Raport.

2C PARTNERS SA (31/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  2C Partners S.A.
  RAPORT ZA II KWARTAŁ 201 7 roku

  Warszawa, 10 sierpnia 201 7 roku

  Raport za II kwartał 2017 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy
  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect"

  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

  1
  Spis treści
  I. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ..... 2
  II. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ............................ 3
  III. Skrócone sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ........ 5
  IV. Zasady sporządzania zaprezentowanego sprawozdania finansowego ............... 12
  V. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnię te wyniki finansowe ................................ ................................ ................ 15
  VI. Aktywność w zakresie rozwoju prowadzonej działalności ................................ .... 16
  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  2
  I. Informacje ogólne
  1. Informacje o Emitencie

  Emitent: 2C Partners S.A.
  Adres siedziby : ul. Przy Bażantarni 11 lok. F; 02 - 793 Warszawa
  Sąd rejestrowy : Są d Rejonowy dla M.s t. Warszawy w Warszaw ie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego , KRS nr 0000429963
  NIP: 951 -218 -42 -78
  Kapitał zakładowy: 1 15 5 890,80 zł w całości opłacony

  2. Podstawowa działalność

  Spółka 2C Partners Spółka Akcyjna pow stała w 2006 roku.

  Podstawow ą działalnoś cią 2C Partners jest rewitali zacja i restrukturyzacj a
  nieruchomości mieszkalnych , w tym przede wszystkim kamienic . Spółka
  prowadzi działalność na terenie całej Polski, koncentrując się na rynku
  warszawskim. Przedmi otem jej zainteresowania jest głównie segment
  szybko rotujących mieszkań tanich. Najczęściej p roces restrukturyzacji
  i rewitalizacji obejmuje następujące etapy:
   zakup cał ej lub wydzielonej części budynku ,
   przeprowadzenie analiz funkcjonalnej, budowlanej i prawnej,
   zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego
  i przygotowanie dokumentacji architektonicznej,
   przygotowanie planu działań obejmującego aspekty prawne,
  architektoniczne i budowlane,
   przeprowadzenie remontów,
   sprzedaż lub wynajem lokali.
  3. 2C Part ners na rynku kapitałowym

  W dniu 13 maja 2014 roku 2C Partners zadebiutowała na GPW
  w alternatywnym systemie obrotu New Conn ect . Ponadto , od kwietnia
  2013 roku obligacje korporacyjne Spółki są notowane na rynku Catalys t
  GPW.
  4. Kapitał zakładowy i s truktu ra akcjonariatu

  Na dzień 31 marca 2017 roku kapitał zakładowy emitenta wynosił 1 155
  890,80 zł i dzielił się na 11,558,908 akcji zwykłych na okaziciela serii A o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 58 908 akcji zwykłych na
  okaziciela serii B o wartośc i nominalnej 0,10 gr każda .

  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień
  przekazania raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5%
  głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 2C Partners są
  następujące podmioty:

  Warszawa , ul. Kamionkowska 41.
  Stan p rzed i po restrukturyzacji
  Sopot, ul. Chopina 7.
  Stan p rzed i po restrukturyzacji


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  3
  Warszawa, ul. Mińska 14.
  Stan po rewitalizac ji
  Wykaz akcjonariusz y posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale
  zakładowym
  Wartość akcji
  nominalna
  Wartość nominalna
  ogółem
  Łukasz Paweł Tylec 4 784 993 41, 4 % 0,10 zł 478 499,3 0 zł
  Syncoprian
  Investments LTD 4 9 27 500 42,63 % 0,10 zł 492 750,00 zł
  Pozostali 1 846 415 15,97 % 0,10 zł 184 641,5 0 zł
  Łączny kapitał Spółki 11 558 908 100,00 % 0,10 zł 1 155 890,80 zł

  5. Władze statutowe Spółki

  Zarząd Spółki:
  Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Aneta Ant oniewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Piotr Mazurkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  Magdalena Serwińska -Tylec – Członek Nadzorczej
  Zbigniew Owsiewski – Członek Rady Nadzorczej

  Dnia 04 lipca 2017 r. Spółka otrzymał a od Pana Michała Wiśniewskiego rezygna cję z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej podpisaną dn. 26.06.2017 r. (EBI 27/2017)

  II. Oświadczenie Zarządu

  Zarząd Spółki 2C Partners S.A. przedstawia raport za II
  kwartał 2017 roku , na który składają się m.in.:

   skrócone sprawozdanie finansowe, obejmujące :
  rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów
  pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale ,
   komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń,
  które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
   informacja Zarządu na temat aktywności w obsz arze
  rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym
  raportem.

