.Zysk z lat ubieg. na pocz.okr., po
  korektach 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeznaczenie zysku 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  4 7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okre su 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  5 7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7
  7.5.Strata z lat ubieg. na pocz.okr., po
  korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytu łu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do
  pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeksięgowanie zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekta błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  9
  7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  8 8. Wynik netto 3 457,28 3 457,28 -856 426,55 -856 426, 55
  1 a) zysk netto 3 457,28 3 457,28 0,00 0,00
  2 b) strata netto -856 426,55 -856 426,55
  3 c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  IV
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) 10 001 664,02 10 001 664,02 9 695 003,13 9 695 003,13
  V
  III.Kapitał (fundu sz) włas.po
  uwzg.prop.podz.zysku 10 001 664,02 10 001 664,02 9 695 003,13 9 695 003,13

  IV. Zasady sporządzania zaprezentowanego sprawozdania
  finansowego

  W 2C Partners S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości
  z dnia 2 9 września 1994 roku (t. jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330) w sposób zapewniający
  wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku
  finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowy ch, w tym:
  rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonanie
  rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.). W ciągu I kwartału 2017 roku nie nastąpiły zmiany
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego firmy 2C Partners S. A. sporządzone zgodnie z
  załącznikiem Nr 1 do Ustawy o rachunkowości .

  1) Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie
  właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rej estr


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  13

  2C Partners S. A. , ul. Przy Bażantarni 11 lok. F, 02 -793 W arszawa, woj. mazowieckie, NIP: 951 -21 -
  84 -278, Regon: 140554425, PKD 6810Z (kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek), Nr
  KRS 0000429963 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII W ydział Gospodarczy

  2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony.

  Czas, na jaki została utworzona jednostka jest nieoznaczony.

  3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

  2C Partners Spółka Akcy jna prezentuje skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku.

  4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
  wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
  finansowe.

  W bieżącym okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki
  organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka
  nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

  5) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie
  istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuo wania przez nią
  działalności.

  Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby
  zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności gospodarczej w okresie najbliższych 12
  miesięcy w niezmienionym zakresie.

  6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło
  połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek
  oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia.

  Nie dotyczy.

  7) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów
  i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
  sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

  Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym .
  Wynik finansowy netto składa się z:
   wyniku ze sprzedaży,
   wyniku z pozostałej działalności ope racyjnej,
   wyniku z operacji finansowych,
   wyniku z operacji nadzwyczajnych,
   obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych.
  Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek przepływów pieniężnych
  sporządzony został metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe sporządzon e zostało w formie
  uproszczonej : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  14
  przepływów pieniężnych zawiera informacje w zakresie ustalonym w Załąc zniku nr l do ustawy
  o rachunkowości oznaczone literami i cyframi rzymskimi.

  W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  Wynik finansowy jednostki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przy padające na
  jej rzecz przychody oraz związane z przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

  Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
  z tym, że:
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
  kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z
  tytułu trwałej utraty wartości.
  Środki trwałe są wycenianie w cenie naby cia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
  składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące
  ich wartość.
  Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego
  19 92 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej
  koszty uzyskania przychodów.
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
  wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar
  kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
  Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu
  przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowa nemu okresowi ich ekonomicznej
  użyteczności.

  Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej.
  Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się te nieruchomości, których właścicielem jest Spółka, i które
  służą do osiągnięcia korzyści ekonomicznych wy nikających z przyrostu ich wartości godziwej bądź z
  przychodów z tytułu ich wynajmu. Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się również nieruchomości
  inwestycyjne w trakcie budowy tj. przed oddaniem do użytkowania. Nieruchomości inwestycyjne
  ujmowane są w edług ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu
  nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian
  wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat, w okresie, w którym powstały.
  Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego
  wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe
  korzyści z ich sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty w ynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z
  bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat .
  Przeniesienie aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się, gdy następuje zmiana sposobu
  użytkowania składnika aktywów.
  W przypadku przeniesienia a ktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, różnicę między
  wartością godziwą nieruchomości ustaloną na ten dzień przeniesienia, a jej poprzednią wartością
  bilansową ujmuje się w rachunku zysków i strat.
  W przypadku przeniesienia nieruchomości inwesty cyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela
  lub do zapasów, domniemany koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego
  ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposob u
  używania.