  Raport za II kwartał 2017 roku 2C Partners został
  sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września
  1994 roku o rachunkowości oraz z Załącznikiem Nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
  bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

  Zarząd 2C Partners zatwierdził ni niejsze sprawozdanie finansowe 10 sierpnia 2017 roku.  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  4


  Ponadto Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza,
  że wedle swojej najlepszej wiedzy informacje prezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały
  sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają
  w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny sytuację majątkową, finansową i ekonomiczną Spółki oraz jej
  wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności
  2C Partners S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

  Gliwice, ul. Św. Katarzyny 1.
  Stan przed i po rewitalizac ji


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  5

  III. S krócone sprawozdanie fi nansowe
  1. Rachunek zysków i strat


  Dane w zł 01.04.2016 -
  30.06.2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  30.06 .2016
  01.0 4.2017 -
  30.06 .2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  30.06 .2017
  A
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi 4 478 171,03 9 415 650,14 569 078,06 1 972 657,3 2
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 177774,03 388060,50 107 948,06 244 127,32
  II
  Zmiana stanu produktów (zw. -wart.dod.,zm. -
  wart.uj) 0,00 0,00 0,00 0,00
  III
  Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jed 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 4300397,00 9027589,64 461 130,00 1 728 530,00
  B Koszty działalności operacyjnej 3 790 743,02 6 939 157,78 906 240,11 2 202 050,83
  I Amortyzacja 3930,92 13506,18 1 108,74 2 217,49
  II Zużycie materiałów i energii 3154 3,69 43904,25 3 724,56 8 861,69
  III Usługi obce 355866,93 593093,22 144 155,39 326 142,81
  IV Podatki i opłaty 19680,62 47148,58 17 322,24 19 477,24
  V - w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Wynagrodzenia 73424,41 146781,92 35 494,69 91 196,77
  VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10464,98 20821,32 7 884,78 16 015,48
  VIII Pozostałe koszty rodzajowe 4385,02 10500,92 2 985,39 6 842,30
  IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 291 446,45 6 063 401,39 693 564,32 1 731 297,05
  C Zysk ( strata) ze sprzedaży ( A -B) 687 428,01 2 476 492,36 (337 162,05) (229 393,51)
  D Pozostałe przychody operacyjne -1 586 695,36 -3 117 224,20 (138 851,46) (757 968,86)
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 171487,78 175552,82 0,00 0,00
  II Dotacj e 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne przychody operacyjne -1 758 183,14 -3 292 777,02 (138 851,46) (757 968,86)
  E Pozostałe koszty operacyjne 25 239,87 48 908,55 (32 527,90) 21 072,75
  I
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 25239,87 48908,55 (32 527,90) 21 072,75
  F
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -
  E) -924507,22 -689640,39 (443 485,61) (1 008 435,12)
  G Przychody finansow e 3030,33 3030,38 236 447,63 236 447,68
  I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 236 447,63 236 447,63
  II w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 236 447,63 236 447,63
  III Odsetki 2960,33 2960,38 0,00 0,05
  IV w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  VII Inne 70,00 70,00 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 514330,88 1168428,72 403 130,91 846 670,19
  I Odsetki 356473,83 929377,55 295 129,74 562 940,00
  II w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 16 310,96 32 621,92
  III Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 157857,05 239051,17 108 001,17 283 730,19
  I
  Zysk (strata) z dzi ałalności gospodarczej
  (F+G -H) -1435807,77 -1855038,73 (610 168,89) (1 618 657,63)


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  6
  J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K Zysk (strata) brutt o (I+/ -J) -1435807,77 -1855038,73 (610 168,89) (1 618 657,63)
  L Podatek dochodowy -404478,13 -827166,37 (32 730,58) (184 792,77)
  M
  Pozostałe obow. zmniejszenia zysku
  (zwięk.straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  N Zysk (strata) netto (K - L- M) -1031329,64 -1027872 ,36 (577 438,31) (1 433 864,86)

  2. Bilans

  Dane w zł 30 -06 -2016 30 -06 -2017
  - AKTYWA
  A Aktywa trwałe 25 426 610,18 32 597 379,88
  I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 9 239,55 4 804,57
  1 Środki trwałe 9 239,55 4 804,57
  a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) 0,00 0,00
  b bu dynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej 0,00 0,00
  c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
  d środki transportu 0,00 0,00
  e inne środki trwałe 9 239,55 4 804,57
  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV Inwestycje długoterminowe 25 277 221,01 32 448 327,67
  1 Nieruchomości 21 380 145,01 23 460 728,68
  2 Wartości niematerialne i praw ne 0,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 897 076,00 8 987 598,99
  a w jednostkach powiązanych: 0,00 8 937 598,99
  - udziały lub akcje 0,00 8 937 598,99
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe ak tywa 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach: 3 897 076,00 50 000,00
  - udziały lub akcje 3 847 076,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 50 000,00 50 000,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 149,62 144 247,64
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 140 149,62 144 247,64
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B Aktywa obrotowe 7 022 901,45 8 115 494,98
  I Zapasy 257 713,92 303 407,70
  1 Materiały 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  7
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00
  4 Towary 74 189,71 74 190,05
  5 Zaliczki na dostawy 183 524,21 229 217,65
  II Należności krótkoterminowe 5 436 239,44 7 233 000,9 0
  1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych jednostek 5 436 239,44 7 233 000,90
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 210 716,34 1 810 580,36
  - do 12 miesięcy 1 210 716,34 1 810 580,36
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr. 0,00 0,00
  c inne 4 225 523,10 5 422 420,54
  d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 1 324 384,52 572 948,65
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 324 384,52 572 948,65
  a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udz ielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansow e 0,00 0,00
  c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 324 384,52 572 948,65
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 324 384,52 572 948,65
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,0 0 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 563,57 6 137,73
  - Aktywa razem 32 449 511,63 40 712 874,86
  - PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 8 970 334,38 9 117 564,82
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 155 890,80 1 155 890,80
  II Należne wpła ty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  IV Kapitał (fundusz) zapasowy 5 483 846,77 6 442 988,31
  V Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 952 5 50,57 2 952 550,57
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 405 918,60 0,00
  VIII Zysk (strata) netto -1 027 872,36 (1 433 864,86)
  IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) 0,00 0,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 479 177,25 31 595 310 ,04
  I Rezerwy na zobowiązania 1 851 636,72 2 320 473,76
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 851 636,72 2 320 473,76
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  a długoterminowa 0,00 0,00
  b krótkoterminowa 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  8
  3 Pozo stałe rezerwy 0,00 0,00
  a długoterminowe 0,00 0,00
  b krótkoterminowe 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe 7 128 218,83 5 147 341,42
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 1 599 752,24
  2 Wobec pozostałych jednostek 7 128 218,83 3 547 589,18
  a kredyty i pożyczki 1 541 115,29 0,00
  b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 587 103,54 3 547 589,18
  c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 10 665 937,70 18 079 398,86
  1 Wobec jednostek powiązanyc h 0,00 0,00
  a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b inne 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek 10 665 937,70 18 079 398,86
  a kredyty i pożyczki 380,72 0,00
  b z tytuł u emisji dłużnych papierów wartościowych 7 544 522,22 9 615 963,29
  c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 789 400,31 8 272 745,60
  - do 12 miesięcy 2 789 400,31 8 272 745,60
  - powyżej 12 miesięcy 0,0 0 0,00
  e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 34 830,49 160 488,68
  h z tytułu wynagrodzeń 0,20 0,00
  i inne 296 803,76 30 201,29
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 833 384,00 6 048 096,00
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 833 384,00 6 048 096,00
  a długoterminowe 0,00 0,00
  b krótkoterminowe 3 833 384,00 6 048 096,00
  - Pasywa razem 32 449 511,63 40 712 874,86  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  9
  3. Rachunek przepływów pieniężnych
  Segment Dane w zł 01.04.2016 -
  30.06 .2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  30.06 .2016
  01.04.2017 -
  30.06 .2017
  Narastająco
  01.01.2017 -
  30.06 .2017
  A Przepływy śr. pien. z działalności operacyjnej 2 160 057,86 3 514 653,16 3 875 886,34 3 117 758,76
  I Zysk (strata) netto -1 031 329,64 -1 027 872,36 (577 438,31) (1 433 864,86)
  II Korekty razem 3 191 387,50 4 542 525,52 4 453 324,65 4 551 623,62
  1 Amortyzacja 3 930,92 13 506,18 1 108,74 2 217,49
  2 Zyski (straty) z tytułu różn ic kursowych 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 323 650,17 920 780,74 295 129,74 562 940,00
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -163 357,70 -163 357,70 (274 670,14) (123 731,04)
  5 Zmiana stanu rezerw -405 336,38 -793 577,30 (36 683,00) (161 948,81)
  6 Zmiana stanu zapasów -6 831,24 (45 693,01) (56 172,68)
  7 Zmiana stanu należności 686 919,22 -553 439,30 (882 904,89) (1 504 044,23)
  8 Zmiana stanu zob. krótk., z wyj. pożyczek i kredyt 1 535 746,20 2 706 856,84 5 199 720,74 5 358 364,18
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 209 835,07 2 418 587,30 197 316,47 473 998,71
  10 Inne korekty 0,00 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z dział. oper. (I+/ -II) 2 160 057,86 3 514 653,16 3 875 886,34 3 117 758,76
  B Przepływy śr. p ien. z działalności inwestycyjnej 601 667,98 1 555 746,67 (4 157 309,20) (3 534 988,84)
  I Wpływy 1 107 106,98 4 578 548,67 697 577,63 1 964 977,63
  1 Zbycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych 558 600,00 558600 0,00 0,00
  2 Zbycie inwestycji w nier uchomości oraz wart.n.i pr 548 506,98 4 019 948,67 461 130,00 1 728 530,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 236 447,63 236 447,63
  a w jednostkach powiązanych 236 447,63 236 447,63