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  15
  Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia
  się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
  szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposob u prezentacji
  instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami.
  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
  pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
  Środki pien iężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według
  ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zakład owy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w
  rejestrze sądowym.
  Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

  Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu
  objętego raport em kwartalnym. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  Emitent tworzy grupę kapitałową ze spółką Magmillon -OT Sp. z o.o. I sp.k. Emitent nie sporządza
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych z uwagi na art . 57 pkt 2) Ustawy o rachunkowości .
  Powyższa Spółka jest w trakcie procesu zamykania, z uwagi na fakt, że czas na jaki została powołana
  dobiegł końca.

  V. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które
  miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

  W minionym kwartale Emitent konsekwentnie realizował przyjęte założenia rozwoju Spółki,
  podejmując dz iałania ukierunkowane przede wszystkim na rewitalizację Nieruchomości. Podjęto także
  ważne decyzje strategiczne dotyczące posiłkowania się kapitałem dłużn ym.

  W I kwartale Spółka nie prowadziła wzmożonej sprzedaży, większość prowadzonych prac w dalszym
  ciągu związana była z przygot owywaniem projektów dotyczących inwestycji przy ul . Stalowej 41
  i Strzeleckiej 26 , podpisania umów rezerwacyjnych, z których zy sk ze sprzedaży będzie widoczny w
  przyszłych okresach. Przychód ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniósł 1 267 400,00 zł.
  W związku m.in. z kosztami związanymi z remontem nieruchomości, kosztami związanymi
  z obligacjami , jak również w związku z wyksię gowaniem przychodów z przeszacowań sprzedanych
  nieruchomości (ok. 619 tys. zł) Spółka odnotowała stratę na koniec I kwartału w wysokości
  - 856 426,55 zł.

  Suma bilansowa na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 35 928 328,76 zł i w stos unku do tej sprzed
  roku zwiększyła się ok 7,6 %. Największą pozycją w aktywach pozostają nieruchomości
  23 470 715,14 zł.

  Na koniec I kwartału 2017 r. kapitał własny Spółki wynosił 9 695 003,13 zł.

  Wzrost zobowiązań krótkoterminowych związany jest z przeksięgowaniem większ ości obligacji ze
  zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe w związku ze zbliżającą się datą wykupu tych
  serii, która przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy.


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  16

  Spółka finansowała swoją działalność ze środków własnych, znaczna część finansowania po chodziła
  także z emisji obligacji. Na dzień 31 marca 2017 r. długoterminowe zobowiązania 2C Partners z tytułu
  emisji obligacji wynosiły 731 870,00 zł. Ponadto, Spółka wykazała w swoich pasywach 11 623 481,69
  zł zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyemito wanych papierów dłużnych. Wskaźnik ogólnego
  zadłużenia spadł do 50,2% w I kwartale 2017 roku wobec 55,4 % w I kwartale 2016 roku. Na dzień 31
  marca 2017 r. Emitent przeprowadził 13 emisji obligacj i, z czego wykupionych zostało 7 serii,
  pozostałe zaś są obsł ugiwane terminowo. Na wysokość kosztów finansowych Spółki w głównej mierze
  składają się odsetki od wyemitowanych obligacji korporacyjnych.

  Przepływy pieniężne

  Dane w tys. zł 01.01 .2016 -31.03 .201 6 01.01 .20 17-31.03 .201 7
  Przepływy pieniężne netto z działal ności operacyjnej 1 354 595,30 -758 127,58
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 954 078,69 622 320,36
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 696 391,42 94 678,29
  Przepływy pieniężne netto razem 612 282,57 - 41 128,93

  Podstawowe wskaźniki ekonomiczno -finansowe

  I kwartał 201 6 I kwartał 201 7
  Marża brutto na sprzedaży 44% 26,1 %
  Marża EBITDA 5,0 % - 39,1 %
  Marżą EBIT 4,8 % - 39,2 %
  Marża zysku netto 0,1 % - 61,0%
  Stopa ogólnego zadłużenia 55,4 % 50,2 %
  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 0,7 0,5
  Marża brutto na sprzedaży – Relacja różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością sprzedanych towarów do
  przychodów ze sprzedaży wyrażona w procentach
  Marża EBITDA – Relacja zysku/straty z działalności operacyjnej po większonego o amortyzację do przychodów netto w %
  Marża EBIT – Relacja zysku/straty z działalności operacyjnej do przychodów netto w %
  Marża zysku netto – Relacje zysku/straty netto do przychodów netto w %
  Stopa ogólnego zadłużenia – Relacja zobowiązań ogó łem do pasywów ogółem w %
  Bieżąca płynność finansowa – Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych

  VI. Aktywność w zakresie rozwoju prowadzonej działalności
  1. Emisje obligacji
  W I kwartale 2017 roku 2C Partners kontynuował a realizację zobowią zań wynikających
  z przeprowadzonych przez Spółkę emisji obligacji:

   w dniu 31.01.2017 roku Spółka dokonała terminowych wypłat odsetek:
  - z obligacji serii H za ósmy okres odsetkowy w łącznej wysokości netto 46 640,00 zł,
  - z obligacji serii I za siódmy o kres odsetkowy w łącznej wysokości 60 515,40 zł,
  - oraz odsetek z obligacji serii K za trzeci okres odsetkowy w łącznej wysokości 52 347,72 zł.