  b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie akty wów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  10
  II Wydatki 505 439,00 3 022 802,00 4 854 886,83 5 499 966,47
  1 Nabycie wart.n. i pr. oraz rzecz. aktywów trwałych 0,00 0,00
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wart.n. i prawne 983 059,96 1 019 340,12
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 505 439,00 3 022 802,0 0 3 871 826,87 4 480 626,35
  a w jednostkach powiązanych 3 871 826,87 4 480 626,35
  b w pozostałych jednostkach 505 439,00 3 022 802,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 505 439,00 3 022 802,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III Przepływy pien.netto z dział. inwestycyjnej (I -II) 601 667,98 1 555 746,67 (4 157 309,20) (3 534 988,84)
  C Przepływy śr. pien. z działalności finansowej -2 561 967,91 -4 258 359,33 283 440,72 378 119,01
  I Wpływy 1 779 000,00 1 779 000,00 2 800 000,00 6 113 502,23
  1 Wp. netto z em.akcji i instr.kap.oraz dopł.do kap 0,00 0,00
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 313 502,23
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 779 000,00 1 779 000,00 2 800 000,00 5 800 00 0,00
  4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II Wydatki 4 340 967,91 6 037 359,33 2 516 559,28 5 735 383,22
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 Inne niż wypł.na rzecz właśc.,wyd.z t yt.podz.zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 313 502,23 313 502,23
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 4 005 808,00 5 305 808,00 2 000 000,00 5 000 000,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobow. z tyt. um ów leasingu finansowego 3 162,40 12 520,38 0,00 0,00
  8 Odsetki 331 997,51 719 030,95 203 057,05 421 880,99
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III Przepływy pien.netto z dział.finansowej (I -II) -2 561 967,91 -4 258 359,33 283 440,72 378 119,01
  D Przep ł.pien. netto razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 199 757,93 812 040,50 2 017,86 (39 111,07)
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 017,86 (39 111,07)
  I zmiana stanu śr.pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0,00 0,00
  F Środki pieniężne na po czątek okresu 1 124 626,59 512 344,02 570 930,79 612 059,72
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 1 324 384,52 1 324 384,52 572 948,65 572 948,65
  H w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  11
  4. Zestawienie zmian w kapitale wła snym
  Dane w zł 01.01.2016 -
  30.04 .2016
  Narastająco
  01.01.2016 -
  30.06 .2016
  01.04.2017 -
  30.06 .2017
  Narastająco
  01.01.20 17-
  30.06 .2017
  I I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 044 063,89 12 044 063,89 10 551 429,68 10 551 429,68
  II - korekty błędów pods tawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III
  I.a.Kapitał wł. na pocz. okresu (BO), po
  korektach 12 044 063,89 12 044 063,89 10 551 429,68 10 551 429,68
  1
  1.Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 1 155 890,00 1 155 890,00 1 155 890,00 1 155 890,00
  1
  1.1.Zmi any kapitału (funduszu)
  podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 1 155 890,80 1 155 890,80 1 155 890,00 1 155 890,00
  2
  2.Należne wpł. na poczet kap. podst. na
  pocz. okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1
  2.1.Zmiana należnych wpłat na poczet kap.
  podst. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  2.2Należne wpł. na poczet kap.podst.na
  koniec okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  3
  3.Udziały (akcje) własne na początek
  okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 3.1.Zmian a udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 3.2.Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4
  4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 5 483 846,77 5 483 846 ,77 6 365 396,56 6 365 396,56
  1 4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 77 591,75 77 591,75
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 77 591,75 77 591,75
  1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 - podział zysku (ustawo wo) 0,00 0,00 77 591,75 77 591,75
  3
  - podział zysku(ponad wymaganą ustawowo
  min.wart.) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  4.2.Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec
  okr. 5 4 83 846,77 5 483 846,77 6 442 988,31 6 442 988,31
  5
  5.Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny na
  pocz. okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1
  5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktual.
  wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmnie jszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - zbycia środków pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  5.2Kapitał (fundusz) z aktual. wyc. na koniec
  okr. 0,00 0,00 0,00 0,00
  6
  6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. na
  pocz.okr 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550, 57 2 952 550,57
  1
  6.1.Zmiany pozost. kapitałów(funduszy)
  rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  12
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  6.2.Pozost. kap. (fundusze) rezerw.na koniec
  okr. 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57 2 952 550,57
  7
  7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu 405 918,60 405 918,60 77 591,75 77 591,75
  1 7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 405 918,60 405 918,60 77 591,75 77 591,75
  2 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3
  7.2.Zysk z lat ubieg. na pocz.okr., po
  korektach 405 918,60 405 918,60 77 591,75 77 591,75
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 77 591,75 77 591,75
  - przeznaczenie zysku 405 918 ,60 405 918,60 77 591,75 77 591,75
  4 7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  5 7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7
  7.5.Strata z lat ub ieg. na pocz.okr., po
  korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do
  pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeksięgowanie zysku 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  - korekta błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  9
  7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu 405 918,60 405 918,60 0,00 0,00
  8 8. Wynik netto -1 027 872,36 -1 027 872,36 (577 438,31) (1 433 864,86)
  1 a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 b) strata netto -1 031 329,64 -1 027 872,36 (577 438,31) (1 433 864,86)
  3 c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  IV
  II. Kapitał ( fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) 3 457,28 9 973 990,57 9 117 564,02
  V
  III.Kapitał (fundusz) włas.po
  uwzg.prop.podz.zysku 8 970 334,38 8 970 334,38 9 973 990,57 9 117 564,02


  IV. Zasady sporządzania zaprezentowanego sprawozdania
  finansowego

  W 2C Partn ers S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości
  z dnia 29 września 1994 roku (t. jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330) w sposób zapewniający
  wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku
  finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym:
  rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonanie
  rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.). W ciągu II kwartału 2017 roku nie nastąpiły zmiany
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego firmy 2C Partners S. A. sporządz one zgodnie z
  załącznikiem Nr 1 do Ustawy o rachunkowości .

  1) Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie
  właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  13

  2C Partners S. A. , ul. Przy Bażantarni 11 lok. F, 02 -793 W arszawa, woj. mazowieckie, NIP: 951 -21 -
  84 -278, Regon: 140554425, PKD 6810Z (kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek), Nr
  KRS 0000429963 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII W ydział Gospodarczy

  2) Wskazanie czasu trwania działa lności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony.

  Czas, na jaki została utworzona jednostka jest nieoznaczony.

  3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

  2C Partners Spółka Akcyjna prezentuje skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku.

  4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
  wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
  finansowe.

  W bieżącym okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wch odziły wewnętrzne jednostki
  organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka
  nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

  5) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało spor ządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie
  istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią
  działalności.

  Na dzień sporządzania niniej szego sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby
  zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności gospodarczej w okresie najbliższych 12
  miesięcy w niezmienionym zakresie.

  6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za ok res, w ciągu którego nastąpiło
  połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek
  oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia.

  Nie dotyczy.

  7) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyc eny aktywów
  i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
  sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

  Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 w rześnia 1994 roku o
  rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym .
  Wynik finansowy netto składa się z:
   wyniku ze sprzedaży,
   wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
   wyniku z operacji finansowych,
   wyniku z operacji nadzwyczajnych,
   obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych.
  Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Rachunek przepływów pieniężnych
  sporządzony został metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe sporządzon e zostało w formie
  uproszczonej : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  14
  przepływów pieniężnych zawiera informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr l do ustawy
  o rachunkowości oznaczone literami i c yframi rzymskimi.

  W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  Wynik finansowy jednostki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
  jej rzecz przychody oraz związane z przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

  Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
  z tym, że:
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub k osztów wytworzenia dla
  kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z
  tytułu trwałej utraty wartości.
  Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
  składnik ów majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące
  ich wartość.
  Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego
  1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej
  koszty uzyskania przychodów.
  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
  wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar
  kos ztów w momencie przekazania do użytkowania.
  Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu
  przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
  użyteczności.

  Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej.
  Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się te nieruchomości, których właścicielem jest Spółka, i które
  służą do osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości godziwej bądź z
  przycho dów z tytułu ich wynajmu. Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się również nieruchomości
  inwestycyjne w trakcie budowy tj. przed oddaniem do użytkowania. Nieruchomości inwestycyjne
  ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu
  nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian
  wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat, w okresie, w którym powstały.
  Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego
  wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe
  korzyści z ich sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z
  bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat .
  Przeniesienie aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się, gdy następuje zmiana sposobu
  użytkowania składnika aktywów.
  W przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, różnicę m iędzy
  wartością godziwą nieruchomości ustaloną na ten dzień przeniesienia, a jej poprzednią wartością
  bilansową ujmuje się w rachunku zysków i strat.
  W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela
  lub do zapasów, domniemany koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego
  ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu
  używania.


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  15
  Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zalic zane do instrumentów finansowych wycenia
  się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
  szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
  instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami.
  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
  pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
  Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej .
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według
  ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statuc ie i wpisanej w
  rejestrze sądowym.
  Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

  Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu
  objętego raportem kwartalnym. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez em itenta
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  Emitent tworzy grupę kapitałową ze spółką OT Sp. z o.o. I sp.k. (dawniej Magmillon -OT Sp. z o.o. I
  sp.k.) , która jest w trakcie procesu zamykania, z uwagi na fakt, że czas na jaki została powołana
  dobiegł k ońca oraz z Magmillon OT Sp. z o.o. WKII Sp.k. Emitent nie sporządza skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych z uwagi na art . 56 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .


  V. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które
  miały wpływ na o siągnięte wyniki finansowe

  W minionym kwartale Emitent konsekwentnie realizował przyjęte założenia rozwoju Spółki,
  podejmując dz iałania ukierunkowane przede wszystkim na rewitalizację Nieruchomości. Podjęto także
  decyzje strategiczne dotyczące posiłkowan ia się kapitałem dłużnym.