  Łącznie Spółka wyemitowała 2000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1000 zł każda i
  terminie wykupu przypadającym na 12.05.2017 r., 2 595 sztuk obligacji serii I o wartości
  nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 21 października 2017 r. oraz 2 779 sztuk obligacji
  serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 29.10.2017 r. (EBI 2/2017)


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  17
  Warszawa, ul. Stalowa 41
  - wizualizacja przykładowego wyglądu
  elewacji po remoncie

   w dniu 28.02.2017 roku Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za siódmy okres
  odsetkowy, w łącznej wysokości netto 21 694,00 zł, od 11 520 sztuk obligacji serii J o wartości
  nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii J Spółki przypada n a dzień
  21.08.2017 r. (EBI 6/2017)

   w dniu 16.03.2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 3000 (słownie: trzy
  tysiące) sztuk obligacji serii M, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
  złotych) każda. Łączna wartość nominaln a wyemitowanych obligacji wynosi 3 000 000,00 zł
  (słownie: trzy miliony złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 grudnia 2017r.
  Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku.
  Zgodnie z pkt. 11.4 Warunków emisji obligacji serii M Emitent złożył w formie aktu
  notarialnego oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy.
  Zabezpieczenie zostało ustanowione na ułamkowych częściach należącej do Spółki
  nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Stalowej 41.
  Administratorem hipoteki została ustanowiona Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa
  Posłajko, z siedzibą w Warszawie (02 -569) przy ul. Różanej 63A, wpisana do Centralnej
  Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadająca numer indentyfikacyjny REGON
  191770965. (EB I 8/2017)

   w dniu 17.03.2017 r. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii G o łącznej wartości
  nominalnej 3 000 000 zł oraz wypłaciła należne Obligatariuszom odsetki za ostatni okres
  odsetkowy, w łącznej wysokości 60 056 zł netto. Tym samym wypełn ione zostały wszystkie
  zobowiązania Spółki wynikające z obligacji G. Łącznie Spółka wyemitowała 3 000 sztuk
  obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda. (EBI 9/2017)

   dnia 20.03.2017 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za drugi okres od setkowy, w
  łącznej wysokości netto 12 415 zł, od 7300 sztuk obligacji serii L o wartości nominalnej 100,00
  zł każda. Termin wykupu obligacji serii L Spółki przypada na dzień 19 września 2018 r. (EBI
  10/2017)

  Obligacje korporacyjne 2C Partners notowane na Catalyst na koniec I kwartału 2017 roku

  Seria Oznaczenie ASO GPW
  Data pierwszego notowania
  Rodzaj oprocentowania
  Wartość nominalna w zł
  Wartość emisji w tys. zł
  Oprocentowanie w % Data wykupu
  H 2CP0517 16.03.2015 Stałe 1000,0 2 000,0 9,25 12.05.2017

  Aktywność w zakresie rewitalizacji i restrukturyzacji
  Nieruchomości

  W I kwartale 2017 r aktywność Spółki w zakresie rewitalizacji
  i restrukturyzacji w dalszym ciągu związana była głównie
  z pracami nad projektem dotyczącym nieruchomości przy ul.
  Stalowej 41 i Strzeleckiej 26. Kontynuowano procedurę
  związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla
  Nieruchomości przy ul. Stalowej 41, a także podpisano kolejne
  umowy rezerwacyjne .

  W raportowanym okresie 2C Partners kontynuowała także
  prace wykończeniowe związa ne z adaptacją strychu na 2 lokale
  mieszkalne , w budynku przy ul. Kamionkowskiej 41 w


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  18
  Warszawie jak również prowadziła prace remontowe w nieruchomości przy ul. Grochowskiej 282 w
  Warszawie, związane z przygotowaniem kolejnych lokali na sprzedaż .
  Spółka zre alizowała kolejny krok procedury zmierzający do nabycia nieruchomości przy ul.
  Czapelskiej 24 A.