  W II kwartale Spółka rozpoczęła sprzedaż przedwstępną lokali przy ul. Stalowej 41, ze względu na
  skalę projektu większość prowadzonych prac w dalszym ciągu związana była z przygot owywaniem
  inwestycji przy ul . Stalowej 41 i Strzel eckiej 26 . Przychód ze sprzedaży w raportowanym okresie
  wyniósł 461 130,00 zł. W związku m.in. z kosztami związanymi z remontem nieruchomości, kosztami
  związanymi z obligacjami , jak również w związku z wyksięgowaniem przychodów z przeszacowań
  sprzedanych n ieruchomości Spółka odnotowała stratę na koniec I I kwartału w wysokości - 577 438,31
  zł.

  Suma bilansowa na koniec II kwartału 2017 r. wynosiła 40 712 874,86 zł i w stos unku do tej sprzed
  roku zwiększyła się ok 25,5 %. Największą pozycją w aktywach pozos tają nieruchomości
  23 460 728,68 zł.

  Na koniec II kwartału 2017 r. kapitał własny Spółki wynosił 9 117 564,82 zł.

  Wzrost zobowiązań krótkoterminowych związany jest z przeksięgowaniem większości obligacji ze
  zobowiązań długoterminowych na krótkoterminow e w związku ze zbliżającą się datą wykupu tych
  serii, która przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy.


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  16

  Spółka finansowała swoją działalność ze środków własnych, znaczna część finansowania pochodziła
  także z emisji obligacji. Na dzień 30 czerwca 2017 r. długoterminowe zobowiązania 2C Partners z
  tytułu emisji obligacji wynosiły 3 547 589,18 zł. Ponadto, Spółka wykazała w swoich pasywach
  9 615 963, 29 zł zobowiązań krótkoterminowych z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych . Na dzień
  30 czerwca 2017 r. Emiten t przeprowadził 15 emisji obligacj i, z czego wykupionych zostało 7 serii,
  pozostałe zaś są obsługiwane terminowo. Na wysokość kosztów finansowych Spółki w głównej mierze
  składają się odsetki od wyemitowanych obligacji korporacyjnych.

  Przepływy pieniężne

  Dane w tys. zł 01.04.2016 -30.06.2016 01.04 .20 17-30.06 .201 7
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 160 057,86 3 875 886,34
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 601 667,98 (4 157 309,20)
  Przepływy pieniężne netto z dział alności finansowej - 2 561 967,91 283 440,72
  Przepływy pieniężne netto razem 199 757,93 2 017,86

  Podstawowe wskaźniki ekonomiczno -finansowe

  II kwartał 201 6 II kwartał 201 7
  Marża brutto na sprzedaży 26,50% - 21,9 %
  Marża EBITDA -20,6% - 77,7 %
  Marżą E BIT -20,6% - 77,9 %
  Marża zysku netto -23,0% - 101,5 %
  Stopa ogólnego zadłużenia 54,8% 57,1 %
  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 0,7 0,4
  Marża brutto na sprzedaży – Relacja różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością sprzedanych towarów do
  przychodów ze sprzedaży wyrażona w procentach
  Marża EBITDA – Relacja zysku/straty z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację do przychodów netto w %
  Marża EBIT – Relacja zysku/straty z działalności operacyjnej do przychodów netto w %
  Marża zy sku netto – Relacje zysku/straty netto do przychodów netto w %
  Stopa ogólnego zadłużenia – Relacja zobowiązań ogółem do pasywów ogółem w %
  Bieżąca płynność finansowa – Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych

  VI. Aktywność w zakresie roz woju prowadzonej działalności
  1. Emisje obligacji
  W II kwartale 2017 roku 2C Partners kontynuował a realizację zobowiązań wynikających
  z przeprowadzonych przez Spółkę emisji obligacji:

  • W dniu 05 kwietnia 2017 Z arząd 2C Partners S.A. podjął uchwałę w sprawie przydziału 13 000
  (słownie: trzynaście tysięcy) sztuk obligacji serii N, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie:
  sto złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 1 300 000,00
  zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień
  31 marca 2018 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku (EBI 11/20 17).
  Dnia 07 kwietnia 2017 Spółka złożył a w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu
  zabezpieczenia roszczeń Obligatariusz y o bligacji na okaziciela serii N. Zabezpieczenie
  zostało ustanowione na nieruchomościach, wskazanych przez Spółkę , zgodnie z pkt. 13
  Warunków emisji ww. obligacji . Administratorem hipoteki został ustanowiony Marek Federak,


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  17
  prowadzący działalność gospodar czą pod firmą Marek Federak, ul. Czarnieckiego 85, 05 -300
  Mińsk Mazowiecki, NIP: 822 197 22 43. (EBI 12/2017)

  • 02 maja 2017 dokonano terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii I za ósmy okres
  odsetkowy w łącznej wysokości 58 517,25 zł oraz z obligacji se rii K za czwarty okres
  odsetkowy w ł ącznej wysokości 50 660,32 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 2 595 sztuk
  obligacji serii I o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 21 października 2017 r.
  oraz 2 779 sztuk obligacji serii K o wartości nominaln ej 1000 zł każda i terminie wykupu 29
  października 2017 r. (EBI 13/2017)

  • 10 maja 2017 r. Zarząd 2C Partners S.A. podjął uchwałę w sprawie przydziału 1 500 (słownie:
  tysiąc pięćset ) sztuk obligacji serii O, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysią c
  złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 1 500 000,00 zł
  (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 10
  maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku. (EBI 15 /2017) . 16 maja
  2017 roku Spółka z łożył a w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu
  zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy obligacji na okaziciela seri i O. Zabezpieczenie
  zostało ustanowione na nieruchomościach, wskazanych przez Spółkę , zgodni e z pkt. 11.2
  Waru nków emisji obligacji serii O. Administratorem hipoteki została ustano wiona Kancelaria
  Prawna Noriet - Zagajewska i Wspólnicy Spółka Komandytowo -Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie (regon 142186428), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowe go Rejestru
  Sądowego pod nr KRS: 0000344890. (EBI 19/2017)

  • 12 maja 2017 Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii H za dziewiąty,
  ostatni okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 51 200,00 zł. Łącznie Spółka wyemitowała
  2000 sztuk obl igacji serii H o wartości nominalnej 1000 zł każda (EBI 16/2017) . Do dnia 12
  maja 2017 Spółka rozliczyła się z tytułu wykupu obligacji serii H na kwotę w wysokości 1 422
  500,00 zł. Ze względu na problemy techniczne pozostała kwota w wysokości 577 500 zł
  zo stała wypłacona na konta Obligatariuszy 17 maja 2017 roku. Tym samym Spółka dokonała
  wykupu wszystkich obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 zł.
  Łącznie Spółka wyemitowała 2 000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1000 zł
  każd a. W w. obligacje notowane były w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. (EBI
  17/2017, EBI 20/2017)

  • 22 maja 2017 roku Spółka dokonała przedterminowej wypłaty odsetek z obligacji serii J za
  ósmy okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 22 113,80 zł, o d 11 520 sztuk ww. obligacji
  o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii J Spółki przypada na
  dzień 21.08.2017 r. (EBI 21/2017)

  • 13 czerwca 2017 Spółka dokonała przed terminowej wypłaty odsetek za trzeci okres
  odsetkowy, w łącznej w ysokości netto 12 654 zł, od 7300 sztuk obligacji serii L o wartości
  nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii L Spółki przypada na dzień 19
  września 2018 r. (EBI 23/2017).

  • Dnia 30 czerwca 2017 roku Emitent dokonał terminowej wypłaty odsete k z obligacji serii M za
  pierwszy okres odsetkowy w łącznej wysokości 52 925,26 zł oraz z obligacji serii N za
  pierwszy okres odsetkowy w ł ącznej wysokości 19 869,00 zł. Łącznie Spółka wyemitowała
  3 000 sztuk obligacji serii M o wartości nominalnej 1000 z ł każda i terminie wykupu 16 grudnia
  2017 r. oraz 13 000 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie
  wykupu 31 marca 2018 r . (EBI 25/2017).

  Na koniec II kwartału Spółka nie posiadała obligacji korporacyjnych notowanych na Catalys t.


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  18
  Warszawa, ul. Stalowa 41
  - wizualizacja przykładowego wyglądu
  elewacji po remoncie

  Aktywność w zakresie rewitalizacji i restrukturyzacji
  Nieruchomości

  W II kwartale 2017 r aktywność Spółki w zakresie rewitalizacji
  i restrukturyzacji w dalszym ciągu dotyczyła głównie prac
  przygotowawczych związanych z remontem nieruchomości
  przy u l. Stalowej 41 i Strzeleckiej 26. Kontynuowano procedurę
  związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę , prowadzono
  prace związane z odpowiednim zabezpieczeniem budynków, a
  także rozpoczęto podpisywanie umów przedwstępnych
  sprzedaży. W dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka zawarła umowę
  zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu oraz
  współwłasności budynku, na mocy której nabyła w całości
  prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku,
  stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowaną w
  dzielnicy Praga Pó łnoc przy ul. Stalowej 41 w Warszawie.
  Powyższe zniesienie zostało dokonane za spłatą w kwocie 750
  000 zł. Zawarta transakcja została sfinansowana ze środków
  bieżących 2C Partners S.A. i związana jest z działalnością
  operacyjną Spółki . (ESPI 3/2017)

  W rap ortowanym okresie 2C Partners kontynuowała prace wykończeniowe związane
  z adaptacją strychu na 2 lokale mieszkalne , w budynku przy ul. Kamionkowskiej 41 w Warszawie .
  Spółka zrealizowała także kolejny krok procedury zmierzający do nabycia nieruchomości prz y ul.
  Czapelskiej 24 A.