  2. Biegły rewident

  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkow ego sprawozdania Spółki za rok 2016 został MS
  Rewident Marcin Solarski z siedzibą: 01 -493 Warszawa , ul. Pirenejska 9/52 , wpisany na listę
  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
  pod numerem ewidencyjnym 3181. Raport roc zny został opublikowany w dn. 02.03.2017 r.
  3. Zatrudnienie

  Stan zatrudnienia w pr zeliczeniu na pełne etaty: 3 oso by.
  4. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach

  Sytuacja finansowa 2C Partners w 201 7 roku zależeć będzie przede wszystkim od:

   Realizacji rozpoczętych inwestycji i finalizacji zwartych umów .
   Tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Analitycy przewidują, że Produkt Krajowy Brutto
  wzrośnie o około 3 ,2%, a jego podstawowym motorem wzrostu będzie spożycie. Dalszy
  wzrost gospodarczy powinien przełożyć się na koniunkturę na rynku nieruchomości i wzro st
  zapotrzebowania na lokale.
   Polityki RPP w zakresie stóp procentowych.
   Kolejnego etapu wdrażania Rekomendacji S. Zgodnie z zapisami regulacji KNF, od stycznia
  2015 roku kwota udzielonego kredytu hipotecznego nie może być wyższa niż 90% wartości
  nieruch omości.
   Sytuacji na rynku kapitałowym. Ograniczona aktywność Otwartych Funduszy Emerytalnych na
  rynku kapitałowym może niekorzystnie wpływać na koniunkturę na GPW. Przy czym, ocenia
  się, że n owelizacja Ust aw y o obligacjach (która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku)
  sprzyjać będzie rozwojowi rynku korporacyjnych papierów dłużnych.
   Sytuacja polityczno -gospodarcza w Kraju.
  5. Pozostałe informacje

  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na
  dany rok obrotowy.

  Em itent ni e publikował prognoz na r ok 2017 .

  Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okres u
  objętego raportem kwartalnym. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych

  Emitent posiada następujące podmioty wchodzące w skład grupy:

  - Magmillon -OT Sp. z o.o. I sp.k. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  z uwagi art . 57 pkt 2) Ustawy o rachunkowości .

  Zatwierdzenie sprawozdań  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za I kwartał 201 7 roku

  19
  Roczne sprawozdanie finansowe 2C Partners S.A. za okr es od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
  2016 roku zostało opublikowane dn. 02 marca 2017 rok u. (EBI 7/2017)


  Zobowiązania pozabilansowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia o wartości powyżej 10%
  kapitałów własnych

  Nie dotyczy.

  Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

  Spółka dokonała emisji kolejnych 2 serii obligacji korporacyjnych:

  Dnia 05.kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 13 000 (słownie:
  trzynaście tysięcy) sztuk obligacji serii N, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.
  Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion
  trzysta tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 marca 2018 r. Oprocentowa nie
  obligacji wynosi 7,5 % w skali roku. (EBI 11/2017)
  Dnia 10 maja 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 1 500 (słownie: tysiąc
  pięćset ) sztuk obligacji serii O, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.
  Łączn a wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion
  pięćset tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 10 maja 2019 r. Oprocentowanie
  obligacji wynosi 7,5 % w skali roku. (EBI 15/2017)
  Zrealizowano rów nież zobowiązania wynikające z przeprowadzonych przez Spółkę emisji obligacji:
  Dnia 02. Maja 2017 r. dokonano terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii I za ósmy okres
  odsetkowy w łącznej wysokości 58 517,25 zł oraz z obligacji serii K za czwarty okres odsetkowy w
  łącznej wysokości 50 660,32 zł. (EBI 13/2017) .
  12 maja 2017 r. dokonano terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii H za dziewiąty, ostatni okres
  odsetkowy, w łącznej wysokości netto 51 200,00 zł (EBI 16/2017 ), a także Spółka rozliczyła się z
  tytułu wykupu obligacji serii H na kwotę w wysokości 1 422 500,00 zł. Ze względu na problemy
  techniczne pozostała kwota w wysokości 577 500 zł powinna zostać przekazana w przeciągu 3 dni
  roboczych , o czym Zarząd Emitenta będzie informował w kolejnych rapor tach bieżących (EBI 17/2017)

  Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (ogólny
  opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po
  wprowadzeniu jego instrumentów do alterna tywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta,
  który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej ) –
  odniesienie.

  Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji wg § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do
  Regulaminu Alternatywne go Systemu Obrotu, w związku z tym nie przekazuje się w raporcie
  kwartalnym opisu stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2C Partners SA
ISIN:PL2CPRT00030
NIP:9512184278
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Przy Bażantarni 11/F 02-793 Warszawa
Telefon:+48 22 4282346
www:www.2cp.pl
Komentarze o spółce 2C PARTNERS
2019-04-22 14-04-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649