  2. Biegły rewident

  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkow ego sprawozdania Spółki za rok 2016 został MS
  Rewident Marcin Solarski z siedzibą: 01 -493 Warszawa, ul. Pirenejska 9/52 , wpisany na listę
  podmiotów uprawnionych do badan ia sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
  pod numerem ewidencyjnym 3181. Raport roc zny został opublikowany w dn. 02.03.2017 r.
  3. Zatrudnienie

  Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty: 3 oso by.
  4. Czynniki, które mogą mieć wpływ na w yniki finansowe w kolejnych kwartałach

  Sytuacja finansowa 2C Partners w 201 7 roku zależeć będzie przede wszystkim od:

   Realizacji rozpoczętych inwestycji i finalizacji zwartych umów .
   Tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Analitycy przewidują, że Produkt Krajowy Brutto
  wzrośnie o około 3 ,2%, a jego podstawowym motorem wzrostu będzie spożycie. Dalszy
  wzrost gospodarczy powinien przełożyć się na koniunkturę na rynku nieruchomości i wzrost
  zapotrzebowania na lokale.
   Polityki RPP w zakresie stóp procentowych .
   Kolejnego etapu wdrażania Rekomendacji S. Zgodnie z zapisami regulacji KNF, od stycznia
  2015 roku kwota udzielonego kredytu hipotecznego nie może być wyższa niż 90% wartości
  nieruchomości.


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  19
   Sytuacji na rynku kapitałowym. Ograniczona aktywność Otwartych Funduszy Emerytalnych na
  rynku kapitałowym może niekorzystnie wpływać na koniunkturę na GPW. Przy czym, ocenia
  się, że n owelizacja Ust aw y o obligacjach (która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku)
  sprzyjać będzie rozwojowi rynku korporacyjnych papieró w dłużnych.
   Sytuacja polityczno -gospodarcza w Kraju.
  5. Pozostałe informacje

  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na
  dany rok obrotowy.

  Emitent ni e publikował prognoz na r ok 2017 .

  Wskazanie jednostek wchodzą cych w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okres u
  objętego raportem kwartalnym. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych

  Emitent posiada następujące podmioty wchodzące w skład grupy:

  - OT Sp . z o.o. I sp.k. (dawniej Magmillon -OT Sp. z o.o. I sp.k.) oraz z Magmillon OT Sp. z o.o. W KII
  Sp.k. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych z uwagi na art. 56 ustawy z
  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

  Zatwierdzenie sprawo zdań

  Roczne sprawozdanie finansowe 2C Partners S.A. za okr es od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
  2016 roku zostało opublikowane dn. 02 marca 2017 rok u (EBI 7/2017) . Sprawozdanie zostało
  poddane pod akceptację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które od było się 27 czerwca 2017 r.
  (EBI 24/2017) .


  Zobowiązania pozabilansowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia o wartości powyżej 10%
  kapitałów własnych

  Nie dotyczy.

  Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

  Dnia 14 lipca 2017 r. Zarząd 2C Partners S.A . podjął uchwałę w sprawie przydziału 913 (słownie:
  dziewięćset trzynaście ) sztuk obligacji serii P, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc
  złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 913 000,00 zł (słownie:
  dziewięć set trzynaście tysięcy złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 14 lipca 2018 r.
  Oprocentowanie obli gacji wynosi 8,0 % w skali roku (EBI 28/2017) .

  28 lipca 2017 roku Z dokonano terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii K za piąty okres
  odset kowy w łącznej wysokości 52 345,17 zł oraz z obligacji serii O za pierwszy okres odsetkowy w
  łącznej wysokości 20 472,75 zł netto. Łącznie Spółka wyemitowała 2 779 sztuk obligacji serii K o
  wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 29 październik a 2017 r. oraz 1 500 sztuk
  obligacji serii O o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r. (EBI 29/2017) .

  31 lipca 2017 roku Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii I za dziewiąty okres
  odsetkowy w łącznej wyso kości 60 515,40 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 2 595 sztuk obligacji serii I
  o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 21 października 2017 r. (EBI 30/2017) .


  2C Partners S.A.
  Raport okresowy za II kwartał 201 7 roku

  20


  Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (ogólny
  opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po
  wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta,
  który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej ) –
  odniesienie.

  Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji wg § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z tym nie przekazuje się w raporcie
  kwartalnym opisu stanu realizacji działań i inwes tycji oraz harmonogramu ich realizacji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2C Partners SA
ISIN:PL2CPRT00030
NIP:9512184278
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Przy Bażantarni 11/F 02-793 Warszawa
Telefon:+48 22 4282346
www:www.2cp.pl
Komentarze o spółce 2C PARTNERS
2019-05-24 16-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649